Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 5 >> 

Panga

1Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, pirengja atur titiange, tur pirengangja sesambatan titiange.

2Duh Ratu, Widi miwah ratun titiange, pirengja pinunas ican titiange, buat nunas pitulungan. Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, titiang ngastawa ring ayun Palungguh IRatu.

3Palungguh IRatu mireng atur titiange rikalaning semeng. Rikala endag suryane titiang ngunggahang pangastawan titiange, tur titiang nyantosang pawuwus Palungguh IRatu.

4Palungguh IRatu boyaja Widi sane seneng ring laksana sane tan patut. Palungguh IRatu nenten nglugrain wenten kadursilan ring ayun Palungguh IRatu.

5Palungguh IRatu nenten ledang ring paliat jadmane sane sumbung. Palungguh IRatu bendu ring sakancan jadmane sane jaat.

6Palungguh IRatu nyirnayang sakancan jadmane sane bobab, tur mrastayang jadmane sane angkara miwah pekel.

7Nanging malantaran sih pasuecan Palungguh IRatu sane kalintang ageng, titiang kalugra ngranjing ring Perhyangan Palungguh IRatune. Titiang kalugra mabakti ring Perhyangan Agung Palungguh IRatu sane suci, tur saking subakti sumungkem ring ayun Palungguh IRatu.

8Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, akeh pisan titiang maderbe meseh. Tuntunja titiang nglaksanayang pakarsan Palungguh IRatu. Dadosangja mangda gantar antuk titiang nuut margin Palungguh IRatune.

9Baos meseh titiange nenten wenten sane nyandang gega. Ipun wantah mamanah ngrusak kewanten. Baosipune wiakti lengut tur manis, nanging bek madaging pangindrajala sane ngawinang padem.

10Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, sisipangja ipun. Dumadak rerincikanipune punika ngawinang ipun uug. Entungangja ipun saking ayun Palungguh IRatu, riantuk dosanipune pamantuka ring ayun Palungguh IRatu.

11Nanging sakancan jadmane sane muponin rahayu ring ayun Palungguh IRatu, sami jaga liang. Ipun setata pacang makidung riantuk liangipune. Sayubinja jadmane sane astiti bakti ring ayun Palungguh IRatu. Santukan malantaran Palungguh IRatu ipun pada molih bagia.

12Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu ngamertanin jadmane sane satinut ring Palungguh IRatu. Sih pasuecan Palungguh IRatu nyayubin ipun waluya sakadi tamenge.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran