Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 20 >> 

1O Yesus wotemoli onaka, "O Gikimoi Awi pareta posiade-ade koloko wimoi o anggur ma doro ma duhutu kanaga ilangi-langisi de wosupu o nyawa wosari la yomanara awi anggur ma doroka. De o nyawa wamake,

2de wotemo onaka, 'Nitagi la ai doroka nimanara, de ngohi asa tofangu nginika o pipi o salaka moi, gena nia sewa o wange moi ngini ningoduka.' So awi demo gena ona yamote so yotagi.

3Qabolo so ma orasi o cako siwo una lo wotagi wasari kali, de o nyawa yamuruo naga wamake o pasarka imatatamiye de yodooha lo waali.

4Wotemo onaka, 'Nitagi la ai doroka nimanara, de ngohi asa nia sewa tofangu itiai nginika.'

5So ona lo yotagika. So o wange he itiai de wotagi kali, o nyawa wosarili. De wamake so wotemo onaka, 'Nitagi la ai doroka nimanara.' Komagena lo imaqa-maqa o cako saange.

6O wange he itumu, nagala o cako motoha, de wotagi wosupu kali o nyawa imarihika wamake. So wotemo onaka, 'Qadoohaso o wange moi nisailobiku de ngini ka o kia niaaka.'

7Ona yosango yotemo, 'Ngomi o manara mimasimake waasi.' So ma doro ma duhutu magena wotemo, 'Nako komagena, nitagi la ai doroka nimanara.' So ona lo yotagi imanaraka.

8Kagena de o wange itumuka, de ma doro ma duhutu magena wotemo awi nyawa wosisasahe moika, 'Naaso yomomanara ona magena la ma ngale manga sewa moi-moi nafangu. Ma nonomaka sidago ona ibitototuuruno o cako motoha de asa yowowosa lo nafangu, qabolo de nafangu ona imomanara ibiqoqomano o goginita nosi de yowosaka.'

9Kagena de o cako motoha de asa yowosa yomomanara, ona magena yahino de ona moi-moi gena o pipi o salaka moi yamake.

10Imaaka komagena sidago ona o goginita nosa de yowosa yomomanara gena, ona yahino. Ona gena manga sininga ma rabaka itemo, 'Igogou, ngone manena asa pamake ifoloi.' Ena momongo, ona yangodu o nyawa moi ka o pipi o salaka moi yamake.

11O pipi manga fangu gena ato yanano, de ona imaridemo o doro ma duhutuka yotemo,

12'We! Ona ituuruno yowosa de ona magena yomanara cawali ka o orasi moi. Duma ngomi manena o wange moi miapasiku mimanara, o wange ma sahu miatamaha. De qadooha sidago nafangu manga sewa o pipi ka imaketero de ngomi.'

13Kagena de ma doro ma duhutu magena wotemo, 'Dede! Ngohi tinisalawa ngini ai dodiaoka. Igogou, ngini nisimote qabolo nia sewa o wange moi ma manara gena tofangu o pipi o salaka moi.

14So nia sewa o pipi manena hino niaqehe de niliho. Igogou, ngohi ai dupa o nyawa ibitototuuruno yowosa imanara ona magena manga sewa tafangu ka imaketero de ngini.

15Ka itiai ma ngale gena ai pipi masirete, so o kia naga taaka imote ngohi ai dupa. So qadoohaso sidago ngini gena ona niadoosa, sababu ngohi ai sininga ma loha de onaka.'"

16So o Yesus o ade-ade magena wosijarita qabolo de wotemo, "Komagena lo o orasi ma simaka de o nyawa yadala ibitototuuruno done asa ibiqoqomaka, so o orasi manena o nyawa yadala o orasi manena iqoqomaka done asa itotuuru kali."

17O Yesus de Awi muri-muri manga dodagi yadofa kali so ikahie o doku Yerusalemye. Kagena de ona imatingaka so wotemo onaka,

18"Niise la nianako. Ngone manena pokahie nanga meta o Yerusalem ma dokuka. So kagena pahika de o Nyawa ma Duhutu Ngohi manena asa isidoa to Ngohi Ai saturuka, ena gena o imam ma bi saheka de o bi guru agamaka, la isitatapu Ngohi manena bilasu isosone.

19Qabolo de Ngohi asa isidoa kali o nyawa ona magena o Yahudika ma nyawa yasowo, la ona magena igagaka isiihe, de ingangapo, de lo isangahadi. Duma o wange saangeka de Ngohi asa tooho kali."

20Qabolo de o Zebedeus ma peqeka de ami ngopa yasinoto yahino o Yesuska. Muna magena momabukuku mosuba Unaka, ma ngale o kia naga moi mogolo.

21De Una womitemo, "Awa, o kia nodupa." O awa muna magena motemo, "Ngohi ai dupa nakoso done ma orasi Ani pareta ma rabaka, tanu ai ngopa yasinoto manena moi womatami Ani girinaka de moi Ani gubalika la Ani horomati yamake."

22Kagena de Una wotemo onaka, "Igogou! Ngini nianakowa o kia naga nigolo. Sababu nako nimode komagena, bilasu nimode lo niaudo o sangisara de o sone ma udo-udo maro Ngohi tauudo gena. So tinisano nginika, ka niaaku?" De ona yosango itemo, "Ngomi ka miaaku."

23Mutuwade Una wotemo kali onaka, "Igogou! Ngini lo done asa niaudo o sangisara de o sone ma udo-udo, maro o kia Ngohi asa tauudo gena. Duma ma ngale nagoona asa imatami Ai girinaka eko Ai gubalika, magena Ngohi Ai hakuwa so tositatapuwa. Magena maha de Ai Baba, sababu Una ka wanako de wositatapuka nagoona asa imatami o riho magegenaka."

24Ma orasi Awi muri yamogiowo yoise ma dodiao yasinoto magena manga gogolo komagena, de ona yatoosa so yangamo onaka.

25So Una watolomu yangodu so yahino Unaka, de wotemo, "Ngini ningodu nianako o Yahudika ma nyawa yasowo manga bobareta to ona manga kawasa yasidipito so manga oho isangisara. De o bobareta yalalago lo asa yapoloso so manga oho itibalangu.

26Duma ngini upa komagena. So bilasu komanena: nagoona yodupa yolamo to ngini nia sidongirabano, ona magena bilasu yodadi lo yoleleani nginika.

27De nagoona yodupa yoqoqoma to ngini nia sidongirabano, ona magena bilasu yogilalo ma ngale ngini ningoduka.

28Igogou, maro Ngohi o Nyawa ma Duhutu taaka, komagena ngini lo bilasu niaaka. Ngohi tahino la ma ngale Ngohi ileleani gena hiwa, duma Ngohi tahino ma ngale o nyawa taleleani. Komagena lo Ai oho tahike ma ngale o nyawa yadadala manga dorou ma ija, so manga dorou aku tatupu."

29Ma orasi o Yesus de Awi muri-muri o Yerikho ma doku magena yodongosa so itagi, de o nyawa yadadala Una wimote.

30O doku ma ngoguka de kagena o ngeko ma dateka o nyawa ipipilo yasinoto igogeku. De ona yogiise Una nogena wakahino, de yomatoore, "Ya, Jou! O Daud awi ngopa de awi dano moiku, kodo! Nomigalusiri ngomi!"

31So o nyawa yadadala ona magena yangamo de itemo, "He! Nimapopongo!" Duma ona lo ka foloisi imatotoore, "Suba, Jou! O Daud awi ngopa de awi dano moiku, kodo! Nomigalusiri ngomi!"

32Kagena de Una womatogu de waaso wotemo, "O kia niodupa Ngohi taaka nginika."

33De ona magena yosango, "Ya, Jou! Ngomi miodupa mimasigelelo."

34Kagena de Una ona magena wagalusiri de manga lako wapaqa. De o orasi magena qabolo ipipilo asa imasigeleloka, de ona lo Una iwimoteka.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 20 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran