Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 5 >> 

Ida H

1Ida Hyang Yesus sareng parasisian Idane raris rauh ring pasisin jagat Gerasane.

2Riwau Ida tedun saking jukunge Ida raris kaparanin antuk anak adiri sane rauh saking setrane.

3Anake punika karangsukan setan tur ipun magenah ring setrane. Tan wenten anak nyidayang negul ipun, yadiastun antuk ante;

4sampun sering limanipune miwah buntutipune kablagbag, nanging antenipun kapegat, lan blagbagipune kaelung. Ipun siteng pisan kantos tan wenten anak sane mrasidayang ngandeg ipun.

5Rahina wengi ipun nglelana ring setrane miwah ring bukit-bukite, sinambi gelur-gelur saha noktok dewekipune antuk batu.

6Rikala ipun ngantenang Ida Hyang Yesus saking doh, ipun raris malaib nyagjagin Ida, tur sumungkem ring ayun Idane,

7sarwi ngelur matur ring Ida sapuniki: “Duh Hyang Yesus, Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur! Napike arsayang IRatu ring titiang? Ida Sang Hyang Widi Wasa makasaksi, titiang nunas ica ring IRatu, sampunangja titiang kaala-ala!”

8(Ipun matur kadi asapunika, santukan sadurunge punika Ida Hyang Yesus sampun ngandika ring ipun: “Ih setan, pesuja iba uli anake ene!”)

9Ida Hyang Yesus raris mataken ring ipun: “Nyen adan ibane?” Anake punika raris matur: “Wastan titiange I Legion, santukan titiang sareng akeh pisan.”

10Samalihne ipun kedeh mapinunas ring Ida Hyang Yesus, mangda setan-setane punika nenten katundung makaon saking wewengkon jagat Gerasane punika.

11Tan doh saking irika wenten bawi sareng akeh ngrereh teda ring sampih bukite.

12Setan-setane punika raris mapinunas ring Ida Hyang Yesus sapuniki: “Lugrainja titiang ngrangsukin bawi-bawine punika!”

13Ida Hyang Yesus raris nglugrain pinunasipune. Setan-setane raris medal saking anake punika, tumuli ngrangsukin bawi-bawine, sane akehipun kirang langkung kalih tali. Bawi-bawine punika sami macebur saking abinge ka danune, kantos ipun sami padem kalebu.

14Anake sane nongosin bawine punika raris sami malaib ngortiang paindikane punika ring kota miwah ring desa-desa sane wenten ring kiwa tengen genahe punika. Jadmane irika sami pada medal, mamanah uning ring paindikane punika.

15Ipun raris maranin Ida Hyang Yesus. Irika panggihin ipun anake sane pecak karangsukan setan punika sampun tegteg, negak tur mapangangge. Anake punika sami pada ajerih.

16Anake sane sampun nyaksinin pariindike punika, raris nuturang ring anake akeh punika sapariindik anake sane pecak karangsukan setan miwah indik bawi-bawine punika.

17Irika raris anake akeh punika kedeh mapinunas ring Ida Hyang Yesus, mangda Ida ledang matilar saking wewengkonnyane.

18Rikala Ida mawali munggah ka jukunge, anake sane pecak karangsukan setan iwau raris mapinunas ring Ida, mangda ipun kalugrain ngiring Ida.

19Nanging Ida Hyang Yesus nenten nglugrain ipun. Ida ngandika ring ipun: “Mulihja jerone delokin nyama brayane, tur tuturangja ambate luih pakardin Ida Sang Hyang Widi Wasa muah agung sih pasuecan Idane katiba teken jerone.”

20Anake punika raris mapamit, tumuli ngortiang pariindik pakardin Ida Hyang Yesus arepa ring deweknyane, ring wewengkon Dasa Kota, mawanan anake sami pada angob miragiang ortinipune.

Ida H

21Ida Hyang Yesus raris mawali malayar megat danu. Sasampune rauh ring pasisin danune, irika Ida kaparanin antuk jadmane sane katah pisan, sane ngrunyung Ida.

22Raris rauh Dane Yairus, kelihan perhyangan anak Yahudine, nangkil ring Ida Hyang Yesus. Rikala dane kapanggih ring Ida, raris dane sumungkem ring ajeng Idane,

23sinambi kedeh nunas ica sapuniki atur danene: “Pianak titiange eluh sedek nandang pinakit raat pisan. Ledang Guru rauh ring cecanggahan titiange tur nulung ipun mangda ipun seger tur urip.”

24Ida Hyang Yesus raris lunga sinarengan ring dane. Akeh pisan anake ngiring Ida tur nyeeg Ida saking kiwa tengen.

25Irika wenten anak istri adiri sane nandang pinakit ngwedalang rah sampun roras tiban suenipun;

26sampun makudang-kudang balian ngubadin ipun, tur akeh pisan prabea sane sampun telasang ipun, nanging tan pisan wenten pikenohipun. Ipun boya sayan nyegerang, nanging pinakitipune sayan ngraatang.

27Ipun sampun miragi gatra indik Ida Hyang Yesus, punika awinannya ipun raris nyelag anake akeh punika, ngantos rauh ring ungkur Ida Hyang Yesus.

28Ipun mabaos ring manah kadi asapuniki: “Asal idewek maan ngusud busanan Idane, pasti idewek seger.” Ipun raris ngusud busanan Idane saking ungkur, tur pramangkin ipun wusan ngamedalang rah saha marasa dewekipune sampun seger.

29(5:28)

30Duk punika ugi Ida Hyang Yesus wikan, mungguing wenten kawisesaan medal saking anggan Idane. Punika awinan Ida raris macingakan ring anake akeh sane nyeeg Ida, tur ngandika: “Enyen ane ngusud panganggon Tiange?”

31Parasisian Idane tumuli matur: “Inggih Guru, Guru ngraga sampun ngaksi, amuniki akeh anake sane nyeeg Guru; napi awinan Guru malih nakenang sapasira sane ngusud Guru?”

32Nanging Ida Hyang Yesus kantun macingakan milehan, ngrerehin sapasira sane sampun ngusud Ida.

33Ritatkala anake istri punika ngrasayang pariindik sane sampun nibenin dewekipune, ipun ajerih tan sipi. Ipun raris nangkil sumungkem ring ajeng Ida Hyang Yesus, tur nguningayang sapariindiknyane amun sujatinipun.

34Ida Hyang Yesus raris ngandika ring ipun: “Ih eluh, kapracayan eluhe teken Tiang, ento ane suba nyegerang eluh. Majalanja eluh apanga rahayu, terus tumus seger oger.”

35Risedek Ida Hyang Yesus kantun mabaos, wenten utusan rauh saking jeroan Dane Yairus, tur mapiuning ring dane, sapuniki: “Okan mekele sampun seda. Napi gunanne mekele malih ngrepotin Ida I Guru?”

36Ida Hyang Yesus nenten nglinguang indike sane kuningayang punika, nanging Ida raris ngandika ring Dane Yairus: “Sampunangja ajerih, pagehang kewanten kapracayan ragane ring Ida Sang Hyang Widi Wasa!”

37Ida tan nglugrain anak ngiringang Ida, sajawining Dane Petrus miwah Dane Yakobus sareng Dane Yohanes semeton danene.

38Duk Ida rauh ring jeroan kelihan perhyangane punika kairing antuk sisian Idane sane tetiga punika, Ida nyingak anake pada uyut mabiayuhan, wenten sane ngeling, wenten sane ngarod masesambatan.

39Sasampune Ida ngranjing, Ida ngandika ring sawatek anake punika: “Ngudiang uyut maeling-elingan? Anake cerik ento tusingja mati, ia kewala pules dogen!”

40Anake punika sami pada ngedekin Ida. Nanging Ida ngandikayang anake punika mangda sami pada makaon saking irika. Ida raris ngajak biang miwah ajin anake alit punika miwah sisian Idane tetiga punika ngranjing ring kamar genah anake alit kaperemang.

41Ida raris ngambil tangan anake alit, sarwi ngandika: “Talita kum!” sane mapiteges: “Ih cening, Tiang nguduhang cening, bangunja!”

42Duk punika ugi, anake alit punika raris matangi tur mamargi, santukan yusan danene sampun roras warsa. Anake irika sami pada angob.

43Nanging Ida Hyang Yesus banget miteketin anake punika, mangda sampunangja ngortiang pariindike punika ring sapasira jua. Ida raris ngandikayang, mangda anake alit punika kicen ajengan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Markus 5):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Markus 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran