Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Daniel 6 >> 

1(6-2) Nabagéi Darius akkarungenna mancaji sératu duwappulo propinsi iya tungke’-tungke’é naparénta séddi gubernur.

2(6-3) Daniél sibawa duwa tau laing naakkai untu’ jennangiwi sining gubernur-éro kuwammengngi aja’ nariparogi arungngé.

3(6-4) Masitta’ni manessa makkedaé jama-jamanna Daniél lebbi makessingngi naiya jama-jamanna sining gubernur nenniya sining jennang laingngé. Rimakkuwannanaro, macinnai arungngé makkai mancaji panguwasana sininna akkarungengngé.

4(6-5) Iyakiya sining gubernur-é sibawa sining jennangngéro makkuragai sappai asalang-asalanna Daniél ri laleng apparéntangngé, iyakiya dé’ nalolongengngi, nasaba matinului sibawa malempui Daniél enrengngé dé’ napogau’i ajampaléllérengngé iyaré’ga muwi asalang aga.

5(6-6) Nainappa mennang makkeda, "Banna weddikki lolongengngi asalanna Daniél ri laleng passaleng iya engkaé assisumpungenna sibawa agamana."

6(6-7) Nainappa massamang mennang lao mangolo ri arungngé sibawa makkeda, "Puwakku Arung Darius, tuwoi Puwakku untu’ mannennungeng!

7(6-8) Idi maneng murusu’i akkarungenna Puwakku, muwi sining jennangngé, sining gubernur-é, sining wakkélé gubernur-é sibawa pajaba-pajaba laingngé, purani masséddi untu’ mappétangngarengngi kuwammengngi napassu Puwakku sure’ parénta iya harusu’é riturusi sibawa mattonget-tongeng. Sitinajai napparéntang Puwakku kuwammengngi telluppulo esso ittana dé’ muwi séddi tau ripalalo palettu paréllaung lao ri sala séddinna déwataé iyaré’ga tolinoé, sangadinna lao ri aléna Puwakku. Nigi-nigi majjalékkaiwi paréntaéro riyaggenrungengngi matu ri laleng gowa singaé.

8(6-9) Riyéllauwi kuwammengngi natékéngngi Puwakku sure’ paréntaéro kuwammengngi namancaji undang-undanna Média sibawa Persia iya dé’énna nawedding ribébbu paimeng."

9(6-10) Nanatékénni Arung Darius sure’ paréntaéro.

10(6-11) Wettunna naéngkalinga Daniél passalenna gau’éro, lisuni ri bolana. Bili’na iya ri langga yasé’é mappunnaiwi tello-tellongeng iya mangoloé mattuju ri Yérusalém. Na pada-pada abiyasanna, massempajanni lao ri Allataalana sibawa pojiwi wékkatellu si esso sibawa makkaluttu ri yolo-Na tello-tellongeng iya tattimpa’éro.

11(6-12) Wettunna sining balinna Daniél naita Daniél mattengngang massempajang lao ri Allataalana,

12(6-13) lao manenni mennang mangolo ri arungngé untu’ mapparapekengngi Daniél. Makkedani mennang, "Dé’ga Puwakku pura tékéngngi sure’ parénta iya mattéyangngéngngi sininna tauwé telluppulo esso ittana palettu paréllaung lao ri sala séddinna déwataé iyaré’ga tolinoé sangadinna lao ri Puwakku bawang? Sibawa topa, makkedaé nigi-nigi majjalékkaiwi paréntaéro riyaggenrungengngi matu ri laleng gowa singaé?" Nappébali arungngé, "Mémeng, na iyaro paréntaé mancajiwi undang-undanna Média sibawa Persia iya dé’é nawedding ribébbu paimeng."

13(6-14) Nainappa makkeda mennang lao ri arungngé, "Daniél, sala séddinna tau ripali polé ri Yéhuda, dé’ nabati-batiwi Puwakku sibawa naangga énténgngi paréntana Puwakku. Massempajangngi secara taratoro wékkatellu si esso."

14(6-15) Naéngkalinganaro messéni arungngé sibawa bata-bata, angkanna sappa akkaleng untu’ passalama’i Daniél. Narapi arawénna essoé mappikkiri-pikkiri mupi arungngé.

15(6-16) Nainappa iyaro sining tauwé lisu mangolo ri arungngé sibawa makkeda, "Puwakku, sitinajai naéngngerang Puwakku makkedaé situru undang-undanna Média sibawa Persia, parénta iya napassué arungngé dé’ nawedding ripinra."

16(6-17) Angkanna napparéntang arungngé kuwammengngi naritikkeng Daniél sibawa riyaggenrungeng ri laleng gowa singaé. Adanna arungngé lao ri Daniél, "Tennapodo Allataalamu iya musompaé sibawa matinuluro passalama’ko."

17(6-18) Purairo séuwa batu loppo ripalénne ri sumpanna gowaéro, na arungngé ca’i iyaro batué sibawa ca’ akkarungeng nenniya ca’na sining tomarajaé, angkanna dé’ muwi séddi tau wedding paleppe’i Daniél polé risining singaéro.

18(6-19) Nainappa lisu arungngé ri saorajana. Dé’ namaélo manré iyaré’ga risaléwori. Na puppu benni dé’ nawedding matinro.

19(6-20) Ri subunnana moto’ni arungngé sibawa lao mapperi-peri ri gowana singaé.

20(6-21) Lettu’nana kuwaro, gorani sibawa sadda bata-bata, "Daniél, atanna Allataala iya tuwoé! Aga Allataalamu iya musompaé sibawa matinuluro naulléi passalama’ko polé risining singaéro?"

21(6-22) Nanaéngkalingani saddanna Daniél iya mappébaliyé, "Tuwoi Puwakku untu’ mannennungeng!

22(6-23) Allataalana atatta pura suroi malaéka’-Na untu’ tongkoi pannyoro’na singa-singaéro angakanna dé’ mennang naagagai atatta. Allataala passalama’i atatta saba’ Naissengngi makkedaé dé’ napogau’ asalang atatta lao ri Aléna sibawa lao ri Puwakku."

23(6-24) Tenniya pato sennanna atinna arungngé nanapparéntangngi kuwammengngi naripassu Daniél polé ri gowaéro. Purana ripogau’ paréntaéro, annessana makkedaé dé’ narilolongeng lo muwi céddé ri Daniél, nasaba mateppe’i ri Allataalana.

24(6-25) Nainappa naparéntang arungngé tauwé kuwammengngi natikkengngi sining tau iya puraé mapparapekengngi Daniél. Nainappa mennang silaong sibawa ana’-ana’na nenniya sining bainéna riyaggenrungeng ri laleng gowa singaéro. Dé’pa mennang nalettu ri borina gowaéro, iyaro singa-singaé naluruini mennang sibawa reppo’i buku-bukunna.

25(6-26) Purairo kirinni sure’ Arung Darius lao risining tau polé ri sininna bangsaé, suku bangsaé sibawa basaé ri sininna linoé, "Salama!

26(6-27) Uwapparéntangngi lao ri sininna tauwé iya engkaé ri daérana akkarungekku kuwammengngi namétau sibawa mappakalebbi lao ri Allataala iya nasompaé Daniél! Aléna iyanaritu Allataala iya tuwoé mannennungeng, lettu ripaccappurenna linoé mapparéntai. Akkarungen-Na dé’ namakkullé binasa. Akuwasan-Na dé’gaga cappuna.

27(6-28) Mappassalama’i sibawa mappaleppe, pogau’i anu makalallaing sibawa dé’é padanna ri langié iyaré’ga ri linoé. Purani ripassalama Daniél, polé ri pakkokkona singa-singaé."

28(6-29) Makkuwaniro Daniél tette matanré tudangenna ri wettu apparéntanna Darius sibawa apparéntanna Korésy, tau Persiaéro.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Daniel 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran