Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [BUGIS]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 3 >> 

1"Lao ri malaéka’na jema’é ri Sardis, okii makkuwaé: Iyanaé paseng polé ri Aléna iya mappunnaiyé pitu roh polé ri Allataala enrengngé iya pitu wéttowingngéro. Uwisseng aga iya mupogau’é. Adanna tuwoko, padahal matéko!

2Rimakkuwannanaro, oto’no, enrengngé péwatangi aga iya engkaé mupa ri iko ri wettu dé’napa namaté siseng. Saba’ Upoléiwi makkedaé aga iya mupogau’é, dé’pa muwi séddi sukku ri yolona Allataala.

3Jaji, éngngerangngi paimeng aga iya puraé riyappagguruwang lao ri iko riyolo enrengngé aga iya puraé muwéngkalinga. Pajoppai iyaro enrengngé toba’no polé ri dosa-dosamu. Rékko dé’ muwoto’, maélo-Ka lao ri iko pada-pada pangaé; nadé’ muwissengngi matu uppannapa wettuk-Ku polé.

4Iyakiya ri tengnga-tengngamu ri Sardis engka mupa tau iya jagaé kuwammengngi natette mapaccing pakéyanna. Joppai matu mennanro silaong Iyya sibawa mappakéyang maputé, saba’ sitinajai mennang untu’ iyaro.

5Mennang iya pacaué ripappakéiwi matu pakéyang maputé. Asenna mennang dé’ Uleddai matu polé ri Kitta’na Tau Tuwoé. Na riyolona Ambo’-Ku enrengngé malaéka’-malaéka’-Na mangaku-Ka matu makkedaé mennang iyanaritu appunnangek-Ku.

6Nigi-nigi mulléi maréngkalinga, sitinajai pénessaiwi aga iya napowadaé Rohna Allataala lao ri jema’-jema’é!"

7"Lao ri malaéka’na jema’é ri Filadelfia, okii makkuwaé: Iyanaé paseng polé ri Aléna iya mapaccingngé enrengngé tongengngé. Aléna ritu pakkatenning goncing iya nappunnaiyé Daud; rékko natimpa’i, dé’ muwi séddi mulléi tongkoi, sibawa rékko tattongkoi, dé’ muwi séddi tau mulléi timpa’i.

8Uwisseng aga mupogau’é. Uwisseng makkedaé dé’ nasiyaga awatangemmu; purani muwaccowéri pappagguruwak-Ku enrengngé matinulu ri Iyya. Untu’ iko purani Utimpa séddi tange’, iya dé’é naulléi tongkoi muwi niga.

9Engngerangngi iyaé: Sining tau iya mancajiyé umma’na Ibillisi’éro, sining tau pabbelléng iya mangakuiyéngngi aléna Yahudi, padahal tenniya, maélo Uwébbu angkanna mennang polé suju’ ri yolomu. Nanaissengngi matu mennang makkedaé Uwamaséiko.

10Nasaba purani muwaccowéri parénta-Ku kuwammengngi muwattunru-tunru, maélo tok-Ka linrungiko polé ri wettu asussangngé iya maéloé kennai sininna linoé. Iyaro gau’é kajajiyangngi matu untu’ cobaiwi sininna tauwé ri linoé.

11Masitta’-Ka polé! Jagaiwi madécéd-décéng aga iya muwappunnangiyé, kuwammengngi nadé’ muwi séddi tau malai hadiya apakalammu.

12Tau iya pakalaé, maélo-Ka pancajiwi selaku alliri ri laleng Bola Mapaccinna Allataala-Ku, naonro matu ri onrongngéro mannennungeng. Asenna Allataala-Ku, enrengngé asenna kotana Allataala-Ku — iyanaritu Yérusalém baru iya maéloé nonno polé ri surugaé, polé ri Allataala-Ku — maélo Uwokii ri aléna tauwéro. Makkuwatoro asek-Ku iya mabarué maélo Uwokii ri aléna.

13Nigi-nigi mulléi maréngkalinga, sitinajai napénessai aga iya napowadaé Rohna Allataala lao ri jema’-jema’é!"

14"Lao ri malaéka’na jema’é ri Laodikia, okii makkuwaé: Iyanaé paseng polé riyasengngé Aming, Sabbi iya matinulué enrengngé tongengngé, assalenna séuwa-séuwaé iya napancajiyé Allataala.

15Uwisseng aga iya mupogau’é; Uwissekko dé’ mumakeccé sibawa dé’to mumapella. Harusu’no sala séddinna!

16Iyakiya iko mapella-pellako, mapella dé’, makeccé dé’to. Iyanaro saba’na na-Umaélo luwako massu polé ri laleng bawa-Ku.

17Makkedako, ‘Sugiki enrengngé genne maneng; dé’ taakurangeng aga-aga.’ Iyakiya dé’ muwissengngi pékkugi kasiyasimmu sibawa pékkugi mappakaessé-esséna keadaammu! Kasiyasiko, mallusu-lusu, enrengngé buta.

18Rimakkuwannanaro Upangajariko kuwammengngi melli ulaweng polé ri Iyya, iyanaritu ulaweng iya tuléngngé, kuwammengngi mumancaji sugi. Elli tokko pakéyang puté polé ri Iyya kuwammengngi muwappakéyang enrengngé tongkoi keadaammu iya mallusu-lusué sibawa mappakasiri-sirié. Sibawa elli tokko pabbura untu’ riyassapuwang ri matammu kuwammengngi namuwulléi makkita.

19Sining tau iya Uwamaséiyé, mennang ritu Uwampareng enrengngé Ucambu. Rimakkuwannanaro sitinajako masumange’, sibawa toba’no polé ri dosa-dosamu.

20Itai! Tettok-Ka ri yolona tange’é sibawa maggetto. Rékko engka tau méngkalingai saddak-Ku, enrengngé timpa’i tange’é, maélo-Ka muttama méwai sita; maélo-Ka manré sisama aléna enrengngé aléna manréi sisama Iyya.

21Mennang iya pakalaé, maélo-Ka palaloi tudang ri kadéra akkarungek-Ku silaong Iyya. Pada-pada muto Iyya pura pakala na makkekkuwangngé tudang silaong Ambo’-Ku ri kadéra akkarungen-Na.

22Nigi-nigi mulléi maréngkalinga, sitinajai pénessaiwi aga iya napowadaé Rohna Allataala lao ri jema’-jema’é!"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran