Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 23 >> 

1PADA tutkala itu burkatalah Isa kapada purhimpunan orang itu, dan kapada murid muridnya,

2Katanya, Adapun khatib khatib dan orang Faresia itu ada duduk diatas krosi Musa:

3Subab itu sagala susuatu yang disurohkannya burbuat, maka purbuatlah ulihmu akan dia; tutapi janganlah kamu munurut kulakuannya: kurna marika itu mungatakan sahja, tutapi tiada dipurbuatnya.

4Kurna marika itu mungikat tanggongan yang brat, dan susah dipikolnya, maka ditarohkannya diatas bau manusia; tutapi marika itu tiada mau munggrakkan iya itu dungan jarinya pun.

5Adapun sagala purbuatannya itu dipurbuatnya supaya dilihat ulih manusia sahja: kurna dilebarkannya azimat pada dahinya, dan dipanjangkannya rambu rambu pukieannya,

6Maka sukalah marika itu duduk pada tumpat kutinggian dalam purjamuan, dan pada kududukkan yang mulia dalam kunisanya,

7Dan lagi pula disukainya orang mumbri slam dipukan pukan, dan orang mumanggil akan dia Mulana, Mulana.

8Tutapi janganlah kamu ini dinamai Mulana: kurna ada sa'orang jua Guru kamu, iya itu Almasih; maka kamu skalian ini bursaudara.

9Janganlah kamu mumanggil kapada sa'orang jua pun dalam dunia ini bapa: kurna asa jua Bapamu, iya itu yang ada dishorga.

10Maka janganlah kamu dinamai guru guru: kurna sa'orang jua Guru kamu, iya itulah Almasih

11Tutapi yang turlebih busar diantara kamu iya itulah patut jadi hambamu.

12Maka barang siapa yang muninggikan dirinya iya itu akan dihinakan; dan barang siapa yang murundahkan dirinya iya itu akan ditinggikan.

13Tutapi karamlah bagiemu khatib khatib, dan orang Faresia, hie munafik I kurna kamu tulah mungunchikan krajaan shorga itu dihadapan manusia: maka kamu sundiri pun tiada masok, dan orang yang handak masok pun tiada kamu bri.

14Karamlah bagiemu khatib khatib, dan orang Faresia, hie munafik! kurna kamu makankan sagala harta bunda prumpuan janda, dan mulanjutkan sumbahyang dungan pura pura: subab itulah kamu akan munurima seksa yang turlebih brat.

15Karamlah bagiemu khatib khatib, dan orang Faresia, hie munafik! kurna kamu munglilingi laut dan darat akan munjadi sa'orang mualaf, dan apabila iya jadi dumkian, maka kaum jadikan pula dia isi naraka dua kali ganda turlebih deripada kamu sundiri.

16Karamlah bagiemu, hie pumimpin buta, yang burkata, Jikalau barang sa'orang bursumpah dungan nama kaabah, iya itu tiada mungapa; tutapi jikalau barang sa'orang yang bursumpah dungan nama mas kaabah, iya itu munjadi purlu!

17Hie orang bodoh dan buta: apakah yang turlebih busar, maskah, atau kaabahkah yang munjadikan mas itu mulia?

18Dan lagi katamu jikalau barang sa'orang yang bursumpah dungan nama tumpat pursumblihan, iya itu tiada mungapa; tutapi jikalau iya bursumpah dungan nama pursumbahan yang diatas tumpat itu, iya itu munjadi dosa.

19Hie orang bodoh dan buta: apakah yang turlebih busar, pursumbahankah, atau tumpat pursumblihankah yang munjadikan pursumbahan itu mulia?

20Subab itu barang siapa yang bursumpah dungan nama tumpat pursumblihan, surasa iya bursumpah dungan nama tumpat itu, dan dungan nama sakalian yang diatasnya itu.

21Dan barang siapa yang bursumpah dungan nama kaabah, surasa iya bursumpah dungan nama kaabah, dan dungan nama yang munduduki iya itu.

22Dan barang siapa yang bursumpah dungan nama shorga, maka surasa iya bursumpah dungan aras Allah, surta dungan nama yang duduk diatasnya itu.

23Karamlah bagiemu khatib khatib, dan orang Faresia, hie munafik! kurna kamu mumbayar dalam sapuloh asa deripada sulasih dan adas manis dan jintan, tutapi kamu laliekan purkara yang turlebih brat hukumnya dalam tauret, iya itu bunar, dan rahmat, dan iman: adapun sagala purkara ini patutlah kamu burbuat, tutapi janganlah kamu muninggalkan purkara itupun.

24Hie pumimpin buta, kuman kamu tapiskan, tutapi onta kamu tulan bulat.

25Karamlah bagiemu khatib khatib, dan orang Faresia, hie munafik! bahwa kamu munyuchikan luar chawan dan pinggan, tutapi dalamnya punoh dungan rumpasan dan nujis.

26Hie orang Faresia yang buta, suchikanlah dahulu dalam chawan dan pingganmu, supaya diluarnya pun bulih suchi.

27Karamlah bagiemu khatib khatib dan orang Faresia, Hie monafik! Bahwa adalah kamu sapurti kubor yang dilubor putih, sasungguhnya klihatan diluarnya chantek, tutapi dalamnya punuh dungan tulang orang mati, dan sagala junis chumar.

28Maka dumkianlah adanya kamu ini klihatan diluar bunar pada manusia, tutapi dalamnya punuh dungan tipu dan kujahatan.

29Karamlah bagiemu, khatib khatib dan orang Faresia, Hie monafik! kurna kamu mumbaiki kubor sagala nabi nabi, dan munghiasi kubor orang yang burbakti,

30Sambil kamu burkata, Jikalau kiranya ada kami pada tutkala zaman nenek moyang kami, nuschaya tiadalah kami sudaya dungan marika itu munumpahkan darah nabi nabi itu.

31Dumkianlah kamu juga munjadi saksi atas diri kamu, bahwa kamulah anak chuchu yang tulah mumbunuh nabi nabi.

32Bahwa chukopkanlah ulihmu sukatan nenek moyangmu itu.

33Hie ular, dan kuturunan ular yang bisa, bagimanakah kulak kamu bulih lupas lari dirimu deripada seksa naraka itu?

34Subab itulah, bahwa aku akan munyuruhkan kapadamu bubrapa nabi, dan pundita, dan guru: maka sa'tungah deripada marika itu kamu akan mumbunoh dungan rugang; dan sa'tungah deripada marika itu kamu susah dungan jari ampi dalam kunisa kunisa kamu, dan kamu akan munghambat dia deripada sa'buah nugri ku'sabuah nugri:

35Supaya turtanggonglah kaatasmu sagala darah orang yang bunar itu yang tulah turtumpah diatas bumi, iya itu deripada darah Habel orang yang bunar itu sampielah kapada darah Zakaria anak Barakia, yang tulah kamu bunoh diantara kaabah dungan tumpat pursumblihan.

36Sasungguhnya juga aku burkata padamu, Bahwa sagala purkara ini akan burlaku juga dalam zaman orang ini.

37Hie Jerusalem, Jerusalem, yang mumbunoh sagala nabi, dan murujam akan sagala orang yang disuruhkan kapadamu, maka adalah bubrapa kali sudah aku handak munghimpunkan anak anak kamu, sapurti sa'ekor ibu ayam yang munghimpunkan anak anaknya kabawah kupaknya, maka tiada kamu mau!

38Bahwa sasungguhnya kulak tumpat kadiamanmu itu akan munjadi sunyi sunyap.

39Bahwa aku burkata padamu, Deripada waktu ini tiadalah dapat kamu mulihat aku lagi, sampie kamu burkata kata, Barbahgialah orang yang datang dungan nama Tuhan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 23 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran