Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 6 >> 

Wusan

1Yening kadi asapunika, napike sane patut baosang iraga? Punapike iraga patut nglanturang dosa-dosan iragane sakantun iraga urip puniki, mangda sayan maweweh-weweh sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa?

2Sampun janten nenten kadi asapunika. Iraga sampun ngutang dosa-dosane punika, kadi asapunapi malih antuk iraga urip nglanturang dosane punika.

3Semeton sampun pada tatas uning, mungguing ritatkala iraga kalukat, iraga katunggilang ring Ida Sang Kristus Yesus, taler mateges nunggil ring sedan Idane.

4Duaning punika malantaran lelukatane punika, iraga sareng-sareng kapendem ngiring Ida sajeroning sedan Idane, mangdane sakadi Ida Sang Kristus katangiang saking pantaran anake padem antuk kawisesan sane luih saking Ida Sang Aji, iraga taler prasida muponin urip sane anyar.

5Santukan yening iraga nunggil ring Ida sajeroning sedan Idane, kadi asapunika taler iraga jaga nunggil ring Ida sajeroning indik iraga kauripang sakadi Ida.

6Samalihipun iraga sampun pada uning, mungguing sikian iragane sane let puniki sampun padem ngiring Ida Sang Kristus ring salib Idane, mangdane sikian iragane sane madosa punika tan wenten malih kawisesanipun, mangda iraga sampunang malih dados panjak dosa.

7Santukan anake sane padem, ipun sampun bebas saking kawisesan dosane.

8Yening iraga sampun padem ngiring Ida Sang Kristus, iraga pracaya mungguing iraga taler pacang urip sareng-sareng ring Ida.

9Santukan iraga uning, mungguing Ida Sang Kristus sampun nyeneng saking seda tur Ida tan pacang seda malih, tur sang pati sampun nenten mrasidayang malih ngreh Ida.

10Indik sedan Idane punika, Ida seda ngaonang dosa tur dosa punika nenten maderbe kawisesan malih marep ring Ida. Sapanglanturipun Ida nenten seda malih. Tur indik nyeneng Idane, Ida nyeneng pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa.

11Kadi asapunika taler semeton patut mikayunin mungguing ragan semetone sampun padem ninggal dosa, nanging urip pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa sajeroning patunggilan ring Ida Sang Kristus Yesus.

12Duaning punika, dosa tan patut malih ngreh sikian semetone sane sekala puniki, mangda semeton sampunang malih ninutin sapakitannyane.

13Sampunangja semeton nyerahang salah tunggal anggotan ragan semetone ring dosa buat kanggen prabot nglaksanayang paindikan-paindikan sane corah. Tungkalikanipun, aturangja sikian semetone ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sakadi anak sane sampun kauripang saking pantaran anak padem, tur suksrahangja sikian semetone ring Ida, mangda kanggen prabot buat nglaksanayang paindikan-paindikan sane patut.

14Sampunangja idosa kantos ngreh semeton; santukan semeton nenten kantun kareh antuk Cakepan Torate, nanging antuk sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Panja

15Sapunapike sane mangkin? Punapike iraga ngardi dosa, sawetning iraga nenten kantun kareh antuk Pidabdab Torate, nanging kareh antuk sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa? Sampun janten nenten kadi asapunika.

16Semeton sampun pada tatas uning, mungguing yen semeton nyerahang dewek buat mamanjak ring anak, kenginan semeton dados panjak anake sane tinutin semeton punika. Kadi asapunika taler paindikanipun yen semeton mamanjak ring dosane sane ngawinang semeton padem, wiadin yen semeton satinut ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane ngawinang semeton kadameang pamantuka ring anggan Idane.

17Nanging aturangja panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Santukan sane riin semeton dados panjak dosa, nanging sane mangkin saking saguluking manah, semeton sampun ninutin pidabdab sane pangguh semeton sajeroning paurukan sane sampun tampi semeton.

18Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mebasang semeton saking kawisesan dosane, kadadosang panjak Idane buat nglaksanayang paindikan-paindikan sane becik.

19Becikan tiang nganggen pangimba sane biasa, santukan pangresepan semetone kantun wimuda. Sane riin semeton nyerahang dewek semetone dados panjak kacemeran miwah kacorahan, buat nglaksanayang paindikan-paindikan sane corah. Kadi asapunika taler sane mangkin semeton patut nyuksrahang dewek semetone dados panjak paindikan-paindikan sane becik, buat nglaksanayang paindikan-paindikan sane kaledangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

20Rikala semeton dados panjak dosa, semeton lempas saking kapatutan.

21Inggih sane mangkin, napike pikolih semetone nglaksanayang paindikan-paindikan sane ngawinang semeton kimud punika! Pamuput saluiring paindikan punika, inggih punika padem.

22Nanging sane mangkin, semeton sampun kabebasang saking reh-rehan dosane tur semeton sampun kadadosang panjak Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ring saluiring laksanan semetone, semeton sampun nyuksrahang dewek semetone ring Ida, tur pamuputipun semeton pacang muponin urip langgeng.

23Santukan pikolih dosane punika padem, nanging sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika urip langgeng sajeroning patunggilan ring Ida Sang Kristus Yesus, Panembahan iragane.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Roma 6):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Roma 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran