Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [GALELA]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 23 >> 

1Qabolo de o Yesus Awi muri-muri de lo o nyawa yadadalaka watemo,

2"O bi guru agama de lo o bi Farisika ma nyawa ona magena kanaga o Musa awi kursika imatamiye, sababu ona gena asa o bobita o Musa walelefo magena inidoto.

3Komagena so ngini bilasu manga dodoto moi-moi gena qangodu niamote. Duma ona manga gogoho gena upa ngini nimadoto, sababu manga dodoto nginika gena ona yamotewa.

4Ona magena o nyawa yasimoku o adati de o galepu ma bio idala de qatotubuso, duma ona masirete lo o nyawa yariwowa la o adati de o galepu magena yamote.

5Ona o bi moi-moi qangodu la yaaaka o nyawa yakelelo bai! We! Ona yodupa manga sumbayang ma kukudu, kiaka manga saheka imasilalono gena, ikaku de ingoha de lo manga juba ma rerede yaaka lo ikukuruku la isikelelo o nyawaka, o bobita o Musa walelefoka gena yamote.

6Ona magena lo yodupa imatami o puji ma tahu ma simaka de lo o rarame ma rabaka, la ma ngale o nyawa yakelelo bai!

7De lo ona yodupa itagi yakahika o pasarka, la o nyawa yahoromati de yaaso 'Baba Guru'.

8Duma ngini gena upa nimode inihoromati de iniaso 'Baba Guru', sababu nia Guru kagena naga ka womatengo, de ngini ningodu gena nimatekedodiao de Ngohi imomote.

9De upa lo o nyawa moi o dunia manenaka ngini niasihie de niaaso 'Baba', sababu nia Baba gena kanaga ka womatengo, Una magena nia Baba o sorogaka.

10De upa sidago lo ngini iniaso 'Guru', sababu nia Guru gena kanaga ka womatengo, Una magena ma Kristus.

11Nagoona yodupa yolamo to ngini nia sidongirabano, ona magena bilasu yoleleani nginika.

12O nyawa la kanaga imasihie, ona magena o Gikimoi asa wasiceke, de lo o nyawa la kanaga imasiceke, ona magena o Gikimoi asa wasilamo.

13O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o bi guru agama de lo o bi Farisi ma nyawaka. Ngini nikokulai! Ngini niasimahawa o nyawa, nakoso kanaga yodupa yodadi o Gikimoi Awi nyawa. Ngini masirete lo niholu nidadi o Gikimoi Awi nyawa, so o nyawa la yomode yodadi Awi nyawa, ona magena igogou ngini ka niafati.

14((O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o bi guru agama de lo o bi Farisi ma nyawaka. Ngini nikokulai! Ngini gena o ngopeqeka ibabalo niasihaga de o damato niasiosi so ma duuru de manga tahu lo niakooraka. Ma ngale nia sala de nia dorou niodidu, so ngini nisumbayang de ma demo niakuru-kuru la o nyawa nisigiliri. Igogou totemo nginika! Done to ngini nia manara magena o Gikimoi wafanggali qatubuso icarawa.))

15O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o bi guru agama de lo o bi Farisi ma nyawaka. Ngini nikokulai! Ngini gena nitagi nikahika nikahino o teo niatola de lo o dududu niodagi, la ma ngale o nyawa moi niwimake la winimote nginika. De nakoso o nyawa kanaga so nimoteka, de ngini niadoto la ona gena asa nia gulai yamote de yaaka, sidago ona manga manara lo ifoloi qatorou de nia manara masirete, so ona magena foloi itiai bilasu o naraka ma ukuku yaumo dede ngini masirete bai!

16O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe nginika! Ngini niadupa o nyawa niadoto, duma ngini masirete nianakowa o ngeko itotiai ikahika o Gikimoika, maro nipipilo la nidupa niatuda o nyawa ipipiloli. Ngini niadoto komanena: Nakoso o nyawa kanaga yojaji de o Gikimoi Awi Tahu ma ronga gena isisasi, ngini nitemo ona magena manga sasi gena yadahewa. Duma nakoso ona isasi de o guraci kiaka o Gikimoi Awi Tahuka, de ona manga sasi gena ka yadahe.

17Ce! Ngini ka nifuma poli, maro o nyawa ipipilo! Idodooha ngini nitemo o guraci foloi ilamo de o Gikimoi Awi Tahu. Awadede! Igogou, o Gikimoi Awi Tahu gena isitebi ma guraci kiaka ma rabaka.

18Ngini niadotoli komanena: Nakoso o nyawa kanaga yojaji de o suba yatutupu ma riho ma ronga gena isisasi, ngini nitemo ona magena manga sasi gena yadahewa. Duma nakoso ona isasi de o gaso o haiwani eko o manyanyi kiaka o suba yatutupu ma riho ma qokuka, de ona manga sasi magena ka yadahe.

19Ce! Ngini igogou maro o nyawa ipipilo! Idodooha ngini nitemo o gaso foloi ilamo de o suba yatutupu ma riho. Awadede! Igogou, o suba yatutupu ma riho gena isitebi o gaso kagena ma qokuka.

20So nakoso o nyawa kanaga yojaji de o suba yatutupu ma riho yapeto magena itemo isasi, gena ma ngale isisasi de yapeto ma riho de lo o gaso kagena ma qokuka.

21De nakoso o nyawa kanaga yojaji de o Gikimoi Awi Tahu yapeto magena itemo isasi, gena ma ngale isisasi de yapeto o Gikimoi Awi Tahu de lo o Gikimoi lo kiaka kanaga wogogoge ma rabaka.

22De lo nakoso o nyawa kanaga yojaji de o soroga yapeto magena itemo isasi, gena ma ngale isisasi de yapeto o Gikimoi Awi pareta ma kursi de lo o Gikimoi lo kiaka kanaga ma qokuka womatatamiye.

23O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o bi guru agama de lo o bi Farisi ma nyawaka. Ngini nikokulai! Ngini gena o goho ma ceceke, gena koloko o rapa o gota qamumuti, o balakama, de o jintan so magena lo o regu mogiowoka de o regu moi nisisuba o Gikimoika. Duma nisidoohawa o Gikimoi Awi bobita kiaka foloisi ilalamo, maro koloko o gogoho itotiai, o galusiri o nyawaka, de lo o jaji pacoho qaloha. Ngaroko, igogou bilasu o bobita ma eece gena niaaka, upa sidago lo o bobita foloisi ilalamo magena niawosa.

24Ngini maro nipipilo de niadupa ka o nyawa nituda. De ngini lo nimatero maro o nyawa la kanaga manga udo ma rabano o guupu ma eece de yatafi yabitebi-tebi, duma kanaga o unta moi ilalamo de magena ka yaqasi eko ka yalowola.

25O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o bi guru agama de lo o bi Farisi ma nyawaka. Ngini nikokulai! Ngini gena maro o nyawa la kanaga o udo-udo de o lelenga gena ma duduno yatiodo, duma ma rabaku ka qafajasi. O adati de o galepu kiaka cawali ma duduno pakokelelo gena igogou niaaka. Duma kanaga to ngini nia sininga ma rabaka gena ka o dodesere de lo nyafusu ma dorou nipareta.

26Ngini o Farisika igogou nipilo! Bilasu o udo-udo de o lelenga gena ma rabaku niatiodo kasi iqoma, la ma dudu lo idadi qatebi de qaloha.

27O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o bi guru agama de lo o bi Farisi ma nyawaka. Ngini nikokulai! Ngini gena ka nia duduno qaloha bai! Ngini gena maro boosu de yacetka, so qaaare so ma duduno, we, panano qaloha, duma, icala, ma rabaku iwedo-wedo de ka o sone ma kobo de lo o bi moi-moi qamemela.

28Komagena lo ngini, nako o manara ma duduno, kiaka o nyawa aku yakokelelo gena, ngini maro nitiai. Duma nia sininga ma rabaka kanaga iwedo-wedo de o gulai de lo o dorou.

29O bodito! Kodo! O bodito asa inidahe ngini o bi guru agama de lo o bi Farisi ma nyawaka. Ngini nikokulai! Ngini gena o bi nabi de lo o bi nyawa de manga sininga itotiai to ona manga boosu gena niaaka qaloloha-loha.

30Ngini nimasihie nitemo, 'Posiade-ade, nakoso ngone nanga ete de nanga topora iqoqoma manga orasika pooho, de ngone manena ngaroko upa he pamote maro ona so o nabi-nabi yatooma.'

31So igogou ngini nimangaku ngini gena o nabi-nabi yatotooma to ona manga ngopa de manga danoku, de lo igogou ngini lo to ngini nia ete de nia topora magena manga gogoho gena niamote.

32Ce! Komagena so hika la nisigila-gila niaaka o dorou kiaka imakoketero de nia ete de nia topora manga dorou.

33Icala! Ngini manena o nyawa nikokulai, maro o ngihia gena o nyawaka yagoli. Idodooha sidago ngini aku nimasirese o naraka ma sangisarano.

34(23:33)

35Ngini nia ete de nia topora iqoqoma kanaga o bi nyawa itotiai yadadala gena yatoomaka, ma nonoma magena o Habel, una o nyawa moi iqoqomaka gena o moi-moi o kia itotiai gena waaaka, sidago ma duduuru o Zakharia, o Berekhya awi ngopa, una gena niwitooma o Gikimoi Awi Tahu ma lolohaka, kiaka o tahu o gaso yatutupu ma riho gena ma soaka. So ngini o bi nyawa o orasi manena o bi nabi gena Ngohi lo asa tasulo bilasu itagi nginika, ona magena icocawaro de Ai dodoto gena aku inidoto. Ma binuka ngini asa niatooma, ma binukali asa niasangahadi, de lo ma binuka asa nia puji ma bi tahuka niangangapo de ma binukali asa niaginihi so o bi doku nisigeto kiaka ona iloqaka. Ma dodoguka ngini o bi nyawa o orasi manena nia ete de nia topora, kiaka iqoqoma o nyawa itotiai yatotoomaka, to ona manga sala asa niamoku.

36Ngini tinisingangasu igogou, ngini o bi nyawa o orasi manena ma ngale nia ete de nia topora manga sala gena qangodu done asa ngini lo nisangisara."

37"Awa kodo! O Yerusalemka ma bi nyawa, kodo! Ngini gena o nabi-nabi niatoomaka de lo o bi nyawa o Gikimoi wasusulo nginika gena de o teto niapapakaka. Ma para idala de Ngohi Ai gia tatoa la ngini tinikololo, maro o toko ma awa de ma ngopa kanaga ma golupupu ma litimika yatolomu, duma ngini ka niholu.

38La bilasu nianako, ngini nia suba ma tahu manena done o Gikimoi asa wodongosa.

39Ngini tinisingangasu igogou, ngini done asa Ngohi nikelelo kawa, sidago ma orasi yaadoka de ngini nitemo, 'Una wahino de o Jou Awi ronga, so tanu o Gikimoi Awi laha wisidumu Una magenaka.'"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 23 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran