Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 19 >> 

1Apolos Korintus laba azim di labe Paulusat gi Galatia bak lamti labi Frigia bak lamti laham bak behàsu labe am num debu meida laba le dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam labe im ahu bedem bak labna zohàme le im vi vahoketedume teudeda. Labi neo num debu meida laba le gi ame baket meeda. Labihadume neàdi sibu zie labe ladume le Asia bak labe am num debu meida Efesus laba fa ab lafuham. Le lafusi Paulusat aho ozo, “Dam nim Yesus bake tu vuzehi meedamna ozomo?” laham dam Efesus laba ab tàham.

2Tàhi vi ailo gago, “Uho amu Yesus bake tu vuzehe di lam Alam Aha Nutabe Neànat uba modi vizi um teudeheo?” Lahame labi gagoha ame dam labe fa gago, “Vabà! Im, ‘Alam Aha Nutabe Neàna eheo?’ laham bak im biem bak.”

3Làhàmu Paulusat fa neo vi ailo gago, “Làhà, meit um vuu valo baptislehe di lam um amam im aime vuzehi baptisledàla?” Lahahat dam labe fa gago, “Im gi Yohanes Mei Vuu Valo Baptislemda labe aho amu mei vuu valo baptisleidaha di labe meia vahokehe im ahum lam iho vi aime ame baket meedam bak.”

4Lahame labi gagoha Paulusat fa ab vi vameadamam. “Ne lahana Yohanes mei vuu valo baptisleiam di aho gi dam nehamdàta vuu valo baptisleidaha bak. Damat neha, ‘Iho faina meedam bak lam voedume fa ahu neà bak meedalo vàmadeho,’ laham dam lamota aho vuu valo baptisleidaha bak. Ame bak lam damat fet aame ozobohudem bake aho meia vuu valo baptisleidaha bak. Lahana aho amu ame bak lam meedam di labe Yahudi dam bake nehame vameada. ‘Eba vi tusu ba lemda laba uho tu vuzehele,’ lahame Yahudi dam laba Yohanesat amu vahokehe bak. Ame Da aba vi tusu lemda lam gi Yesus am bak. Uho ame Da laba tu vuzehele.”

5Lahame ame dam labe Paulusat lab vameadaha bak lam aime vuzehi ozo, “Iho etei Boehàda Yesus bake tu vuzehi Am damalehe dam im ame?” laham bak dam giida labe biem bake, “Fà ozobohudese,” lahame gagome meit im vuu valo ab baptisledaham.

6Labi Paulusat am anekehà ahim lam ame dam labe im ohu laba odotlame tom gagodume modeha Alam Aha Nutabe Neànat nom ilu ame dam laba ab modi vizi teudedaham. Labi modeha im dae fa vei seti fa dae naedat it aime ozobohudem biem dae faasi Ala bake ab vou baedamam. Labi laha Alat iba modi ozobohudi fi gatehena abo Alat gagu oluhu im lam laha dam bake ahate faasi vameada. Labihada.

7Ame lab meedaha dam lam dem di abo dua belas ehena ozomom bak.

8Labi Paulusat Efesus laba azim di aho gi nehada. Yahudi dam labe ibi iho gi azibe im digat hari Sabat fuhuzobe Paulusat aho ame Yahudi damat ihimo fi hasi bakamta vahi Alat vameadaha im ahamda dogoit aidam bakti im meiti meedam num laba oli aho meia iedehebeat vameadam vaba abo gi keàtet dam laba nehame ab vameadamam. “Alat Gagu Fihasi Vimteme Olulo Modem Dat Boehàda abo damat vou faodamda lam Yesus am tame. Uho meit Aba tu vuzehi im Abada meedamta Alat uledi ame da laba modi Am damali vuusu im vahokeda tame,” lahame dam bake vahokedume modi vuzeheda. Aho lab meedam bak lam ame hari Sabat fum di gi labihada. Gi labihadume modeha ala ab làteladeham.

9Labi modeha dam totbaho gi odohabuli Paulusat lab vameadaha im lam aim moho labe Yesus bake tu vuzehem moh. Vedi dam totbaho aasdahit nehi tozoda. “Paulusat neha, ‘Im Soat Vausu Fa Vei Neàdemda lam Yesus ame Da am tame,’ lahame lab vahokehe im lam gi giomimot modem bak,” lahame tozome mouda. Labihadume modeha ala làteladi Paulusat aho lab vameadaha bak lam dam tozome moudàmu am gi ab vei moham. Labihàmu aho ame dam lam gi vou esmozi ab laham. Labi dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam lam aho vamateme dat ee gagom Tiranus lahamda labe am num feàda laba ab vou laham. Ame da Tiranus labe am num feàda lam dam labe ibi iho meia im vahokedam di ot gagu vi ai. Ot gagu vi ai. Laham num laba vou le oedume, “Alat meia modi Am damali Aho vuusu im vahokedam bak lam, ‘Akatihasu modemna modela?’ ” laham im lam Paulusat laha ame dam laba vameadume damat ot gagu vi ai. Ot gagu vi ai. Lahada. Gi digat ahebu labihadam tade.

10Paulusat Efesus laba azi ame im lam vou vameatedume tahun behàsu ab foleham. Aho lab meedamehamdehe bak labet modi dam Asia bak laba azim dam dua totbaho ahebu abo Yahudi dam modeo, Yahudi damat modem vab dam modeo, ame Alat vameadaha im abo Boehàda Yesus labe Aho amu meedume vou esmoho im lam ab aime uloholedaham.

11Paulusat Efesus laba aidam di labe na damat ihimo modem biem im feàna lam damat amu aaha vabna Alat Paulus bake modi vizi teudi aho ame na meeda.

12Labiha labe dam ahe dam labe im sue ahugia footomna modeo, sue baana kemohode gimsum sue modeo, Paulus bake vou le lu aho gut ve vuu neàdehezobe dam naedamat fa ve im dam faideheda modeo, setan oli veimahada modeo, dam laba vou ladume dam im so laba uladdam di dam faideheda lam Alat modi fa neàdeda. Labi setan oli veimahada lam laha futodume ilida. Labihada.

13Labihadam di labe Yahudi dam totbaho labe mei ahu oli veimam setan fa koba ibidat gagu futodume ilidam meo dam labe bak iuba le mode. Bak iuba le mode. Lahada. Ame lab meedam dam lam gi Skewa labe am adam tujuh totbaho am. Ame da Skewa lam Yahudi damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda zi laba vuusu im vameame faheme modiam dat meida am. Laham adam tujuh labe vedi nehi ozo, “ ‘Imo fa Boehàda Yesusam ee gagom di setan futodume ilidam meo,’ laham bak imo modi aase.” Làhàmu ame dam labe iho digat meida labe le dat mei ahu oli veimam setan laba neha, “Setan oa, Paulusat lab vameadam Yesus labe oba neha, ‘Om taho futoi da nim vou esmozi itale,’ lahaha bak.”

14(19:13)

15Lahame gagoha ame setan labe fa aho veimahada labe am ahat Skewam adam laba ab gagoham. “Alat Aho Yesus bake modeo, Paulus bake modeo, ame dam ahim laba modi vizi im setan niba gagu futodume ilidam bak lam em ozobohu bak. Lahana um ana damat mode? Alat uba gagu vizi teudi, ‘Im setan niba gagu futodume ilidale,’ lahaha vabak. Em ba futoi itam moho bak.”

16Lahame labi gagoha ame setan oli veimahada labe ziagahu ame Skewam adam tujuh lam siàdume ab beodaham. Beodume vasealedume ame dam labe im sue ahebu gelevai so bozbu tadi futodume im num bake ab ilime seddaham.

17Labi modeha Efesus laba esuhu dam ahebu abo Yahudi damti Yahudi damat modem vab damti lab meedaha bak lam aime àvodi ab iedeham. “Paulusat aho setan gagu futodume ilidam bak Yesusam ee gagom di setan aime uledi futodume ilidam meote. Lahana giomim modehe dàt gagom di ba aime uledi ilidam vabak,” laham bak ozome, “Im Boehàda Yesus abo feàte,” lahame ahu adat iedi Yesus bake ab vou baedamam.

18Labi laha dam gi etei Yesus bake tu vuzehi meedam dam totbaho labe fa damat vou faodahit ibi iho faina meedam bak lam voedume ahate fi desi vameada.

19Labi dam koba deda labe laha iho Yesus bake tu vuzehi meedàmu im koba modem bak ozobohudem bake toehena bolohona lam vou ledume damat aasdahit vua vahuda. Ame toehena bolohona lam amu doit vaha bak lam vi ozome dem di abo doi oona perak lima puluh ribu ehe bak. Lahana vua vahuda.

20Labihasu meedam labe, “Ala abo feàte,” laham bak lam ab modi tombaleham. Labiha labe im Boehàda Yesus labe Aho amu meedume vou esmoho im lam dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam labe meit ve iuba vou le vameada. Meit ve iuba vou le vameada. Labihada. Labihadam labe ame bak laba meit vi tau Yesus bake tu vuzeheda. Meit vi tau Yesus bake tu vuzeheda. Labihadume ab tauidume dualeham.

21Labihadume neàdi Paulusat aho ozo, “Em Efesus vou esmozi fa Makedonia bak labe am num debu ahebu lamti labi Akaya bak labe am num debu ahebu lamti im vou vahoketedume neàdi fa neo kota Yerusalem laba lase,” lahame ozome ahu ab vàmadeham. Labi aho neo vi ozo, “Em kota Yerusalem laba le azibe fa neo num debu buduada Roma laba ba lam bak,” lahame ozome ahu vàmadi ab gagu esuham.

22Labi gagu esu neàdi aba vi tau im vou vameatedam dam behàsu Timotiusti Erastusti ame dam behàsu lam gagu Makedonia laba nasi ab oluham. Labi Paulusat ahamo Asia bak laba koena laha azi vou faodalo modemu nasi tau lam kai.

23Ame di lam Paulusat lab vou li vahokehe im lam, “Dam bake Soat Vausu Fa Vei Neàdemda lam Yesus ame Da am tame,” lahame lab vou li vahokehe im lam Efesus dam dua totbaho Yahudi damat modem vab dam labe mu dae duali im nehasu otesi otesida.

24Dat ee gagom Demetrius lahamda labe aho nazoh modem perak lam ve modeme nazoh meedamda am. Lahamda labe aho perak ve Efesus laba azim dam labe ibi iho vou baedamna ostam alalehe nam ee gagom, “Artemis,” laham alalehena laba vou baedam num itti ulohona buà modi dam bake lodume doi vada. Ame Demetrius am dam totbaho labe aba tau perak ve ame num itti ulohona buà meedam bak lam dam labe ibi iho doi dualem bak am.

25Labihamda labe am dam totbahoti fa dam amomoi perak ve nazoh mei meedam dam totbahoti labihasu gagome bakamta ab vaheham. Vaheme neàdi Demetriusat neha, “Ba oa, im ebeda nim nasi aimale. Na iho modeheda nim dam bake lodam labe im doi dualedam bak am bak. Laham bak lam um ozobohuna taia?

26Lahana ame da Paulusat meedam bak lam um aada. Labi um dogoit aida. Lahana taia? Um ba biem vabak. Ame da Paulusat aho vedi nehi vahokeda. ‘Damat auet modi alalehena lam Ala imboda modem kaio. Gi ostam alalehenat modem bak,’ lahame vahokehe labe dam Efesus niba esuhu dam dua totbaho nimti abo Asia bak ahebu azim dam dua totbaho lamti labihasu am im vuzehi meedam bak.

27Labiha labe im nazoh nim damat ba akati modi doit và? Dam gi, ‘Gi giomimot modem bak,’ lahame tozome moudam labe ba doit vam vabak. Labi im doi vam bak fa ab vabalemam bak. Lahana gi lada lamota faidehe vabak. Fa neo damat nam alalehena Artemis laba vou baedam num laba, ‘Num lam feà kaio,’ lahame feàtàme ba le oli Artemis bake vou baedam vabak. Gi ame numti ame nam alalehena Artemisti mu feàtàdam bak. Asia bak ahebu azim dam dua totbaho lamti labi dam bak iuba esuhu dam totbaho ahebu lamti labihasu ibi iho amu, ‘Artemis abo feàte,’ lahame ahu adat iedi vou baedam bak lam ba sete tame. Eho gi ibi iho doi vadam bak lamti labihame setemna zohàme vou faovoi nasi fet vameadam bak,” lahame ab vameadaham.

28Lahame Demetriusat lab vameadaha im lam ame dam dua totbaho labe bakamta vahehe dam labe aime ozoha, “Abo imbona ozomo?” lahame Paulus am dam totbahoti faki feà bak fusi dae duali ab buddamam. “Im Efesus dam nibe ibi iho vou baedam nam alalehena Artemis lam abo feàteee,” lahame ame na aaha vabna gi ostame bisteat buteme vou baeda. Labi neo bisteat neo buteme vou baeda. Gi labihadam bohu ab meedamam.

29Labihadume modeha Efesus laba azim dam dua totbahoti ame dam labe meit vi tau faki budda. Meit vi tau faki budda. Lahadume dae gai ab dualeham. Labiha labe ame dam zi labe vedi Gaiusti Aristarkusti Makedonia laba amu azim dam behàsu fa Efesus niba li Paulus bake vi tau gohatem dam behàsu lam ab siham. Labi ame dam zi fai labe ame dam behàsu si vou kea lame ame Efesus dam labe ibi iho bakamta vahi im vameadam bak tomba laba vou emoeme natàh doo labohoti ab vou oleham.

30Laham bak lam Paulusat vi aahemu vedi am dam behàsu sihi bake, “Aho tau oli dam bake im vameadase,” lahame modeha dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam totbaho labe, “Paulus om laba a tau olemule. Oba damat beoma,” lahame Paulus tau olem bak ab maleham

31Labi laha Paulus bake vou alem dam abo Asia bak laba azim dam laba im vameame faheme modiam dam abo dam ee eheda totbaho labe laha Paulus bake, “Damat im vameadam bak tomba laba a tau olemule,” lahame meia gagu oluhemu Paulusat vedi olem bak ab moham.

32Ame di lam dam ahebu ame im vameadam numbu laba oli dozeadaha dam labe ozo, “Ne, im ana im vameadalo num niba olehela?” lahame ostame vi tau olehe labe vabi vi ozoda. Labiha labe dam totbaho gi ostam imbu dae duana faasi vameada. Labi dam dua totbaho laha ostam imbu amomoi neo faasi vameada. Labihadaha labe dahobueda.

33Labihadume modeha Yahudi dam labe im da meida Aleksander bake neha, “Dam nibe dahobulehe bak nim, ‘Debu iho modem kaio,’ lahame oho le Yahudi damat modem vab dam duada zi laba veibadale,” lahame odosi im vameadam bak tomba laba ab oluham. Làhàmu aho le duzu im vameasome modeha Yahudi dam dua totbaho labe Aleksander bake, “Nehame gagole,” lahame neo vi buteme vameada. Làhàmu Aleksander, “Am Yahudi dam totbahoti etei dahobu bak nim im Yahudi damat iho debu modem kaio,” lahame ozome dam dua bak laba veibalo am anekehà vousai, “A dahobuedamule,” lahame baedume modeha

34Yahudi damat modem vab dam dua totbaho labe ozo, “Da lam Yahudi dàt modem bak. Artemis alalehena ibida vou baedam vab dàt modem bak,” lahame ailahigeàmu vedi nehame buddam labe neo dahobueda. “Oooa! Im Efesus niba azihi dam nibe ibi iho vou baedam nam alalehena Artemis lam abo feàteee. Im ba im ubuda aim vabooo,” lahame bisteat vameadam bohu modesdume jam behàsu ab foleham.

35Labihadume modeha ame Efesus num debu laba azim dam labe tohe duzu im vameame faheme modiamda labe aho li neo dam duada laba fi baedume dam dae ab vabaleham. Dae vabalehemu im abada ab faasi vameadamam. “Um Efesus niba azim dam oa, im ebeda nim nasi aimale. Im Efesus niba esuhu dam nibe nam alalehena Artemis bake vou baedam num vou faovoi aasdam dam im am bak. Labi laha ke asum ahoba labe fa bak niba biti abo nam alalehena Artemis labe am alihiti uloho ke damat vou baedam ke lam vou faovoi aasdam dam im am bak. Dam ahebu ame bak lam ozobohu bak.

36Ame bak lam ba meit iba nehame gagodam vabak. ‘Gi giomimot modem bak. Um ame na lam vou aasdam vab damat modem bak,’ laham bak lam ba meit iba labi gagom biem bak. Lahana um akati bisi àvodi buddàla? Gi nasi dae vabali faode. Uho amu enohit dam behàsu nim git sihi bak. Labihaha bake uho etei neo bisi àvodehat neo modi faidemo!

37Um etei dam behàsu nim àvodeha si vou kea lame ibi iho bakamta vahi im vameadam bak tomba niba vou leheda behàsu nim im Efesus niba azim dam labe im nam alalehena vou baedam num laba vahehe nazoh aa le oli vaha vabna Artemis feàtàhà vabna uho akati git ostame sihela? Um git modeho.

38Ame da Demetriusti labi perak ve nazoh meedam dam totbaho lamti ame dam labe meia im vàlum bak ehelemeam làhà niba a modemule. Gi uho vàlu meedamda lam uho ve fa meia uloome aime neàdi gagu vàmadem dam labe iho im vameadam num laba vou le ame dam busaoda labe fà da laba uloome aime neàdi meedale. Meia uloome aime neàdi meedam dam labe ibi iho meedam bak am. Ame num laba vou le uho meia vàlum im lam boehàda laba vameadume aho uloome aime neàdi fa uba gagom bak aile. Niba a modemule.

39Lahana um etei im meida vameadam bak ehelemeam làhà ba etei vameadam kaio. Faobe dam busaoda boehàda fet gagu esuhu digat fuhuzobe dam vazisihizobe dam labe iho avaelaha laba le duzu vameadam neàte. Labi dam busaoda labe uba gagom bak fa vi aile.

40Etei uho git modehe bak em abo iedeho. Um ozom vaba? Iho meit vi taui meit vi tauidume dae duali feà bak fuhu bak lam Kaisarleheda labe aho gagu ot vai meedam dam labe iba fa vàlu ozomsum bak. Labi im fa akati gagoe? Im etei vahe vaheme dae dualehe bak nim debu vabna vahe vahehe bak,” lahame ab vameadume neàdeham.

41Labi vameadume neàdi ame num debu Efesus laba im vameame faheme modiamda labe aho ame dam duada zi laba gagome ame im vameadam bak tomba natàh doo labe futodume fi goaitoi dam im num bake fa ahala ab lailaidaham.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran