Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 22 >> 

1SUBARMULA maka burkata Isa pada marika itu, dungan bubrapa purumpamaan,

2Katanya, krajaan shorga itu adalah saumpama dungan sa'orang raja, yang tulah mumbuat purjamuan kahwen anak laki lakinya.

3Maka disurohnyalah hamba hambanya purgi munjumput panggilan datang kapada purjamuan kahwen itu: maka tiadalah marika itu mahu datang.

4Maka disurohnya pula hamba hambanya yang lain, katanya, Katakanlah kapada panggilan itu, Bahwa sasungguhnya aku tulah sudiakan sajianku: dan lumbuku, dan binatangku yang gumok gumok itu tulah kusumbulih, maka skaliannya itu tulah sudialah: marilah kamu kapada purjamuan kahwen.

5Tutapi tiada juga diindahkan ulih marika itu, maka masing masing purgilah kusana sini, sa'orang kuladangnya, dan sa'orang kapada purniagaannya.

6Maka orang lain pula munangkap hambanya itu, dibuatnya buta tuli akan dia, surta dibunohnya.

7Apabila didungar ulih raja itu akan hal yang dumkian, maka morkalah iya: surta disurohkannya rayat prangnya purgi mumbinasakan orang yang mumbunoh itu, dan bakar nugrinya.

8Tutkala itu maka burkatalah raja itu kapada hambanya, Sungguhpun purjamuan kahwen ini sudah sudia, akan tutapi panggilan itu tiada layak akan dia.

9Subab itu purgilah kamu kapada sempang sempang jalan, maka subanyak orang yang kamu burtumu, panggillah marika itu datang kapada purjamuan kahwen ini.

10Kulakian maka kluarlah hambanya purgi sugunap sempang sempang jalan, lain dihimpunkannyalah sagala orang yang didapatinya deripada orang yang jahat, dan yang baik: sahingga susaklah purjamuan kahwen itu punoh dungan jamunya.

11Maka apabila masoklah raja subab handak mulihat sagala jamunya itu, maka didapatinya diantara marika itu sa'orang yang tiada mumakie pakiean yang layak pada purjamuan kahwen itu:

12Maka burkatalah raja padanya, Hie sahabatku, bagimana angkau masok kumari dungan tiada mumakie pakiean yang layak pada purjamuan kahwen ini? maka diamlah iya.

13Tutkala itu maka burkatalah raja kapada hambanya, Ikatlah kaki tangannya ini, bawa purgi tolakkan iya itu kudalam gulap yang jahu s'kali deripada trang, maka disanalah ada tangis tangisan dan kurtap gigi

14Kurna banyaklah orang yang dipanggil, tutapi sudikitlah orang yang diambil.

15Subarmula maka pada tutkala itu juga, purgilah orang Faresia itu burmufakat sama sundirinya, bagimanakah bulih ditangkapnya akan dia dungan purkataan.

16Disurohlah ulih marika itu akan muridnya bursama sama dungan orang Herodis, purgi kapada Isa, burkata, Hie Guru, kami kutahui, bahwa angkau bunar dan mungajar jalan Allah itu dungan subunarnya, maka tiada angkau indahkan sa'orang jua pun, kurna tiada angkau mumandang muka orang.

17Subab itu katakanlah pada kami bagimanakah sangkamu patutkah kami mumbayar ufti kapada Kesar atau tidak?

18Tutapi dikutaui Isa kujahatannya itu lalu dijawabnya, Mungapa angkau munchobai aku, hie orang munafik.

19Tunjuklah kapadaku wang ufti itu, maka dibawakannyalah kapadanya suatu dinnar.

20Maka burtanyalah Isa pada marika itu, Gambar siapa, dan chap siapa ini? maka jawab marika itu padanya, Kesar punya.

21Tutkala itu burkatalah Isa pada marika itu, Bayarlah ulihmu kapada Kesar barang yang Kesar punya; dan kapada Allah barang yang Allah punya.

22Dumi didungarnya itu maka hieranlah marika itu, lalu ditinggalkannya akan dia, surta burjalan.

23Maka pada hari itu juga datanglah kapada Isa orang Sadukia yang munyangkalkan orang mati kulak akan dihidopkan pula.

24Lalu burtanya, Hie Guru, bahwa Musa tulah burkata, jikalau sa'orang mati dungan tiada muninggalkan anak, maka patutlah saudaranya laki laki itu pula puristrikan bininya itu, supaya munimbolkan baka saudaranya.

25Bahwa disini adalah tujoh orang bursaudara laki laki, maka yang purtama sutlah sudah iya kahwen, maka matilah iya, tutapi tiada iya muninggalkan baka, maka ditinggalkannya bininya itu kapada saudaranya.

26Maka dumkian juga hal saudaranya yang kudua, dan kutiga sampielah yang kutujoh.

27Hata kumdian deripada sakaliannya itu matilah pula prumpuan itu.

28Maka diakhirat kulak, siapakah ampunya bini dalam tujoh orang itu akan prumpuan itu, kurna sakaliannya tulah mumpuristrikan dia?

29Maka disahut Isa surta burkata pada marika itu, Kamu ini salah, subab tiada mungurti kitab dan kuasa Allah.

30Kurna diakhirat kulak tiada orang kahwen, dan tiada orang dikahwenkan, mulainkan iya itu sapurti maliekat Allah dalam shorga adanya.

31Adapun akan hal orang dihidopkan deripada matinya, bukankah kamu tulah mumbacha barang yang dikatakan Allah kapada kamu,

32Katanya, Bahwa aku Allah Ibrahim, dan Allah Isahak, dan Allah Yakob? Adapun Allah itu bukannya Allah orang yang mati, mulainkan bagie orang yang hidop.

33Maka apabila didungar ulih sagala orang banyak, lain hieranlah iya subab pungajarannya itu.

34Adapun sutlah didungar ulih orang Faresia bahwa Isa tulah mumatikan mulut orang Sadukia, maka burhimpunlah marika itu bursama sama.

35Maka burtanyalah sa'orang pundita tauret yang ada diantara marika itu, handak munchobai akan Isa,

36Katanya, Hie Guru, yang manakah dia hukom yang lebih busar adanya dalam tauret?

37Maka burkatalah Isa padanya, Bahwa handaklah angkau mungasihi Tuhan Allahmu itu dungan sugunap hatimu, dan dungan sugunap jiwamu, dan dungan sugunap akalmu.

38Inilah hukom yang purtama dan yang lebih busar adanya.

39Maka hukom yang kudua adalah sa'bagienya, Maka handaklah angkau mungasihi akan samamu manusia sapurti angkau mungasihi dirimu sundiri.

40Dalam hukom kudua inilah burgantong sagala tauret dan sagala surat nabi nabi.

41Adapun sutlah burhimpunlah orang Faresia bursama sama, maka burtanyalah Isa pada marika itu,

42Katanya, Apakah sangka kamu akan Almasih itu? anak siapakah dia? Maka jawab marika itu akan dia Daud punya.

43Maka burkatalah iya pada marika itu, Kalau bugitu bagimanakah Daud sundiri dungan elham roh munyubut akan dia itu Tuhan,

44Katanya, Tuhan yang maha busar tulah burfurman pada tuanku, Duduklah angkau disublah kananku, sahingga aku munarohkan sagala sutrumu itu akan jadi alas kakimu adanya?

45Subab itu jikalau Daud munyubut dia Tuhan, bagimanakah iya itu bulih munjadi anaknya?

46Maka s'patah kata pun tiadalah dapat disahut ulih sa'orang jua pun akan dia, maka deripada hari itulah sa'orang pun tiada brani burtanya kapadanya lagi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 22 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran