Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 55 >> 

Panga

1Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, pirengangja pangastawan-pangastawan titiange. Sampunangja Palungguh IRatu nenten lingu ring pinunas titiange.

2Pirengangja atur titiange tur saurinja titiang, santukan titiang sampun kalintang kuru malantaran kamewehan-kamewehan titiange.

3Titiang rumasa karesresan malantaran solah meseh-meseh titiange marep ring titiang, tur titiang kanyagang antuk jadmane dursila sane nindes titiang. Ipun makasami ngawinang titiang nemu kamewehan, tur ipun pada brangti miwah geting ring titiang.

4Titiang rumasa karesresan pisan, tur kadurgaman sang patine neteh titiang.

5Titiang kaliput antuk rasa ajerih tur jejeh ngetor miwah titiang katangkeb antuk katakutan.

6Titiang meled maderbe kampid sakadi paksi darane, tur titiang mamanah makeber ngulati genah masandekan.

7Titiang mamanah makeber doh pisan, tur ngwangun pondok ring tegal melakange.

8Titiang meled mangda digelis titiang molih pasayuban saking angin baret miwah angin ribute.

9Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, adukangja bebaosan meseh-meseh titiange! Titiang ngeton wenten kawirosan miwah kaributan ring kota,

10sane ngiter kota punika siang latri, saha ngebekin kotane punika antuk kajaatan miwah kamewehan.

11Ring sakuub kotane punika wenten karusakan. Margi-margine bek antuk kawirosan miwah panglingga caya.

12Yening wenten meseh sane nganistayang titiang, titiang mrasidayang naanang indike punika. Yening wenten satru sane nyumbungang dewek marep ring titiang, titiang mrasidayang nyingidang dewek saking arepanipune.

13Nanging ragane puniki, timpal miwah sawitran titiange sane raket.

14Iraga sampun pada paras-paros sajeroning bebaosan miwah sareng-sareng mabakti ring Perhyangan Agung.

15Dumadakja meseh-meseh titiange pada padem sadurung panemayannyane. Dumadak mangda ipun idup-idup tedun ka pati loka! Ring pumahanipune wenten kajaatan miwah ring manahipune wenten kacorahan.

16Nanging titiang nunas pitulungan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Ida jaga ngrahayuang titiang.

17Rikala semeng, tengai miwah wengine pinunas miwah sesambatan titiange munggah ring ayun Idane, tur Ida jaga ledang mireng atur titiange.

18Ida jaga makta titiang mawali saha rahayu saking payudan titiange nglawan meseh-meseh sane kalintang akeh.

19Ida Sang Hyang Widi Wasa sane nitah saking genahe sane langgeng jaga mirengang atur titiange tur jaga ngaonang ipun, santukan ipun nenten nyak ngesehin pepinehipune, samaliha ipun nenten ajerih ring Ida.

20Kantin titiange sane riin, ipun nyengkalen sawitrannyane, tur lompang ring janjinipune.

21Baosipune manisan ring madu, nanging manah ipune tansah sengit tur masatru. Baosipune nyunyur sakadi gula drawa, nangingke nuek sakadi pedang sane mangan.

22Aturangja kamewehan semetone ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sinah Ida jaga nindihin semeton. Ida nenten jaga naenin manggayang jadmane sane jujur kakaonang.

23Nanging Palungguh IRatu, duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, Palungguh IRatu jaga makta jadmane sane amati-mati miwah bobab ngungsi kuburipune, sadurung ipun polih muponin uripipune angan atenga. Nanging titiang puniki, titiang jaga suksrah ring Palungguh IRatu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 55 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran