Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 1 >> 

1Saudara-saudara jema’-jema’é ri daérana Galatia. Iyya Paulus, sibawa sininna saudara Kristéng iya sibawaé iyya kuwaé, mamménasa tennapodo Allataala Ambo’ta sibawa Puwang Yésus Kristus mabbéré barakka sibawa asaléwangeng lao ri iko. Mancaji rasulka tenniya lantarang tolino iyaré’ga nasaba riyakka ri tolinoé, sangadinna Yésus Kristus sibawa Allataala Ambo’ta iya puraé Patuwoi paimeng polé ri amaténgngé.

2(1:1)

3(1:1)

4Mapatoiwi élona Allataala Ambo’ta, Kristus mabbéréyangngi Aléna mancaji akkarobangeng untu’ dosa-dosata, kuwammengngi Naripassalama’ki polé ri wettu iya majaéwé.

5Ripojiwi Allataala mannennungeng! Aming.

6Hérakka passalenna Saudara-saudara! Riyobbiko ri Allataala nasaba pammaséna Kristus, iyakiya makkekkuwangngé masitta wéggakko mabbokoriwi Allataala sibawa maccowériwi "karéba madécéng" iya laingngé naiya Karéba Madécéng iya polé ri Allataala.

7Sitongenna dé’gaga "karéba madécéng iya laingngé". Banna engka sining tau iya mabbirittangngéngngi lao ri iko "karéba madécéng" passalenna Kristus iya naputara’balé’é mennang angkanna napakacauko.

8Tau iya mabbirittangngéngngi "karéba madécéng" iya laingngé naiya Karéba Madécéng iya puraé riyabbirittang, leppessanni rihukkung ri Allataala — namuni iyaro tauwé idi muto iyaré’ga malaéka’ polé ri surugaé.

9Purani tapowada riyolo, makkekkuwangngé upowadai siseppa: Tau iya mabbirittangngéngngi lao ri iko "karéba madécéng" iya laingngé naiya Karéba Madécéng iya puraé mutarima polé ri idi, iyaro tauwé sitinajai rihukkung ri Allataala.

10Aga nassabariro paitaka samanna mamménasa riakui ri tolinoé? Dé’ sises-siseng! Banna mamménasaka riakui ri Allataala. Makkuragaka’ga malai atinna tolinoé kuwammengngi nariétauri ri tauwé? Rékko upogau’ mupi makkuwaéro, tenniyaka atanna Kristus.

11Harusu’i naisseng Saudara-saudara makkedaé Karéba Madécéng iya uwabbirittangngéro dé’ napolé ri tolinoé.

12Dé’ utarimai iyaro karébaé polé ri tolinoé, sibawa dé’to muwi séddi tau iya mappagguruwangngéngngi lao ri iyya. Yésus Kristus muto ritu iya pallessuéngngi lise’na Karéba Madécéngngéro polé ri iyya.

13Tentu purani muwéngkalinga passalenna atuwo-tuwokku riyolo selaku séddi paggama Yahudi. Muwisseng pékkugi péddaraku gaukengngi jema’na Allataala sibawa pékkugi tedde’ku makkuraga mancuru’i.

14Ri laleng pajoppai agama Yahudié, upakacauriwi maégangngéngngi tau Yahudi iya uwéwaé sippangka. Masumange’ senna’ka ri laleng gau’-gau’ passalenna ade’na néné-nénéta.

15Iyakiya nasaba akessingeng atinna Allataala, napiléka ri wettu dé’napa ujaji enrengngé mobbika untu’ tumaningiwi.

16Allataala mappaddissengengngi Ana’-Na lao ri iyya kuwammengngi Karéba Madécéngngé passalenna Ana’-Na weddingngi uwabbirittang lao risining tau tenniyaé Yahudi. Iyaro wettué dé’ ulao muwi riséddié tau untu’ méllau pangaja.

17Dé’to ulao risining tauwé ri Yérusalém iya lebbi mariyoloé na iyya mancaji rasul. Iyakiya laoka ri wanuwa Arab, nainappa polé kuwaro lisusi ri Damsyik.

18Telluttaung ri munrinna, lisuka ri Yérusalém untu’ sisseng sibawa Pétrus. Monroka sibawa aléna seppulo lima esso bawang ittana.

19Dé’ usiruntu sibawa rasul-rasul iya laingngé, sangadinna Yakobus, silessurenna Puwangngé.

20Aga iya uwokiéwé tongeng. Naisseng Allataala sibawa dé’ uwabbellé.

21Purairo laoka ri daéra-daéra ri Siria sibawa Kilikia.

22Narapi iyaro wettué jema’-jema’ Kristéngngé ri Yudéa dé’pa naissekka secara langsung.

23Naéngkalingami bawang mennang tauwé makkeda, "Tau iya cellaékki riyolo, makkekkuwangngé nabbirittangngi atepperengngé iya maéloé ripallennye’ riyolo."

24Nanapojini mennang Allataala nasaba iyya.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Galatia 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran