Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 7 >> 

1Arakian, maka kata imam-besar: Ijakah segala perkara itoe demikian?

2Maka sahoet Istepanoes: Hai kamoe sakalian, saoedara-saoedara dan bapa-bapa, dengarlah kiranja olihmoe ini: Bahwa Allah, jang mempoenjai segala kamoeliaan, itoe kalihatan kapada mojang kita Iberahim, tatkala lagi ija dinegari Mesopotami, dehoeloe daripada ija mengediami Haran.

3Maka sabda Allah kapadanja: Kaloewarlah engkau dari dalam negarimoe dan dari antara kaum-koelawargamoe: pergilah kanegari, jang akan koetoendjoek kapadamoe.

4Maka kaloewarlah ija dari negari orang Kasdim, laloe doedoek diHaran. Hata maka kemoedian daripada mati bapanja, dipindahkan Allah akandia dari sana kanegari ini, katempat kamoe ada doedoek sakarang.

5Maka tidak diberikannja behagian poesaka dalam negari ini, djikalau sapelangkah kaki pon tidak, melainkan didjandjinja kapadanja hendak diberikannja akan miliknja kemoedian dan kapada benihnja, ija-itoe sabelom lagi Iberahim beranak.

6Maka sabda Allah demikian: "Bahwa anak-tjoetjoenja akan menoempang dalam negari lain dan diperhambakan orang akandia, dan mareka-itoe akan di-aniajakan empat ratoes tahoen lamanja disana."

7Danlagi sabda Allah: "Bahwa Akoe akan menghoekoemkan bangsa orang, jang memperhambakan mareka-itoe, kemoedian daripada itoe mareka-itoe akan kaloewar daripada negari itoe dan berboewat bakti kapadakoe ditempat ini."

8Maka diberikannja kapadanja perdjandjian soenat. Hata maka Iberahim pon beranaklah Ishak, laloe disoenatkannja pada kadoelapan hari oemoernja; maka Ishak beranak Jakoeb dan Jakoeb pon beranak kadoewa-belas asal bangsa ini.

9Maka asal-asal bangsa inipon datanglah dengkinja akan Joesoep, laloe didjoewalnja Joesoep kanegari Masir, tetapi disertai Allah akandia.

10Dan dilepaskan Allah akandia daripada segala kasoekarannja dan dikaroeniakannja kapadanja rahmat dan akal-boedi dihadapan Piraoen, radja Masir, didjadikannja ija penghoeloe dalam negari Masir dan dalam segala astana baginda.

11Kalakian, maka datanglah bela kalaparan atas saloeroeh negari Masir dan Kanaan serta dengan kapitjikan besar, maka nenek-mojang kita pon tidak mendapat makan.

12Tetapi satelah didengar olih Jakoeb bahwa adalah gandoem diMasir, disoeroehkannja moela-moela nenek-mojang kita kasana.

13Maka pada kadoewa kalinja kakenalanlah Joesoep kapada kakak-adiknja dan katahoeanlah bangsa Joesoep pon kapada Piraoen.

14Kemoedian disoeroeh olih Joesoep akan orang pergi memanggil bapanja, ija-itoe Jakoeb dengan segala anak-boewahnja, toedjoeh poeloeh lima orang banjaknja.

15Hata maka toeroenlah Jakoeb ka Masir, laloe matilah disana, baik ija, baik segala nenek-mojang kita.

16Maka mait mareka-itoe sakalian dipindahkanlah kanegari Sichem, ditanamkan dalam koeboer, jang dibeli olih Iberahim dengan sakian harganja kapada bani Emor, ija-itoe bapa Sichem.

17Bermoela, tatkala hampirlah sampai waktoe perdjandjian Allah, jang didjandjinja kapada Iberahim pakai soempah, bangsa itoepon makinlah bertambah-tambah banjaknja dinegari Masir;

18Sampai kapada masa bangkitlah poela sa'orang radja lain, jang tidak tahoe akan Joesoep.

19Maka olih radja itoe dipakai semoe-daja akan bangsa kita, di-aniajakannja nenek-mojang kita, sahingga diboewangnja kanak-kanak mareka-itoe, soepaja djangan bertambah-tambah banjaknja.

20Hata maka pada masa itoe Moesa pon djadilah dan adalah amat eloek parasnja; maka dipeliharakanlah akandia tiga boelan lamanja dalam roemah bapanja.

21Satelah diboewangnja maka dipoengoet olih poeteri Piraoen akandia, dipeliharakannja bagaikan anaknja sendiri.

22Maka kapada Moesa pon di-adjarkanlah segala elmoe orang Masir, sahingga pandailah ija pada segala perkataan dan pekerdjaan.

23Satelah sampai oemoernja genap empat-poeloeh tahoen, tergeraklah hatinja hendak pergi mendapatkan segala saoedaranja, ija-itoe bani Isjrail.

24Demi dilihatnja sa'orang di-aniajakan, dilindoengkannja dan ditoentoetnja bela orang jang di-oesik, diboenoehnja orang Masir itoe,

25Karena pada sangkanja saoedara-saoedaranja bolih mengerti, bahwa Allah hendak melepaskan mareka-itoe olih tangannja, tetapi tidak djoega mareka-itoe mengerti.

26Maka pada kaesoekan harinja datanglah Moesa poela, didapatinja akan mareka-itoe tengah berkalahi, laloe di-adjaknja berdamai, katanja: Hai toewan-toewan, boekankah kamoe ini orang bersaoedara? Mengapa kamoe menganiaja sa'orang akan sa'orang?

27Tetapi orang jang menganiajakan kawannja itoe menoelak akandia, katanja: Siapa mendjadikan dikau penghoeloe dan hakim bagai kami?

28Hendakkah engkau memboenoeh akoe poela saperti kalamarin kauboenoeh orang Masir itoe?

29Laloe larilah Moesa olih sebab perkataan ini dan djadilah ija orang dagang dinegari Midian, maka disana beranaklah ija laki-laki doewa orang.

30Hata satelah genaplah empat-poeloeh tahoen lagi, kalihatanlah kapadanja malaikat Toehan dipadang Tiah, hampir boekit Torsina, dalam beloekar doeri jang bernjala.

31Demi dilihat Moesa akan penglihatan jang demikian hairanlah ija, laloe dihampirinja hendak menengok; maka datanglah soeatoe boenji soewara daripada Toehan kapadanja,

32Mengatakan: "Bahwa Akoe inilah Allah nenek-mojangmoe, ija-itoe Allah Iberahim dan Allah Ishak dan Allah Jakoeb." Maka sangat goemetarlah Moesa, sahingga taberani memandang penglihatan itoe lagi.

33Maka bersabdalah Toehan kapadanja: "Tanggalkanlah kasoet daripada kakimoe, karena adapon tempat engkau berdiri ini, ija-itoe tanah soetji adanja."

34"Bahwa telah koelihat baik-baik kasoekaran segala hambakoe jang dinegari Masir, dan keloeh-kesahnja pon koedengar, maka toeroenlah Akoe hendak melepaskan mareka-itoe darisana. Sakarang pon marilah, Akoe hendak menjoeroehkan dikau ka Masir."

35Bahwa Moesa inilah jang disangkal olih mareka-itoe, katanja: Siapakah mendjadikan dikau penghoeloe dan hakim? orang ini djoega disoeroehkan Allah akan penghoeloe dan penoeloeng olih tangan malaikat, jang kalihatan kapadanja dalam beloekar doeri itoe.

36Ija-itoelah dia, jang menghantar akan mareka-itoe kaloewar kemoedian daripada di-adakannja beberapa moedjizat dan tanda-tanda dalam negari Masir dan dilaoet Kolzom dan dalam padang Tiah empat poeloeh tahoen lamanja.

37Maka Moesa itoelah jang berkata kapada bani Isjrail demikian: "Bahwa Toehan Allahmoe akan membangkitkan sa'orang nabi dari antara segala saoedaramoe saperti akoe ini, maka hendaklah kamoe menoeroet akandia."

38Maka inilah dia, jang dalam perhimponan dipadang Tiah beserta dengan malaikat itoe, jang bersabda kapadanja di-atas boekit Torsina dan kapada nenek-mojang kita, dan jang berolih segala perkataan salamat itoe, soepaja disampaikannja kapada kita.

39Maka nenek-mojang kita tamaoe menoeroet akandia, melainkan ditoelaknja dan hati mareka-itoe pon tjenderoenglah ka Masir,

40Katanja kapada Haroen: Perboewatkanlah kami berhala jang bolih mendjadi pengandjoer kami, karena adapon Moesa, jang membawa akan kami kaloewar dari negari Masir itoe, entah apa halnja kami tatahoe.

41Maka pada masa itoe djoega diperboewat olih mareka-itoe sa'ekoer patoeng saroepa dengan anak lemboe, laloe dipersembahkannja korban kapada berhala itoe dan bergemarlah hati mareka-itoe akan perboewatan tangannja.

42Maka Allah pon berpalinglah dirinja, diserahkannja mareka-itoe akan berboewat bakti kapada segala tantara dilangit, saperti jang terseboet dalam kitab segala nabi, boenjinja: "Hai orang isi roemah Isjrail, adakah pernah kamoe mempersembahkan kapadakoe korban sembelehan dan persembahan dalam padang Tiah itoe empat-poeloeh tahoen lamanja?"

43"Sasoenggoehnja kamoe arak chaimah Moloch dan bintang Rimpan, dewamoe, dan segala patoeng jang kamoe perboewat hendak menjembah dia. Maka Akoe akan memindahkan kamoe kasabelah sana negari Babilon."

44Bahwa chaimah assjahadat itoe adalah di-antara nenek-mojang kita dalam padang Tiah, saperti jang dipesan olih Dia, jang bersabda kapada Moesa demikian: "Perboewatlah olihmoe akandia atas toeladan, jang kaulihat itoe."

45Maka ija-itoelah jang diterima olih nenek-mojang kita dan jang dibawanja masoek dengan Joesak kadalam tempat kadiaman orang kapir, jang dihalaukan Allah dari hadapan nenek-mojang kita, sampailah kapada zaman Da'oed.

46Maka Da'oed itoelah jang berolih karoenia daripada Allah, dipintanja soepaja bolih mendapat soeatoe tempat kadoedoekan akan Allah Jakoeb.

47Maka Solaimanlah jang membangoenkan saboewah roemah akan Dia.

48Tetapi Allah taala tidak mengediami roemah, jang diperboewat olih tangan manoesia, saperti kata nabi itoe:

49Demikianlah sabda Toehan: "Bahwa sorga itoe arasjkoe dan boemi itoe alas kakikoe. Apa matjam roemah hendak kamoe perboewat akan dakoe, ataw tempat mana perhentiankoe?"

50"Boekankah segala perkara itoe perboewatan tangankoe djoega?"

51Hai orang jang keras tengkokmoe dan jang tidak bersoenat hati dan telingamoe, bahwa pada sadiakala kamoe merintangi Rohoe'lkoedoes, saperti nenek-mojangmoe maka kamoe pon demikian.

52Daripada segala nabi mana jang tidak di-aniajakan olih nenek-mojangmoe? Bahwa diboenoehnja segala orang, jang mengchabarkan dehoeloe peri hal kadatangan orang benar, jang telah kamoe mendjadi penjerah dan pemboenoehnja.

53Bahwa kamoe jang telah berolih torat olih perentah malaikat, maka tidak kamoe menoeroetkan dia.

54HATA demi didengar olih mareka-itoe segala perkataan ini, geramlah hatinja dan dikeretaknja giginja akandia.

55Tetapi Istepanoes penoehlah hatinja dengan Rohoe'lkoedoes menengadah kalangit, dilihatnja kamoeliaan Allah dan Isa pon ada berdiri disabelah kanan Allah.

56Maka katanja: Bahwa sasoenggoehnja akoe melihat langit terboeka dan Anak-manoesia itoe berdiri dikanan Allah.

57Tetapi bertareaklah mareka-itoe dengan besar soewaranja, ditoetoepkannja telinganja sendiri laloe dengan sahati diserboenja akan Istepanoes,

58Ditoelaknja akandia kaloewar negari laloe dilemparinja dengan batoe; maka segala saksipon menanggalkan pakaijannja, diletakkannja pada kaki sa'orang orang-moeda bernama Sa'oel.

59Maka dilemparinja Istepanoes dengan batoe tengah ija meminta-doa, katanja: Ja Toehan Isa, terima apalah njawakoe.

60Maka berteloetlah ija sambil berseroe dengan njaring soewaranja, katanja: Ja Toehan, djangan kiranja kautanggoengkan dosa ini pada mareka-itoe! Satelah soedah dikatakannja ini tertidoerlah ija.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran