Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 27 >> 

1Puranana ripettui makkedaé harusu’ki sompe’ lao ri Italia, Paulus sibawa siyagangngaré tau tahanang laingngé riyabbéréyanni lao ri Yulius, parawira pasukang tentara Roma iya riyasengngé "Résiméng Kaisar".

2Tonang kappala’ki ri Adramitium, nainappa sompe’ni sibawa kappala’éro iya sadiyaénna sompe’ ri pelabuhang-pelabuhang ri daéra Asia. Aristarkhus, séddiwi tau Makedonia iya polé ri Tésalonika, sompe’ towi sibawakki.

3Pappa bajana lettu’ni ri Sidon. Makessing senna’ni rigaukengngi Paulus ri Yulius. Ripalaloi lao célléngiwi sellao-sellaona kuwammengngi weddingngi mennang mpéréngngi aga napparelluwangngé.

4Polé kuwaro ripatteruni sompeketta. Nasaba siduppai angingngé kappala’é, sompe’ki mabbiring pottanang ri pulo Siprus iya mallinrungngé céddé polé ri angingngé.

5Nainappa molai tasi’ siyolongngé Kilikia sibawa Pamfilia nalettu’ ri Mira ri wanuwa Likia.

6Kuwaniro iyaro parawiraé runtu séddi kappala polé ri Aléksandria iya maéloé sompe’ lao ri Italia. Nanapalétté’ni ri kappala’éro.

7Siyagangngaré esso ittana sompe’ki madoddo senna’, nasipanrasa-rasaki angkanna lettu sibbéla kota Knidus. Nasaba maja mupi angingngé, dé’ nariyullé patterui sompeketta ri akkattata mammulangngé. Sompe’ni ri yattanna pulo Kréta laloiwi Tanjong Salmoné kuwammengngi mallinrukki kuwaro polé ri angingngé.

8Nasipanrasa-rasani sompe’ mattuttung wirinna puloéro gangkanna lettu’ki riséddié onrong riyasengngé Pelabuhang Gello, dé’ nasiyaga bélana polé ri kota Laséa.

9Iyaro wettué labe’ni Esso Maraja Assidaméngeng tau Yahudié. Ateddéngenni maéga wettu, angkanna tenniyana wettunna untu’ sompe’ sibawa amang. Rimakkuwannanaro mappangajani Paulus lao ri mennang,

10"Saudara-saudara, manuru’ pallolongekku, bahaya senna’ rékko sompe’ki matteru. Lolongekki matu aroging battowa tenniya bawang luretta sibawa kappala’ta, iyakiya nyawata wedditto teddéng."

11Iyakiya iyaro parawiraé lebbi mateppe’i ri jurumudié sibawa kapiténg kappala’é naiya ada-adanna Paulus.

12Pelabuhangngé kuwaro mémeng maja untu’ monro kappala-kappala’é kuwaro ri wettu keccé’é. Rimakkuwannanaro maégangngéngngi ana’ kappala’é situjuiwi untu’ sompe’ paimeng salaiwi iyaro pelabuhangngé nasaba maéloi mennang makkuraga lettu ri Féniks sibawa monro gangka wettu keccé’é. Féniks iyanaritu pelabuhang ri Kréta iya mangoloé ri yajang yattang sibawa yajang manorang.

13Iyaro wettué mangirii anging polé yattangngé sibawa madoddo. Nasemmi ana’ kappala’é naulléi mennang sompe’ paimeng. Jaji nakkani balangona nasompe mattuttung wirinna pulo Kréta.

14Iyakiya dé’ namaitta ri munrinna poléi anginrajaé — iyanaritu anging iya riyasengngé anging Alau Manorang — mangiri polé ri pottanangngé,

15nanaunrui kappala’ta. Nasaba dé’ nakkullé sompe’ matteru kappala’é méwai angingngé, manyarani’ bawang sibawa leppessangngi kappala’é mali natiwi anging.

16Mallinrukki céddé, wettutta lalo ri seddé yattanna pulo Kauda iya baiccu’éro. Sipanrasa-rasani kuwaro nariyullé kuwasaiwi sikocinna kappala’ta.

17Puranana ripaénré iyaro sikocié ri kappala’é, iyaro kappala’é ripakkasse’ni sibawa siyoi tulu mattemmuiwi iyaro kappala’é. Nasaba métaui tasséngké ri kessi’é ri Sirtis iya macéné’é, ripanonnoni sompe’é nainappa rileppessang kappala’é maccowériwi angingngé.

18Majjallo’ni matteru angingngé, angkanna pappa bajana mammulani ribuwang lurenna kappala’é ri tasi’é.

19Esso rappinasi iyaro ana’-ana’ kappala’é nabbéyassi pakkakkasa’-pakkakkasa’na kappala’é ri tasi’é sibawa limanna muto mennang.

20Siyagangngaré esso ittana dé’ taita mata esso sibawa wéttowing, na angingngé matteru-terui majjallo. Angkanna lennye’ni amménasatta untu’ salama’.

21Siyagangngaré wettu ittana iyaro sining tauwé dé’ nanré. Nalaona Paulus tettong ri tengnga-tengngana mennang nakkeda, "Saudara-saudara! Rékko muturusiwi pangajaku sibawa dé’ tasompe polé ri Kréta, dé’ tapéneddingiwi iya manenna asolangengngéwé sibawa arogingngéwé.

22Iyakiya muwi makkekkuwangngé uwéllauwi sibawa masero kuwammengngi mupésennangiwi atimmu. Dé’ séddi polé ri Saudara iya maté matu; banna ateddéngekki matu iyaé kappala’é bawang.

23Saba’ onna’ wennié malaéka’ polé ri Allataala iya usompaé, iyanaritu Allataala iya mappunnangiyékka, poléi ri iyya.

24Makkedai iyaro malaéka’é, ‘Aja’ mumétau, Paulus! Saba’ mangoloko matu ri Kaisar. Sibawa nasaba akessingeng atinna Allataala ri iko, sininna tau iya muwéwaé sisompereng salama’i matu nasaba iko.’

25Rimakkuwannanaro, Saudara-saudara, sitinajai Saudara pakaloppoi atinna! Saba’ mateppe’ka lao ri Allataala makkedaé iya manennaro kajajiyangngi matu pada-pada iya Napowadaé lao ri iyya.

26Iyakiya rappé’ki matti ri wirinna séuwaé pulo."

27Ri wenni maseppulo eppana taronak-konanni ri Tasi’ Adria. Kira-kira tengnga benninna napérasani ana’ kappala’é maddeppériwi pottanangngé.

28Jaji loro’ni mennang tulu sibawa batu untu’ gangkai lamunna tasi’é. Naissenni iyaro onrongngé lamunna nawéki patappulo météré. Dé’ namaitta ri munrinna nagangkasi mennang paimeng, nanalolongenni ri onrongngéro lamunna tasi’é nawéki telluppulo météré.

29Métauni mennang tasséngké ammai matu kappala’é ri batu karangngé, jaji panonnoni mennang eppa balango ri poncinna kappala’é, nainappa mamménasa rékko weddingngi namasitta élé.

30Coco’-coco’ni sining ana’ kappala’é coba-cobai lari polé ri kappala’éro. Panonnoni mennang sikoci ri tasi’é pada-pada rékko maéloi panonno balango polé ri yolona kappala’é.

31Iyakiya makkedai Paulus lao ri parawiraé sibawa sining prajuri’ engkaé ri kappala’éro, "Rékko iyaro ana’ kappala’é dé’ naonro ri kappala’é, dé’ maneng naulléi Saudara salama’."

32Rimakkuwannanaro iyaro sining prajuri’é narette’i tuluna iyaro sikocié, angkanna mali iyaro sikocié.

33Ri wettu dé’napa na élé, nappétangngarenni Paulus kuwammengngi nanré maneng mennang. Makkedai Paulus, "Seppuloni eppa esso ittana idi maneng Saudara banna mattajeng bawang ri laleng keadaang métau nadé’ aga-aga riyanré.

34Uwéllauwi manréki céddé. Makessing iyaro untu’ Saudara, kuwammengngi mumawatang paimeng. Nasaba salama’ manengngi Saudara sibawa dé’gaga akurangeng agi-agi."

35Purana makkeda makkuwaro malani roti Paulus nainappa mattarima kasi ri Puwangngé ri yolona maneng mennang. Nainappa nabagé-bagé iyaro rotié, nananréi.

36Nassumange’ manenna mennang paimeng sibawa maccowéto manré.

37Sininna iya engkaé ri kappala’éro engka duwa ratu pituppulo enneng tau.

38Puranana manré maneng situju genne’é, nabuwanni lureng gandonna ri tasi’é kuwammengngi namaringeng kappala’é.

39Matajanna essoé, naitani ana’ kappala’é pottanangngé, iyakiya dé’ naissengngi pottanang aga iyaro. Naitani mennang séuwa teluk sibawa wirinna. Jaji akkattana mennang maéloni pappottanangngi iyaro kappala’é kuwaro rékko naulléi.

40Narette’ni sining tulu balangoé nainappa naleppessang tallemme’ iyaro sining balangoé ri tasi’é. Naleppessang toni tulu siyoéngngi golingngé. Nainappa paénré sompe’ ri bagiyang yolona kappala’é kuwammengngi nairii anging iyaro kappala’é mattuju ri wiring.

41Iyakiya iyaro kappala’é tabbuttui ri kessi’é. Tasséngkéni bagiyang yolona nadé’ nakédo, na bagiyang monri ancuru nakenna bombang raja.

42Sining prajuri’é ri kappala’éro manniya’ni mpuno manengngi tau tahanangngé, nasaba métaui mennang ajakké matu engka nangé lao ri pottanangngé sibawa lari.

43Iyakiya iyaro parawiraé napésangkaiwi niya’na mennanro nasaba maéloi passalama’i Paulus. Nasuroni sininna tau naullé nangé luppe riyolo’ sibawa nangé lao ri wiring.

44Iya laingngé harusu’i maccinrola sibawa makkatenning risining papengngé iyaré’ga reppa’ kappala’éro. Na iyanaro nallalengi nawedding manekki salama’ lettu ri pottanangngé.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 27 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran