Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 16 >> 

1Danlagi kata Isa kapada moerid-moeridnja: Bahwa pada sa'orang kaja anoe adalah sa'orang djoeroe-koentjinja, maka ija-ini ditoedoeh oranglah atas pasal memboroskan harta-benda toewannja.

2Maka olih toewan itoe dipanggil akandia laloe katanja: Apakah ini, jang koedengar akan halmoe? Berilah kira-kira dari perkara djawatanmoe, karena tabolih lagi engkau djadi djoeroe-koentji.

3Satelah itoe maka berpikirlah djoeroe-koentji itoe dalam hatinja: Apakan dajakoe, karena toewankoe memetjatkan dakoe daripada djawatan ini? Bahwa mentjangkoel-tjangkoel akoe takoewasa, dan meminta sedekah pon akoe maloe.

4Bahwa tahoelah akoe barang jang baik koeboewat, soepaja apabila akoe dipetjatkan daripada djawatankoe ini, bolih akoe diterima olih mareka-itoe dalam roemah-roemahnja.

5Laloe dipanggilnja segala hoetang-hoetangan toewannja; maka katanja kapada jang pertama: Berapa hoetangmoe kapada toewan?

6Maka sahoetnja: Minjak saratoes tong. Laloe katanja kapadanja: Ambillah soeratmoe, doedoek lekas, toelislah lima-poeloeh.

7Satelah itoe katanja kapada sa'orang lain: Maka engkau, berapakah hoetangmoe? Maka sahoetnja: Gandoem saratoes pikoel. Laloe katanja kapadanja: Ambillah soeratmoe, toelislah doelapan-poeloeh.

8Maka toewannja pon memoedji djoeroe-koentji chianat itoe, sebab diboewatnja itoe dengan tjerediknja, karena segala orang doenia ini dalam bangsanja lebih tjeredik daripada anak-anak terang.

9Maka katakoe kapadamoe: Djadikanlah sahabat bagai dirimoe dengan mamon jang tiada benar itoe, soepaja apabila ditinggalkannja akan dikau, bolihlah diterima olih mareka-itoe akan dikau dalam roemah-roemah jang kekal.

10Adapon orang jang kapertjajaan dalam perkara jang terketjil, ija-itoe kapertjajaan dalam perkara besar djoega, maka orang jang tidak benar dalam perkara jang terketjil, ija-itoe tidak benar dalam perkara besar djoega.

11Sebab itoe djikalau tidak kapertjajaan engkau dalam mamon, jang tidak benar itoe, siapa garangan akan mengamanatkan kapadamoe perkara jang benar?

12Maka djikalau kiranja tidak kapertjajaan engkau dalam milik orang lain, siapa garangan akan memberikan kapadamoe barang jang engkau poenja sendiri?

13Bahwa tabolih sa'orang hamba bertoewankan doewa orang, karena tadapat tidak ija bentji akan salah sa'orang dan kasih akan sa'orangnja, ataw ija berpaoet kapada sa'orang dan mengedjikan sa'orangnja. Tabolih kamoe berboewat bakti kapada Allah dan kapada mamon pon.

14Hata maka kadengaranlah segala perkara ini kapada orang Parisi, jang memang melobakan oewang, laloe mareka-itoe mentjelakan Isa.

15Tetapi kata Isa kapada mareka-itoe: Bahwa kamoelah jang membenarkan dirimoe dihadapan orang, tetapi Allah djoega mengetahoei akan hatimoe, karena adapon perkara jang di-endahkan olih manoesia, ija-itoe kabentjian kapada Allah.

16Bahwa torat dan soerat segala nabi itoe sampai kapada Jahja, maka daripada masa itoe karadjaan Allah itoe dichabarkan dan masing-masing menggagahi akandia.

17Djikalau kiranja langit dan boemi ini lennjap sakalipon, ija-itoe terlebih moedah daripada hilang satoe titik daripada torat.

18Barang-siapa jang memboewangkan bininja laloe berbinikan orang lain, ija-itoe berboewat zina', dan barang-siapa jang berbinikan orang, jang telah diboewang olih lakinja itoe, ija-itoepon berboewat zina' djoega.

19Hata maka adalah sa'orang kaja anoe, jang berpakaikan warna oengoe dan kain rami amat haloes dan pada tiap-tiap hari ijapon hidoep dengan soeka-tjita dan ledzatnja.

20Maka ada poela sa'orang jang minta-minta sedekah, bernama Lazaroes, terletak dihadapan pintoenja, lagi penoeh toeboehnja dengan poeroe.

21Maka inginlah ija hendak dikennjangkan dengan remah-remah jang djatoh dari atas medja orang kaja itoe, tetapi andjing pon datang mendjilat habis akandia.

22Maka sakali peristewa matilah orang peminta sedekah itoe, laloe di-angkat olih malaikat akandia, dibawanja kadalam ribaan Iberahim.

23Maka orang kaja itoepon matilah laloe dikoeboerkan, maka dalam naraka menengadahlah ija olih sebab sangsaranja; maka dari djaoeh dilihatnja Iberahim dan Lazaroes pon pada ribaannja.

24Maka berseroelah ija, katanja: Ja bapa Iberahim, kasihankanlah sehaja; soeroehkanlah kiranja Lazaroes, soepaja ijapon mentjeloepkan hoedjoeng djarinja dalam ajar akan menjedjoekkan lidah sehaja, karena sangat sehaja merasai sangsara dalam njala api ini.

25Tetapi kata Iberahim: Hai anakkoe, ingatlah bahwa pada masa hidoepmoe telah kauperolih behagianmoe jang baik; demikian Lazaroes pon behagian jang djahat, tetapi sakarang ija djoega jang dihiboerkan dan engkau merasai sangsara.

26Tambahan lagi di-antara kamoe dengan kami di-adakan soeatoe toebir besar, sahingga ija-itoe tadapat dilaloei olih orang dari sini katempatmoe, ataw orang dari sana melaloei dia akan datang kamari.

27Satelah itoe maka kata orang itoe: Ja bapa Iberahim, sehaja minta bapa soeroehkan dia karoemah bapa sehaja,

28Karena adalah pada sehaja lima orang saoedara, hendaklah ija menjatakan hal sehaja ini kapada mareka-itoe, soepaja djangan mareka-itoepon masoek kadalam tempat sangsara ini.

29Maka kata Iberahim kapadanja: Adalah pada mareka-itoe soerat Moesa dan segala nabi, hendaklah mareka-itoe menengar akan boenjinja.

30Maka katanja: Djangan, ja bapa Iberahim, melainkan kalau kiranja sa'orang daripada segala orang mati datang mendapatkan mareka-itoe, nistjaja mareka-itoe akan bertobat.

31Tetapi kata Iberahim: Djikalau mareka-itoe tamaoe menengar akan perkataan Moesa dan segala nabi itoe, masakan mareka-itoe menengar, djikalau bangkit sa'orang dari antara orang mati sakalipon.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran