Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Zakaria 12 >> 

Kota

1Puniki pawuwus Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngebatang akasane, sane ngardi pretiwine, tur mapaica urip ring manusane. Pawuwus punika kadi asapuniki:

2“Ulun lakar nadiang kota Yerusaleme ento, buka anggure agelas. Bangsa-bangsane ane ngiter ia lakar nginem tur lakar srayang-sruyung buka anake punyah. Dikalane ia pada ngurung kota Yerusaleme, kota-kotane ane lenan di Yehuda masih lakar kakurung.

3Nanging yen masane ento suba teka, Ulun lakar nadiang kota Yerusaleme buka batune ane baat, tur asing-asing bangsa ane makeneh ningting batune ento, ia lakar matatu. Sakancan bangsane di gumine lakar sararem makanti sraya buat ngebug ia.

4Dikalane ento Ulun lakar nengkejutang jaran-jarannyane muah sakancan ane negakin lakar buduh. Ulun lakar macingak teken wong Yehudane, nanging sakancan jaran musuh-musuhnyane lakar dadiang Ulun buta.

5Sasubane keto palingsehan-palingsehan Yehudane lakar pada ngucap kene: ‘Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widi Sane Maha Kuasa, mapaica kakuatan ring kaulan Idane sane magenah ring kota Yerusalem.’

6Dikalane ento, palingsehan-palingsehan Yehudane lakar dadiang Ulun buka apine di alase, wiadin buka apine di tegalan gandume ane suba wayah, ditu ia lakar nyirnayang bangsa-bangsane ane ngiter ia. Wong Yerusaleme lakar enu rahayu di tengah kotane.

7Ulun Sang Hyang Widi Wasa lakar mapaica kamenangan teken wadua balan Yehudane paling maluna, apanga kaluihan ane lakar tampine teken katurunan Daude muah wong Yerusaleme, tusing lebihan teken ane tampina teken wong Yehudane ane lenan.

8Dimasane ento Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar nyayubin anake ane nongos di Yerusalem, buina yadian anak ane paling lemete di pantarannyane, lakar dadi patuh sitengne buka I Daud. Katurunan Daude lakar mimpin ia ajaka makejang buka malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa, waluya Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga.

9Dimasane ento Ulun lakar nyirnayang asing-asing bangsa ane makeneh ngebug kota Yerusaleme.

10Ulun lakar ngebekin katurunan Daude muah anake ane lenan ane di Yerusalem aji roh kapiolasan muah roh pangastawan. Ia lakar nganengneng anake ane tebeka nagih matianga, tur ia lakar mangelingin anake ento buka anake mangelingin pianakne ane tunggal. Ia lakar ngeling sanget pesan, buka anake ane kelangan pianak muani ane paling keliha.

11Dimasane ento elinge di Yerusalem patuh gedenne buka anake mangelingin Hadad-Rimon di Lebak Megidone.

12Asing-asing pakurenan ane di gumine ento lakar pada mangelingin dewekne suang-suang, nah ento pakurenan katurunan Daude, pakurenan Natane, pakurenan katurunan Lewine, pakurenan katurunan Simeine, muah sakancan pakurenan ane lenan. Asing-asing pakurenan lakar mangelingin dewekne padidi, tur anake muani-muani di pakurenane ento lakar pada manehan ngeling teken anake luh-luh.”

13(12:12)

14(12:12)


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Zakaria 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran