Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 5 >> 

1MAKA munyubranglah marika itu kasubrang sana tasek itu, kudalam nugri orang orang Gadarin.

2Maka sutlah sudah Isa naik deri prahu, sabuntar itu juga burtumulah iya dungan sa'orang; yang kuna jin yang nujis kluar deripada kubor kubor.

3Iya tinggal diantara kubor kubor; maka sa'orang pun tiadalah dapat mungikat akan dia, atau dungan rantie pun.

4Kurna adalah slalu iya itu dipasongkan dan dirantiekan, maka rantie rantie itu dipatah patahkannya burkuping kuping, dan pasong itupun puchahlah burkuping kuping: atau sa'orang pun tiada bulih munjinakkan dia.

5Maka slalulah, pada siang dan malam, iya digunong gunong, dan di kubor kubor, burtreak, surta dipotongnya dirinya dungan batu batu.

6Akan tutapi apabila dilihatnya Isa deri jau, maka burlarilah iya datang munyumbah akan dia,

7Sambil iya burtreak dungan nyaring suara, katanya, Apakah aku ini kapadamu, Isa Anak Allah yang maha tinggi? Aku sumpahi akan dikau dumi Allah, bahwa janganlah angkau seksakan aku.

8Maka kata Isa kapadanya, Kluarlah deripada orang itu angkau, jin yang nujis.

9Maka ditanyanya akan dia, Apakah namamu? Maka jawabnya, katanya, adapun namaku itu Lijion: kurna adalah kami banyak.

10Maka dipintanyalah kapada Isa banyak banyak supaya jangan dibuangkannya akan dia kluar nugri.

11Maka adalah dukat dungan gunong itu banyaklah babi burkawan kawan makan.

12Maka sagala hantu itu muminta kapadanya, katanya, Surohkanlah akan kami purgi kapada babi babi itu, supaya bulih kami masok kudalamnya.

13Arkian maka dibrilah ulih Isa izin akan dia. Maka hantu yang nujis itupun kluarlah, lalu masok kapada babi babi itu: maka sagala kawan babi babi itupun larilah turun dungan drasnya kapada tumpat churam itu, masok kudalam tasik, (ada s'kira kira dua ribu;) lalu tungglamlah dalam ayer.

14Maka orang yang mumliharakan babi itupun burlarilah purgi mumbri tau itu kudalam nugri, dan kadarat darat. Maka marika itu skalian pun kluar datang mulihat, apakah yang tulah jadi itu.

15Maka datanglah marika itu mundapatkan Isa, surta mulihat akan orang yang dirasok hantu itu, dan ligion itu, adalah duduk, mumakie kain, surta buringatan butul: maka takutlah marika itu.

16Shahadan adapun orang yang tulah mulihat akan purkara itupun mumbrilah tau kapada marika itu deri hai orang yang dirasok hantu itu, dan deri hal babi babi itupun.

17Maka marika itu pun muminta kapadanya supaya iya undor deripada jajahannya itu.

18Maka sutlah baliklah Isa kaprahu, maka orang yang dirasok hantu itupun muminta kapadanya, supaya iya pun bulih bursama sama dungan dia.

19Maka dalam itu pun tiadalah diluluskan ulih Isa akan dia, tutapi katanya padanya, Pulanglah angkau karumahmu, kapada sahabat sahabatmu, dan katakanlah padanya bagimana busar purkara yang tulah dipurbuat ulih Tuhan akan dikau, dan iya tulah mungasihani akan dikau.

20Maka pulanglah iya, lalu dimulainya mumashorkan dalam nugri Dikapolis, bagimana busar purkara yang tulah dipurbuat ulih Isa akan dia: maka skalian orang pun hieranlah.

21Shahadan sutlah Isa itu tulah kumbali pula dungan prahu itu kasubrang, maka banyaklah orang datang burkrumun kapadanya: tutkalah iya dukat kapada tasik itu.

22Maka sasunggohnya adalah sa'orang punghulu kunisa namanya Jairus; maka apabila dilihatnya akan Isa, lalu jatohlah iya dikakinya.

23Maka dipintanyalah banyak banyak kapadanya, katanya, Adalah anakku prumpuan kuchil turbaring hampirlah mati: Maka kupintalah kapadamu, marilah buboh tanganmu kaatasnya, supaya iya sumbohlah; maka iya kulak akan hidop.

24Maka purgilah Isa dungan dia; surta banyaklah orang mungikut dia, dan munyusakkan dia.

25Maka adalah sa'orang prumpuan, yang tumpah tumpah darahnya dua blas tahun lamanya.

26Maka iya tulah murasai bubrapa purkara deripada bubrapa tabib, dan iya tulah mumblanjakan barang yang ada kapadanya, tiadalah juga baik, mulainkan makin burtambah tambah lebih sakitnya,

27Maka apabila didungar ulih prumpuan itu, deri hal Isa, datanglah iya dalam diasak orang, deri blakang, lalu dijamahnya bajunya.

28Kurna katanya, Jikalau bulih kujamah pakieannya sahja, nuschaya aku akan sumboh.

29Maka tiba tiba jalan darahnya itupun kringlah; surta dirasai ulih prumpuan itu tulah sumbohlah punyakitnya itu.

30Maka dungan sa'kutika itu juga dikutauilah ulih Isa, dalam dirinya, bahwa kuasa tulah kluarlah deripadanya, maka burpalinglah iya kublakang, dalam susak itu, sambil burkata, Siapakah jamah pakieanku?

31Maka kata murid muridnya kapadanya, Angkau lihatlah orang orang banyak ini, mungasak akan dikau, maka angkau katakan siapakah munjamah aku?

32Maka mulihatlah iya burkuliling dilihatnya prumpuan itu yang tulah burbuat purkara ini.

33Tutapi prumpuan itupun kutakutanlah dungan gumuntar, ulih subab mungutaui barang yang tulah jadi dalamnya itu, maka datanglah iya sujudlah dihadapan Isa, sambil dikatakannya skalian itu dungan sabunarnya.

34Maka kata Isa kapada prumpuan itu, Anak, bahwa imanmu itu munjadikan angkau sumboh; purgilah angkau dungan slamatnya, maka punyakitmu itupun akan sumboh.

35Adapun samuntara iya lagi tungah burkata kata, maka datanglah sa'orang kapada punghulu kunisa itu, katanya, Bahwa anakmu prumpuan itu sudah mati, mungapakah angkau mumbuat susah kapada Guru.

36Maka surta didungar ulih Isa akan purkataan yang dikatakannya itu, maka katanya kapada punghulu kunisa, Janganlah angkau takut, mulainkan purchayalah.

37Maka tiadalah dibri ulih Isa sa'orang pun mungikut dia, mulainkan Petros, dan Yakob, dan Yahya saudara Yakob itu.

38Maka datanglah iya karumah punghulu kunisa itu, dilihatnya gadoh, maka adalah marika itu munangis dan muratap yang amat sangat.

39Maka apabila masoklah iya kudalam, lalu katanya kapada marika itu, Mungapakah kamu mumbuat purgadohan ini, dan munangis? sidayang ini bukannya mati, mulainkan tidor.

40Maka diturtawakanlah ulih marika itu akan dia surta diolok olokkan. Akan tutapi apabila disuruhnya kluar skalian marika itu, maka dibawanya ibu bapa sidayang itu, surta dungan orang yang bursama sama dungan dia itu, lalu masok kudalam tumpat sidayang itu burbaring.

41Maka dipuggangnya akan tangan sidayang itu, sambil burkata kapadanya, Talitha kumi; yang tursalin artinya, Dayang, aku burkata kapadamu, bangunlah.

42Maka dungan sakutika itu juga sidayang itupun bangunlah, lalu burjalan; kurna adalah umornya tulah dua blas tahun, maka skalian marika itu pun hieranlah dungan ajaib yang busar.

43Maka dipintalah ulih Isa dungan sakutika itu janganlah sa'orang pun patut tau; surta dipusannya brilah makan kapada sidayang itu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran