Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BAUZI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 3 >> 

1Kaisarleheda Tiberiusat Roma dam ahebu vuusu im vahokedume ala oli buzidamehamdehe di labe Alat Zakariam adat Yohanes aho bak aotba baa bohu dam vaba alim bak aidamda laba neha, “Em im vou vameatedale,” lahame ab gagu oluham. Ame di labe ee dam labe nehame faheme meeda. Pontius Pilatusat aho gubernurli Yudea bak laba azim dam lam vuusu im meeda. Labi laha Herodesat neo Galilea bak azim dam lam vuusu im meeda. Labi laha Herodes labe am dubu Filipusat neo Iturea bak laba azim dam lamti Trakonitis bak laba azim dam lamti vuusu im meeda. Labi laha Lisaniasat neo Abilene bak laba azim dam lam vuusu im meeda. Labi laha ame di labe Hanasti Kayafasti ame dam ahim labe iho fa Damat Ala Bake Lomna Ve Vua Vahudam Tohe Dam Zi Labe Bisi Boehàdateboli meeda. Dam labe labihasu meedam di labe Alat Yohanes bake ab gagu oluham.

2(3:1)

3Labi gagu oluhemu Yohanes labe Yahudi dam Yordan Soabo esuhu damti obe esuhu damti Alat aba vameadaha im nim ab vou vameatedamam. “Ubu uho faina meedam bak lam nasi voedume fa ahu neà bak vàmadehezobe eho um vuu valo baptisleidase. Labi dam totbaho fà vi aame ozobohudese. Uho faina meedam bak lam Alat ozahigeàmu fa faamome uba beolo meedam bak lam fa vei mu neàdem bake labihadale,” lahame Yohanesat ab vameadume fi dedamam.

4Yohanesat aho etei ame dam vaba alim bak laba le lab vameadaha bak labet modi dat ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidahada Yesaya labe aho aham di iube fet nehi toeme esuhu im ab imbodeham. “Dat bak aotba baa bohu dam vaba alim bak laba azi dam aba valadamda zi laba dae buduana nehi vameada. ‘Alat Gagu Fihasi Vimteme Olulo Modem Dat Boehàda lem zie laba uho nasi duzu zie fet vueme neàdehena ahum Am ba lese. Aho lem zie a kibuna vuemule. Abo vamdesuhuna bàneàna vuele.

5Labiham labe abo bak nohina modealaha bak fa bak vaheme bàneàdem bak. Labi sibu bak lam laha fa sime bàneàdem bak. Labi zie kibo kibomda lam laha vabieme vamdesu esum bak. Labi zie zisi usiamda lam laha bàneàdem bak.

6Labiham labe Alat dam bake soat vausu fa vei neàdem bak lam, “Akatihasu modemna modela?” laham bak lam Alat Aho modi fa ahate fi zeam bitom labe dam ahebu aame ozobohudem bak,’ lahame ame da labe labihasu vameadam bak damat aida.” Lahame amu aham di iube Yesayat labi fet toeme esuhu bak lam imbodi Yohanesat ab meedamam.

7Yohanesat ame baket meedam di labe dam zi labe ozo, “Yohanesat iba laha vuu valo baptisleidase,” lahame Yohanes bake valada. Labi neo dihasi valada. Labihada. Labihadàmu Yohanesat aba valadaha dam laba im nehasu ab gut vameadamam. “Um gi ahobat vagedam damat moz. Uho vedi nehi git ozo, ‘Iho valo baptislemeam làhà Alat dam ba beodam diat ba imti beom vabak am tiba.’ Làhà um git ozo. Uho faina meedam bak voedume fa ahu neà bak vàmadem vabameam Alat um laha beolo modem bak.

8Alat uba ba beom vabake uho gi nehame meedale. Ubu uho faina meedam bak lam voedaha bak lam imbodemeam làhà fa im neà bakta vàmadi meedale. Uho labi modemeam làhà damat aame ozo, ‘Aa làhà! Dam nim iho faina meedam bak lam voedume fa ahu neà bak ab vàmadehame?’ laham bak lam damat aame ozobohudem bake uho gi nasi im neà bakta meedale. Labi um ahu a nehi git tu vi ozodamule. ‘Im tai ahamda Abrahamat vou faat ledaha dam zoho im Yahudi dam am bak. Labiha labe Alat iba ba beom vabak. Im neà bak,’ laham bak lam um ahu a git tu vi ozodamule. Alat ozomta gi ame bak labet neàdem vabak. Abrahamat vou faat ledaha dam dualem vabameam làhà Alat gi ke zi nim modi fa Abraham mekehà damalem meo bak.

9Neham bak. Alat gi dat ut siemda labe aho ut debu laba olo bà ahamaesu vou duzu neàdeheda lamti uloho bak. Labi aho ame ut oo valem bak aameam ut oo neàna valem bak aam vabda ahebu siedume fa visomoame vua sutem gikina elum bohu vuusumna laba voeda tame. Abo uho faina meedam bak fa voou ahu vei neàdi vàmadi im neàna meedam vabameam eho etei uba lab gagoho bak lamti uloholi Alat labiham bak.” Lahame Yohanesat dam aba valadaha dam laba ab gut vahokedaham.

10Labi gut vahokedume modeha dam zi labe ab gagoham. “Làhà Alat iba labi modem bak im akatihasu modem labe Alat iba labi modem moela?”

11Làhàmu Yohanesat fa ab gagoham. “Dat sue sona behàsda labe sue meida visoi dat sue vabda laba lu esuiale. Labi dat na eheda labe dat na vabda laba na lu àme izidale.”

12Lahame labi vameadam di labe dam bake teo vi vaiam doi pajak atem dam zi labe neo, “Yohanesat fà im vuu valo baptisleidase,” lahame tau li dozeaha dam labe ab vi ailo gagoham. “Guru oa, ne im laha Alat iba beom bake iho akatihasu modem labe Alat iba labi modem vaba moela?”

13Làhàmu Yohanesat fa ab gagoham. “Làhà um zie gohali vam doi meia gut gagome doi vaiam diat a fetehesu vaiamule. Gi boehàdat oba gagomda lamota vaiale.”

14Labi meo dam totbaho labe Yohanes bake neo vi ailo ab gagoham. “Ne, im laha Alat iba beom bake iho akatihasu modem labe Alat iba beom vaba moela?” Lahahat Yohanesat fa ab gagoham. “Làhà um mei doi a tet vietomoame vou itamule. Um a, ‘Meit fà iedi am doi iba lose,’ laham bak a labi modemule. Labi meida um na modem doi vam di gi deelehat uba lohoda lamota vale,” lahame ab gagoham.

15Labi Yohanesat ame im lam vahokedàmu ame dam zi labe Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda lem bake vou faodam dam zi labe vedi Yohanes ame da am tibame ahulat vabi vi ozodume dozeadume aasu vou faoda.

16Labi ame dam zi labe labi vabi ozodàmu Yohanesat ahamo ozobohudi ab vi gagoham. “Um eba a git ozomule. Em gi feà vab dàt modem bak. Lahana Dat ba em ohuse vi vulelo modemda lam bisi feàda am bak. Am naba dusumna lo tadehena lam ba akati eho ziamoe? Em ba labiham uloho vabak. Dam giida labe iho uba aame ozo, ‘Um faina meedam bak lam uho voedume fa ahu neà bak meedalo vàmadi fa Ala bake tu vuzehe?’ laham bak aame ozobohudem bake eho uba gi vaota baptisleidam bak. Lahana Dat ba lemda labe li uho Aba tu vuzehi meedàmu Aho Alam Aha Nutabe Neàna lamti vuati labihasu uba modi vizi teudeda tame.

17Ame Da ba vulelo modemda labe Aho ba dam faheme afoezobe dam faina meedam dam lam vua sutem gikina elum bohu vuusumna laba voeda. Labi dam ahu vei neàdi im neà bakta meedam dam lamota fi me vada. Labiham bak modelo modemu Am gi dat gandum oo fet lamti naube amomoiti veimodam datti uloho bak. Ame Da nibe gandum fi kbodume vaheme dehaleheda laba na nekehàsonabut dalu tom voou oo goaitoi nutabet fetti naubeti veimome fa nuta ateme vou le am na gihoemda vahedam num laba vahedalo modem bak. Lahana fet lamti naube totbaho lamti Naedat fa feàktoi vou le vua vahudalo modem bak,” lahame Yohanesat ab vameadaham.

18Etei lab vameadam im lamti im amomoi zi lamti Yohanesat dam zi laba vou vahoketeda. Labi vou vahoketedam labe aho laha, “Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàdat lem bak ab fuham tame,” laham Im Neàna laha vou vameateda. Labihada.

19Labi Yohanesat iuba le Alam Im Neàna vou vahoketedam di labe aiha Galilea dam vuusdam Boehàda Herodes Antipasat aho aba meida Filipus am nam Herodias vaha bak lamti labi aho faina meedaha im amomoi zi lamti labihasu Yohanesat ozobohudi ab gagoham. “Herodes om gi faina meedam dàt modem bak,” lahame im vahokedume modeha Herodesat neha, “Aho faina meedaha bak akati Yohanesat aba im vahokedàla?” lahame am meo dam gagome Yohanes si mei sime oumahedam num laba vou oli ousu doo ab teudeham. Labi Herodes ame bak lam modehe labe am bisi fai bak meedam bak lam duali feà bak ab fuham.

20(3:19)

21Amu Yohanes damat si sel ousuhu vab di iube nehame meeda. Dam aba valadam dam zi lam aho vuu valo baptisleida. Labihadam digat meida labe Yesus laha neo li valo ab baptisleham. Labi valo baptisli neàdehezobe Yesusat Am Ai Ala bake tom gagodameilahit asum ab fatahivaham.

22Asum fatahivai bumatalehe bak labet Alam Aha Nutabe Neàna fa bume doleti ulohonali nom vou oaedume Yesus bake nom vou usi nusu vizi ab teudeham. Labihazobe Alat Aba Aho azihi bak asum ahoba iube Yesus bake ab nom gagoham. “Om Em Adat vàmtea Ebe Eho bisi deelemda Om am tame. Em abo Obo Oho meedam bak lam Em aam deeleho,” lahame ab nom gagoham .

23Labi Yesus Alat Aba gagu oluhu im faasi meedam di abo am tiga puluh tahun foli busaoli neàdehe labe faasi ab meedamam. Dam zi labe ozomta vedi, “Yesus Yusuf am adat am tiba,” lahame ozo. Labi Yusuf Elit faa.

24Labi Eli Matatat faa. Labi Matat Lewit faa. Labi Lewi Malkit faa. Labi Malki Yanait faa. Labi Yanai Yusufat faa.

25Labi Yusuf Matisat faa. Labi Matisa Amosat faa. Labi Amos Nahumat faa. Labi Nahum Heslit faa. Labi Hesli Nagait faa.

26Labi Nagai Maatat faa. Labi Maat Matisat faa. Labi Matisa Simeit faa. Labi Simei Yosekat faa. Labi Yosek Yodat faa.

27Labi Yoda Yohananat faa. Labi Yohanan Resat faa. Labi Resa Zerubabelet faa. Labi Zerubabel Sealtielet faa. Labi Sealtiel Nerit faa.

28Labi Neri Malkit faa. Labi Malki Adit faa. Labi Adi Kosamat faa. Labi Kosam Elmadamat faa. Labi Elmadam Eret faa.

29Labi Er Yesuat faa. Labi Yesua Eliezeret faa. Labi Eliezer Yorimit faa. Labi Yorim Matatat faa. Labi Matat Lewit faa.

30Labi Lewi Simeonat faa. Labi Simeon Yehudat faa. Labi Yehuda Yusufat faa. Labi Yusuf Yonamat faa. Labi Yonam Elyakimit faa.

31Labi Elyakim Meleat faa. Labi Melea Minat faa. Labi Mina Matatat faa. Labi Matata Natanat faa. Labi Natan Daud faa.

32Labi Daud Isait faa. Labi Isai Obedat faa. Labi Obed Boasit faa. Labi Boas Salmonat faa. Labi Salmon Nahasonat faa.

33Labi Nahason Aminadabat faa. Labi Aminadab Adminat faa. Labi Admin Arnit faa. Labi Arni Hezronat faa. Labi Hezron Peresat faa. Labi Peres Yehudat faa.

34Labi Yehuda Yakubat faa. Labi Yakub Isakat faa. Labi Isak Abrahamat faa. Labi Abraham Terat faa. Labi Tera Nahorat faa.

35Labi Nahor Serugat faa. Labi Serug Rehut faa. Labi Rehu Pelegat faa. Labi Peleg Eberat faa. Labi Eber Salmonat faa.

36Labi Salmon Kenanat faa. Labi Kenan Arpaksadat faa. Labi Arpaksad Semat faa. Labi Sem Nuhat faa. Labi Nuh Lamekat faa.

37Labi Lamek Metusalahat faa. Labi Metusalah Henokat faa. Labi Henok Yaredat faa. Labi Yared Mahalaleelat faa. Labi Mahalaleel Kenanat faa.

38Labi Kenan Enosat faa. Labi Enos Set faa. Labi Set Adamat faa. Labi Adam Alat ahamte modeheda am. Labihada.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran