Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 19 >> 

1SUBARMULA maka adalah pada masa Apollos lagi diKorinth itu, maka Paulus pun tulah mulalui tanah tanah sublah darat bunua itu, maka sampielah iya kaEfesus: maka didapatinyalah bubrapa murid disana,

2Maka burkatalah iya pada marika itu, Sudahkah kamu munurima Roh Alkudus sudang kamu purchaya itu? Muka jawab marika itu, Bulomlah purnah kami munungar iyakah ada Roh Alkudus.

3Maka burkatalah iya pada marika itu, Atas jalan yang manakah kamu dibaptisakan? Maka jawab marika itu, Atas jalan baptisan Yahya.

4Maka burkatalah Paulus, Bahwa sa'sunggohnya Yahya tulah mumbaptisakan orang dungan baptisan taubat, mumbri tau kapada kaum itu, supaya marika itu purchaya akan orang yang datang kulak kumdian deripadanya, iya itulah Isa Almasih.

5Maka apabila marika itu munungar akan hal yang dumkian, maka dibaptisakannya marika itu dungan nama Tuhan Isa.

6Adapun dumi Paulus mumbuboh tangan kaatas marika itu, maka turunlah Roh Alkudus kapadanya; sahingga marika itu burkata kata dungan bahsa lain lain, surta burnabuat.

7Maka adalah banyak marika itu skira kira duablas orang.

8Maka Paulus pun masoklah kudalam kunisa, surta mungajar dungan bebasnya sambil burbantah dan mumbujuk marika itu tiga bulan lamanya, deri hal purkara krajaan Allah.

9Tutapi adalah bubrapa orang kraslah hatinya, tiada purchaya, mulainkan mundustakan jalan itu dihadapan orang banyak, maka undurlah Paulus deripada marika itu, surta diasingkannya murid itu deripadanya, sambil iya burbantah, sa'hari hari dalam tumpat blajar sa'orang yang burnama Tirannus.

10Maka slalulah dungan hal yang dumkian dua tahun lamanya; sahingga sagala orang yang diam diAsia pun munungar deri hal purkataan Tuhan Isa, baik orang orang Yahudi, baik orang Grika.

11Maka diadakan Allah dungan tangan Paulus itu bukan barang barang ajaib:

12Sahingga dibawalah ulih orang kapada orang yang sakit itu disuntahkan saputangan atau ikat pinggang Paulus, maka sagala punyakit itupun turbanglah, dan sagala jin yang jahat itupun kluarlah deripada marika itu.

13Subarmula maka bubrapa orang Yahudi yang buranyut, lagi hubatan, sundiri mungambil kuasa munyubut nama Tuhan Isa itu atas orang orang yang turkuna jin yang jahat, katanya, Kami munyumpahi kamu dumi Isa yang dichurtrakan ulih Paulus.

14Maka adalah tujoh orang yang burbuat yang dumkian itu, iya itu anak Skewa, sa'orang Yahudi punghulu imam.

15Maka disahut ulih jin yang jahat itu katanya, Kukutaui Isa, dan kukunal akan Paulus; tutapi angkau ini siapa?

16Maka orang yang turkunah ulih jin jahat itupun mulompatlah atas marika itu, lalu munanglah iya, marika itu pun alahlah, sahingga larilah marika itu kluar deri rumah itu dungan burtalanjang dan lukanya.

17Maka puchahlah khabar itu kapada sagala orang Yahudi dan orang Grika yang diam dalam nugri Efesus; maka marika itu skalianpun kutakutanlah, lalu dipurmuliakan oranglah akan nama Tuhan Isa.

18Maka banyaklah orang yang purchaya itu datang, sambil mungaku, dan munchurtrakan sagala purbuatannya.

19Maka adalah banyak orang yang mungurjakan purbuatan yang sia sia itupun mumbawalah sagala kitab hubatannya burtimbun timbun, dibakarnya dihadapan sagala orang; maka dikira kirakan ulih marika itu harganya adalah lima laksa kuping perak.

20Dumkian itulah makin burtambah tambah purkataan Tuhan turlalu sangat, surta dungan kumunangannya.

21Adapun tulah sulsuielah sagala purkara ini, maka Paulus pun brinti dalam hatinya, apabila iya sudah mulalui Macedonia dan Akaia, iya handak purgi kaJerusalem pula, katanya, Jikalau sudah kusampie kasana kulak, aku handak pulu purgi kanugri Rom.

22Maka sutlah sudah disurohkannya dua orang yang burkhodmat padanya purgi kaMacedonia, iya itu Timothius dan Erastus; maka tinggallah iya sundirinya sudikit waktu diAsia.

23Maka pada masa itu juga jadilah suatu gumpar bukannya kuchil, subab hal jalan itu juga.

24Kurna adalah sa'orang tukang perak, yang burnama Demetrius, yang mumbuat rumah rumah kuchil deripada perak, iya itu tumpat burhalla yang burnama Diana, maka purbuatannya itu mundatangkan untung bukannya kuchil kapada sagala kawan kawannya yang bukurja itu;

25Maka dihimpunkannyalah marika itu surta dungan sagala orang yang mumakan upah dalam pukurjaan itu, surta burkata, Hie tuan tuan skalian, bahwa kamu tulah mungataui adapun deripada pukurjaan inilah kita mundapat untung busar.

26Maka kamu tulah mulihat dan munungar, bahwa bukannya dinugri Efesus sahja, mulainkan hampir sluruh tanah Asia, Paulus tulah mumbujok dan tulah mumbalikkan banyak orang, katanya, Bahwa barang yang dipurbuat dungan tangan bukannya Allah adanya:

27Bahwa bukannya pukurjaan ini hampir hampir binasa sahja; mulainkan rumah burhalla Diana yang busar itupun dihinakan orang, maka kamuliannya yang disumbah ulih isi sagunap Asia itu, dan sagala dunia itupun binasalah.

28Maka apabila didungar ulih marika itu akan hal yang dumkian, maka punuhlah marika itu dungan marah, burtreak katanya, Busarlah kiranya Diana orang Efesus itu.

29Maka sagala nugri itupun punohlah dungan huru hara: surta ditumpohilah ulih marika itu dungan satu hati ditumpat wayangnya munangkap Gaius dan Aristakus, iya itu orang Macedonia, kawan sujalan dungan Paulus.

30Maka apabila Paulus handak masok ditumpat marika itu, tiadalah dibri ulih sagala murid.

31Maka adalah bubrapa orang punghulu deripada bunua Asia, sahabatnya itupun munyurohkan orang kapadanya, muminta supaya jangan iya mumasokkan dirinya katumpat wayang itu.

32Maka burtreaklah marika itu. sa'tungah kata bagini, sa'tungah kata bagitu: kurna sagala orang itu tulah hura hara; dan kubanyakkan marika itu tiada mungataui apakah subabnya iya burhimpun.

33Maka dikluarkannya Iskandar deri antara sagala orang itu, surta ditarohkan ulih orang Yahudi akan dia kahadapan. Maka diisharatkan ulih Iskandar dungan tangannya handak mumbri jawab kapada kaum itu.

34Tutapi apabila marika itu mungataui bahwa iyalah sa'orang orang Yahudi, maka burtreaklah sagala marika itu sapurti suatu suara skira kira dua jam lamanya, katanya, Busarlah Diana orang Efesus.

35Adapun sutlah sudah dihinteikan ulih hakim akan sagala kaum itu, maka burkatalah iya, Hie kamu orang Efesus, siapakah manusia yang bulom mungataui bahwa isi nugri Efesus munyumbah burhallah Diana yang busar, dan gambarnya yang tulah turun deripada Jupiter?

36Apabila sudah dikutaui tiadalah bulih dibantahi akan sagala purkara ini, maka saharusnyalah kamu mundiamkan dirimu, dan janganlah kamu burbuat barang apa dungan gopoh gopoh.

37Kurna kamu tulah mumbawa orang orang ini kumari, bukannya iya muncuri harta burhallamu, dan bukannya pula iya munghujat nama burhallamu itu.

38Subab itu jikalau Demetrius dan orang lain yang sama punchariannya, ada barang puraduan atas sa'orang, bahwa ada hakim dan punghulu, biarlah marika itu burdawa sa'orang sama sa'orang.

39Tutapi jikalau kiranya kamu munutut akan purkara lain lain itu, bulih dibicharakan dalam purhimpunan bichara yang butul.

40Kurna kita ini ada dalam susah untah barang kali dipreksai deri hal huru hara yang jadi pada hari ini, kurna tiada suatu subab yang kita bulih mumbri jawab akan hal purhimpunan ini.

41Tulah habislah dikatakan ulih hakim itu dumkian, maka disurohnyalah purhimpunan itu pulang.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran