Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 15 >> 

1Engka sikalompo’ tau Farisi sibawa siyagangngaré guru agama polé ri Yérusalém lao ri Yésus. Makkutanai mennang ri Yésus,

2"Magi ana’-ana’ gurum-Mu najjalékkaiwi ade’na toriyolota? Wettu maélona manré, dé’ mennang nabbissa jari lebbi riyolo situru peraturangngé!"

3Nappébali Yésus, "Namagi towi iko muwajjalékkaiwi paréntana Allataala, nasaba maélono bawang maccowériwi ade’na néné-nénému?

4Saba’ makkedai Allataala, ‘Pakalebbii ambo’-indo’mu,’ sibawa ‘Nigi-nigi makkeda-kedaiwi ambo’-indo’na, harusu’i rihukkung maté.’

5Iyakiya iko mappagguruwangngi! Rékko makkedai tauwé ri tomatowanna, ‘Dowi iya harusu’é uwéréngngi ambo’ sibawa indo’, purani uwakkasuwiyangeng lao ri Allataala.’

6na iyaro tauwé dé’na niwajikkan untu’ pakalebbii tomatowanna. Jaji, nasaba ade’na néné-nénému, mupakariyawai ada-adanna Allataala.

7Tau munapé’ko iko! Sicoco’ tongeng iya nabotoé Nabi Yésaya passalemmu, iyanaritu,

8‘Makkuwaiyé adanna Allataala: Iyaé sining tauwé pakalebbi-Ka ri témunna bawang, iyakiya atinna mennang mabélai polé ri Iyya.

9Percuma mennang sompa-Ka, saba’ peraturang tolino nappagguruwang mennang samanna iyaro peraturak-Ku.’"

10Nanaobbini Yésus sining tauwé nakkeda lao ri mennang, "Engkalingai kuwammengngi mupahangngi!

11Iya muttama’é ri temué dé’ napanajisi’i tauwé’; iya bawang massué polé ri témunna, iyanaritu mébbui tauwé najisi’."

12Nanapoléna ana’-ana’ gurunna Yésus nanakkeda ri Yésus, "Naissegga Bapa’ makkedaé sining tau Farisié tassinggungngi wettunna naéngkalinga Bapa’ makkeda makkuwaro?"

13Nappébali Yésus, "Tungke’ tanet-taneng iya dé’é natanengngi Ambo’-Ku ri surugaé, ribébbui matu.

14Aja’na mujampangiwi sining tau Farisiéro. Pamimping-pamimping buta maneng iyaro; narékko tau butaé pimpingngi tau butaé, sempé’ duwai matu ri laleng sépe’é."

15Nakkeda Pétrus, "Tulungngi tapénessaingekki iyaro pakkalarapangngé, Pa’!"

16Nappébali Yésus lao ri mennang, "Dé’paga palé mupahang towi?

17Dé’ga muwissengngi, makkedaé iya muttama’é ri laleng témué muttama’i ri laleng babuwaé, nainappa massusi?

18Iyakiya iya massué polé ri témué, assalenna poléi ri atié; na iyanaro panajisi’i.

19Saba’ nawa-nawa majaé mompoi polé ri atié, iya nassabariyé tauwé mabbuno, malaweng, kédo maja, ménnau, mabbéré sabbi bellé-bellé sibawa mappétenna.

20Gau’-gau’énnaro mébbui tauwé najisi’, na tenniya manré sibawa jari dé’é naribissai."

21Nasalaini Yésus iyaro onrongngé nalao ri daéra seddéna kota Tirus sibawa Sidon.

22Engka séddi makkunrai Kanaan polé ri daéraéro lao ri Yésus nagora-gorato, "Ana’ Daud, amaséika! Nauttamakiwi sétang ana’ makkunraikku. Namaladde senna."

23Dé’ siseng nabaliwi Yésus iyaro makkunraié. Nanapoléna ana’-ana’ gurunna Yésus ri Aléna nanaéllauwi, "Pa’, suroi iyaro makkunraié meddé. Marukka bawammi ri monritta!"

24Nappébali Yésus, "Risuro-Ka bawang lao ri bangsa Israélié, lebbi-lebbipi iya pusaé."

25Napolé iyaro makkunraié nasuju’ ri yolona Yésus nakkeda, "Tulukka, Puwang."

26Nappébali Yésus, "Dé’ namakessing malai nanréna ana’-ana’é naribuwangeng asué."

27Nakkeda iyaro makkunraié, "Tongeng, Puwang, iyakiya iyaro asué nanréi sésa-sésana iya sempé’é polé ri méjanna puwanna."

28Nanakkeda Yésus lao ri makkunraiéro, "Bu’, maraja tongeng teppe’mu! Leppessanni kajajiyang aga muwacinnai!" Iyatoro wettué najjappa iyaro ana’ makkunraié.

29Nasalaini Yésus iyaro onrongngé, nanallaleng tuttungngi wiring Tappareng Galiléa. Nainappa ménré ri séddié bulu-bulu nanatudang kuwaro.

30Maégani tau lao ri Yésus tiwii sining tau iya képpangngé, butaé, péso’é, pépé, sibawa maéga mupa malasa laingngé. Iyaro sining tauwé nataroi mennang ri yolona Yésus, nanapajjappai Yésus iyaro sining tauwé.

31Hérang senna’ni tau maégaé iya engkaé kuwaro wettunna naita tau pépé mulléi mappau, majjappa tau képpangngé, joppa tau péso’é sibawa makkita tau butaé. Nanapakalebbini mennang Allataalana bangsa Israélié.

32Nainappa naobbi Yésus ana’-ana’ gurun-Na nanakkeda, "Messé babuwa-Ku lao ri tau maégaéwé. Tellungngessoni ittana mennang sibawak-Ka, na makkekkuwangngé dé’ mennang nappunnai anré. Dé’ Umaélo leppessangngi mennang lisu sibawa lobbang babuwana, marenne’i matu ri lalengngé."

33Nanakkutanana ana’-ana’ gurunna Yésus lao ri Aléna, "Kégani wedding lolongeng anré ri daéra tassubbué untu’ tau singngégaéwé?"

34Nakkutana Yésus ri mennang, "Engka siyaga rotimmu?" Nappébali mennang, "Pitu, sibawa siyagangngaré kajunna balé baiccu."

35Nasuroni Yésus tau maégaéro tudang ri tompo’na tanaé.

36Nainappa nala iyaro pitué roti sibawa balé, nanasukkuru ri Allataala. Purairo napuwé’-puwé’ni iyaro rotié enrengngé balé sibawa liman-Na, nainappa Nawéréng ana’-ana’ gurun-Na. Nanabbagé-bagéyanni mennang lao ri tau maégaéro.

37Manré manenni iyaro tau maégaé gangka messo. Purairo napaddeppungenni ana’-ana’ gurunna Yésus lebbinna iyaro nanré. Iya manenna pitu baku penno.

38Jumellana tau iya manré wettuéro engka patassebbu tau worowané bawang, dé’pa naribilang makkunraié sibawa ana’-ana’é.

39Nainappa nasuro Yésus lisu tau maégaéro. Na Yésus ménré’ni ri séddié lopi nalao ri daéra Magadan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran