Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 23 >> 

1Nakkeda Yésus lao ri tau maégaé sibawa ri ana’-ana’ gurun-Na,

2"Guru-guru agamaé sibawa sining tau Farisié lolongeng akuwasang untu’ tasséré’i hukkunna Musa.

3Rimakkuwannanaro atinuluriwi sibawa turusiwi sininna napparéntangngé mennang. Iyakiya aja’ mupogau’i aga iya napogau’é mennang, saba’ dé’ napajoppai mennang aga nappagguruwang mennang.

4Natuntu’i mennang gau’-gau’ mawatangngé sibawa mabbéréi peraturang-peraturang iya matane’é, iyakiya muwi céddé dé’to natulungngi tauwé pajoppai.

5Sininna napogau’é mennang banna untu’ naita tauwé bawang. Nattungka mennang paké tulu sempajang iya malebba’é sibawa palampériwi jombé-jombé jumbana mennang!

6Napoji sining onrong iya makessingngé ri péstaé, sibawa kadéra-kadéra magelloé ri bola assompangngé.

7Napoji mennang ripakalebbi ri tauwé ri pasaé sibawa riyobbi ‘Pa’ guru’.

8Iyakiya iko, aja’ mumaélo riyobbi ‘Pa’ Guru’, saba’ séddi bawang Gurummu, na iko maneng massilessurekko.

9Sibawa aja’ muwobbii séddié tau ri linoéwé ‘Ambo’, saba’ séddi bawang Ambo’mu, iyanaritu Ambo’ ri surugaé.

10Na aja’to mumaélo riyobbi ‘Pamimping’, saba’ séddi bawang pamimpimmu, iyanaritu Arung Pappassalama’é iya najjanciyangngé Allataala.

11Tau iya kaminang battowaé ri yelle’mu, harusu’i mancaji pattumanimmu.

12Tau iya pakatanréngngi aléna ripakariyawai matu, na tau iya pakariyawaéngngi aléna ripakatanréi matu."

13"Cilakano iko guru-guru agamaé sibawa sining tau Farisié! Mupoji mabbonga-bonga. Mulawa-lawaiwi tauwé untu’ mancaji wargana umma’na Allataala. Nadé’ mumaélo mancaji wargana umma’na Allataala, na tau laingngé iya maéloé mulawa-lawaiwi.

14[Cilakano iko guru-guru agamaé sibawa sining tau Farisié: Mupoji mabbonga-bonga. Mubelléi sining jandaé sibawa murampasa'i bolana, na untu' tongkoi jamuro massempajakko malampé'. Iyanaro saba'na namatane matu pahukkungemmu!]

15Cilakano iko guru-guru agamaé sibawa sining tau Farisié! Mupoji mabbonga-bonga! Laoko mabéla limbang tasi’, sibawa sollériwi pottanangngé banna untu’ puttama’i séddié tau ri agamamu. Namuttama’nana iyaro tauwé ri agamamu, muwébbui mennang calonna ranakaé iya wékkaduwaé lebbi maja naiya iko!

16Cilakano iko sining pamimping butaé! Muwappagguruwangngi makkuwaé, ‘Rékko nattanrowangngi tauwé Bolana Puwangngé, iyaro tauwé dé’ natassiyo ri tanrona; iyakiya rékko nattanrowangngi ulaweng engkaé ri laleng Bolana Puwangngé, tassiyoi ri tanrona.’

17Iko sining tau donggo iya butaé! Kéga lebbi penting, ulawenna iyaré’ga Bolana Puwangngé iya pancajiyéngngi ulawengngéro mapaccing?

18Muwappagguruwang towi iyaé, ‘Rékko séddié tau nattanrowangngi mézbaé, iyaro tauwé dé’ natassiyo ri tanrona; iyakiya rékko nattanrowangngi pakkasuwiyang iya engkaé ri yasé’na mezbaéro, tassiyoi ri tanronaro.’

19Anengka makkuwa butamu! Kéga lebbi penting? Pakkasuwiyammu iyaré’ga mézba iya pancajiyéngngi pakkasuwiyangngéro mapaccing?

20Rimakkuwannanaro, rékko séddié tau mattanrowangngi mézbaé, bettuwanna nattanrowangngi mézbaé sibawa sininna pakkasuwiyang iya engkaé ri yasé’na.

21Narékko séddié tau nattanrowangngi Bolana Puwangngé, bettuwanna iyaro nattanrowangngi Bolana Puwangngé, sibawa Allataala iya monroé kuwaro.

22Rékko séddié tau mattanrowangngi surugaé, bettuwanna iyaro nattanrowangngi kadéra arajanna Puwangngé sibawa Allataala iya tudangngé ri yasé’na kadéra arajangngéro.

23Cilakano iko guru-guru agamaé sibawa sining tau Farisié! Mupoji mabbonga-bonga. Rampa-rampa padaé talasi, adas cenning, sibawa jintang, muwabbéréyangngi tawa seppulona untu’ Puwangngé. Padahal gau’-gau’ iya kaminang pentingngé ri laleng hukkung-hukkunna agamaé, padaénna: Adélékengngé, pammasé sibawa atinulurengngé dé’ mubati-batiwi. Padahal iyaro sitongenna harusu’ mupogau’, sibawa dé’nato muwallupaiwi laing-laingngé.

24Iko pamimping-pamimping butako! Mupanapii lale’é ri laleng uwai énungemmu padahal untaé muwemme!

25Cilakano iko guru-guru agamaé sibawa sining tau Farisié! Mupoji mabbonga-bonga! Mangko’-mangko’mu sibawa sining pennému mubissaiwi mapaccing bagiyang saliwenna, padahal bagiyang ri lalenna macarépa senna’ sibawa gau’-gau’ iya mulolongengngé sibawa apéddarang enrengngé angowang.

26Eh tau Farisi iya butaé! Bissaiwi riyolo’ mapaccing-paccing bagiyang ri lalenna mangko’-mangko’mu sibawa sining pennému, kuwammengngi namapaccitto bagiyang saliwenna!

27Cilakano iko guru-guru agamaé sibawa tau Farisié! Mupoji mabbonga-bonga! Pada-padako tampung iya riparada puté; makessing riita ri saliwenna, iyakiya ri lalenna penno buku-buku sibawa sininna iya makebbongngé.

28Makkuwa tokkoro iko. Polé saliweng makessikko paita lao ri tauwé; iyakiya ri lalenna, pennoko sibawa apalessuwang enrengngé palanggarang-palanggarang."

29"Cilakano iko guru-guru agamaé sibawa sining tau Farisié! Mupoji mabbonga-bonga! Muwébburengngi tampung nabi-nabié iya makessingngé, sibawa bélo-béloiwi tugu-tugu apparéngngerangenna sining tau iya makessingngé atuwo-tuwonna.

30Namumakkeda, ‘Akkalarapanna tuwoki ri wettunna néné-nénéta riyolo, dé’ taccowé sibawangngi mennang mpunoi nabi-nabié.’

31Jaji alému mangakuiwi makkedaé iko ritu wija-wijanna sining tau iya mpunoéngngi nabi-nabié!

32Rékko makkuwaitu, patteruni sibawa pacceppini dosa-dosa iya puraé napammulai néné-nénémuro!

33Majako sibawa wija-wijanna tau majako! Pékkugi weddikko passalama’i alému polé ri pahukkungenna ranakaé?

34Engkalingai madécéd-décéng: Maélo-Ka kiringngi lao ri iko nabi-nabié, sining tau maccaé sibawa guru-gurué; sibagiyanna mennang muwunoi matu, na sibagiyanna laingngé musallii. Engka matu mupanrasa-rasa ri laleng sining bola assompangngé, sibawa mulellungngi polé riséddié kota lao ri kota laingngé.

35Rimakkuwannanaro, rihukkukko matu nasaba abbunowang iya mupogau’é lao ri sininna tauwé iya dé’é asalanna — mappammulai riyunona Habél iya dé’é napasala, lettu riyunona Zakharia ana’na Bérékia, iya muwunoé ri pallawangenna Bolana Puwangngé sibawa mézbaé.

36Ateppe’no. Iya manennaro natanggungngi matu sining tauwé makkekkuwangngéwé!"

37"Yérusalém, Yérusalém! Muwunoi nabi-nabié, sining surona Allataala mugenrungiwi batu gangka maté. Maléwe’ni maélo-Ka pasipuppung manengngi pabbanuwamu pada-pada indo’ manu’é iya rokongiyéngngi ana’-ana’na ri yawana pannina, iyakiya dé’ mumaélo!

38Rimakkuwannanaro dé’na nasibawakko Allataala.

39Issenni: Mappammulai makkekkuwangngé dé’na muwita-Ka narapi makkedako, ‘Ribarakkakiwi iya polé sibawa asenna Puwangngé.’"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 23 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran