Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Pengkhotbah 12 >> 

1Duaning punika, elingja ring Sang Sane Ngardi ragane, rikala ragane kantun wimuda, sadurung rahina miwah taun kasedihane rauh, rikala ragane mabaos mungguing tan wenten kaliangan ring uripe puniki.

2Rikala masan kasedihane punika, sunaran surya, sasih miwah bintang-bintange jaga remrem pabuat ragane, tur guleme sane ngemu sabeh jaga tansah nglikub ragane.

3Sapangrarisipun anake sane setata nindihin ragane pacang ngetor, tur cokor ragane sane mangkin kantun siteng jaga sayan lemet. Untun ragane sane anggen ragane makpak ajeng-ajengan pacang dados langah pisan, tur panyingakan ragane pacang slamur, tur nenten mrasidayang ngeton saha terang.

4Karnan ragane pacang bongol, tur nenten mrasidayang mireng suara uyut ring margine. Akidik pisan ragane mrasidayang mireng suaran pangilesan rikala ipun ngiles, wiadin suaran tetabuhane rikalaning katabuh, kadi asapunika taler suaran paksine sane nundun ragane saking sirep ragane.

5Ragane pacang ajerih ring genahe sane tegeh-tegeh, tur baya pisan rikala mamargi. Rambut ragane jaga magentos dados putih. Meweh pisan ragane pacang makta sikian ragane, tur kadotan ragane sami pacang ical. Iraga pacang ngungsi ka genahe mararian sane pamuput, tur sasampun punika jaga wenten suaran anak ngeling ring margine.

6Rante perake pacang pegat, tur lampu mase pacang ulung tur belah. Talin semere pacang pegat, tur jun-june pacang mabrarakan.

7Awak iragane pacang mawali ka buk tanahe, tur angkihan uripe pacang mawali ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sampun maicayang punika ring iraga.

8Saking yuakti wantah tan paguna. Kadi asapunika baos Sang Guru Pangajian. Indike punika makasami tan wenten pikenohipun.

Cutet

9Nanging santukan Sang Guru Pangajian punika anak sane wicaksana, dane tetep ngurukang rakyate indik sane uningin dane. Dane mlajahin sloka tur saha jujur ngulati kawiaktianipun.

10Sang Guru Pangajian mapakibeh polih kruna-kruna panglipur, nanging kruna-kruna sane suratang dane punika makasami jujur.

11Baos anak sane wicaksana tan bina kadi tungked pangangone sane tajep pisan sane kanggen ngetakang biri-biri, tur sloka-slokannyane pateh sakadi muncuk pacek pakune sane macelep rikalaning kagebug. Punika makasami sampun kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, Sang Pangangon iragane sane tunggal.

12Duh cening, wenten malih indik sane tiosan sane patut pedasin cening. Sesuratan ring buku-bukune nenten wenten puputipun, tur yen bes akeh mlajah, punika pacang ngawinang cening lesu.

13Pamuputipun, wenten wantah asiki patut baosang, inggih punika: “Ajerihja ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur laksanayangja titah-titah Idane, santukan jadmane makasami kakardi buat ngamargiang indike punika.

14Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang nepasin sakancan laksanan iragane, yadiastu becik wiadin kaon, yadiastu sane margiang iraga sesingidan.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Pengkhotbah 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran