Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 13 >> 

1BERMOELA maka pada masa itoe adalah hadlir beberapa orang jang memberi-tahoe kapada Isa akan peri hal darah orang Galilea ditjampoerkan olih Pilatoes dengan korban mareka-itoe.

2Maka sahoet Isa, katanja: Adakah pada sangkamoe orang Galilea itoe lebih besar dosanja daripada dosa segala orang Galilea jang lain, sebab mareka-itoe di-aniajakan demikian?

3Bahwa katakoe: Boekan; maka djikalau tidak kamoe bertobat, kamoe sakalian pon akan binasa demikian djoega.

4Maka doelapan-belas orang jang ditimpa olih menarah dalam Siloam sampai mati, pada sangkamoe ija-itoepon orang berdosakah terlebih daripada segala orang jang diam diJeroezalem?

5Bahwa katakoe: Boekan; maka djikalau tidak kamoe bertobat, kamoe sakalian pon akan binasa demikian djoega.

6Maka dikatakannja peroepamaan ini: Pada sa'orang anoe adalah dalam kebon anggoernja sabatang pokok ara. Maka datanglah ija hendak mendapat boewahnja, tetapi didapatinja akan satoepon tidak.

7Laloe katanja kapada toekang kebon: Tengoklah; sakarang soedah bertoeroet-toeroet tiga tahoen akoe datang mentjehari boewah pada pokok ara ini, tidak djoega dapat. Tebangkanlah dia; boetapa ija merambak lagi pada tanah tjoema-tjoema?

8Maka sahoet toekang kebon itoe: Ja Toewan, biarkanlah dia kiranja pada tahoen inipon, sampai soedah sehaja tjangkoel dan boeboeh badja koelilingnja.

9Djikalau ija berboewah, baiklah; djikalau tidak, kemoedian bolihlah Toewan tebang

10Hata, maka pada hari sabat Isa pon mengadjar dalam soeatoe masdjid.

11Maka sasoenggoehnja adalah disana sa'orang perempoewan, jang dirasoek olih soeatoe roh penjakit soedah doewa-belas tahoen lamanja, sampai berlipat doewa belakangnja, sakali-kali tadapat ditegakannja dirinja.

12Demi terlihat Isa akandia, dipanggilnja datang hampir, laloe katanja: Hai perempoewan, lepaslah engkau daripada penjakitmoe ini.

13Ditoempangkannja tangannja pada perempoewan itoe, maka sabentar itoe djoega djadilah ija betoel, laloe dimoeliakannja Allah.

14Maka penghoeloe masdjid itoepon moelai sakit hati, karena disemboehkan Isa akan orang pada hari sabat; maka sebab itoe katanja kapada orang banjak itoe: Adalah enam hari jang patoet orang bekerdja; dalamnja hendaklah kamoe datang akan disemboehkan, tetapi djangan pada hari sabat.

15Tetapi sahoet Toehan akandia, katanja: Hai orang poera-poera, boekankah pada hari sabat tiap-tiap kamoe melepaskan lemboemoe ataw kaldaimoe dari dalam kandangnja dan membawa akandia pergi minoem?

16Maka adapon perempoewan ini, sa'orang anak Iberahim, jang terikat olih sjaitan, wah, sampai soedah doelapan-belas tahoen lamanja, boekankah patoet ijapon dilepaskan daripada ikatan ini pada hari sabat djoega?

17Satelah Isa berkata demikian kamaloe-maloeanlah segala lawannja, tetapi orang banjak pon berkasoekaanlah karena sebab segala perkara moelia, jang di-adakan olihnja.

18Kemoedian kata Isa: Dengan apakah bolih disamakan karadjaan Allah dan dengan apa garangan hendak koe-oepamakan dia?

19Adalah ija-itoe sa'oepama bidji sawi saboetir, jang di-ambil orang, ditaboernja dalam kebonnja, maka bertoemboehlah ija-itoe mendjadi soeatoe pokok besar, sahingga boeroeng jang di-oedara pon datang bersarang dalam rendangnja.

20Danlagi poela kata Isa: Dengan apa garangan bolih koe-oepamakan karadjaan Allah?

21Adalah ija-itoe saperti ragi, jang di-ambil olih sa'orang perempoewan, dikatjaukannja dengan tepoeng tiga soekat, sahingga chamirlah samoewanja.

22KALAKIAN maka Isa pon berdjalanlah daripada saboewah negari kapada saboewah negari dan daripada saboewah doesoen kapada saboewah doesoen sambil mengadjar orang; maka dalam perdjalanannja ditoedjoenja Jeroezalem.

23Maka adalah sa'orang bertanjakan dia: Ja toewan, sedikitkah sadja orang jang berolih salamat? Maka kata Isa kapada mareka-itoe:

24Oesahakanlah dirimoe akan masoek daripada pintoe jang soempit, karena katakoe kapadamoe: Banjak orang akan mentjehari djalan hendak masoek, akan tetapi tadapat.

25Ija-itoe apabila toewan jang empoenja roemah soedah bangkit berdiri dan dikoentjikannja pintoe, maka kamoe moelai berdiri diloewar serta mengetok pintoe sambil katamoe: Ja Toehan, jaToehan, boekailah akan kami; maka Ijapon akan menjahoet, katanja: Bahwa akan dikau akoe takenal; dari mana engkau?

26Pada masa itoelah kamoe akan moelai berkata demikian: Bahwa dihadapan mata Toehan telah kami makan-minoem dan Toehan pon mengadjar dalam loeroeng-loeroeng kami.

27Tetapi Toehan itoe akan menjahoet: Bahwa katakoe kapadamoe, takenal akoe akan kamoe; dari mana kamoe? Oendoerlah daripadakoe, hai kamoe sakalian jang berboewat djahat!

28Maka disanalah akan ada tangis dan keretak gigi, apabila kamoe melihat Iberahim dan Ishak dan Jakoeb dengan segala nabi pon dalam karadjaan Allah, tetapi kamoe djoega ditoelak kaloewar.

29Bahwa akan ada jang datang dari timoer dan dari barat, dari oetara dan dari selatan, laloe doedoek bersama-sama dalam karadjaan Allah.

30Maka sasoenggoehnja ada jang terkemoedian itoe akan djadi jang pertama, dan ada jang pertama itoe akan djadi jang terkemoedian.

31BERMOELA, maka pada hari itoe djoega datanglah beberapa orang Parisi mendapatkan Isa seraja katanja: Pergilah toewan; berdjalanlah dari sini, karena Herodis hendak memboenoeh toewan.

32Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Pergilah kamoe, katakanlah kapada serigala itoe: Bahwa-sanja akoe memboewang sjaitan dan menjemboehkan orang pada hari ini dan esoek pon, maka kemoedian daripada tiga hari adalah kasoedahankoe.

33Tetapi tadapat tidak akoe berdjalan djoega pada hari ini dan esoek dan loesa, karena tabolih sa'orang nabi binasa diloewar Jeroezalem.

34Hai Jeroezalem, Jeroezalem, jang telah memboenoeh segala nabi dan meredjam akan orang, jang disoeroehkan kapadamoe, berapa kali soedah akoe hendak menghimpoenkan anak-anakmoe salakoe iboe-hajam menghimpoenkan anak-anaknja kabawah kepaknja, tetapi kamoe tamaoe!

35Bahwa-sanja roemahmoe akan ditinggalkan bagaimoe soenji; maka sasoenggoehnja akoe berkata kapadamoe, bahwa tidak kamoe akan melihat akoe sampai soedah datang waktoe, apabila katamoe kelak: Berbehagialah dia, jang datang dengan nama Toehan!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran