Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 9 >> 

1Assijancing iya mammulangngé mappunnai peraturang-peraturang assompang, sibawa mappunnai towi onrong assompang ébbu tolino.

2Séuwa kéma ripatettong iya bagiyang ri yolonaé riyasengngi Bili’ Mapaccingngé. Kuwaro engka tettongeng pajjennangeng, sibawa engkato méjang sibawa roti iya riyakkasuwiyangengngé lao ri Allataala.

3Ri bagiyang lalenna, iyanaritu ri munrinna kaing paddenring iya maduwaé, engka bili’ iya riyasengngé Bili’ Pommapaccingngé

4Ri laleng bili’éro engka mézba iya riyébbué polé ri ulawengngé untu’ mattunu dupa, sibawa engkato Petti Assijancingeng iya rilapiri manengngé sibawa ulaweng. Ri laleng Pettiéro engka oring ulaweng mallise’ manna, tekkenna Harun iya cura’énna, sibawa duwa pépeng batu iya riyarokiriyé seppulo parénta polé ri Allataala.

5Ri yasé’na iyaro Pettié engka duwa Kérub iyanaritu mahlu’ makképanni iya pulambangngéngngi ahadérékenna Allataala. Pannina iya duwa mahlu’éro mallebba’i ri yasé’na pattongkona pettié iyanaritu onrong addampengenna dosaé. Iyakiya iya manennaé dé’ nariyullé pakatajangngi sibawa tasséddi-séddi.

6Makkuwani ritu iya manenna riyatoro’. Esso-esso sining imangngé muttama ri laleng bagiyang yolona kémaéro untu’ pajoppai jamanna.

7Iya muttama’é ri bagiyang kaminang marilalenna iyaro kémaé banna imang lompoé bawang. Napogau’i iyaro siseng bawang sitaung. Napogau’i iyaro sibawa tiwi dara untu’ riyakkasuwiyangeng ri Allataala nasaba aléna muto sibawa nasaba dosa-dosa iya napogau’é umma’-Na tennasadariwi.

8Nasibawang iyaro peraturangngé, nappaitangngi Rohna Allataala ri idi sibawa manessa, makkedaé sipongenna kéma bagiyang ri yoloéro tettong mupi, laleng muttama’é ri Bili’ Pommapaccingngé dé’pa natattimpa’.

9Iyaé pulambangngi wettu makkekkuwangngé; bettuwanna makkedaé sining pakkasuwiyangngé sibawa sining akkarobangeng olokolo’é iya riyakkasuwiyangengngé lao ri Allataala, dé’ naulléi passukkui ati marilalenna tauwé iya tiwiéngngi pakkasuwiyangngé.

10Saba’ iyaro upacara-upacaraé banna takkennai ri inanré, énungengngé, sibawa maddupa-rupang upacara pappépaccing. Iya manenna banna sining peraturang mallahéreng iya lakué banna narapi wettunna Allataala pakangkai pappakabarué.

11Iyakiya Kristus poléni selaku Imang Lompona gau’-gau’ iya makessingngé iya engkaénna. Kémana Puwangngé iya naonroiyé pogau’i jaman-Na selaku Imang Lompo iyanaritu kéma iya lebbi battowaé sibawa lebbi sukkué. Iyaro dé’ naébbui tolinoé; bettuwanna dé’ napolé ri linoé iya napancajiyéwé.

12Muttama’i Kristus ri Bili’ Pommapaccingngé ri laleng kémaéro banna siseng bawang lettu mannennungeng. Iyaro wettué dé’ natiwi dara bémbé lai iyaré’ga dara ana’ saping untu’ riyakkasuwiyangeng; dara-Na muto natiwi, nanallalengiro napaleppe’ki lettu mannennungeng.

13Dara bémbé sibawa saping laié enrengngé awunna akkarobangenna ana’ sapingngé, ripakéi untu’ meppikiwi sining tau iya najisi’é manuru hukkung agamaé; kuwammengngi namapaccing mennang.

14Nah, rékko dara sibawa awuéro naulléi pépaccingiwi anajisikenna sining tauwéro, apalagi darana Kristus! Naolai Roh iya mannennungengngé, nakkasuwiyangengngi Aléna lao ri Allataala selaku akkarobangeng iya sukkué. Dara-Na pépaccingiwi atitta polé ri upacara agamaé iya dé’é nakkéguna, kuwammengngi weddikki tumaningiwi Allataala iya tuwoé.

15Iyanaro saba’na, Kristus mancaji Pappasisumpung untu’ séuwa assijancingeng iya mabarué, kuwammengngi na tau iya puraénna riyobbi ri Allataala naulléi tarimai barakka-barakka mannennungengngé iya puraé najjanciyang Allataala. Iya manennaro weddingngi kajajiyang nasaba engkana maté, iyanaritu Kristus; na amatén-Naro paleppe’i tauwé polé risining asalanna iya napogau’é mennang ri wettu takkennana mupa assijancingeng iya mammulangngé.

16Rékko engka sure’ warisi’, harusu towi engka buttinna makkedaé tau iya mébbuéngngi iyaro sure’é maténi.

17Saba’ sure’ warisi’é dé’ nalaku ri wettu tuwona mupa tau iya mébbuéngngi. Iyaro sure’é banna lakui rékko maténi iyaro tauwé.

18Iyanaro saba’na magi na muwi assijancingeng iya mammulangngé harusu’i ripaessa sibawa dara.

19Bunge’-bunge’na napalettu’i Musa sininna paréntana hukkunna Allataala lao ri bangsa Israélié. Purairo malani Musa dara ana’ saping sibawa dara bémbé lai, nainappa nacampuru’i sibawa uwai, nainappa naeppikeng Kitta’ Hukkung-hukkunna Allataala sibawa ri sininna bangsa Israélié sibawa paké wella hisop sibawa bulu-bulu bimbala’ macella cowaé.

20Ri wettu napogau’naro makkedai Musa, "Iyanaé dara iya paessaéngngi assijancingeng polé ri Allataala iya harusu’é muwatinuluri."

21Nainappa nasibawang cara iya padaé, nakkeppikeng toni Musa iyaro daraé ri Kémana Puwangngé sibawa ri sininna paréwa-paréwa untu’ assompangngé.

22Mémeng manuru hukkunna agama Yahudié, céddé’pi nasininna séuwa-séuwaé ripaccingiwi sibawa dara; na dosaé banna weddingngi riyaddampengeng rékko engka dara ripatabbollong.

23Nasibawang cara pada-padaéro barab-barang iya pulambangngéngngi gau’-gau’ ri surugaé, parellui ripépaccingiwi. Iyakiya untu’ gau’-gau’ iya ri surugaé mutoro riyapparelluwangngi akkarobangeng iya mabélaé lebbi makessing.

24Saba’ dé’ nauttama Kristus ri Bili’ Mapaccingngé ébbu tolinoé, iya bannaé pulambangngi Bili’ Mapaccingngé iya sitongennaé. Muttama’i Kristus ri surugana muto; kuwaniro makkekkuwangngé mangolo ri Allataala untu’ apentingetta.

25Imang lompona Yahudié tungke’-tungke’ taung muttama’i ri Bili’ Pommapaccingngé ri laleng Bolana Puwangngé sibawa tiwi dara sikaju olokolo’. Iyakiya Kristus dé’ nauttama untu’ makkasuwiyangengngi Aléna makkolik-koling.

26Saba’ rékko makkuwairo, bettuwanna iyaro makkolik-kolinni manrasa-rasa sipongenna ripancaji linoéwé. Iyakiya annessana, makkekkuwangngé ri wettu paccappurengngéwé, siseng bawang polé untu’ leddai dosaé ri laleng nakkarobangenna Aléna.

27Purani napattette Allataala makkedaé sisemmi maté rupa tauwé napurairo riadélékiwi ri Allataala.

28Makkuwatoro Kristus sisemmi riyakkasuwiyangeng selaku akkarobangeng untu’ leddai dosana maéga tau. Maéloi polé paimeng mabbékkaduwanna, tenniya untu’ pacceppiwi persoalang dosaé, iyakiya untu’ passalama’i sining tau iya tajengngéngngi apolén-Na.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran