Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BALI]     [PL]  [PB] 
 <<  Zakaria 14 >> 

Kota

1Panemayan Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga mapaica tetepasan, sampun nampek. Irika kota Yerusaleme jaga kajarahin, tur jejarahane punika jaga kadum-dum ring ajeng parasemeton.

2Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga munduhang parabangsane sami buat jaga ngebug kota Yerusaleme. Kotane jaga kakaonang, umah-umahe jaga kajarahin, miwah paraistrine jaga kaplegandang. Wong kotane atenga jaga kaselong, nanging sisannyane nenten jaga kakaonang saking kota.

3Sasampune punika Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga medal ngayudain bangsa-bangsa punika sakadi duke nguni.

4Rikala punika Ida pacang ngadeg ring Gunung Saitun, sane dangin kota Yerusaleme. Irika Gunung Saitune jaga belah dados kekalih, saking kangin kantos rauh kauh, tur ring selagannyane punika wenten jurang sane linggah pisan. Gunung punika atenga jaga magingsir ngalerang, tur sane malih atenga magingsir ngelodang.

5Semeton jaga jerih kapilayu ring jurange, ring selagan gununge punika. Semeton jaga malaib sakadi palaib leluur semetone duke wenten linuh rikala panyeneng Ida Sang Prabu Usia ring Yehuda. Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin tiange jaga rauh, kairing antuk sakancan malaekate sami.

6Yen masane punika sampun rauh, irika nenten jaga wenten malih masan dingin sane ngawinang toyane dados es,

7tur nenten wenten malih peteng dedet. Irika pacang setata wenten galang yadiastun rikalaning wengi. Indik rauh panemayane punika, wantah kuningin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa kewanten.

8Yen panemayane punika sampun rauh, irika jaga wenten toya ening membah saking Yerusalem, atenga membah ngungsi ka Segara Mati miwah sane malih atenga membah ngungsi ka Segara Tengah. Toyane punika jaga membah ataun mepek yadiastu rikalaning masan endang yadian rikalaning masan sabeh.

9Sasampune punika Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga madeg ratu ngwengku mrecapadane sami. Makasami anake jaga nyungsung Ida makadados Widi, tur uning ring Ida sajeroning parab Idane sane asiki kewanten.

10Sakuub wewidangane punika, ngawit saking Geba sane baler rauh ring Rimon sane bedelod, jaga dangsah. Kota Yerusaleme jaga nyeleg sakadi tugu, tegehan ring wewidangan sakiwa tengennyane. Kotane jaga makebat ngawit saking Gapura Benyamin rauh ka Gapura Bucune, sane pecak dados genah gapurane sane nguni miwah saking Menara Hananeel, ngantos rauh ka genah pameresan anggur ida sang prabu.

11Irika rakyate jaga pada urip muponin sutrepti raharja tur nenten malih katempuh antuk bencana.

12Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga nibakang pinakit sane raat ring sakancan bangsane sane nyiatin kota Yerusaleme punika. Dewekipune jaga berek yadian ipun kantun urip, mata miwah layahipune taler jaga berek.

13Ring masane punika Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga ngawinang ipun sareng sami kalintang bingung miwah ajerih, kantos asing-asing anake jaga ngejuk timpalnyane sane ring sampingipune sarwi nyengkalenipun.

14Wong Yehudane jaga mayuda nindihin kota Yerusaleme. Ipun jaga molih jejarahan saking arta branan sakancan bangsane punika, minakadinipun mas, perak miwah pangangge akeh pisan.

15Pinakit sane raat taler pacang nibenin sakancan kuda, bagal, unta miwah keledae, ping kalih sakancan ingon-ingon sane wenten ring pakemahan mesehe.

16Sasampune punika, sakancan jadmane sane kantun urip, saking pantaran bangsa-bangsane sane pecak ngebug kota Yerusaleme punika, jaga nyabran taun ka Yerusalem buat nyungsung Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa, makadados Ratunnyane, sinambi ngluihang Rerainan Pondok Daun.

17Yening wenten bangsa sane nenten nyak mrika tur nyungsung Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa makadados Ratunnyane, kenginan jaga nenten wenten sabeh ring panegaranipune.

18Yening wong Mesire nenten nyak ngluihang Rerainan Pondok Daune punika, ipun jaga katibenin antuk pinakit sane pateh sakadi sane katibakang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, ring sakancan bangsane sane nenten nyak ka Yerusalem.

19Kadi asapunika jaga ukuman sane pacang katibakang marep ring wong Mesir miwah sakancan bangsa sane lianan, yening ipun nenten ngluihang Rerainan Pondok Daune punika.

20Ring masane punika, rauh ring gongseng kudane jaga katulisin kadi asapuniki: “Katur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.” Jambangan-jambangane sane ring Perhyangan Agunge jaga suci pateh sakadi bokor-bokore sane wenten ring arepan pamorboran aturane.

21Sakancan jambangane ring Yerusalem miwah ring sakuub jagat Yehudane, pada kasuciang buat jaga kanggen sajeroning pangubaktine ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa. Rakyate sane ngaturang aturane, jaga ngunayang jambangane punika buat nglablab ulam aturane. Yen panemayannyane punika sampun rauh, irika nenten jaga wenten malih sudagar ring Perhyangan Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Zakaria 14 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran