Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 11 >> 

Lasar

1Wenten anak mawasta Lasarus ring kota Betania, sedek nandang sakit. Betania punika kotanipun Maria miwah nyamanipune Marta.

2(Maria punika pecak mriokin cokor Ida Hyang Yesus antuk minyak wangi tur nyusutin antuk bokipune. Mungguing Lasarus, sane sakit punika nyamanipune.)

3Nyaman Lasaruse sane eluh kekalih punika raris ngaturang piuning ring Ida Hyang Yesus kadi asapuniki: “Guru, sawitra sesayangan Gurune sedek nandang pinakit.”

4Wau Ida Hyang Yesus mireng indike punika, Ida raris ngandika sapuniki: “Panyakitne ento tusingja ngranayang Lasarus mati, nanging bakal ngranayang Ida Sang Hyang Widi Wasa kaluihang tur Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal nampi kaluihan.”

5Ida Hyang Yesus mula tresna pisan ring Marta miwah ring Maria embokipune miwah ring Lasarus.

6Sasampune Ida mireng orti indik Lasarus sakit, Ida kantun malih kalih rahina makolem ring genahe punika.

7Sasampune punika Ida raris ngandika ring sisian Idane: “Jalanja jani malipetan ka wewengkon Yudea.”

8Pasaur parasisian Idane: “Guru, bes wau pisan anak Yahudine misadia ngencurin Guru; punapike Guru jaga malih mrika?”

9Pasaur Idane: “Tusingke ane awai ento roras jam makelonne? Yen ada anak majalan lemahne sinah ia tusing lakar katanjung, sawireh ia ningalin galang jagate.

10Nanging yen anake majalan di petenge, ia lakar katanjung, sawireh tusing ada galang di dewekne.”

11Kadi asapunika pangandikan Idane; wusan punika Ida raris nglanturang sapuniki: “Sawitran iragane Lasarus ia pules, nanging jani Guru lakar kema mangunang ia!”

12Parasisian Idane raris masaur sapuniki: “Inggih Guru, yening ipun pules sinah ipun pacang gelis seger!”

13Pangandikan Idane punika mapiteges, mungguing Lasarus sampun padem. Nanging parasisiane mitaenang Ida maosang Lasarus punika pules sakadi biasa.

14Duaning punika Ida terus terang ngandika ring dane sapuniki: “Lasarus suba mati.

15Nanging aget Guru tusing ada ditu dugas ento, sawireh unduke ene gede gunanne buat cening, apanga cening pada pracaya. Jalan jani iraga kema!”

16Dane Tomas (sane mapesengan Kembar) raris mabaos ring timpal-timpalnyane sapuniki: “Jalan jani bareng-bareng kema ngiring Ida Sang Guru, apanga iraga bareng mati ngiring Ida!”

Ida H

17Sasampune Ida Hyang Yesus rauh irika, dapetang Ida Lasarus sampun kilidang petang rahina sane sampun langkung.

18Kota Betaniane punika tanja doh saking kota Yerusalem, sawatara wenten tigang kilometer.

19Duk punika akeh anak Yahudine pada rauh mrika majenukan buat nglipur Marta miwah Maria, santukan nyamanipune padem.

20Wau Marta miragi mungguing Ida Hyang Yesus rauh, raris ipun medal mendakin Ida, nanging Maria kantun jumah.

21Irika Marta raris matur ring Ida Hyang Yesus sapuniki: “Inggih Sang Guru, yening duk punika Guru wenten iriki sinah nyaman titiange tan pacang padem!

22Nanging titiang taler uning, mungguing sane mangkin Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang nglingganin saluiring sane tunas Guru ring Ida.”

23Ida raris ngandika ring ipun sapuniki: “Nyaman eluhe lakar buin idup!”

24Pasauripune: “Titiang uning, mungguing ipun pacang bangun tur urip ring rahina pamuput jagate.”

25Pangandikan Idane ring ipun: “Guru ene witing bangun anake mati muah witing urip. Nyenja pracaya teken Guru, yadiapin ia suba mati, ia lakar idup.

26Tur nyenja ane idup tur pracaya teken Guru, anake ento tuara lakar mati. Apake eluh pracaya teken unduke ene?”

27Pasauripune: “Inggih Guru, titiang pracaya, mungguing Guru puniki Sang Prabu Sane Kajanjiang, Putran Ida Sang Widi Wasa, sane tumurun ka jagate.”

Ida H

28Wusan matur asapunika Marta raris mawali ngrereh Maria nyamanipune. Ipun mabaos makisi-kisi sapuniki: “Sang Guru suba rauh, embok nikaina!”

29Wau miragi indike punika, Maria raris bangun gegelisan medal nangkilin Ida.

30(Duk punika Ida Hyang Yesus durung ngranjing ka kotane punika, Ida kantun ring genah pecak Ida katangkilin antuk Marta.)

31Wau manggihin Maria bangun tur medal gegison, sawatek anak Yahudine sane wenten jumahan sareng ipun, buat nglipur ipun, sami pada bangun tur nututin ipun. Ipun kapitaenang jagi ka pamendemane tur masesambatan irika.

32Sasampune Maria rauh kapanggih ring Ida Hyang Yesus, ipun raris matimpuh sumungkem ring cokor Idane. Aturipune: “Duh Sang Guru, yening Guru wenten iriki, sinah nyaman titiange tan pacang padem!”

33Wau Ida Hyang Yesus ngaksi Maria miwah sawatek anak Yahudine sane rauh nyarengin ipun sami pada ngeling, duk punika ugi kadi ketus kayun Idane, kawelas arsan,

34raris Ida mataken ring Maria: “Dija ia ilidang eluh?” Pasauripune: “Inggih Guru, ngiringja cingakin mrika!”

35Irika Ida Hyang Yesus raris nangis.

36Raris wetu baos anak Yahudine sapuniki: “Tingalinja, ambate tresnan Anake ene teken ia!”

37Nanging wenten ring pantaranipune sane mabaos sapuniki: “Ia nyidayang nyedangang matan anak buta, singke Ia nyidayang apanga Lasarus buung mati?”

Lasar

38Malih wetu kawelas arsan Ida Hyang Yesus, irika Ida raris mamargi ka pamendemane, sane marupa gua tur bungasnyane katutup antuk batu.

39Pangandikan Idane: “Kisidangja batune ento!” Irika Marta, nyaman sang padem punika masaur sapuniki: “Inggih Guru, sane mangkin ipun sampun mambu, santukan sampun petang rahina ipun kailidang.”

40Pangandikan Idane ring ipun: “Tusingke ibusan Guru ngorahang teken eluh, eluh lakar ngatonang kaluihan Ida Sang Hyang Widi Wasa yen eluh pracaya?”

41Batune punika raris kakisidang. Ida Hyang Yesus tumuli tumenga saha ngandika sapuniki: “Duh Aji, Titiang ngaturang panyuksma, santukan Palungguh Aji mirengang pinunas Titiange.

42Titiang uning mungguing Palungguh Aji tansah mirengang pinunas Titiange, nanging puniki aturang Titiang, mangdane anake akeh sane wenten iriki, sami pada pracaya, mungguing Palungguh Aji sane ngutus Titiang.”

43Sasampune wusan matur asapunika, Ida raris ngandika saha jangih asapuniki: “Lasarus, pesuja cening!”

44Sang padem raris medal, lima batisipune kari mabedbed antuk kasa rurub tur muanipune antuk kasa panekep mua. Ida raris ngandika ring anake akeh, pangandikan Idane: “Embusin rurubne tur depang ia majalan!”

Rerin

45Akeh ring pantaran anak Yahudine sane rauh majenukan ka umah Maria, sane ngantenang paindikan sane kakardi antuk Ida Hyang Yesus, pracaya ring Ida.

46Nanging wenten sane mawali nangkil ring parapamimpin golongan Parisine, tur nguningayang ring dane paindikan sane kakardi antuk Ida Hyang Yesus.

47Irika parapamimpin golongan Parisine miwah pangageng panditane raris marumang Majelis Agamane tur pada mabaos sapuniki: “Sapunapi antuk mangkin? Anake punika tan mari ngardi paindikan-paindikan sane tawah-tawah!

48Yen banggayang Ipun kadi asapunika, sinah sami jadmane jagi pracaya ring Ipun. Yan kadi asapunika tan urungan pangageng-pangageng bangsa Romane jaga rauh anglurug, ngrampas tur ngrusak Perhyangan Agunge miwah bangsan iragane.”

49Irika salah tunggal ring pantaran ida danene, sane mapesengan Kayapas, sane madeg Pandita Agung duk masa punika, mabaos sapuniki: “Ragane tan pisan uning ring indik!

50Tan kapineh antuk ragane, mungguing buat ragane becikan wenten sane padem adiri tinimbang sakuub bangsan iragane kasirnayang?”

51Sujatinipun baos idane punika tanja wetu saking ragan idane ngraga. Nanging sakadi Pandita Agung ring masa punika, ida ngramalang mungguing Ida Hyang Yesus pacang seda buat bangsa Yahudine.

52Samaliha boyaja pabuat bangsane punika kewanten, nanging taler buat munduhang tur nyikiang paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sambrag masrambiahan.

53Ngawit saking rahina punika parapangageng bangsa Yahudine raris pada igum jagi nyedayang Ida Hyang Yesus.

54Duaning punika Ida Hyang Yesus tan kayun ngenah ring arepan bangsa Yahudine, nanging Ida raris lunga saking Yudea ngungsi kota Epraim, sane nampek ring tegal melakange. Irika Ida jenek sareng ring parasisian Idane.

55Daweg punika Rerainan Paskah bangsa Yahudine sampun nampek. Punika awinan akeh anake sane saking desa-desa rauh ka kota Yerusalem jagi ngamargiang upakara pabresihan sadurunge marerainan.

56Anake punika ngrereh Ida Hyang Yesus tur rikala ipun mapunduh ring Perhyangan Agung, ipun pada saling takenin kadi asapuniki: “Kenken mirib manut pepineh ragane? Apake Ia lakar teka marerainan?”

57Parapangageng panditane miwah parapamimpin golongan Parisine sampun ngamedalang prentah, mangda sapasiraja sane uning ring genah Ida Hyang Yesus, ipun patut nguningayang ring dane, mangda dane mrasidayang ngejuk Ida.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Download Audio MP3 (Yohanes 11):
Mobile (Low Quality) - CD (High Quality)

 <<  Yohanes 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran