Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 31 >> 

1Naéngkalingani Yakub makkeda makkuwaiyé ana’-ana’na Laban, "Nalani Yakub sininna waramparang appunnangenna ambo’ta. Sininna asugirenna assalenna poléi ri asugirenna ambo’ta."

2Naita towi Yakub makkedaé dé’na namabessa Laban pada-pada riyolo lao ri aléna.

3Nanakkeda PUWANGNGE lao ri Yakub, "Lisuno ri wanuwanna ambo’mu sibawa siyajimmu. Maélo-Ka linrungiko."

4Purairo nasuroni Yakub tauwé powadangngi Rahél sibawa Léa kuwammengngi nasiruntu aléna ri padangngé, ri onronna bémbé bimbala’na.

5Nainappa makkeda Yakub lao ri mennang, "Uwitani makkedaé dé’na namabessa ambo’mu pada-pada biyasaé lao ri iyya, iyakiya Allataala iya nasompaé ambo’ku linrungika.

6Muwisseng toni sipadduwa makkedaé purana majjama ri ambo’mu sibawa maggangka ulléku.

7Namuni makkuwaro purana nabengnguwang sibawa napinrai saroku narapi wékkaseppulo. Iyakiya Allataala dé’ naleppessangngi pogau’i majaé lao ri iyya.

8Wettunna ambo’mu makkeda, ‘Bémbé iya mabbetti-betti’é mancajiwi matu saromu,’ nasininna olokolo’é jajiyangngi ana’ iya mabbetti-betti’é. Wettunna makkeda, ‘Bémbé iya bellangngé mancajiwi matu saromu,’ nasininna olokolo’éro jajiyangngi ana’ iya bellangngé.

9Makkuwaniro Allataala pura malai olokolo appunnangenna ambo’mu, nainappa nawérékka.

10Na ri wettu allaingenna sining olokolo’éro, mannippika uwitai sininna bémbé laié iya mallaiyé, mabbaloi, mabbetti-betti sibawa bellang.

11Na Allataala sibawa rupa malaéka mabbicara ri iyya ri laleng nippiéro, adanna, ‘Yakub!’ Mappébalina, ‘Iyyé.’

12Makkedasi iyaro malaéka’é, ‘Itai, sininna bémbé lai iya mattengngangngé mallairo baloi, mabbetti-betti sibawa bellang. Uwattungka matorokekko nasaba purani uwita sininna iya napogau’é Laban lao ri iko.

13Iyya’na Allataala iya puraé mappaitang alé ri iko ri Bétel. Kuwaro purako makkasuwiyangeng séddi batu papparéngngerang, sibawa tiri minnya zaitun ri tompo’na. Kuwatonoro pura mattanro lao ri Iyya. Makkekkuwangngé sadiyano sibawa lisuno ri wanuwa ancajingemmu.’"

14Nanappébali Léa sibawa Rahél, "Dé’na gaga tawata polé ri asugirenna ambo’ta iya rimanaé matu.

15Naangga’mi idi’é selaku tau laing. Purani’ nabalu na aga iya puraé natarima untu’ iyaro, pura toni napaccappu.

16Sininna asugireng iya puraé nala Allataala polé ri ambo’ta sitongenna appunnangetta sibawa appunnangenna ana’-ana’ta. Pogau’ni aga iya napparéntangngé Allataala lao ri iko."

17Namangujuna Yakub untu’ lisu lao ri ambo’na ri wanuwa Kanaan. Napatonanni sining bainéna sibawa ana’-ana’na ri untaé, sibawa narimpani sininna bémbé bimbala makkonronna enrengngé sininna aga iya nalolongengngé ri Mésopotamia.

18(31:17)

19Iyaro wettué engkai Laban ri padangngé mattengngang goncingngi bulu-bulunna bimbala’na, na iyaro wettué naénnauwi Rahél dato’-dato’ pallinrung kaluwarga appunnangenna ambo’na.

20Nakkalengini Yakub Laban sibawa dé’ napaissengiwi joppanna.

21Nalai sininna waramparang appunnangenna nalao mapperi-peri. Nalléttoini Salo Efrat nainappa mattuju ri daéra buluna Giléad.

22Tellungngesso mani rimunrinna nainappa ripaissengi Laban makkedaé larini Yakub.

23Nanapaddeppungenni Laban sining taunna nasibawana mennang lellungngi Yakub pitungngesso ittana angkanna narapi ri daéra buluna Giléad.

24Ri wenninnana poléni Allataala ri Laban ri laleng nippi, sibawa makkeda, "Jagako, aja’ sises-siseng muwancangngi Yakub namuni silappa ada."

25Iyaro wettué purani napasang kémana Yakub ri tompo’na séddié bulu-bulu. Nainappa riséddié bulu-bulu iya laingngé ri daéra éttoro Laban sibawa sining taunna pasangngi kémana.

26Purairo makkedani Laban lao ri Yakub, "Magi muwakkalengika sibawa mulariyangngi ana’-ana’ku, samanna mennang tawangeng musu?

27Magi muwakkalengika enrengngé lao sibawa mammekko-mekko, temmassimang? Ebara’na massimakko, pasti uleppessakko lao sibawa masennang nasibawang élokkélong rabana sibawa kacapi!

28Mala dé’ muwérékka kasempatang untu’ bauwi ana’ eppoku selaku assarangeng. Madonggo senna tindakammu!

29Cuku’ awatangekku untu’ péjariko, iyakiya onna wennié Allataala iya nasompaé ambo’mu paréngngerangika kuwammengngi dé’ sises-siseng uwancakko.

30Uwisseng makkedaé joppako nasaba macinna senna’ko lisu. Iyakiya magi muwénnauwi dato’-dato’ pallinrung kaluwargaku?"

31Nappébali Yakub, "Laoka sibawa mammekko-mekko nasaba métauka natahangngi matu Uwwa ana’-ana’na Uwwa.

32Passalenna iyaro dato’-dato’é, rékko naruntu’i Uwwa engka tau kuwaé ménnauwi, rihukkung matéi matu. Paréssani, engkaga barab-barang appunnangenna Uwwa kuwaé. Rékko engka, talani. Nasining tautta weddingngi nasabbing." Dé’ naissengngi Yakub makkedaé Rahél ritu ménnauwi iyaro dato’-dato’é.

33Nanalaona Laban ri kémana Yakub sibawa galédai; purairo laoni ri kémana Léa sibawa kémana iya duwa ata makkunraiéro, iyakiya iyaro dato’-dato’é dé’ nalolongengngi. Angkanna muttama ri laleng kémana Rahél.

34Na iyaro wettué purani nala Rahél iyaro dato’-dato’é nanaputtama’i ri laleng kantonna lapi-lapi untaé, na aléna tudangiwi ri yasé’na iyaro lapi-lapi’é. Nagalédani Laban sininna kémana Rahél, iyakiya dé’ nalolongengngi iyaro dato’-dato’é.

35Nainappa makkeda Rahél lao ri ambo’na, "Aja’ tamacai Ambo’, dé’ uwulléi tettong duppaiwi Ambo’, saba’ maddaraka." Nasappani Laban madécéd-décéng, iyakiya dé’ naruntu’i iyaro dato’-dato’é.

36Namacaina Yakub, "Ja aga pura upogau’?" pakkutanana macai. "Aga asalakku angkanna talellukka Uwwa?

37Makkekkuwangngé, puranana rigaléda sininna barakku, nalolongegga Uwwa barang appunnangenna Uwwa? Passuni iyaro barangngé sibawa palénne’i kuwaé, kuwammengngi nasining taukku sibawa sining taunna Uwwa weddingngi naita sibawa pettuiwi niga ri yelle’ta tongeng.

38Duwappuloni taunna monroka ri Uwwa. Bimbala sibawa bémbé makkonronna Uwwa mabbija-bijani, nadé’pa naengka uwanré muwi sikaju bémbé lai polé ri olokolo’na Uwwa.

39Iya maté naanré olokolo masekkang dé’ naengka utiwii lao ri Uwwa, iyakiya aléku muto sulléiwi. Iya riyénnauwé ri essoé iyaré’ga ri wennié tuli natuntu’i Uwwa kuwammengngi na iyya sulléiwi.

40Biyasaka nangureng pella ri essoé sibawa mékké nataro keccé ri wennié. Sibawa biyasa tokka dé’ nawedding matinro.

41Makkuwaniro keadaakku wettukku majjama ri Uwwa duwappulo taung bujuru. Seppulo eppa taung ittana majjamaka untu’ lolongengngi iya duwaro ana’na Uwwa — sibawa enneng taussi untu’ lolongengngi iyaro bémbé bimbala’é. Na ri laleng wettuéro napinrai Uwwa saroku narapi wékkaseppulo.

42Akkalarapanna dé’ nalinrungika Allataalana toriyoloku, iyanaritu Allataala iya nasompaé Abraham sibawa Ishak, pasti purana nasuro Uwwa meddé sibawa lima iya kosongngé. Iyakiya Allataala pura pénessaiwi asussakku sibawa jama-jamang iya puraé upogau’, na onna wennié purani nabbéréyang apettun-Na."

43Nainappa Laban baliwi Yakub, "Iya duwa makkunraiéro ana’ku, ana’na mennang iyanaritu appunnangekku, sibawa iyaro bimbala’é appunnangekkuto. Sitongenna, sininna iya muwitaé kuwaé iyya ritu punna. Iyakiya dé’gaga uwullé pogau’ untu’ tahangngi ana’ eppoku.

44Rimakkuwannanaro laono mai taébbu assijancing sibawa susung batu-batu selaku tanrang assijancingngéro."

45Nainappa Yakub mala séddi batu nanapatettongngi mancaji batu papparéngngerang.

46Nainappa nasuro sining taunna mappaddeppungeng batu nanapaggoppoi. Purairo sisamani manré ri seddéna goppo batuéro.

47Nasenni Laban iyaro goppo batué Yégar-Sahaduta, na Yakub masengngi Galéd.

48Adanna Laban lao ri Yakub, "Iyaé goppo batué mancajiwi matu papparéngngerang lao ri idi sipadduwa." Iyanaro saba’na nariyaseng iyaro onrongngé Galéd.

49Makkeda towi Laban, "Tennapodo PUWANGNGE jagaiki ri wettu tuwota sibélang." Rimakkuwannanaro iyaro onrongngé riyaseng towi Mizpa.

50Makkedasi Laban, "Rékko kédo majako lao ri ana’-ana’ku, iyaré’ga kawingiwi sining makkunrai laingngé, namuni dé’gaga missengngi, éngngerangngi, Allataala jagaiki.

51Iyanaé batu-batu iya puraé ugoppo, na iyanaé batu papparéngngerang.

52Muwi iyaé goppoé, muwi iyaro batu papparéngngerangngé naparéngngerangiki makkedaé dé’ nawedding uliweng iyaé goppoé untu’ musuko, na iko dé’to nawedding liwengngi iyaé goppoé sibawa batu papparéngngerangngéwé untu’ musuka.

53Allataala iya nasompaé Abraham sibawa iya nasompaé ambo’ku Nahor maélo mancaji haking ri yelle’ta." Nainappa Yakub mattanro nasabbing Allataala iya nasompaé Ishak, ambo’na, untu’ rupaiwi jancinna.

54Géréni sikaju olokolo na nakkasuwiyangengngi ri yasé’na bulu-buluéro. Nainappa naundang sining taunna untu’ sisama manré. Puranana manré, mabbennini ri bulu-buluéro.

55Pappa bajanana éléé, nabauni Laban ana’ eppona selaku tanrang assarangeng sibawa barakkakiwi mennang, nainappa lisu ri onrong naonroiyé.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 31 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran