Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 24 >> 

1SABERMOELA adapon pada hari ahad itoe pagi-pagi datanglah mareka-itoe kakoeboer membawa rempah-rempah jang telah disadiakannja dan beberapa orang lain pon dengan mareka-itoe.

2Maka didapati olih mareka-itoe akan batoe itoe telah tergolik daripada koeboernja.

3Satelah soedah mareka-itoe masoek kadalam, tidak didapatinja akan mait Toehan Isa.

4Maka sasoenggoehnja tengah mareka-itoe dalam wasangka olih sebab perkara itoe, adalah doewa orang berdiri dekat, berpakaikan pakaijan gilang-goemilang.

5Maka sedang sangat takoet mareka-itoe serta toendoek dengan moekanja kaboemi, kata kadoewa orang itoe kapadanja: Mengapa orang jang hidoep kamoe tjehari di-antara orang mati?

6Tiada ija disini, melainkan soedah bangkit; ingatlah bagaimana ija berkata kapadamoe tatkala lagi di Galilea,

7Katanja: Bahwa tadapat tidak Anak-manoesia akan diserahkan katangan orang berdosa dan dipalangkan dan kemoedian daripada tiga hari ija akan bangkit poela.

8Hata maka teringatlah mareka-itoe akan perkataannja.

9Laloe poelanglah dari koeboernja, diberinja tahoe segala perkara ini kapada kasabelas moeridnja dan kapada segala moeridnja jang lain pon.

10Adapon orang jang memberi tahoe hal itoe kapada segala rasoel, ija-itoe Marjam Magdalena dan Johana dan Marjam iboe Jakoeb dan lain orang lagi sertanja.

11Maka adalah perkataannja kapada segala rasoel itoe saperti perkataan peleter jang sia-sia; tapertjaja mareka-itoe akandia.

12Tetapi Peteroes pon bangkitlah berdiri laloe berlari-lari datang kakoeboer, serta berdjongkok dilihatnja kain-kain itoe terletak sadja; maka kembalilah ija dengan hairannja akan perkara jang telah djadi itoe.

13Maka sasoenggoehnja pada hari itoe djoega adalah daripada mareka-itoe doewa orang pergi kapada saboewah doesoen, jang bernama Emaoes, djaoehnja dari Jeroezalem kira-kira perdjalanan tengah tiga djam.

14Maka ijapon berkata-kata sa'orang dengan sa'orang akan peri hal segala perkara, jang telah djadi itoe.

15Maka sasoenggoehnja tengah ija berkata-kata dan sa'orang bertanja akan sa'orang, tiba-tiba datanglah Isa sendiri hampir dan berdjalan sertanja.

16Tetapi mata kadoewa orang itoe ditahankan, sahingga tidak dikenalnja akandia.

17Maka kata Isa kapadanja: Apakah pasal kamoe bitjarakan didjalan sa'orang dengan sa'orang dan apa sebab moekamoe tampak moeram?

18Maka jang sa'orang, bernama Keleopas menjahoet kapadanja: Engkau sendiri djoega orang dagangkah dalam Jeroezalem, maka tidak engkau mengetahoei akan segala perkara, jang telah djadi disana pada masa ini?

19Maka bertanjalah ija kapadanja: Perkara apa? Maka sahoetnja: Dari hal Isa, orang Nazaret, sa'orang nabi jang berkoewasa dengan perboewatan dan perkataan dihadapan Allah dan dihadapan orang sakalian,

20Bagaimana segala kapala imam dan penghoeloe kami telah menjerahkan dia kapada hoekoem akan mati diboenoeh dan memalangkan dia.

21Maka haraplah kami, bahwa ija djoega akan meneboes Isjrail, tetapi tambahan poela hari ini soedah tiga hari samendjak segala perkara itoe djadi.

22Lagi poela beberapa orang perempoewan, jang daripada kawan kami, mengedjoetkan kami, karena pada pagi hari pergilah mareka-itoe kakoeboernja,

23Satelah tidak didapatinja akan maitnja, datanglah mareka-itoe, katanja, dilihatnja poela soeatoe chajal malaikat, mengatakan dia hidoep.

24Laloe beberapa kawan kami pergi kakoeboernja, didapatinja soenggoeh saperti kata orang perempoewan itoe, tetapi tidak dilihatnja Isa.

25Satelah itoe kata Isa kapadanja: Hai orang bodoh dan segan hati akan pertjaja perkara-perkara, jang telah dikatakan olih segala nabi itoe.

26Boekankah haros Almasih merasai segala perkara ini dan dengan peri jang demikian masoek kadalam kamoeliaannja?

27Maka moelai dari Moesa dan segala nabi di-ertikannja kapadanja dalam segala Kitab itoe barang jang terseboet dalamnja akan hal dirinja.

28Maka dihampiri olih mareka-itoe akan doesoen jang ditoedjoenja, maka Isa pon memboewat dirinja sa'olah-olah hendak berdjalan djaoeh lagi.

29Tetapi olih kadoewa orang itoe dipinta banjak-banjak akandia, katanja: Silakanlah toewan tinggal dengan kami, karena hampirlah akan malam, hari pon soedah lingsir. Laloe Isa pon masoeklah hendak tinggal dengan dia.

30Maka sasoenggoehnja tengah doedoek makan dengan kadoewanja, di-ambilnja roti, diberkatinja dan dipetjah-petjahkannja, laloe diberikannja kapadanja.

31Maka tertjeleklah mata kadoewa orang itoe, dikenalnja akan Isa; maka lennjaplah ija daripada pemandangannja.

32Laloe kata sa'orang kapada sa'orang: Boekankah rindoe rasa hati kita semantara ija berkata-kata dengan kita didjalan dan semantara diboekakannja kita segala Kitab itoe?

33Maka pada koetika itoe djoega kadoewanja pon bangkit berdiri laloe balik kaJeroezalem, didapatinja akan kasabelas moerid itoe ada berhimpoen dengan orang jang selaloe sertanja.

34Maka kata segala orang ini: Bahwa Toehan soedah bangkit soenggoeh dan kalihatan ija kapada Simon!

35Maka kadoewa orang itoepon mentjeriterakanlah perkara jang telah djadi didjalan dan bagaimana kakenalanlah Toehan kapadanja dalam memetjahkan roti.

36Hata maka tengah mareka-itoe berkata-kata akan perkara itoe, tiba-tiba adalah Isa sendiri berdiri ditengah-tengah, seraja katanja: Assalam alaikoem!

37Maka terkedjoetlah dan sangat takoet mareka-itoe, karena pada sangkanja dilihatnja djoega rohnja.

38Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Mengapa kamoe terkedjoet dan mengapa terbit wasangka dalam hatimoe?

39Tengoklah tangankoe dan kakikoe pon; bahwa inilah akoe sendiri; djamahlah akan dakoe; tengoklah, karena roh tidak berdaging dan bertoelang, saperti kamoe lihat ada padakoe.

40Maka dalam berkata-kata demikian ditoendjoeknja kaki-tangannja kapada mareka-itoe.

41Maka sedang mareka-itoe belom pertjaja olih sebab soeka-tjita hatinja dan hairannja, maka kata Isa kapada mareka-itoe: Adakah barang makanan pada kamoe disini?

42Maka diberikanlah olih mareka-itoe sapotong ikan goreng dan sedikit sarang lebah.

43Maka di-ambilnja laloe dimakannja dihadapan mareka-itoe sakalian.

44Maka katanja kapada mareka-itoe: Inilah perkataan jang koekatakan kapadamoe, tatkala lagi akoe dengan kamoe: bahwa tadapat tidak segala perkara ini akan digenapi, ija-itoe jang tersoerat akan halkoe dalam torat Moesa dan dalam kitab segala nabi dan dalam kitab Zaboer.

45Maka pada koetika itoe diboekakannja akal-boedinja, sopaja bolih mareka-itoe mengerti boenji alKitab.

46Maka katanja kapada mareka-itoe: Bahwa demikian adalah tersoerat dan demikian pon haros Almasih merasai sangsara dan kemoedian daripada tiga hari bangkit dari antara orang mati,

47Dan dichabarkan tobat dan kaampoenan dosa dengan berkat namanja di-antara segala bangsa, moelai dari Jeroezalem.

48Maka akan segala perkara ini kamoelah mendjadi saksi.

49Bahwa sasoenggoehnja akoe kelak menjampaikan kapadamoe perdjandjian Bapakoe. Hendaklah kamoe bernanti-nanti dalam negari Jeroezalem sampai kamoe berolih koewasa dari tempat jang tinggi.

50Maka dihantarnja akan mareka-itoe kaloewar kaBaitani, laloe di-angkatnja tangannja, diberkatinja mareka-itoe.

51Maka sasoenggoehnja dalam antara ija memberkati mareka-itoe bertjerailah ija dengan mareka-itoe dan ijapon di-angkat naik kalangit.

52Maka mareka-itoepon menjembah-soedjoed kapadanja laloe kembali ka Jeroezalem dengan sabesar soeka-tjita hatinja.

53Maka selaloe mareka-itoe dalam roemah Allah serta memoedji-moedji dan mengoetjap sjoekoer kapada Allah. - Amin.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 24 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran