Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 19 >> 

1SABERMOELA, adapon pada masa Apolos lagi diKorinti dan satelah dilaloei Pa'oel akan tanah dihoeloe negari itoe, sampailah ija ka Epesoes, didapatinja akan beberapa orang moerid disana.

2Laloe bertanjalah ija akan mareka-itoe: Adakah kamoe berolih Rohoe'lkoedoes tatkala kamoe pertjaja? Maka sahoet mareka-itoe: Belom pernah kami menengar ada Rohoe'lkoedoes.

3Maka bertanjalah ija poela akan mareka-itoe: Kalau bagitoe, atas djalan manakah kamoe dibaptiskan? Sahoet mareka-itoe: Atas djalan baptisan Jahja.

4Maka kata Pa'oel: Bahwa-sanja dibaptiskan Jahja dengan baptisan tobat, disoeroehnja orang pertjaja akan Dia, jang datang kelak kemoedian daripadanja, ija-itoe akan Isa Almasih.

5Satelah didengarnja perkara jang demikian mareka-itoepon dibaptiskan demi nama Toehan Isa.

6Serta ditoempangkan Pa'oel tangannja pada mareka-itoe toeroenlah Rohoe'lkoedoes kapadanja, sahingga mareka-itoe berkata-kata dengan behasa lain-lain dan bernoeboeat.

7Maka adalah banjak mareka-itoe kira-kira doewa-belas orang.

8Maka Pa'oel pon masoeklah kadalam masdjid laloe berkata-kata dengan bebasnja tiga boelan lamanja, di-adjarkannja dan dinjatakannja kapada mareka-itoe perkara karadjaan Allah.

9Tetapi satelah beberapa orang mengeraskan hatinja dan tamaoe pertjaja, melainkan di-oempatnja djalan Toehan dihadapan orang banjak, oendoerlah Pa'oel daripada mareka-itoe, di-asingkannja segala moerid itoe daripadanja, laloe sahari-hari mengadjarlah ija dalam tempat beladjar sa'orang jang bernama Tiranoes.

10Maka selaloe dengan hal jang demikian doewa tahoen lamanja, sahingga segala orang jang diam di Asia pon menengar pengadjaran Toehan Isa, baik orang Jehoedi, baik orang Gerika.

11Maka dengan tangan Pa'oel di-adakan Allah boekan barang-barang moedjizat.

12Sahingga dibawa oranglah akan sapoe-tangan dan ikat-pinggang dari toeboeh Pa'oel, disentoehkannja kapada orang sakit laloe terbanglah penjakitnja dan kaloewarlah segala arwah djahat.

13Kalakian, maka beberapa orang Jehoedi, jang beranjoet lagi hobatan, itoe sendiri mengambil koewasa akan menjeboet nama Toehan Isa atas orang jang kamasoekan roh djahat, katanja: Bahwa kami menjoempahi kamoe demi Isa, jang dichabarkan Pa'oel.

14Adapon orang jang berboewat demikian, ija-itoe toedjoeh-orang anak Sekewa, sa'orang penghoeloe imam Jehoedi.

15Tetapi disahoet olih roh djahat, katanja: Bahwa akan Isa koekenal dan akan Pa'oel pon akoe tahoe, tetapi kamoe ini siapa?

16Laloe orang jang kamasoekan roh djahat itoepon menjerboekan dirinja kapada mareka-itoe, di-alahkannja, menanglah ija, sahingga mareka-itoepon lari kaloewar dari dalam roemah bertelandjang lagi dengan loekanja.

17Maka petjahlah chabar itoe di-antara segala orang Jehoedi dan orang Gerika, jang diam dinegari Epesoes, maka mareka-itoe sakalian pon kadatangan takoet dan dipermoeliakan oranglah akan nama Toehan Isa.

18Maka banjaklah orang jang pertjaja itoe datang sambil mengakoe dan mentjeriterakan segala perboewatannja sendiri.

19Maka adalah banjak orang, jang dehoeloe mengerdjakan pekerdjaan sia-sia, itoepon menghimpoenkan segala poestakanja, dibakarnja habis dihadapan orang sakalian, maka pada kira-kira mareka-itoe adalah harganja sampai lima laksa keping perak.

20Demikian itoe makinlah katahoean sabda Toehan dengan koewasanja serta dengan kamenangannja.

21Hata satelah selesai segala perkara ini, Pa'oel pon berniat dalam hatinja, satelah soedah dilaloeinja Makedoni dan Akaja dehoeloe, hendaklah ija pergi ka Jeroezalem poela, katanja: Kalau akoe soedah sampai kasana kelak, akoe hendak pergi kanegari Roem pon.

22Satelah disoeroehkan Pa'oel doewa orang jang berchidmat kapadanja pergi ka Makedoni, ija-itoe Timotioes dan Erastoes, tinggallah ija sendiri sedikit hari lagi di Asia.

23Maka pada masa itoe djoega djadilah soeatoe gempar boekannja ketjil sebab perkara djalan Toehan itoe;

24Karena adalah sa'orang toekang perak, bernama Demeterioes, pentjehariannja memperboewat roemah-roemahan berhala Diana daripada perak, maka pekerdjaannja itoe mendatangkan oentoeng boekan sedikit kapada segala orang pandai itoe.

25Maka olih Demeterioes dihimpoenkanlah mareka-itoe serta dengan segala orang jang makan opah dalam pekerdjaan itoe, laloe katanja: Hai toewan-toewan sakalian, kamoe tahoe akan hal, bahwa daripada pekerdjaan inilah kita mendapat oentoeng besar.

26Maka telah kamoe lihat dan kamoe dengar, bahwa boekan dinegari Epesoes sadja, melainkan hampir disaloeroeh tanah Asia pon banjak orang diboedjoek dan dibalikkan olih Pa'oel, katanja barang jang diperboewat dengan tangan itoe boekan ilah adanja.

27Maka dalam hal jang demikian boekan sadja pekerdjaan ini hampir-hampir akan binasa, melainkan roemah dewi Diana jang besar itoepon dihinakan oranglah, dan kamoeliaannja, jang disembah olih orang isi sagenap Asia dan segala doenia, itoepon akan binasa kelak.

28Demi didengar olih mareka-itoe akan hal jang demikian, penoehlah hatinja dengan marah, laloe berseroe-seroelah mareka-itoe, katanja: Besarlah Diana orang Epesoes!

29Maka sanegari itoepon penoehlah dengan hoeroe-hara dan bersama-sama dengan sahati berdoejoen-doejoenlah mareka-itoe katempat wajangnja, dihelanja sertanja akan Gajoes dan Aristarkoes, ija-itoe orang Makedoni, kawan sadjalan dengan Pa'oel.

30Maka apabila Pa'oel hendak masoek kapada orang banjak, tidak ija-itoe diberi olih segala moerid.

31Danlagi beberapa orang penghoeloe benoea Asia, jang sahabatnja, menjoeroehkan orang mendapatkan dia dan meminta kapadanja djangan pergi katempat wajang itoe.

32Maka berseroelah mareka-itoe, sa'orang kata bagini, sa'orang kata bagitoe, karena haroe-biroelah orang sakalian, dan kabanjakan mareka-itoepon tatahoe akan sebabnja berkeroemoen mareka-itoe.

33Maka dikaloewarkannja Iskandar dari antara orang banjak, ditoelak olih orang Jehoedi akandia kahadapan. Maka olih Iskandar dilambai dengan tangannja, hendak menjahoet kapada orang banjak.

34Tetapi serta diketahoeinja akandia orang Jehoedi, berseroelah mareka-itoe sakalian saperti dengan soewara satoe djoea, kira-kira doewa djam lamanja, katanja: Besarlah Diana orang Epesoes!

35Hata satelah soedah didiamkan olih djoeroe-toelis negari akan orang banjak, laloe katanja: Hai kamoe orang Epesoes, siapa manoesia jang tatahoe akan hal negari Epesoes djoega memeliharakan roemah Diana jang besar dan patoengnja jang telah toeroen dari kainderaan?

36Maka tegal segala perkara ini tabolih dibantahi lagi, patoetlah kamoe berdiam diri dan djangan kamoe berboewat barang soeatoe dengan goepoeh-goepoeh.

37Karena kamoe bawa kamari akan orang ini, boekan ija mentjoeri harta dewatamoe, dan boekan poela ija menghoedjat nama dewimoe.

38Sebab itoe kalau Demeterioes dan orang lain, jang sama pentjehariannja, ada barang perdawaan atas orang, adalah hari bitjara dan wali pon, hendaklah mareka-itoe mendawa sa'orang akan sa'orang.

39Maka kalau kamoe menoentoet perkara jang lain, ija-itoe bolih dibitjarakan dalam madjelis bitjara jang betoel.

40Karena adalah kita ini dalam soesah sebab hoeroe-hara, jang djadi pada hari ini, entah barangkali kita ditoedoeh hendak mendoerhaka, karena tiadalah sasoeatoe sebab, jang bolih kita beri djawab akan perkara pergadoehan ini.

41(19-40) Hata satelah soedah ija berkata demikian, dilepaskannja perhimponan itoe pergi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 19 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran