Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KEASBERRY]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 3 >> 

1BURMULA tuliskanlah surat pada muleikat sidang jumaat yang diSardis; Maka inilah purkara purkara yang dikatakan ulih tujoh Roh Allah, dan tujoh buah bintang; Bahwa aku mungataui akan sagala pukurjaanmu, maka angkau adalah mumpunyai suatu nama yang angkau ada hidop, tutapi mati adanya.

2Maka jagalah angkau, surta kuatkanlah purkara purkara yang ada tinggal itu, yang hampir mau mati: kurna tiadalah aku dapat pukurjaanmu itu samporna dihadapan Allah.

3Maka subab itu ingatlah angkau bagimana angkau tulah munurima dan munungar itu, puganglah tugoh tugoh, surta burtaubat. Maka jikalau tiada kulak angkau burjaga, aku akan datang kapadamu sapurti punchuri, maka tiada angkau kulak mungataui pada jam yang manakah aku akan datang padamu.

4Maka adalah padamu sudikit sahja nama muskipun diSardis itu yang tiada kuna kotor pakeiannya; maka marika itulah kulak akan burjalan surtaku dungan mumakie putih: kurna marika itulah layak adanya.

5Maka orang yang munang, iyalah kulak dipursalini dungan pakeian putih; maka tiadalah kulak aku parangkan namanya deri dalam kitab ahyat, mulainkan aku akan mungaku namanya dihadapan Bapaku, dan dihadapan sagala muleikatnya.

6Maka barang siapa yang ada burtulinga, handaklah didungarnya akan purkataan yang dikatakan ulih Roh kapada sidang sidang jumaat.

7Burmula tuliskanlah surat kapada muleikat sidang jumaat yang diFiladelfia; Maka inilah purkara purkara yang dikatakan ulih dia yang suchi, dan iya yang bunar, iya yang mumagang anak kunchi Daud, maka iya yang mumbuka, sa'orang pun tiada dapat munutup! dan munutup sa'orang pun tiada dapat mumbuka;

8Bahwa aku kutauilah akan sagala pukurjaanmu: maka sasungguhnya, tulah kudirikan dihadapanmu suatu pintu yang turbuka, maka sa'orang juapun tiada dapat munutupkan dia; kurna adalah angkau sudikit kuat, dan tulah mumliharakan purkataanku, maka tiada angkau bursangkal akan namaku.

9Maka sasungguhnya, aku akan munjadikan dia orang kanisa Sheitan, yang mungatakan dirinya orang Yahudi, tapi bukan, mulainkan iya burdusta; bahwasanya, aku kulak munjadikan marika itu datang sujud dikakimu, dan iya kulak mungataui aku mungasihi dikau

10Maka subab angkau tulah mumliharakan purkataan sabarku, maka aku pun akan mumliharakan dikau deripada waktu purchobaan, yang akan datang kaatas sluruh bumi, iya itu akan munchobai sagala yang diam diatas muka bumi.

11Maka sasungguhnya, dungan sugrahnya aku akan datang: puganglah tugoh tugoh purkara yang ada kapadamu itu, supaya jangan diambil ulih sa'orang jua pun akan mahkotamu itu.

12Maka orang yang munang bahwa kujadikan dia itu satu tiang batu dalam kahaba Allahku, maka iya kulak tiada akan kluar lagi: maka aku akan munyuratkan atasnya nama Allahku, dan nama nugri Allahku, iya itu Jerusalem yang bharu, yang kluar turun deri dalam Shorga deripada Allahku: aku akan munuliskan atasnya namaku yang bharu.

13Maka orang yang ada burtulinga, handaklah iya munungar akan purkara yang dikatakan ulih Roh kapada sidang sidang jumaat itu.

14Burmula tuliskanlah surat kapada muleikat sidang jumaat yang diLaodikeia; Maka inilah purkara purkara yang dikatakan ulih Amin, iya itu saksi yang Sutiawan dan bunar, purmulaan kajadian Allah;

15Bahwa kukutaui akan sagala pukurjaanmu, maka tiadalah angkau sujuk atau panas: kusukai angkau sujuk atau panas,

16Kalau bagitu, subab angkau suam, iya itu tiada sujuk atau panas, maka aku kulak akan muludahkan angkau kluar deri dalam mulutku.

17Subab angkau burkata, aku kaya, dan burtambah tambah dungan harta, dungan tiada burkurangan barang apa apa; tutapi tiada angkau kutaui bahwa angkau chilaka, dan malang, dan miskin, dan buta, dan burtulanjang:

18Maka aku nasihatkan akan dikau bulilah mas deripadaku yang tulah diuji dungan api, supaya angkau kulak munjadi kaya: dan lagi pakeian putih, supaya angkau bursalin, dan supaya malu tulanjangmu itu jangan klihatan; dan lantikkanlah matamu dungan chulak, supaya angkau bulih mulihat.

19Maka sa'banyak orang yang kukasihi, maka kutungking dan kususah: maka subab itu handaklah angkau rajin, surta burtaubat.

20Maka tengoklah, aku ada burdiri dipintu, surta mungutok: jikalau barang siapa munungar suaraku, dibukanya pintu, aku akan datang kapadanya, makan bursama sama, dan iya bursama dungan aku.

21Maka kapada orang yang munang aku akan mungurniakan dia duduk bursama sama dungan aku diatas arashku, sapurti aku pun tulah munang, dan ada duduk bursama sama dungan Bapaku diatas arashnya.

22Maka barang siapa yang ada burtulinga, handaklah didungarnya akan purkara yang dikatakan ulih Roh kapada sidang sidang jumaat itu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran