Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 3 >> 

1Ma taungu mogiowo de motohaka ma Kaisar Tiberius awi pareta o Roma ma kotaka, de o Pontius Pilatus wodadi gubernur o Yudea ma daeraka, de lo o Herodes wopareta o Galilea ma tonaka. O Filipus o Herodes awi nongoru gena wopareta o Iturea ma daeraka de lo o Trakhonitis ma daeraka, o Lisanias wopareta o Abilene ma daeraka.

2Yodadi ma Imam Wilalamo o orasi magena, gena o Hanas dede o Kayafas. O taungu magena ma rabaka o Gikimoi kanaga Awi demo wosidingo o Zakharia awi ngopa o Yohaneska, una gena o tona ibobeleuka.

3Una wotagi o Yordan ma Selera ma bi doku ma sigilolika, de wosingangasu de womatoore wotemo, "He! O nyawa nia manara qatotorou qangodu bilasu nimatoba de nimatoduba de niosi kasi, la nia dorou o Gikimoi wosiapongu."

4O Yohanes wahino woqomano, de o demo moi wosingangasu la o bi nyawa wasidailako so o Yesus asa wahino wadoto. Maro ma nabi Yesaya awi buku ma rabaka isilefo gena, o Gikimoi wotemo Awi Ngopaka, "Kanaga o nyawa moi o tona ibobeleuka womatotoore, 'He! Ma ngale nanga Jou Awi hino gena ngini nimasidailako. La o ngeko gena bilasu nisibolowo de nisitiai.

5O busune moi-moi gena bilasu niodidu, kiaka itotopulowo gena bilasu nisirata. O ngeko ipelu-pelu de idadi o sosepele gena bilasu nisibolowo de niodidu.

6Qabolo de o bi nyawa yangodu asa yakelelo o Gikimoi Awi nyawa manga dorouno wasisalamati.'"

7Kanaga o bi nyawa yadadala yahino o Yohaneska, manga dupa iwigolo la ona waosi. Kagena de una wotemo onaka, "Icala! Ngini manena o nyawa nikokulai, maro o ngihia gena o nyawaka yagoli. Ngini nia fikiri gena ka cawali tiniosi so aku niloqa o Gikimoi Awi doosa ma sangisarano, duma nia fikiri maro magegena isala.

8Hika nia sopo nisimane kasi, imatero de nia dorou qangodu niapalako, la aku tinipiricaya igogou ngini gena nimatoba de nimatodubaka. De upa lo nia sininga ma rabaka niatagapi de nitemo, 'Igogou, ngomi manena o Abraham awi ngopa de awi danoku so mia dorou ma fanggali gena miamakewa.' Komagenawa. Ngohi totemo nginika, igogou de o bi teto-teto manena bato o Gikimoi gena aku waaka o Abraham awi ngopa de awi dano so qadoohawa. Nakoso ngini nimatoba de nimatodubawa gena, bilasu Una asa winifanggali de o dorou.

9O orasi manena naga o Gikimoi wosidailako qaboloka, la o nyawa nagoona imatoba de imatodubawa, ona magena asa wasisangisara de o narakaku waumo. Gena maro o bi basu kanaga isidailako de ihadoku o gota ma hutu ma golaka eko ma ngutuka, so o bi gota la ma sopo qatotorou gena igogou done asa yatoqa de yaumo o uku isosora-sora ma rabaku."

10So yadadala iwisano unaka, "Nako komagena, de o kia bilasu miaaka."

11De una wosango, "Ngini la kanaga nagoona de nia baju la ngai sinoto, gena ngai moi niahike o nyawa kiaka manga baju ihihiwaka. De lo ngini la kanaga de nia ino, hika nisitoku kiaka ona manga ino ihihiwaka."

12Komagena lo o balastengi ibitotolomu yahino o Yohaneska, la igolo ona waosi. De ona iwisano unaka, "Baba Guru, o kia bilasu miaaka."

13De una wosango, "Ngini upa niaqehe ifoloi ilamo de o kia o bobareta isitatapuka."

14Kanaga lo o bi prajurit yahino iwisano unaka, "Nako ngomi gena o kia bilasu miaaka." De una wotemo, "Upa o nyawa niagegego la manga arata inisidoa, de lo upa nia galaki itiaiwa ma ngale o nyawa manga pipi inihike. Idodooha nia gaji ma lamo gena ka niaqehe de nia sininga isosanangi."

15Nako o nyawa o orasi magena, de ona yangodu gena o Salamati ma Kolano Una magena iwidamaha. Ona manga siningaka imasano itemo, "Nagala o Yohanes manena igogou o Salamati ma Kolano powidodamaha."

16So o Yohanes wotemo ona yangoduka, "Ngohi manena gena ngini o nyawa tiniosi de o ake, duma ma orasika kanaga wimoi asa wahino wotuuruno, gena Una Awi manara foloi ilamo, so ngohi manena to Una Awi simaka gena o kia lo waali idahe, ka Awi capato ma gumi tasose maro o nyawa ileleleani moi lo idadiwa. De ngini la kanaga nimatoba de nimatodubaka, Una magena asa wosingosa o Gurumi Qatetebi ma kuasa de o uku la nia sininga ma rabaka wopareta.

17O Gikimoi wosidailako la o bi nyawa yangodu wafanggali. O nyawa de manga sininga itotiai ona magena wangaho o sorogaka, duma o nyawa ma dorou ona magena wasisangisara ka sidutu ikakali. Maro wotototoro moi awi giaka kanaga de awi tatapaka. Wosidailako ma ngale o tamo qangodu wataqo sidago qatebi. O tamo qalalake gena asa watolomu de o polaka wadiahi, duma ma soora gena asa watupu so waumo o uku isosora-soraku de lo itatatu-tatu kawa."

18Komagena o Yohanes una magena o habari qaloloha gena wasihabari o nyawaka, de wabaja de wogolo onaka de o demo ma para idala la ona isigise.

19De una wisidapano de wingamo ma Kolano Herodeska, una magena o Galilea ma tona wapopareta, sababu o Herodes iqomaka de una womasipeqeka ongo Herodias, muna magena awi nongoru masirete ma peqeka. Ma ngale awi manara magena so o Yohanes wisidapano unaka, de lo ma ngale awi manara qatotorou ma binukasi.

20So ma kolano gena o Yohanes awi sidapano magena woholu woise de una awi manara qatotorou gena watagaliwa, duma ka wodogo, ena gena o Yohanes wisingosa o bui ma rabaka.

21Ma orasi o Yohanes wibui waasi so kanaga o nyawa waosisi, de o Yesus lo asa wahino la wiosi. Una wiosika qabolo so wosumbayang, de imatodoka o dipa ipelenga,

22de yakelelo o Gurumi Qatetebi wouti imatero maro o namo dara de itangi Unaku. Ato itangi de o ili moi yoise o sorogaku itemo, "Ngona manena to Ngohi Ai Ngopa tonidododara. De Ngona gena Ngohi tonidupa."

23Ma orasi o Yesus Awi umuru he o taungu moruwange, de Una Awi manara wasolano. Imamote o nyawa manga tagapi, Una magena ma baba o Yusuf, o Yusuf ma baba gena o Eli.

24O Eli ma baba gena o Matat, o Matat ma baba gena o Lewi, o Lewi ma baba gena o Malkhi, o Malkhi ma baba gena o Yanai, de o Yanai ma baba gena o Yusuf.

25O Yusuf ma baba gena o Matica, o Matica ma baba gena o Amos, o Amos ma baba gena o Nahum, o Nahum ma baba gena o Hesli, o Hesli ma baba gena o Nagai,

26o Nagai ma baba gena o Maat, o Maat ma baba gena o Matica, o Matica ma baba gena o Simei, o Simei ma baba gena o Yosekh, de o Yosekh ma baba gena o Yoda.

27O Yoda ma baba gena o Yohanan, o Yohanan ma baba gena o Resa, o Resa ma baba gena o Zerubabel, o Zerubabel ma baba gena o Sealtiel, o Sealtiel ma baba gena o Neri,

28o Neri ma baba gena o Malkhi, o Malkhi ma baba gena o Adi, o Adi ma baba gena o Kosam, o Kosam ma baba gena o Elmadam, de o Elmadam ma baba gena o Er.

29O Er ma baba gena o Yesua, o Yesua ma baba gena o Eliezer, o Eliezer ma baba gena o Yorim, o Yorim ma baba gena o Matat, de o Matat ma baba gena o Lewi.

30O Lewi ma baba gena o Simeon, o Simeon ma baba gena o Yehuda, o Yehuda ma baba gena o Yusuf, o Yusuf ma baba gena o Yonam, de o Yonam ma baba gena o Elyakim.

31De o Elyakim ma baba gena o Melea, o Melea ma baba gena o Mina, o Mina ma baba gena o Matata, o Matata ma baba gena o Natan, de o Natan ma baba gena o Daud.

32De o Daud ma baba gena o Isai, o Isai ma baba gena o Obed, o Obed ma baba gena o Boas, o Boas ma baba gena o Salmon, o Salmon ma baba gena o Nahason,

33o Nahason ma baba gena o Aminadab, o Aminadab ma baba gena o Admin, o Admin ma baba gena o Arni, o Arni ma baba gena o Hezron, o Hezron ma baba gena o Peres, de o Peres ma baba gena o Yehuda.

34De o Yehuda ma baba gena o Yakub, o Yakub ma baba gena o Ishak, o Ishak ma baba gena o Abraham, o Abraham ma baba gena o Terah, de o Terah ma baba gena o Nahor.

35De o Nahor ma baba gena o Serug, o Serug ma baba gena o Rehu, o Rehu ma baba gena o Peleg, o Peleg ma baba gena o Eber, de o Eber ma baba gena o Salmon.

36De o Salmon ma baba gena o Kenan, o Kenan ma baba gena o Arpakhsad, o Arpakhsad ma baba gena o Sem, o Sem ma baba gena o Nuh, de o Nuh ma baba gena o Lamekh,

37de o Lamekh ma baba gena o Metusalah, de o Metusalah ma baba gena o Henokh, o Henokh ma baba gena o Yared, de o Yared ma baba gena o Mahalaleel, o Mahalaleel ma baba gena o Kenan,

38de o Kenan ma baba gena o Enos, o Enos ma baba gena o Set, de o Set ma baba gena o Adam, de o Adam gena o Gikimoi Awi ngopa.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran