Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Galatia 3 >> 

1Saudara-saudara tau Galatiaé! Madonggo tongekko! Pangaru nigaré’na kennako? Amaténna Kristus ri sallié purani upakatajang sibawa manessa lao ri iko!

2Coba paissengika iyaé séddié passaleng: Puraniga mutarima Rohna Allataala nasaba pajoppai Hukkunna Agamaé, iyaré’ga nasaba muwéngkalingai Karéba Madécéng polé ri Allataala sibawa mateppe’ lao ri Kristus?

3Magi mumadonggo makkuwaro! Purani mupammulai atuwong mabarué sibawa Rohna Allataala, masakang makkekkuwangngé maéloko lolongengngi asukkurenna sibawa awatangeng alému?

4Percumaga bawang sininna iyaro puraé mupéneddingi? Masa’ percuma!

5Allataala mabbéréyangngi Rohna lao ri iko sibawa pakangka anu makalallaing ri yelle’mu. Napogau’iga Allataala iyaro nasaba mupajjappai Hukkunna Agamaé iyaré’ga nasaba muéngkalingai iyaro Karéba Madécéngngé sibawa mateppe’ ri Kristus?

6Iyaro pada-padai iya tarokié ri laleng Kitta’é passalenna Abraham — makkuwaiyé, "Mateppe’i Abraham lao ri Allataala, nasaba atepperennaé ritarimai ri Allataala selaku tau iya sennangiyéngngi atinna Allataala."

7Jaji sitinajako mainge’ makkedaé tau iya tonget-tongengngé wija-wijanna Abraham iyanaritu tau iya mateppe’é ri Allataala.

8Pura naitani Kitta’é lebbi riyolo makkedaé Allataala nanakkulléngiwi sining tau tenniyaé Yahudi simadécéngeng paimeng sibawa Allataala, rékko mateppe’i mennang ri Aléna. Iyaro Karéba Madécéngngé riyappaddissengengngi lebbi riyolo lao ri Abraham ri laleng janciéwé, "Naolako, Allataala barakkakiwi matu sininna rupa tauwé ri yasé’na linoé."

9Mateppe’i Abraham, naribarakkakiki. Makkuwatoro sininna tau iya mateppe’é, ribarakkakiwi matu silaong Abraham.

10Sining tau iya taggattungngé ri Hukkunna Agamaé, iya manenna tuwoi ri yawana pahukkungengngé. Saba’ ri laleng Kitta’é tarokii, "Tau iya dé’é namatinulu pajoppai sininna iya tarokié ri laleng Kitta Hukkunna Agamaé, ritanroiwi ri Allataala!"

11Dé’ muwi séddi tau simadécéngeng sibawa Allataala, nasaba napajoppai Hukkunna Agamaé. Iyaro gau’é pura ripannessai ri laleng Kitta’é, "Banna tau iya mateppe’é ri Allataala angkanna assisumpungenna sibawa Allataala mancaji makessing paimeng, tuwo matu!"

12Iyakiya Hukkunna Agamaé dé’ natettong polé ri teppe’é. Ri laleng Kitta’é tarokii makkedaé tau iya pajoppaéngngi hukkunna agamaé, tuwoi matu nasaba hukkungngéro.

13Iyakiya Kristus paleppe’ki polé ri tanrona Hukkunna Agamaé. Napogau’i iyaro ri laleng naleppessanna aléna tattanro nasaba idi. Saba’ ri laleng Kitta’é tarokii, "Tattanroi tau iya maté rigattung ri alliri ajué."

14Napogau’i Kristus makkuwaéro kuwammengngi nabarakka iya najjanciyangngé Allataala lao ri Abraham nabbéréyang towi lao risining tau tenniyaé Yahudi. Nanallalengiwi, idi iya mateppe’é ri Allataala, naulléi tarimai Roh iya najjanciyangngé Allataalaro.

15Saudara-saudara! Makessingngi pakéka conto polé ri pengalamang esso-essoé. Rékko mébbui tauwé séuwa assijancingeng na iyaro assijancingngé purani napaessa, dé’ muwi séddi tau mulléi rusa’i iyaro assijancingngé, iyaré’ga tambaiwi muwi séuwa ri assijancingngéro.

16Janci-jancinna Allataala naébbui Allataala untu’ Abraham sibawa untu’ tau wijanna Abraham. Ri laleng Kitta’é dé’ nataroki "sibawa untu’ sining tau wijanna Abraham," iya bettuwannaé maéga tau. Iya tarokié kuwaro iyanaritu "sibawa untu’ tau wijanna," bettuwanna séddi tau bawang, iyanaritu Kristus.

17Iya maéloé upangolo kuwaé iyanaritu iyaé: purani naébbu jancinna Allataala sibawa napaessa lebbi riyolo. Hukkunna Agamaé iya nabbéréyangngé eppadatu telluppulo taung rimunrinna dé’ naulléi rusa’i essana enrengngé leddai iyaro jancinna Allataala.

18Saba’ rékko pabbéréna Allataala taggattungngi ri Hukkunna Agamaé, iyaro tenniyana pabbéré iya najjanciyangngé. Mala nasaba Allataala pura majjanciyangngi lao ri Abraham, nanabbéréyangngi Allataala iyaro lao ri aléna.

19Rékko makkuwaitu, untu’ aga Hukkunna Agamaé riyabbéréyang? Pappébalinna iyanaritu makkedaé iyaro sining hukkungngé riyattambangngi untu’ pannessai pelanggaranna tolinoé. Iyaro pahukkungenna agamaé takkennai narapi bawang apolénna séddié tau wijanna Abraham, iya riteppué ri laleng jancinna Allataala lao ri Abraham. Iyaro Hukkunna Agamaé napalettu’i sining malaéka’é sibawa naolai séddi tolino.

20Naharusu’i engka duwa piha’, nainappa parellu séddi pappasimpung. Iyakiya Allataala dé’ napparelluwang pappasisumpung, saba’ Aléna muto tinda’.

21Aga iyaro bettuwanna makkedaé siéwai Hukkunna Agamaé sibawa jancinna Allataala? Tentu dé’! Saba’ rékko riyabbéréyangngi Hukkunna Agamaé untu’ mabbéréyangngi atuwongngé lao ri rupa tauwé, naulléi simadécéngeng tolinoé sibawa Allataala naolai Hukkunna Agamaé.

22Iyakiya ri laleng Kitta’é tarokii makkedaé sininna rupa tauwé engkai ri yawa akuwasanna dosaé. Rimakkuwannanaro, pabbéré iya najjanciyangngé nasaba teppe’ lao ri Yésus Kristus nabbéréyangngi lao ri mennang iya mateppe’é.

23Riwettu dé’napa narapii wettunna untu’ mateppe’ lao ri Kristus, rijagai senna’ki ri Hukkunna Agamaé; samannaki riurung narapi iyaro teppe’é ripannessa.

24Nanallalengiro, Hukkunna Agamaé mancajiwi selaku jennatta narapi polé ri Kristus untu’ mébbuki simadécéngeng paimeng sibawa Allataala nasaba mateppe’ki ri Kristus.

25Makkekkuwangngé, nasaba wettunna tolinoé wedding mateppe’ ri Kristus, nadé’na narijagaiki ri Hukkunna Agamaé.

26Nasaba mateppe’ko ri Kristus Yésus, namumasséddi sibawa aléna; narimakkuwannanaro mancajiko ana’-ana’na Allataala.

27Pura manenno ricemmé ri laleng asenna Kristus, jaji purani mutarima ri alému sipa’-sipa’na Kristus.

28Ri laleng passalengngéwé dé’na naripasilaingeng tau Yahudié sibawa tenniyaé Yahudi, ataé sibawa tau maradéka’é, worowané sibawa makkunraié. Séddi maneng mani Saudara nasaba Kristus Yésus.

29Rékko appunnangennako Kristus, iko iyanaritu wijannai Abraham. Sibawa mutarimana matu aga najjanciyangngé Allataala.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Galatia 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran