Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 10 >> 

TUDJUH PULUH DUA MURID DISURUH PERGI MENGADJAR

1Kemudian dari itu Tuhan menundjuk tudjuh puluh dua murid lain untuk mendahuluiNja berdua-dua kesegala kota dan dusun, jang hendak dikundjungiNja sendiri.

2Bersabdalah Ia kepada mereka: Panen itu banjak, tetapi pekerdja-pekerdja hanja sedikit. Sebab itu, berdoalah kepada Tuhan panen, supaja Ia mengirim pekerdja-pekerdja untuk memungut hasil.

3Maka pergilah kamu, dan perhatikanlah: Aku mengirim kamu sebagai anak-anak domba ketengah kawanan serigala.

4Djangan kamu membawa kantong uang atau pundi-pundi, atau kasut. Djangan pula kamu bersalam-salaman dengan orang-orang ditengah djalan.

5Rumah manapun kamu masuki, katakanlah dahulu: Salam bagi rumah ini.

6Dan djikalau seorang pentjinta damai mendiami rumah itu, salammu tinggal atasnja, djika tidak, maka salam itu berbalik kepadamu.

7Tinggallah dalam rumah itu dan makan-minumlah apa jang dihidangkan bagimu, sebab patutlah tiap pekerdja mendapat redjekinja. Djangan kamu berpindah-pindah dari rumah-kerumah.

8Dan kota manapun kamu masuki, dan penduduk menjambut kamu, makanlah apa jang disadjikan kepadamu.

9Sembuhkanlah segala orang sakit jang ada disitu, dan berkatalah kepada mereka: Keradjaan Allah sudah dekat padamu.

10Tetapi kota manapun kamu masuki dan penduduk tidak menerima kamu, maka pergilah kedjalan dan katakanlah:

11Debu kotamu jang lekat pada kaki kami, kami kebaskan terhadap kamu; tetapi ketahuilah olehmu, bahwa Keradjaan Allah sudah dekat.

12Aku bersabda kepadamu: pada hari itu, bagi Sodoma lebih ringan perkaranja dari pada bagi kota itu.

13Wahai Chorazin, wahai Betsaida, sekiranja di Tirus dan Sidon telah diadakan mukdjizat-mukdjizat jang telah diadakan dalam kamu, tentu sadja mereka sudah lama bertobat dengan berpakaian karung dan debu.

14Maka bagi Tirus dan Sidon pada hari hukuman kelak, perkaranja lebih ringan dari pada bagi kamu.

15Dan engkau, wahai Kafarnaum, adakah engkau akan diagungkan, sampai kelangit? Engkau akan direndahkan sampai kedalam petala maut.

16Dan barang siapa mendengarkan kamu, dia mendengarkan Daku, dan siapa menolak kamu, dia menolak Aku, dan siapa menolak Aku, ia menolak Dia jang telah mengutus Aku.

TUDJUH PULUH DUA MURID KEMBALI

17Tatkala tudjuh puluh dua murid itu kembali, berkatalah mereka dengan gembira: Tuan, setan-setanpun takluk pada kami atas namaMu.

18Tetapi Ia bersabda kepada mereka: Telah Kulihat setan itu djatuh sebagai halilintar dari langit.

19Aku telah memberi kamu kuasa untuk mengindjak ular-ular dan kaladjengking-kaladjengking, pun kekuasaan atas segala musuhmu, dan tak ada jang dapat membahajakan kamu;

20tetapi djangan kamu bermegah karena segala roh itu takluk kepadamu, melainkan bersukatjitalah sebab namamu ada terdaftar dalam surga.

21Lalu Jesuspun mengutjapkan kegiranganNja dalam Roh Kudus serta bersabda: Ja Bapa, Tuhan surga dan bumi, Aku mengutjap sjukur kepadaMu, sebab segala hal itu Kausembunjikan bagi kaum tjerdik-pandai dan jang berilmu, tetapi Kaunjatakan kepada orang-orang ketjil. Sungguh, ja Bapa, sebab demikianlah kehendakMu.

22Segala sesuatu telah diserahkan kepadaKu oleh Bapa dan tak seorangpun jang mengetahui siapakah Putera itu, ketjuali Bapa sendiri, atau mengetahui siapakah Bapa itu, ketjuali Putera dan mereka jang diperkenankan oleh Putera mendapat pernjataan dari padaNja.

23Setelah itu berpalinglah Ia kepada murid-muridNja tersendiri, serta bersabda: Berbahagialah mata jang melihat apa jang kamu lihat.

24Aku bersabda kepadamu: Banjak nabi-nabi dan radja-radja jang telah rindu melihat apa jang kamu lihat, tetapi tidak dilihatnja; dan mendengar apa jang kamu dengar, tetapi tidak didengarnja.

HUKUM TJINTA KASIH; ORANG SAMARIA SIPENJAJANG (MT. 22:34-40; MK. 12:28-34)

25Lalu seorang ahli taurat bangkit berdiri serta berkata kepada Jesus hendak mentjobaiNja: Guru, apakah jang harus kuperbuat untuk mewarisi hidup abadi?

26Jesus bertanja kepadanja: Apakah jang ada tersurat dalam taurat? Apakah jang kaubatja?

27Djawab ahli taurat itu: Engkau harus mengasihi Tuhanmu Allah dengan seluruh hatimu, dengan seluruh djiwamu, dengan segala tenagamu dan dengan segenap akal-budimu; dan lagi sesama manusia seperti dirimu sendiri.

28Bersabdalah Jesus: Benar djawabanmu itu; lakukanlah demikian, maka engkau hidup.

29Tetapi orang itu berkata pula kepada Jesus untuk membenarkan dirinja: Siapakah sesamaku?

30Jesus mendjawab serta bersabda: Ada seorang turun dari Jerusalem menudju Jericho dan djatuh ketangan kaum penjamun. Mereka merampas pakaiannja, memukuli dia lalu meninggalkan dia terlantar hampir mati.

31Kebetulan seorang imam turun didjalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi berdjalan terus sadja.

32Demikian pula seorang suku-bangsa Levi: sesampai disitu dilihatnja orang itu, tetapi iapun berdjalan terus sadja.

33Kemudian seorang Samaria dalam bepergian sampai pada tempat itu. Serta melihat orang itu, ia merasa iba-hati,

34ia menghampiri dia dan membebat luka-lukanja, serta menuangkan minjak dan anggur dalam luka-luka. Lalu ia menaikkannja keatas keledai kendaraannja sendiri, membawanja kerumah penginapan dan merawatinja.

35Pada keesokan hari dikeluarkannja dua dinar, diberikannja kepada jang empunja rumah penginapan, dan berkata kepadanja: Rawatilah dia, dan apa jang selebihnja kaubelandjakan, nanti kubajar bila aku kembali.

36Dari ketiga orang itu, siapakah kausangka adalah sesama manusia bagi orang jang djatuh ketangan penjamun itu?

37Kata orang itu: Dia jang telah melakukan kasihan kepadanja. Jesuspun berkata kepadanja: Hendaklah engkaupun berbuat demikian.

MARTA DAN MARIA

38Sambil berdjalan terus sampailah Jesus dalam sebuah dusun, dan seorang wanita bernama Marta menjambutNja kedalam rumahnja.

39Ia mempunjai saudari bernama Maria, jang duduk didepan kaki Jesus sedang mendengarkan pengadjaranNja,

40pada hal Marta sibuk melajani. Dia mendekati Jesus dan berkata kepadaNja: Tuan, tidakkah Tuan hiraukan, saudariku membiarkan saja sendiri melajani? Suruhlah dia bantu saja.

41Tetapi Jesus mendjawab serta bersabda: Marta, Marta engkau sibuk dan tjemas tentang banjak perkara;

42tetapi hanja satu jang perlu: Maria telah memilih bagian jang terbaik, jang takkan diambil dari padanja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran