Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KARO]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 8 : 59 >> 

Karo: Ibuat kalak Jahudi e batu, atena menteri Jesus; tapi cebuni Jesus, jenari lawes Ia nadingken Rumah Pertoton e.


AYT: Karena itu, mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menyembunyikan sdiri dan meninggalkan Bait Allah.

TB: Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia; tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan Bait Allah.

TL: Lalu mereka itu sekalian memungut batu sebab hendak merajam Dia, tetapi Yesus menyembunyikan diri-Nya serta keluar dari dalam Bait Allah itu.

MILT: Oleh karena itu mereka memungut batu-batu supaya mereka dapat melemparkannya kepada-Nya. Namun YESUS bersembunyi dan keluar dari bait suci sambil berjalan menerobos di antara mereka, dan begitulah Dia berlalu.

Shellabear 2010: Lalu mereka semua memungut batu hendak merajam Dia, tetapi Isa bersembunyi lalu keluar dari Bait Allah.

KS (Revisi Shellabear 2011): Lalu mereka semua memungut batu hendak merajam Dia, tetapi Isa bersembunyi lalu keluar dari Bait Allah.

Shellabear 2000: Lalu mereka semua memungut batu hendak merajam Dia, tetapi Isa bersembunyi lalu keluar dari Bait Allah.

KSZI: Setelah itu mereka memungut batu untuk merejam Isa, tetapi Isa menyembunyikan diri-Nya lalu meninggalkan rumah ibadat.

KSKK: Maka mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus bersembunyi dan meninggalkan kenisah.

WBTC Draft: Lalu mereka mengambil batu untuk melempar Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan pelataran Bait itu.

VMD: Mereka mengambil batu untuk melempar Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan pelataran Bait itu.

AMD: Saat itu juga, mereka mengambil batu untuk dilemparkan kepada Yesus. Tetapi, Ia menyembunyikan diri, dan meninggalkan halaman Bait Allah.

TSI: Ketika mereka mendengar Yesus berkata seperti itu, mereka mengambil batu-batu untuk melempari Dia supaya mati. Tetapi tiba-tiba Yesus membuat mereka tidak bisa melihat diri-Nya, lalu pergi meninggalkan Rumah Allah.

BIS: Lalu orang-orang Yahudi itu mengambil batu untuk melempari-Nya; tetapi Yesus menyembunyikan diri, lalu pergi meninggalkan Rumah Tuhan.

TMV: Kemudian semua orang Yahudi di situ memungut batu untuk merejam Yesus, tetapi Yesus menyembunyikan diri lalu meninggalkan Rumah Tuhan.

BSD: Maka orang-orang Yahudi itu mengambil batu untuk melempari Yesus. Tetapi, Yesus bersembunyi, dan kemudian pergi meninggalkan Rumah Tuhan.

FAYH: Pada saat itulah para pemimpin orang Yahudi memungut batu hendak membunuh Dia. Tetapi Yesus tersembunyi dari mereka dan berjalan menyelinap melewati mereka dan meninggalkan Bait Allah.

ENDE: Lalu mereka memungut batu-batu hendak meradjamNja, tetapi Jesus menjembunjikan diri, dan keluar dari kenisah.

Shellabear 1912: Lalu sekaliannya memungut batu hendak merejam akan dia; tetapi 'Isa bersembunyi, lalu keluar dari dalam ka'bah itu.

Klinkert 1879: Hata maka dipoengoet olih mareka-itoe batoe hendak diloetarkannja kapada Isa, tetapi Isa berlindoengkan dirinja, laloe kaloewar dari dalam roemah Allah dengan berdjalan dari tengah-tengah; demikian laloelah ija.

Klinkert 1863: {Yoh 10:31,39; 11:8; Luk 4:29} Lantas dia-orang poengoet batoe maoe limparken dia sama Toehan, tetapi Jesoes semboeniken dirinja, dan kloewar dari kabah dengan berdjalan troes dari tengah-tengahnja, serta loepoet bagitoe.