Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 19 >> 

1Wettunna Apolos engka mupi ri Korintus, najalajja’i Paulus pedalamanna iyaro daéraé nanalettu’na ri Efésus. Kuwaniro siruntu’ siyagangngaré tau iya mateppe’énna lao ri Yésus.

2Makkutanani lao ri mennang, "Puraniga Saudara-saudara natarima Rohna Allataala wettunna Saudara mateppe’ lao ri Yésus?" Nappébali mennang, "Dé’pa. Mala dé’pa naengka nariyéngkalinga makkedaé engka Rohna Allataala."

3Nakkutana Paulus, "Rékko makkuwaitu, nasibawang acemméng aga saudara ricemmé?" Nappébali mennang, "Nasibawang acemménna Yohanés."

4Nainappa makkeda Paulus, "Yohanés cemméi tauwé untu’ pannessai makkedaé iyaro sining tauwé toba’ni polé ri dosa-dosana mennang. Iyakiya iyaro wettué matteru mutowi Yohanés mappaddissengengngi lao risining tau Israélié makkedaé harusu’i mennang mateppe’ lao ri Tau iya polé matu ri monrinna, iyanaritu Yésus."

5Wettunna mennang naéngkalinga iyaro, ricemméni mennang ri laleng asenna Puwang Yésus.

6Na wettunna Paulus palénne’i limanna ri yasé’na mennang, rikuwasaini mennang ri Rohna Allataala, nainappa mennang mabbicara ri laleng sining basa iya makalallaingngé enrengngé palettu’i biritta polé ri Allataala.

7Jumellana mennang kira-kira engka seppulo duwa tau.

8Tellumpuleng ittana Paulus matterui mabbicara sibawa barani lao risining tauwé ri bola assompangngé enrengngé siddebba sibawa mennang untu’ papahangi mennang passalenna Allataala sibawa Apparéntanna selaku Arung.

9Iyakiya siyagangngaré ri yelle’na sining tauwéro matedde ati sibawa dé’ namaélo mateppe’. Ri yolona sininna tauwé iya maddeppungengngé kuwaro nacellai mennang pappagguruwangngé passalenna rancanana Allataala untu’ passalama’i tolinoé naolai Yésus. Rimakkuwannanaro nasalaini Paulus mennang, nainappa lao silaong sining tau maccowériyéngngi Yésus ri onrong assikolanna Tiranus. Kuwaniro esso-esso sitanai sibawa sining tauwé.

10Napogau’i iyaro gau’éro matteru-teru sitaung ittana narapi sininna tauwé iya monroé ri daéra Asia, muwi tau Yahudi iyaré’ga tau bangsa laing, iya manenna naéngkalingai ada-adanna Puwangngé.

11Napogau’i Allataala gau’-gau’ iya dé’é gaga padanna naolai Paulus.

12Rékko lénso-lénso iyaré’ga kaing pabbekkeng iya puraé napaké Paulus ritiwi lao risining tau malasaé, majjappai lasana sibawa massu towi roh sétangngé polé ri mennang.

13Engka siyagangngaré sanro Yahudi lao kégi-kégi, paddésu’i roh majaé polé risining tauwé. Iyaro sining sanroé nacoba-coba towi pakéi asenna Puwang Yésus untu’ paddésu’i iyaro roh-roh sétangngé. Makkedai mennang lao ri roh-roh sétangngéro, "Ri laleng asenna Yésus iya nabbirittangngé Paulus, upaddésu’ko!"

14Engka pitu ana’ worowanéna séddié kapala imang, riyasengngé Skéwa, iya pogau’éngngi gau’ makkuwaéro.

15Iyakiya makkedai iyaro roh sétangngé lao ri mennang, "Uwisseng Yésus sibawa uwissetto Paulus, iyakiya iko niga?"

16Nainappa iyaro tau nauttamakiyé sétang luppe sibawa luruiwi mennang sibawa masekkang senna’ angkanna lari mennang polé ri bolaéro sibawa sining lo enrengngé mallusu-lusu, nasaba pakéyanna risapé’-sapé’ni polé ri watakkaléna.

17Sininna tau Yahudié sibawa tau bangsa laingngé iya monroé ri Efésus méngkalingai passalenna gau’éro, namétauna mennang. Napédé ripoji-pojini asenna Puwang Yésus.

18Maéga tau iya mateppe’énna ri Yésus polé mangakuiwi ri yolona tau maégaé sining pangkaukenna mennang.

19Iya mennang biyasaé makkégunang paddissengeng, napaddeppungenni kitta’-kitta’na nanatunui ri yolona tau maégaé. Iyaro ellinna kitta’-kitta’é rékko rijumella manengngi engka kira-kira limappulo sebbu dowi péra’.

20Makkuwaniro nasibawang cara iya héba’éro pédé mallebbangngi ada-adanna Puwangngé sibawa pédé masse’i pangarunna.

21Puranana sining kajajiyangngéro, napettuiwi Paulus untu’ lao ri Makedonia sibawa Akhaya nainappa matteru lao ri Yérusalém. Nakkeda Paulus, "Rékko poléka kuwaro, harusu’ tokka lao ri Roma."

22Nasuroni duwa tau polé risining pabbantunna, iyanaritu Timotius sibawa Erastus untu’ lao ri Makedonia, na aléna monro mupi siyagangngaré ittana ri daéra Asia.

23Kira-kira wettuénnaro nakajajiyang arocakeng battowaé ri Efésus nasaba pappagguruwang passalenna Yésus.

24Saba’ ri kotaéro engka séddi panré péra’ riyaseng Démétrius, iya mébbué bola-bola déwata untu’ Déwi Artémis. Usahana iyaro tauwé mappapoléi wassélé iya battowaé lao risining pajjamana.

25Rimakkuwannanaro napaddeppungenni sining pajjamana silaong sining pajjama tukang péra’ laingngé, nainappa makkeda, "Saudara-saudara! Taissettu makkedaé lolongekki wassélé polé ri jama-jamangngéwé.

26Makkekkuwangngé alétana mitai sibawa méngkalingai aga napogau’ iyaro si Paulus. Makkedai makkedaé sining déwata iya naébbué rupa tauwé sitonget-tongenna tenniyai déwata. Namaégani tau naébbu mateppe’ ri pappagguruwanna, tenniya bawang kuwaé ri Efésus, iyakiya céddé’pi ri sininnato daéra Asia.

27Bahayana iyanaritu iyaé usahata lolongengngi matu aseng maja. Na tenniya iyaro bawang, sangadinna bolana Déwi Artémis naangga’ énténg towi enrengngé arajanna naléjja’-léjja’i; padahal aléna déwi iya nasompaé sininna tauwé ri Asia sibawa sininna linoé!"

28Naéngkalingana iyaro sining tauwé mapellani atinna, nainappa mennang gora-gora, "Tuwoi Artémis, déwinna Efésus!"

29Nallebbanna iyaro roca’é lettu ri sininna kotaé. Nainappa iyaro garembolang-garembolang paddoca’é natikkengngi Gayus sibawa Aristarkhus, iyanaritu sining tau Makedonia iya silaongengngéngngi Paulus ri laleng allalengenna, nainappa nassarénréngeng mennang lao ri stadionna kotaéro.

30Maéloi Paulus muttama’ maccowériwi mennang, iyakiya sining tau iya mateppe’é lao ri Yésus kuwaro mattéyangngi.

31Siyagangngaré tomarajana iyaro daéra Asia, iya massellaowé sibawa Paulus, suroi tauwé paissengiwi Paulus kuwammengngi na aja’ nappaitangngi aléna ri stadiongngéro.

32Iyaro wettué sining tau maddeppungengngé ri stadiongngéro mancaji kacauni. Engka gora makkuwaé, engka gora makkuwaro, nasaba maégangngéngngi polé ri mennang dé’ naissengngi aga saba’na mennang naddeppungeng kuwaro.

33Sibagiyang polé risining tauwéro masengngi Aléksander dulungengngi, nasaba aléna ritu risorong liyolo risining tau Yahudié. Nabbéréna tanrang Aléksander sibawa limanna untu’ méllauwi riwéréng kasempatang bélai aléna ri yolona sining tauwéro.

34Iyakiya naitana mennang makkedaé tau Yahudiwi, massama-samanni mennang gora loppo, "Tuwoi Artemis, déwinna tau Efésus-é!"

35Angkanna jurutulisi’na kotaé naulléni pattennangngi tau maégaéro. Makkedai, "Pabbanuwana Efésus! Tungke’ tau missengngi makkedaé Efésus ritu kota iya piyaraéngngi bolana Déwi Artémis sibawa batu mapaccingngé iya sempé’é polé ri langié.

36Dé’gaga séddi tau mulléi bantai iyaro gau’é. Rimakkuwannanaro tennanno sibawa aja’ mupogau’i séuwaé sibawa mapperi-peri.

37Iyaé sining tauwé, mutiwii kuwaé tenniya nasaba purai mennang maddampo bola déwa iyaré’ga nasaba purai mennang nacella-cella déwitta.

38Rékko iyaro Démétrius sibawa sining pajjamana mapparapekengngi séddié tau, leppessangngi mennang natiwi iyaro parakarana lao ri pengadilangngé. Tattimpa’i pengadilangngé untu’ iyaro sibawa sining pajaba’na pamaréntaé tuli engkai.

39Iyakiya rékko engka mupa séuwa laingngé iya mucinnaiyé, iyaro harusu’i ripacceppi ri laleng addeppungenna tau maégaé iya essa.

40Saba’ aga iya kajajiyangngé iya essoéwé weddingngi mabbahaya ri idi. Weddikki riteppu pakangka ronta, nasaba dé’ tappunnai séddi alasang untu’ pattongengngi iyaé roca’é."

41Puranana napowada iya manennaro, iyaro juru tulisi’na kotaé nasuroni iyaro tau maégaé lisu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran