Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 49 >> 

Kenam

1Inggih ida dane sareng sami, rarisangja pirengang. Parabangsa makasami, ring dija jua magenah rarisangja pirengang,

2agung alit sareng sami, yadian sugih wiadin tiwas.

3Titiang teleb minehin indik sane dalem, tur titiang jaga maosang indik sane wicaksana.

4Titiang jaga minehin sloka-slokane, tur nartayang pitegesipun rikalaning titiang nyuarayang rebab.

5Titiang nenten ajerih sajeroning masa sane baya, rikalaning titiang kiter antuk satru,

6miwah kiter antuk jadmane corah-corah sane ngandelang kasugihanipune, miwah nyumbungang arta branan ipune sane akeh.

7Nenten wenten anak sane mrasidayang ngrahayuang dewekipune niri. Ipun nenten mrasidayang naur pangargan uripipune ring Ida Sang Hyang Widi Wasa,

8santukan pangargan uripipune kalintang ageng. Yadian amunapija akehnya ipun mrasidayang naur, punika nenten jaga cukup,

9buat ngedohang ipun saking pati, wiadin manggayang ipun urip salami-laminnya.

10Asing-asing anak mrasidayang manggihin mungguing jadmane sane wicaksana taler jaga padem, pateh sakadi jadmane sane nambet miwah jugul apunggung. Ipun makasami pada matamiang kasugihanipune ring katurunannyane.

11Kuburanipune makadados umahipune kantos salami-laminipun, tur irika ipun magenah sakayang-kayang, yadiastu ipun pecak maderbe tanah niri.

12Kagungan manusane nenten mrasidayang ngluputang ipun saking pati. Ipun pasti jaga padem sakadi satone.

13Indayangja aksi, kadi asapunika panadosipun jadmane sane ngandelang dewekipune niri, miwah pamuput jadmane sane rumasa andel ring arta brananipune.

14Ipun pada kapastiang jaga padem waluya sakadi biri-birine, tur sang pati dados pangangonipune. Jadmane sane patut jaga menang nglawan ipun, tur bangkenipune digelis berek ring pati loka, doh saking umahipune suang-suang.

15Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga ngluputang titiang. Ida jaga ngrahayuang titiang saking kawisesan patine.

16Sampunangja bingung yening wenten anak sane dados sugih, yadian kasugihanipune sayan mawuwuh-wuwuh.

17Rikala ipun padem, ipun nenten jaga mrasidayang makta kasugihane punika. Kasugihanipune nenten jaga nyarengin ipun ka bangbange.

18Yadiastunja jadmane rumasa lega sajeroning uripnyane puniki, tur muponin kapujian malantaran ipun labda karya,

19ipun pada padem sareng-sareng ring paraleluuripune ring genahe sane peteng dedet kantos salami-laminipun.

20Kagungan manusane nenten mrasidayang ngluputang ipun saking patine. Ipun jaga tetep padem sakadi satone.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 49 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran