Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tawarikh 12 >> 

1Wettunna Daud lari polé ri Arung Saul, massalai ri Ziklag. Maéga pajuwang iya matinulué sibawa mappangalamangngé polé masséddi sibawa Daud.

2Poléi mennang ri suku Bényamin pada-pada Saul. Maccai mennang mappana sibawa mallobang — muwi lima ataunna iyaréga lima abéyona.

3Pamimpinna mennang iyanaritu Ahiézer sibawa Yoas ana’-ana’na Sémaa polé ri Gibéa. Iyanaé sining pajuwangngéro: Yéziél sibawa Pélét ana’-ana’ Azmawét Bérakha sibawa Yéhu tau Anatot Yismaya tau Gibéon, pajuwang tarompoé iya mancajiyé sala séddinna tau pamimping kalompo "Kalompo Telluppuloé Parawira". Yérémia, Yéhaziél, Yohanan sibawa Yozabad tau Gedéra Eluzai, Yérimot, Béalya, Sémarya sibawa Séfaca tau Harufi Elkana, Yisia, Azareel, Yoézer sibawa Yasobam polé ri appang Korah Yoéla sibawa Zébaja ana’-ana’ Yéroham tau Gedor.

4(12:3)

5(12:3)

6(12:3)

7(12:3)

8Wettunna Daud engka ri onrong mabbénténgngé ri padang kessi’é, maéga pajuwang tassebbo sibawa mappangalamang polé ri suku Gad lao masséddi sibawa aléna. Mennang iyanaritu sining pajuwang iya macca senna’é paké kaliyawo sibawa bessi; paitai mennang barani-barani pada-pada singaé sibawa kédona mennang mapecci pada-pada jongaé.

9Iyanaé aseng-ngasenna mennang iya risusungngé situru pangka’na: Ezer, Obaja, Eliab, Mismana, Yérémia, Atai, Eliél, Yohanan, Elzabad, Yérémia, Makhbanai.

10(12:9)

11(12:9)

12(12:9)

13(12:9)

14Sibagiyang polé risining tau Gad-éro iyanaritu sining parawira tanré iya kapalaiyéngngi 1.000 tau; sibagiyassi iyanaritu parawira-parawira iya kapalaiyéngngi 100 tau.

15Engka naengka nakajajiyang ri uleng séddinna, wettunna Salo Yordan mattengngang lémpe iyaro parawira-parawiraé nalléttoiwi iyaro saloé sibawa rukkai pabbanuwana lompo-lompo’é muwi ri seddé alau iyaré’ga ri seddé yajanna saloéro.

16Engka séuwa wettu sikalompo tau polé ri suku Bényamin sibawa Yéhuda lao ri bénténg naonroiyé Daud.

17Daud méwai mennang sita sibawa makkeda, "Rékko poléko selaku sellao untu’ tulukka, asséddino sibawa idi. Ritarimako sibawa masennang ati. Iyakiya rékko makkattako bali’bellarika lao ri balié, namuni dé’ upogau’i majaé lao ri iko, Allataala iya nasompaé toriyolota missengngi, nahukkukko matu."

18Sala séddinna polé ri mennang, iyanaritu Amasai, iya rimunri mancaji pamimping kalompo iya riteppué "Kalompo Telluppuloé," rikuwasaiwi ri Rohna Allataala nainappa makkeda, "Daud, ana’ Isai! Idi sokokko! Tennapodo iko sibawa mennang iya duwangngékko mallolongengngi. Engkai Allataala rangengekko!" Nanatarimani Daud mennang sibawa nakkai mennang mancaji parawira ri laleng tentarana.

19Wettunna Daud silaong tau Filistingngé musui Arung Saul, sibagiyang polé ri prajuri suku Manasyé mallétto ri Daud. Sitongenna Daud dé’ nabantui sining tau Filistingngéro. Sining pamimping Filistingngé suroi lisu ri Ziklag nasaba métaui mennang malléttoi matu ri Arung Saul sibawa bali’bellariwi mennang.

20Iyanaé aseng-ngasenna sining pajuwang polé ri suku Manasyé iya malléttoé ri Daud wettunna ri laleng allalengengngé lao ri Ziklag: Adnah, Yozabad, Yédiaél, Mikhaél, Yozabad, Elihu sibawa Ziletai. Tungke’-tungke’ kapalaiwi 1.000 prajuri.

21Mennang pajuwang iya poré sibawa bantui Daud méwai garembolangngé. Rimunri mancajiwi mennang parawira-parawira ri laleng tentarana Israélié.

22Mawé’ esso-esso engka tau baru iya masséddié sibawa Daud, angkanna dé’ namaitta rimunrinna battowa senna’ni pasukanna Daud.

23Wettunna Daud ri Hébron maéga pajuwang iya tallatié masséddi sibawa aléna. Ribantuni Daud ri mennang kuwammengngi weddingngi mancaji arung sulléiwi Saul, situru sibawa jancinna PUWANGNGE. Jumellana mennang iyanaritu: Polé ri suku Yéhuda: 6.800 tau, sukku sibawa kaliyawo enrengngé bessi. Polé ri suku Siméon: 7.100 tau tallati. Polé ri suku Léwi: 4.600 tau. Ana’ buwana Yoyada pamimping wija-wijanna Harun: 3.700 tau. Sumpulolona Zadok, séddiwi pajuwang kallolo iya baranié: 22 tau — iya manenna kepala kaluwarga. Polé ri suku Bényamin (sukunna Arung Saul): 3.000 tau; maégangngéngngi polé ri suku Bényamin tette’i matinulu ri Saul. Polé ri suku Efraim: 20.800 tau tassebbo’é ri laleng appanna tungke-tungke. Polé ri suku Manasyé ri seddé yajanna Salo Yordan: 18.000 tau iya rijello’é untu’ lanti’i Daud mancaji arung. Polé ri suku Isakhar: 200 pamimping silaong ana’ buwana mennang; iyaé sining pamimpingngé maccai pattentui aga iya harusu’é napogau’ ra’ya’ Israélié ri wettu iya teppa’é Polé ri suku Zébulon: 50.000 tau iya maccaé pakéi sininna rupanna senjataé, sibawa sadiya untu’ mammusu; mennang iyanaritu sining tau iya matinulué sibawa riyatepperi. Polé ri suku Naftali: 1.000 pamimping silaong 37.000 prajuri iya sukkué sibawa kaliyawo enrengngé bessi. Polé ri suku Dan: 28.600 tau iya tallatié. Polé ri suku Asyer: 40.000 tau iya sadiyaé untu’ mammusu. Polé ri suku-suku ri seddé alauna Yordan, iyanaritu Rubén, Gad sibawa sibagiyang suku Manasyé: 120.000 tau iya maccaé pakéi sininna rupanna senjataé.

24(12:23)

25(12:23)

26(12:23)

27(12:23)

28(12:23)

29(12:23)

30(12:23)

31(12:23)

32(12:23)

33(12:23)

34(12:23)

35(12:23)

36(12:23)

37(12:23)

38Iya manenna pajuwangngéro laowi ri Hébron ri laleng keadaang sadiya mammusu sibawa sadiya untu’ makkai Daud mancaji arunna sininna Israélié. Sibawa sininna tau Israél laingngé massiati toni untu’ pogau’i gau’éro.

39Tellungngesso ittana iyaro sining pajuwangngé monro kuwaro sibawa Daud namappéstato sibawa péneddingiwi inanré sibawa énungeng iya ripassadiyaé untu’ mennang risining tau Israél laingngé.

40Polé ri suku-suku manorang iya mabélaétto iyanaritu polé ri suku Isakhar, Zébulon sibawa Naftali, makkapoléngngi tauwé sibawa kaleddé, unta, bagal, sibawa saping iya pennoé sibawa tiwi bokong inanré: labbu, buwa ara, kismis, anggoro sibawa minnya zaitun. Tiwi towi mennang saping sibawa bimbala untu’ rigéré sibawa naanré. Iya manennaro mappaitangngi pékkugi sennanna ra’ya’é ri sininna Israélié.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tawarikh 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran