Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [ENDE]     [PL]  [PB] 
 <<  Mazmur 119 >> 

119 PUDJIAN ATAS TAURAT JAHWE (118)

1Alef -- Berbahagialah orang jang sutji djalannja, jang berdjalan menurut Taurat Jahwe.

2Berbahagialah orang jang mengindahkan kesaksian2Nja, dengan sepenuh hatinja mentjari Dia,

3jang tiada berbuat djahat, melainkan berdjalan pada djalan2Nja.

4Engkau telah membebankan perintah2Mu. untuk diper-amat2kan.

5Semoga teguhlah djalan2ku, untuk memelihara ketetapan2Mu.

6Maka aku tiada 'kan dipermalukan dengan mengindahkan segala perintahMu.

7Dengan tulus hati aku hendak memuliakan Dikau, apabila aku beladjar hukum2 kedjudjuranMu,

8Ketetapan2Mu hendak kupelihara, djanganlah sama sekali meninggalkan daku!

9Bet -- Bagaimana teruna mendjaga lorong2nja dengan murni? Dengan memelihara firmanMu!

10Dengan sepenuh hatiku aku mentjari Engkau, djanganlah aku Kaubuat menjimpang dari aturan2Mu!

11Dalam hatiku kusimpan sabdaMu, supaja aku djangan berdosa terhadapMu.

12Terpudjilah Engkau, ja Jahwe, adjarilah aku segala ketetapanMu!

13Dengan bibirku aku hendak mentjeritakan segala hukum mulutMu.

14Aku bergembira atas djalan kesaksian2Mu, lebih daripada atas segala kekajaan.

15Segala perintahMu hendak kurenungkan, dan semua lorongMu hendak kuindahkan.

16Aku hendak bersukatjita atas ketetapan2Mu, tiada kulupakan segala firmanMu.

17Gimel -- Berlaku baiklah akan hambaMu dan aku akan hidup dan memelihara firmanMu.

18Bukalah mataku dan aku akan melihat keadjaiban2 TauratMu.

19Perantaulah aku didunia ini, djanganlah Kausembunjikan aturan2Mu daripadaku

20Remuk-redamlah hatiku karena rindu se-waktu2 akan hukum2Mu.

21Engkau telah mengantjam orang jang sombong, orang2 terkutuk, jang menjimpang dari aturan2Mu.

22Ambillah daripadaku tjertjaan dan hina, sebab aku mendjagai kesaksian2Mu.

23Walau para pembesar bermupakat dan membantahi aku, namun hambaMu ini merenungkan ketetapan2Mu.

24Sebab kesaksian2Mu adalah kesukaanku. dan ketetapan2Mu adalah penasihatku.

25Daled -- Djiwaku melekat pada debu, hidupkanlah kiranja aku menurut firmanMu.

26Nasibku telah kutjeritakan dan Engkaulah mendjawab aku, adjarilah aku ketetapan2Mu!

27Buatlah aku memahami djalan perintah2Mu, dan aku akan merenungkan segala keadjaibanMu.

28Rebahlah djiwaku karena susah, bangunkanlah aku menurut firmanMu.

29Djauhkanlah daripadaku djalan kebohongan, dan relailah aku dengan TauratMu.

30Djalan kebenaran telah kupilih, hukum2Mu telah kuinginkan.

31Aku berpaut kepada kesaksian2Mu, Jahwe, djanganlah aku Kaupermalukan!

32Aku lari didjalan aturan2Mu, karena Engkau telah melapangi hatiku.

33He -- Adjarilah aku, ja Jahwe, djalan ketetapan2Mu, dan aku hendak mendjagainja hingga penghabisan.

34Buatlah aku paham dan aku akan mendjagai TauratMu, dan dengan segenap hatiku akan memeliharanja.

35Bimbinglah aku pada lorong aturan2Mu, sebab disanalah kesukaanku.

36Tjondongkanlah hatiku kepada kesaksian2Mu, dan djangan kepada keuntungan!

37Palingkanlah mataku dari melihat jang sia2, hidupkanlah aku oleh firmanMu!

38Penuhilah pada hambaMu ini sabdaMu, jang (menjampaikan) ketakutan akan Dikau!

39Ambillah tjela jang menakutkan daku, sebab baiklah segala hukumMu.

40Dengan sesungguhnja aku telah merindukan ketetapan2Mu, demi keadilanMu berilah aku hidup!

41Waw -- Turunlah hendaknja kerelaanMu atas diriku, ja Jahwe, dan penjelamatanMu menurut sabdaMu.

42Maka aku akan mendjawab mereka jang menghinakan daku, sebab aku pertjaja pada firmanMu.

43Djanganlah Kauambil dari mulutku sama sekali sabda kebenaran, sebab aku berharap akan hukumMu.

44TauratMu akan selalu kupelihara, kekal untuk selamanja.

45Dengan bebas aku akan berdjalan, sebab perintah2Mulah jang kutjari.

46Dan aku hendak berbitjara tentang kesaksianMu didepan para radja, dan tiada 'kan aku bermalu.

47Aku akan ber-suka2 dalam aturan2Mu, jang kutjintai dengan sangatnja.

48Kutadahkan tanganku kearah aturan2Mu, kurenungkan segala ketetapanMu.

49Zain -- Ingatlah akan firman(Mu) kepada hambaMu, jang Kaudjadikan pengharapanku.

50Itulah hiburanku dalam kesengsaraanku, bahwa sabdaMu menghidupkan daku.

51Orang2 jang sombong sangatlah mentjemoohkan daku, (tapi) dari TauratMu aku tiada 'kan menjimpang.

52Aku terkenang akan hukum2Mu jang dari sediakala, ja Jahwe, dan kudapati penghiburan.

53Kemarahan menangkap diriku karena kaum pendjahat, jang meninggalkan TauratMu.

54Madahlah bagiku perintah2Mu dirumah perantauanku.

55Diwaktu malam aku ingat akan namaMu, ja Jahwe, dan memelihara TauratMu.

56Ini adalah bagi diriku: memelihara perintahMu.

57Het -- Aku telah berkata, ja Jahwe,: "Bagianku ialah: memelihara firmanMu".

58Sepenuh hati aku hendak melembutkan wadjahMu, kasihanilah aku menurut sabdaMu!

59Aku memikirkan djalan2Mu, dan kakiku kubalikkan kepada kesaksianMu.

60Aku telah bergegas dengan tiada berajal untuk memelihara segala aturanMu.

61Tali djerat kaum pendjahat telah melingkari aku, (namun) TauratMu tiada kulupakan.

62Tengah malam aku bangun untuk memudji Engkau karena hukum2Mu jang adil.

63Aku berkarib kepada mereka jang takut kepadaMu, dan jang memelihara perintahMu.

64KerelaanMu, ja Jahwe, memenuhi bumi, adjarilah aku ketetapan2Mu!

65Tet -- Engkau telah berlaku baik kepada hambaMu, menurut firmanMu, ja Jahwe.

66Adjarilah aku pengertian jang baik dan pengetahuan, karena aku pertjaja akan aturan2Mu.

67Sebelum aku kena siksa, aku tersesat, tetapi sekarang aku memelihara sabdaMu.

68Baiklah Engkau lagi beramal, adjarilah aku ketetapan2Mu!

69Biar orang2 sombong me-reka2 dusta lawan daku, namun dengan tjermat aku melaksanakan perintah2Mu.

70Hati mereka tebal seperti lemak, aku bergirang atas TauratMu.

71Baiklah bagiku aku telah disiksa, supaja aku beladjar ketetapan2Mu.

72Baiklah bagiku Taurat jang keluar dari mulutMu, lebih dari be-ribu2 (mata) erak dan emas.

73Jod -- TanganMulah jang membuat dan membentuk aku, buatlah aku paham dan beladjar aturan2Mu

74Jang takut kepadaMu akan melihat daku dan bergirang, karena aku pertjaja akan firmanMu.

75Aku tahu, ja Jahwe, bahwa hukumMu adalah adil, karena setiaMu Engkau telah menjiksa aku.

76Semoga belaskasihanMu menghibur diriku, menurut sabdaMu kepada hambaMu.

77Biarlah belaskasihanMu berlaku atas diriku, supaja aku hidup, sebab TauratMu adalah kesukaanku.

78Hendaknja dipermalukan mereka jang sombong, karena dengan dusta mereka merendahkan daku, aku merenungkan perintah2Mu.

79Biarlah jang takut kepadaMu kembali lagi kepadaku, pun mereka jang tahu akan kesaksian2Mu.

80Biarlah hatiku sempurna dalam melaksanakan ketetapanMu, sehingga aku tiada bermalu.

81Kaf -- Hatiku mendambakan penjelamatanMu, kepada firmanMu aku berharap.

82Lesutlah mataku merindukan sabdaMu, seraja berkata: "Bilakah Engkau akan menghibur aku?"

83Sebab aku djadi serupa kantung-kulit jang diasapi, (namun) aku tiada lupa akan ketetapan2Mu.

84Berapa hari lagi disediakan bagi hambaMu, bilakah Engkau mengadakan perandilan atas pengedjar2ku?

85Kaum jang angkuh telah menggali lubang2 bagiku, jang tiada menurut TauratMu.

86Segala aturanMu adalah benar, dengan dusta orang me-ngedjar2 aku, tolonglah aku!

87Njarislah mereka menghabisi aku dinegeri, tetapi aku tiada meninggalkan perintah2Mu.

88Lamed -- Sekedar kerelaanMu hidupkanlah aku, maka aku akan memelihara kesaksian mulutMu.

89FirmanMu, ja Jahwe, bertahan se-lama2nja, tetaplah itu disurga.

90Turun-temurun berlangsunglah kesetiaanMu, bumi Kauteguhkan dan ia bertahan.

91Menurut hukum2Mu hari ini masih mereka bertahan, sebab segalanjalah hambaMu.

92Kalau kiranja TauratMu tidak mendjadi kesukaanku, maka aku karam dalam kesengsaraanku.

93Selamanja aku tiada 'kan melupakan perintah2Mu, sebab dengan itulah Engkau menghidupkan daku.

94KepunjaanMulah aku, selamatkan daku, karena aku mentjari perintah2Mu.

95Aku diadang kaum pendjahat jang hendak membinasakan daku, (tapi) aku memahami kesaksianMu.

96Segala kesempurnaan kulihat batasnja, tetapi aturan2Mu sangatlah luasnja.

97Mem -- Betapa besarnja kasihku akan TauratMu, sepandjang hari kurenungkan.

98Aturan2Mu membuat daku lebih bidjak daripada seteru2ku, sebab padakulah itu se-lama2nja.

99Lebih ariflah aku daripada segala guruku, kesaksianMulah renunganku.

100Aku lebih berbudi daripada orang tua2, sebab kupertahankan segala perintahMu.

101Kautjegah kakiku dari segala lorong jang djahat, untuk memeliharakan firmanMu.

102Dari hukum2Mu aku tiada menjimpang, sebab Engkau telah mengadjar aku.

103Betapa sedapnja sabdaMu bagi langitanku, lebih dari air madu bagi mulutku!

104Aku mendjadi bidjak oleh perintah2Mu, karena itu kubentji segala djalan berdusta.

105Nun -- FirmanMu adalah pelita bagi kakiku, dan tjahaja bagi lorongku.

106Aku telah bersumpah dan aku menetapkannja, aku memelihara hukum2Mu jang adil.

107Sangatlah aku sengsara, ja Jahwe, hidupkanlah aku menurut firmanMu!

108Sudilah berkenan, ja Jahwe, akan persembahan mulutku, dan adjarilah aku hukumMu!

109Selalu njawaku bergantung pada udjung rambut, namun TauratMu tiada kulupakan.

110Kaum pendjahat memasang djerat bagiku, tapi aku tiada menjimpang dari perintah2Mu.

111Segala kesaksianMu mendjadi pusakaku selamanja, sebab kegembiraanlah itu bagi hatiku.

112Kutjondongkan hatiku untuk melaksanakan ketetapan2Mu, selalu dan sampai penghabisan.

113Samek -- Aku bentji akan orang durdjana, tetapi aku tjinta kepada TauratMu.

114Engkau adalah perlindunganku dan perisaiku, aku berharap akan firmanMu.

115Pergilah, hai orang2 djahat daripadaku, sebab aku mempertahankan perintah Allahku.

116Sokonglah aku menurut sabdaMu, maka aku akan hidup, djanganlah aku Kaupermalukan karena harapanku!

117Sadarilah aku, nistjaja aku akan selamat, dan selalu kupandang ketetapan2Mu.

118Engkau membuang semua jang menjimpang dari ketetapanMu, sebab dustalah tipu-dajanja.

119Segala pendjahat diatas bumi Kauanggap sebagai ampas, karena itu aku mentjintai kesaksianMu.

120Badanku bergetar karena dahsjatMu, dan aku merasa takut karena hukum2Mu.

121'ain - Aku melaksanakan hukum dan keadilan, djanganlah Kauserahkan daku kepada kaum penindasku!

122Gadaikanlah firmanMu kepada hambaMu akan jang baik, djanganlah orang2 jang sombong menindas aku!

123Lisutlah mataku mendambakan penjelamatanMu dan sabdaMu jang adil.

124Berbuatlah kepada hambaMu menurut kerelaanMu, dan adjarilah aku ketetapan2Mu.

125HambaMulah aku, berilah aku pengertian, agar aku tahu akan kesaksian2Mu!

126Inilah saatnja bagi Jahwe untuk bertindak, sebab orang telah membatalkan TauratMu.

127Maka sebab itu aku kasih akan aturan2Mu, melebihi emas dan emas murni.

128Karena itu segala perintahMu kupilih, segala djalan bohong kubentji.

129Pe -- Adjaiblah segala kesaksianMu, karena itu didjagai djiwaku.

130Pembukaan firmanMu menerangi, mendjadikan arif si bersahadja.

131Mulutku kungangakan dan aku bernafas, sebab aku rindu akan aturan2Mu.

132Berbaliklah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana sepatutnja bagi orang jang tjinta kepada namaMu.

133Kukuhkanlah langkahku menurut sabdaMu djanganlah suatu kelaliman menguasai diriku!

134Bebaskan daku dari tekanan manusia, dan aku akan memeliharakan perintahMu.

135Untuk hambaMu ber-seri2lah wadjahMu, dan adjarilah aku ketetapan2Mu!

136Airmataku mengalir menganak sungai, karena mereka tidak memelihara TauratMu.

137Sade -- Adillah Engkau, ja Jahwe, dan luruslah hukum2Mu

138Dengan adil Kauperintahkan kesaksian2Mu, dengan amat setia.

139Kegiatanku memakan daku, sebab segala lawanku melupakan firmanMu.

140SabdaMu amatlah terbesut, dan hambaMu kasih akan dia.

141Ketjillah aku dan terhina, namun tiadalah aku lupa akan perintah2Mu.

142KeadilanMu adalah adil selamanja, dan TauratMulah benar.

143Kesesakan dan sengsara menimpa diriku, tetapi aturan2Mu adalah kesukaanku.

144Keadilan abadilah kesaksianMu, djadikanlah aku paham, maka aku akan hidup.

145Kof -- Aku berseru dengan segenap hatiku, djawablah aku, Jahwe, ketetapanMu kupertahankan!

146Aku berseru kepadaMu, selamatkanlah aku, dan aku akan memeliharakan kesaksianMu.

147Sebelum fadjar aku datang bermohon, aku berharap pada firmanMu.

148Mataku mendahului waktu2 djaga dimalam hari, untuk merenungkan sabdaMu.

149Dengarkanlah suaraku sekedar kerelaanMu, ja Jahwe, dan menurut hukumMu hidupkanlah aku!

150Pengedjar2ku jang kedji telah mendekati aku, mereka mendjauhi TauratMu.

151Dekatlah Engkau, ja Jahwe, dan segala aturanMu adalah benar.

152Sudah lama aku tahu karena kesaksian2Mu, bahwa Engkau telah mengalaskannja se-lama2nja.

153Resj -- Lihatlah kesengsaraanku ini dan lepaskanlah aku, sebab aku tiada melupakan TauratMu!

154Belalah perkaraku dan bebaskan daku, setudju dengan sabdaMu, hidupkanlah aku!

155Djauhlah dari kaum pendjahat keselamatan, sebab mereka tiada mentjari ketetapan2Mu.

156Berlimpahlah belaskasihanMu, ja Jahwe, hidupkanlah aku menurut hukumMu!

157Banjaklah pengedjar dan lawanku, namun aku tiada menjimpang dari kesaksianMu.

158Melihat orang2 jang murtad, hatiku kesal, sebab mereka tiada memelihara sabdaMu.

159Lihatlah, aku kasih akan segala perintahMu, ja Jahwe, seturut kerelaanMu hidupkanlah aku!

160Ringkasan firmanMu ialah kebenaran, dan kekallah segala hukum keadilanMu

161Sjin -- Penguasa2 mengedjar aku tiada se-mena2, tetapi hanja firmanMu ditjari hatiku.

162Aku bergembira atas sabdaMu, seperti orang jang mendapat rampasan banjak.

163Dusta kubentji dan kulaknatkan, tetapi aku sajang akan TauratMu.

164Tudjuh kali sehari aku memudji Engkau, karena hukum2 keadilanMu.

165Kedamaian besarlah pada pentjinta TauratMu, tiada suatu aral bagi mereka.

166Kunantikan penjelamatanMu, ja Jahwe, dan aku mendjalankan aturan2Mu,

167Kupelihara segala kesaksianMu, dan kutjintailah ia sangat.

168Kupelihara perintahMu dan kesaksianMu, sebab segala djalanku terbentang dihadapanMu.

169Tau -- Seruanku sampailah kepadaMu, ja Jahwe, djadikanlah aku paham dengan firmanMu!

170Biarlah permohonanku tiba pada HadiratMu, bebaskan daku menurut sabdaMu!

171Bibirku hendaknja melagukan pudjian, sebab Engkau mengadjarkan daku segala ketetapanMu.

172Lidahku hendak menjanjikan sabdaMu, sebab adillah segala aturanMu.

173Djadilah hendaknja tanganMu penolongku, karena segala perintahMu telah kupilih.

174Aku mendambakan penjelamatanMu, ja Jahwe, dan TauratMu adalah kesukaanku.

175Semoga djiwaku hidup dan memudji Engkau, dan hukum2Mu hendaknja menolong aku!

176Sesatlah aku sebagai domba jang hilang, tjarilah hambaMu ini! Sungguh, aturan2Mu tiada kulupakan!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Mazmur 119 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran