Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 11 >> 

1Makkutanaka: Puraniga nabbéyang Allataala umma’ ri Aléna? Tentu dé’! Aléku paimeng séddi tau Israél wija-wijanna Abraham, sibawa polé ri suku Bényamin.

2Dé’! Dé’ nabbéyangngi umma’na Allataala iya puraé Napilé mappammulai pammulanna. Naisseng Saudara-saudara aga taroki ri laleng Kitta’é passalenna Elia, wettunna napparapekeng passalenna Israélié lao ri Allataala. Makkedai Elia,

3"Puwang, sining tauwé purani nauno nabi-nabim-Mu sibawa nancuru’i sining onrong makkasuwiyangengngé akkarobangeng untu’-Mu. Iyya mani alé-aléku monro, namaélo towi mennang mpunoka."

4Aga pappébalinna Allataala lao ri Elia? Mappébaliwi Allataala, "Purani Utarongeng alé-Ku pitussebbu tau. Dé’pa naengka mennang nassompa ri Déwata Baal."

5Makkuwatoniro makkekkuwangngé: Engka céddé iya puraé napilé Allataala nasaba pammasé-Na.

6Napiléi mennang situru pammasé-Na sibawa tenniya situru pangkaukenna mennang. Saba’ rékko iyaro pappiléna Allataala siturui pangkaukenna tolinoé, tentu iyaro pammaséna Allataala tenniyana pammasé iya tongengngé.

7Jaji, pékkugi? Umma’ Israélié dé’ nalolongengngi aga iya nasappaé mennang. Iya lolongengngéngngi banna séddi golongang baiccu tau iya puraé napilé Allataala. Iya maneng laingngé mancajiwi matedde ati lao ri pangobbina Allataala.

8Saba’ ri laleng Kitta’é tarokii makkuwaé, "Allataala mébbui atinna sibawa pikkiranna mancaji madonggo; nanarapi makkekkuwangngéwé matanna dé’ naulléi makkita sibawa daucculinna dé’ naulléi maréngkalinga."

9Makkeda towi Daud, "Leppessanni siya pésta-péstana mancaji jebba lao ri aléna mennang, sibawa mancaji kalebbong, onronna sempé sibawa ancuru!

10Leppessanni siya pakkitanna mancaji mapettang kuwammengngi dé’ naulléi mennang makkita; sibawa leppessanni siya mancaji bukku lettu mannennungeng."

11Makkutanasika: Wettunna mabuwang tau Yahudié, kajajiyangngi iyaro kuwammengngi naancuru mennang? Dé’ sises-siseng! Iyakiya nasaba madosai mennang, naripassalama’ bangsa laingngé, nanassabariwi bangsa Yahudié mangémpuru lao ri bangsa laingngéro.

12Nasaba pasalai bangsa Yahudié sibawa dé’ naturusiwi élona Allataala, naribarakkaki bangsa-bangsa laingngé ri Allataala. Apalagi rékko assisumpungenna bangsa Yahudié sibawa Allataala madécéngngi paimeng; tentu lebbi battowa pasi barakka iya maéloé nabbéréyang Allataala!

13Iyakiya makkekkuwangngé madécéngengngi mabbicaraka lao ri Saudara-saudara iya tenniyaé Yahudi! Lettu makkekkuwangngé, selaku rasul untu’ bangsa-bangsa iya tenniyaé Yahudi, upakaraja senna’i jama-jamakku.

14Mamménasaka uwulléi paompoi angémpurunna bangsaku, kuwammengngi nallalengiro uwulléi passalama’i sibagiyang polé ri mennang.

15Nasaba risampéyangngi mennang ri Allataala, namadécéng paimeng assisumpungenna linoé sibawa Allataala; apalagi rékko ritarimai mennang ri Allataala! Tentu iyaro pada muwi tau maté tuwosi paimeng!

16Rékko sipoloé roti mammulangngé purani riyabbéréyang lao ri Allataala, bettuwanna sininna rotié riyabbéréyang towi lao ri Allataala. Sibawa rékko ure’na ajué iyanaritu appunnangennai Allataala, bettuwanna takké-takkéna iyanaritu appunnangen-Nato.

17Sibagiyang polé ri takké-takkéna pong zaitungngé — iyanaritu sining tau Yahudié — purai rirette. Na ri onrong addettekengngéro ricangko’kangngi takké pong zaitun liyaé, iyanaritu Saudara-saudara tenniyaé Yahudi. Ricangko’kangngi Saudara kuwaro kuwammengngi napéneddingiwi Saudara sininna makessingngé polé ri atuwong atepperenna sining tau Yahudié.

18Rimakkuwannanaro, aja’ muangga’ énténgngi mennang iya puraé rirette pada-pada takkéro. Harusu’ko méngngerangngi makkedaé banna takkéko bawang. Na tenniya takké mabbéré anré lao ri ure’é, sangadinna ure’é mabbéré anré lao ri takké.

19Iyakiya makkedai matu Saudara, "Iyyé, iyakiya iyaro takké-takké rirette’i kuwammengngi weddikka riyaccangkokeng ri ponna!"

20Mémeng tongeng iyaro. Iyakiya riyabbéyangngi mennang nasaba dé’ namateppe’ mennang, na Saudara ritarima nasaba mateppe’i Saudara. Jaji aja’na namatempo Saudara nasaba iyaro; sibalé’na harusu’i Saudara métau.

21Saba’ rékko Allataala dé’ namarasa kasiyang untu’ mabbéyangngi tau Yahudié iya pada-padaé takké-takké tuléngngéro, aja’ muwasengngi kasiyangngi matu untu’ mabbéyangngi Saudara!

22Jaji riitani kuwaé pékkugi kessinna Allataala sibawa pékkugi towi tedde’na. Matedde’i mattinda’ lao ri mennang iya madosaé, iyakiya makessing atié lao ri Saudara — assaleng tette’i Saudara tuwo polé ri akessingen-Na. Rékko dé’, riyabbéréyang towi Saudara.

23Na passalenna sining tau Yahudiéro, rékko mappésauwi mennang kédo-kédo dé’ namateppe’, ritarimai matu mennang paimeng; saba’ makuwasai Allataala untu’ tarimai mennang paimeng.

24Saudara iya dé’é na assalenna polé ri bangsa Yahudié iyanaritu pada-padai takké polé ri zaitun liyaé. Rékko Saudara, siéwai sibawa sipa’na Saudara, weddingngi riyaccangkokeng ri pong zaitun tuléngngé, apalagi sining tau Yahudi iya riyakkalarapangengngé sibawa takké-takké pong zaitun tulengngéro. Tentu lebbi gampangngi ri Allataala untu’ palisui mennang ri pong zaitunna muto mennang.

25Saudara-saudara! Uwéllauko aja’ muwasengngi muwissenni sini-sininnaé. Saba’ engka séddi passaleng iya napuwéloé Allataala, iyakiya dé’pa naissengngi tauwé. Nauwéloriwi muwisseng; iyanaritu iyaé: Sibagiyang polé ri tau Yahudié matedde atiwi, iyakiya attangenna mennanro matteru-terui matu banna lettu ri jumella sining tau Yahudi iya laowé ri Allataala genne’ni.

26Makkuwaniro sininna tau Yahudié salama’i matu. Saba’ ri laleng Kitta’é tarokii makkuwaé, "Arung Pappassalama’é poléi matu ri Sion; naleddai matu sininna ja polé ri wija-wijanna Yakub.

27Maélo-Ka siyoi assijancingengngéwé sibawa mennang ri wettunna Uwaddampengengngi dosa-dosana."

28Nasaba tau Yahudié dé’ namaélo tarimai Karéba Madécéng polé ri Allataala, mancajiwi mennang balinna Allataala; na mala iyaro mancajiwi amaupekeng lao ri Saudara-saudara iya tenniyaé Yahudi. Iyakiya nasaba pappiléna Allataala, na iyaro sining tau Yahudié tette’i riyamaséi ri Allataala nasaba néné-nénéna.

29Saba’ rékko Allataala piléi tauwé sibawa barakkakiwi iyaro tauwé, dé’ naengka nagettengngi paimeng Allataala aga iya puraé Napogau’.

30Riyolo dé’ mumatinulu lao ri Allataala. Iyakiya makkekkuwangngé Allataala pura pannessai makkedaé leppe’ko polé ri asalangngé, nasaba dé’ namatinulu sining tau Yahudié.

31Makkuwatoro sining tau Yahudiéro. Makkekkuwangngéwé dé’ namatinulu lao ri Allataala, kuwammengngi naripannessako leppe’ polé ri asalangngé. Iyakiya matti mennang maélo towi ripannessa leppe’ polé ri asalangngé.

32Saba’ pura naleppessangngi Allataala sininna rupa tauwé rikuwasai ri atemmatinulurengngé, kuwammengngi Naulléi mappaitangngi paressé babuwana lao ri iya maneng mennang.

33Masero senna’ asugirenna Allataala! Battowa tongeng apanréngen-Na sibawa pangissengen-Na! Nigana mulléi salidikiwi sining apettun-Na? Nigana mulléi majeppuiwi cara-carana majjama?

34Ri laleng Kitta’é tarokii makkuwaé, "Nigana missengngi pikkiranna Puwangngé? Nigana mulléi pangajariwi?

35Nigana pura mpéréngngi séuwa lao ri Puwangngé naweddingngi natuntu’ pamale’-Na?"

36Allataala pancajiwi sininna séuwa-séuwaé. Iya manenna assalenna poléi ri Allataala sibawa iyanaritu untu’ Allataala. Ripojiwi Allataala lettu mannennungeng! Aming.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran