Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 35 >> 

1Riséuwaé esso makkedai Allataala lao ri Yakub, "Iyya’na Allataala iya mappaitangngé alé lao ri iko wettummu lari polé ri kakamu Esau. Laono masitta ri Bétel. Onrono kuwaro sibawa patettongek-Ka séddi mézba."

2Nainappa makkeda Yakub lao ri kaluwargana sibawa lao risininna tau iya engkaé silaong aléna, "Maéloki joppa polé kuwaé sibawa lao ri Bétel. Maéloka patettong mézba kuwaro untu’ Allataala iya puraé tulukka ri wettu asukkarakekku sibawa iya puraé linrungika kégi-kégika lao. Jaji abbéyanni déwata-déwata dé’é muwissengngi iya engkaé ri iko; namupogau’ upacara pappépaccing alé sibawa pakéi pakéyang iya mapaccingngé."

3(35:2)

4Nanabbéréyanni mennang lao ri Yakub sininna dato’-dato’ déwata laingngé iya engkaé ri mennang sibawato anting-ngantinna mennang. Sininna iyaro barangngé nalemme’i Yakub ri yawana aju battowaé ri seddéna kota Sikhem.

5Wettunna Yakub sibawa rombongang kaluwargana joppa, Allataala salipuriwi pabbanuwana kota-kotaé ri seddéna sibawa pappénedding métau, angkanna mennang dé’ nalellungngi Yakub sibawa rombonganna.

6Nalettu’na mennang ri tana Kanaan ri kota Bétel iya riyasengngé riyolo Lus.

7Kuwaniro Yakub patettong mézba sibawa masengngi iyaro onrongngé "El-Bétel," nasaba Allataala pura mappaitang alé lao ri aléna kuwaro wettunna lari polé ri kakana.

8Kuwatoniro Débora, indo’ pasusunna Ribka, maté sibawa rikuburu ri yawana aju battowaé ri seddé yattanna kotaéro. Iyanaro saba’na iyaro ajué nariyaseng "Aju Teri".

9Lisunnana Yakub polé ri Mésopotamia, nappaitassi aléna Allataala lao ri aléna sibawa barakkakiwi.

10Nakkeda Allataala lao ri aléna, "Dé’na nariyasekko matu Yakub, iyakiya Israél." Makkuwaniro Allataala masengngi Israél.

11Nainappa makkedasi Allataala, "Iyya’na Allataala Iya Pommakuwasaé. Sitinajako makkéana’ eppo iya maégaé! Namuwabbija-bijangngi matu bangsa-bangsaé sibawa mancaji ambo’na toriyolona sining arungngé.

12Wanuwa iya puraé Uwabbéréyang lao ri Abraham, sibawa Ishak, Uwérékko matu sibawa wija-wijammu."

13Purairo nasalaini Allataala Yakub.

14Ri onronna Allataala mabbicara lao ri Yakub, napatettonni séddi batu papparéngngerang. Nainappa iyaro batué nakkasuwiyangeng lao ri Allataala ri laleng nabolona anggoro sibawa minnya zaitun ri yasé’na.

15Iyaro onrongngé nasenni "Bétel".

16Purairo Yakub sibawa rombonganna nasalaini Bétel. Wettunna mabéla-béla mupi polé ri Efrata, narapini wettunna Rahél untu’ mémmana. Iyakiya mawatangngi jaji ana’na.

17Wettunna peddi émmanakenna pédé maladde, makkedani bidangngé ri aléna, "Pakaloppoi atimmu, Rahél, worowané ana’mu."

18Iyakiya nacawékini Rahél ajjalenna, sibawa wettunna maélo leppu nyawana, nasenni iyaro ana’é Bén-Oni iyakiya ambo’na masengngi Bényamin.

19Maténana Rahél, rikuburu’ni ri wiring lalengngé iya mattujué ri Efrata, iya riyasengngé makkekkuwangngé Bétléhém.

20Patettonni Yakub séddi batu papparéngngerang kuwaro, na lettu essoéwé kuburu’na Rahél ritanrangi mupi ri batuéro.

21Purairo napatteruni joppana Yakub, nainappa napasang kémana riséuwaé onrong laloé ri manara Eder.

22Wettunna mennang engka ri onrongngéro matinroi Rubén sibawa Bilha, gundi’na ambo’na. Naéngkalingani Yakub gau’éro, namacai senna’na.

23Ana’-ana’na Léa iyanaritu Rubén (ana’ macowana Yakub), Siméon, Léwi, Yéhuda, Isakhar sibawa Zébulon.

24Ana’-ana’na Rahél iyanaritu Yusuf sibawa Bényamin.

25Ana’-ana’na Bilha, atanna Rahél iyanaritu Dan sibawa Naftali.

26Ana’-ana’na Zilpa, atanna Léa iyanaritu Gad sibawa Asyer. Iyaro ana’-ana’é jajiwi ri Mésopotamia.

27Nalettu’na Yakub ri Ishak ambo’na, ri onrong naonroiyé ri Mamré seddéna Hébron. (Riyolo Abraham nénéna, monro towi kuwaro.)

28Ri umuru iya macowa senna’é, iyanaritu sératu aruwa pulona taung, maténi Ishak nainappa rikuburu ri Esau sibawa Yakub, ana’-ana’na.

29(35:28)


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 35 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran