Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 12 >> 

PENGADJARAN ISTIMEWA BAGI MURID-MURID (MT. 10:16-33; MK. 3:28-30)

1Ketika ribuan orang mengerumuniNja sehingga berpidjak-pidjakan, Jesus mulai berbitjara mula-mula kepada para muridNja, sabdaNja: Hendaklah kamu waspada terhadap ragi, jaitu kemunafikan kaum parisi.

2Tak ada sesuatu terselubung, jang tidak akan dinjatakan, dan tak ada rahasia, jang tidak akan ketahuan.

3Oleh karena itu, apa jang kamu bitjarakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa jang kamu bisikan ketelinga dalam bilik, akan dimaklumkan dari atas sotoh-sotoh rumah.

4Tetapi, hai kamu sahabat-sahabatKu, djangan kamu takut kepada orang jang membunuh badan, tetapi selain dari itu tak berkuasa berbuat apapun lagi.

5Tetapi Aku hendak menundjuk kepadamu, kepada siapa haruslah kamu takut: Kamu harus takut kepada Dia, jang sesudah mematikan kamu, berkuasa pula membuang kamu kedalam naraka. Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu: Hendaknja kamu takut kepada Dia.

DJANGAN TJEMAS TENTANG KEPERLUAN DJASMANI

6Bukankah burung pipit didjual lima ekor dua sen? dan tak seekorpun ada terlupa oleh Bapa.

7Bahkan rambut kepalamu itu terhitung. Djangan tjemas; kamu lebih berharga dari sekawan burung pipit.

8Aku bersabda kepadamu: Barang siapa mengakui Aku didepan manusia, iapun akan diakui oleh Putera manusia didepan segala Malaekat Allah.

9Tetapi, barang siapa menjangkal Aku didepan manusia, diapun akan Kusangkal dihadapan Malaekat-malaekat Allah.

10Dan barang siapa jang mengatakan sesuatu menentang Putera manusia, ia akan diampuni; tetapi barang siapa menghodjat Roh Kudus ia takkan diampuni.

11Dan apabila kamu akan dihadapkan kepada madjelis sinagoga atau pembesar-pembesar dan radja-radja, djanganlah chawatir bagaimanakah dan dengan apa kamu membela dirimu, atau apakah jang patut kamu katakan,

12sebab ketika itu Roh Kudus akan mengadjar kamu apa jang harus kamu katakan.

DJANGAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN DJASMANI

13Ada seorang diantara orang banjak itu berkata kepadaNja: Guru, suruhlah saudaraku membagikan warisan dengan daku.

14Tetapi Jesus bersabda: Hai manusia, siapa menentukan Daku mendjadi hakim atau wasit atas kamu?

15Dan bersabdalah Ia lagi: Djagalah dirimu dan waspadalah terhadap segala keserakahan, karena dengan harta jang mewah tak seorangpun dapat mendjaminkan hidupnja.

16Dan diutjapkanNja perumpamaan ini: Ada seorang hartawan. Ia mempunjai ladang-ladang jang berhasil limpah-limpah.

17Berkatalah ia dalam hatinja: Apakah jang hendaknja kuperbuat sekarang? Tak ada padaku tempat menjimpan segala hasil itu.

18Maka berkatalah ia: Nah, inilah jang hendak kuperbuat: segala gudangku akan kurombak dan akan kubangun jang lebih besar, dan kedalamnja aku akan menghimpun seluruh perolehan dan segala harta bendaku.

19Lalu akan kukatakan kepada djiwaku: Hai djiwaku, banjaklah sudah persediaan bagimu, tjukup untuk banjak tahun lamanja; maka beristirahatlah engkau, makanlah, minumlah, senangkanlah dirimu.

20Akan tetapi Allah akan bersabda kepadanja: Wahai orang dungu, malam ini djuga njawamu akan dituntut dari padamu: dan siapakah jang akan memiliki segala persediaanmu itu?

21Demikianlah nasib semua orang jang menghimpunkan harta benda untuk dirinja, akan tetapi tidak kaja dalam pandangan Allah.

KERADJAAN SURGA HARUS DIUTAMAKAN (MT. 6:19-33)

22Dan bersabdalah Jesus kepada murid-muridNja pula: Oleh karena itu djangan kamu tjemas tentang njawamu, apa jang akan kamu makan; atau tentang tubuhmu, apa jang akan kamu pakai.

23Karena njawa itu lebih bernilai dari pada makanan, dan tubuh lebih berharga dari pada pakaian.

24Perhatikanlah burung-burung gagak: mereka tidak menabur, tidak menuai, tidakpun mempunjai lumbung atau gudang, tetapi mereka dipelihara oleh Allah. Tetapi betapa lebih berharga kamu itu dari pada burung-burung.

25Dan siapa diantara kamu dengan segala ketjemasan, dapat memperpandjang djalan hidupnja dengan seelo djuapun?

26Djadi, kalau kamu tidak sanggup membuat jang begitu sedikit, mengapa kamu tjemas tentang jang lain-lain itu?

27Dan perhatikanlah bunga-bunga bakung, betapa tumbuhnja. Dia tidak memintal benang dan tidak menenun; tetapi Aku bersabda kepadamu: Salomon dalam segala kemuliaannja tidak berpakaian seperti sekuntum bunga itu.

28Djadi, kalau rumput dipadang jang hari ini hidup dan esok dibuang kedalam dapur api, diberi berpakaian sedemikian, apa lagi kamu, hai orang jang kurang pertjaja?

29Djadi kamu ini, djangan kamu bersoal dalam hatimu apa jang akan kamu makan dan minum, dan djangan chawatir.

30Kaum kafir dunia ini, merekalah jang mentjemaskan semuanja itu. Tetapi kamu: Bapamu sudah tahu, bahwa kamu memerlukan segala itu.

31Tjaharilah dahulu KeradjaanNja, maka segala jang lain itu akan diberikan kepadamu sebagai tambahan.

32Hai kawanan ketjil, djangan chawatir: Bapamu berkenan memberikan kamu Keradjaan itu.

33Djuallah milikmu untuk disedekahkan. Buatkanlah bagimu kantung-kantung jang takkan lapuk, dan harta-harta dalam surga jang tak akan habis, dan tak dapat didekati kaum pentjuri atau dimakan ulat.

34Karena dimana hartamu, disanapun hatimu.

TETAP BERSIAP (MT. 24:45-51; MK. 13:34-37)

35Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap bernjala.

36Hendaklah kamu laksana orang menunggu tuannja jang akan pulang dari pesta nikah, supaja ketika ia tiba dan mengetuk, segera djuga dibuka pintu baginja.

37Berbahagialah hamba jang didapati sedang berdjaga ketika tuannja datang. Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu: tuan itu akan mengikat pinggangnja dan mempersilahkan mereka makan, dan ia akan djalan keliling melajani mereka.

38Dan djikalau ia datang pada djam djaga kedua dan ketiga, dan didapatinja mereka berlaku demikian, maka berbahagialah sekalian hamba itu.

39Ketahuilah baik-baik: Djikalau seorang tuan rumah tahu akan waktunja si pentjuri datang, tentu sadja (ia berdjaga-djaga dan) tidak membiarkan rumahnja diretas.

40Hendaklah kamupun tetap bersiap, karena Putera manusia akan datang pada suatu ketika jang tak disangka-sangka.

41Petruspun berkata kepadaNja: Tuan, adakah perumpamaan ini Tuan maksudkan bagi kami sadja, atau bagi semua orang?

42Maka bersabdalah Tuhan: Bendahara setia dan bidjaksana manakah jang akan diangkat oleh tuannja mendjadi kepala atas segala hambanja, supaja ia membagikan mereka gandum pada waktunja?

43Berbahagialah hamba, jang ketika tuannja datang, terdapat sedang mengerdjakan hal itu.

44Sesungguhnja Aku bersabda kepadamu, dia akan diangkatnja mendjadi bendahara atas seluruh miliknja.

45Tetapi djikalau hamba itu berkata dalam hatinja: Tuanku masih berlambat; dan djikalau ia mulai menghantam sesama-hambanja, laki-laki maupun wanita, dan ia makan-minum sadja sampai mabuk,

46maka tuannja akan tiba pada suatu hari jang tak tersangka-sangka dan pada suatu ketika jang tidak diketahui; maka tuan itu akan membelah dia, dan membuat dia senasib dengan kaum tak beriman.

47Dan seorang hamba jang tahu akan kehendak tuannja, namun tidak siap dan tidak berlaku seperti dikehendaki tuannja, maka dia akan kena pukulan jang hebat.

48Dan jang kurang tahu akan kehendak tuannja akan melakukan apa jang patut mendatangkan pukulan, dia akan kena siksa sedikit sadja. Barang siapa diberi banjak, banjak djuga akan dituntut dari padanja, dan barang siapa diserahi banjak, maka lebih banjak lagi akan dituntut dari padanja.

KERADJAAN ALLAH AKAN MENIMBULKAN PERTENTANGAN (MT. 10:34-36)

49Maksud kedatanganKu ialah: membawa api kedunia, dan betapa hasrat hatiKu agar supaja ia menjala.

50Tetapi Aku harus dipermandikan dengan suatu permandian tertentu, dan alangkah gelisah hatiKu hingga itu berlangsung.

51Adakah kamu sangka Aku datang membawa damai kedunia? Aku bersabda kepadamu: bukan! melainkan pertentangan.

52Karena mulai kini akan ada pertentangan antara lima orang seisi rumah, tiga menentang dua dan dua menentang tiga.

53Dan akan ada pertentangan: bapa melawan anaknja, dan anak melawan bapanja, ibu melawan puterinja, dan puteri melawan ibunja, mak mentua melawan menantunja, dan menantu melawan mak mentuanja.

ORANG TIDAK MENGERTI ALAMAT KERADJAAN ALLAH

54Lalu bersabdalah Ia kepada orang banjak: Apabila kamu melihat awan-awan naik disebelah barat, segera kamu berkata: tentu hudjan hari ini, dan djadi demikian.

55Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu katakan: hari akan panas terik, dan djadi demikian.

56Wahai kamu orang munafik: rupa bumi dan langit kamu artikan, mengapa kamu tidak mengerti zaman ini?

57Dan apa sebabnja kamu sendiri tidak tahu membedakan jang benar?

58Karena djika engkau berdjalan bersama lawanmu untuk menghadap pemerintah, tjoba lepaskan dirimu dari padanja selama masih ditengah djalan, supaja djangan engkau diseretnja kedalam pendjara.

59Aku bersabda kepadamu: Engkau takkan keluar dari sana sebelum utangmu terlunas habis.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran