Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 21 >> 

1SABERMOELA, apabila mareka-itoe hampir ka Jeroezalem dan telah sampailah ija ka Baitpagi, ija-itoe dekat boekit Zaiton, disoeroehkan olih Isa doewa orang moeridnja, katanja kapadanja:

2Pergilah kamoe kadalam doesoen jang tentang kamoe itoe, maka sabentar djoega kamoe akan mendapat sa'ekoer kaldai betina tertambat serta dengan anaknja sa'ekoer bersama-sama; lepaskanlah dia, bawalah kamari kapadakoe.

3Maka djikalau barang sa'orang mengatakan apa-apa kapadamoe, hendaklah kamoe sahoet: Bahwa adalah goenanja bagai Toehan; maka sakoetika itoe djoega ijapon akan menghantarkan dia.

4Adapon segala perkara ini telah djadi, soepaja genaplah barang, jang dikatakan olih nabi itoe, sabdanja:

5"Katakanlah kapada poeteri Sion: Tengoklah Radjamoe, jang lemah-lemboet hatinja, itoe datang kapadamoe dengan mengandarai sa'ekoer kaldai betina dan sa'ekoer kaldai moeda, anak kaldai jang menanggoeng danam."

6Maka pergilah moeridnja, diboewatnja saperti pesan Isa kapadanja.

7Dibawanja akan kaldai itoe serta dengan anaknja dan diletakkannja pakaijannja, laloe didoedoekkannja Isa di-atasnja.

8Maka kabanjakan orang menghamparkan kain badjoenja didjalan dan ada poela orang memotongkan tjabang-tjabang daripada pohon kajoe laloe dihamparkannja didjalan.

9Maka segala orang jang berdjalan dehoeloe dan jang mengikoet itoepon bersoerak-soeraklah, katanja: Berbehagialah poetera Da'oed! Berbehagialah Dia jang datang dengan nama Toehan! Berbehagialah dalam tempat jang tertinggi!

10Maka apabila Isa masoek kadalam Jeroezalem gemparlah sa'isi negari, kata orang: Siapakah ini?

11Maka sahoet orang banjak: Bahwa inilah Isa, nabi dari negari Nazaret ditanah Galilea.

12Maka masoeklah Isa kadalam roemah-Allah, laloe dihalaukannja segala orang jang berdjoewal-beli dalam roemah itoe dan dibalikkannja segala medja orang menoekar oewang dan segala koeda-koeda orang jang berdjoewal boeroeng merpati.

13Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Adalah tersoerat: "Bahwa roemahkoe akan diseboet roemah sembahjang", tetapi telah kamoe djadikan goha tempat penjamoen.

14Maka dalam roemah Allah datanglah kapadanja beberapa orang boeta dan timpang, laloe disemboehkannja.

15SJAHADAN apabila dilihat kapala-kapala imam dan katib-katib akan segala perkara adjaib, jang diboewat Isa itoe, lagi poela segala boedak pon bersoerak-soerak dalam roemah Allah, boenjinja: Berbehagialah poetera Da'oed! maka sangat marahlah mareka-itoe;

16Laloe katanja kapada Isa: Adakah toewan dengar barang jang dikatakan olih boedak-boedak ini? Maka sahoet Isa: Behkan. Belomkah kamoe membatja dalam alKitab: "bahwa dari dalam moeloet boedak ketjil dan kanak-kanak jang menjoesoe telah kausadiakan poedji akan dirimoe?"

17Maka ditinggalkan Isa akan mareka-itoe dan kaloewarlah ija dari dalam negari, laloe pergi ka Baitani dan bermalam disana.

18Maka pada pagi-pagi hari semantara kembali kanegari, laparlah ija.

19Maka dilihatnja ada sabatang pokok ara ditepi djalan, laloe dihampirinja; maka didapatinja akan soeatoepon tiada padanja, melainkan daoen sadja; laloe katanja kapadanja: Djangan lagi engkau berboewah sampai salama-lamanja. Maka dengan sakoetika itoe djoega kakeringanlah pokok ara itoe.

20Demi dilihat olih moerid-moeridnja akan hal jang demikian, hairanlah mareka-itoe, katanja: Bagaimana pokok ara ini kakeringan sabentar itoe djoega?

21Tetapi sahoet Isa kapada mareka-itoe, katanja: Bahwa sasoenggoehnja akoe berkata kapadamoe, djikalau kiranja padamoe ada pertjaja dengan tiada sjak, djangankan barang jang telah djadi pada pokok ara ini sadja, melainkan djikalau kamoe mengatakan kapada boekit ini: Terangkatlah engkau dan terboewang kadalam laoet sakalipon, nistjaja ija-itoe akan djadi.

22Dan segala perkara jang kamoe kahendaki dengan meminta doa itoe akan kamoe perolih, asal kamoe pertjaja sadja.

23Maka satelah Isa masoek kadalam roemah Allah, semantara ija mengadjar orang, datanglah kapadanja kapala-kapala imam dan segala toewa-toewa kaoem, katanja: Dengan koewasa apa garangan engkau memboewat segala perkara ini dan siapa memberi kapadamoe koewasa jang demikian?

24Maka sahoet Isa seraja katanja kapada mareka-itoe: Bahwa akoepon hendak bertanja satoe pasal kapadamoe; djikalau kamoe dapat menjahoet akandia, maka bolih akoepon mengatakan kapadamoe dengan koewasa apa koeperboewat segala perkara ini.

25Adapon baptisan Jahja itoe dari mana? dari sorgakah ataw dari manoesiakah? Maka berbitjaralah mareka-itoe sama sendirinja, katanja: Djikalau kita katakan dari sorga, nistjaja sahoetnja kelak: Apa sebab maka tidak kamoe pertjaja akandia?

26Dan djikalau kita katakan dari manoesia, takoetlah kita akan orang banjak, karena pada perasaan segala orang Jahja itoe sa'orang nabi.

27Maka sahoet mareka-itoe seraja katanja kapada Isa: Tidak kami mengetahoeinja. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Sebab itoe maka akoepon tidak mengatakan kapadamoe dengan koewasa apa koeperboewat segala perkara ini.

28Tetapi apakah kapikiranmoe akan hal ini? Pada sa'orang anoe adalah doewa orang anaknja laki-laki; maka datanglah ija kapada jang pertama, katanja: Hai anakkoe, pada hari ini pergilah engkau bekerdja dalam kebon anggoerkoe.

29Maka menjahoetlah ija, katanja: Tamaoe akoe; tetapi kemoedian bersesallah ija laloe pergi.

30Maka datanglah bapanja kapada anak jang kadoewa itoe, laloe berkata demikian djoega. Maka sahoetnja: Sehaja bapa; tetapi tidak djadi ija pergi.

31Dalam kadoewa orang ini mana jang menoeroet kahendak bapanja? Maka sahoet mareka-itoe: Jang pertama itoe. Maka kata Isa kapada mareka-itoe:Sasoenggoehnja akoe berkata kapadamoe, bahwa orang pemoengoet tjoekai dan perempoewan soendal pon masoek kadalam karadjaan Allah dehoeloe daripada kamoe.

32Karena Jahja datang kapadamoe dalam djalan kabenaran, maka tidak kamoe pertjaja akandia, tetapi orang pemoengoet tjoekai dan perempoewan soendal pertjaja akandia, dan maskipon kamoe melihat hal itoe, tidak djoega kamoe bertobat kemoediannja, soepaja kamoe pon pertjaja akandia.

33Dengarlah poela soeatoe peroepamaan jang lain: Adalah sa'orang toewan jang empoenja roemah telah diboewatnja kebon anggoer, diboeboehnja pagar koelilingnja dan digalinja tempat akan apitan anggoer dalamnja, dan diperboewatnja saboewah bangoen-bangoen, kemoedian disewakannja kebon itoe kapada orang kebon, laloe berdjalanlah ija kasaboewah negari jang djaoeh.

34Hata satelah sampai moesim boewah disoeroehkannja hamba-hambanja pergi mendapatkan orang kebon itoe akan menerima boewahnja.

35Maka olih orang kebon itoe ditangkap akan hamba-hambanja, sa'orang dipaloenja, sa'orang diboenoehnja dan sa'orang poela diloetarinja dengan batoe.

36Kemoedian disoeroehkan toewan itoe akan hamba jang lain poela, terlebih banjak daripada jang moela-moela itoe, maka olih orang kebon diboewat akan mareka-itoe saperti jang dehoeloe djoega.

37Achirnja disoeroehkannja poela anaknja laki-laki kapada mareka-itoe seraja katanja: Tadapat tidak mareka-itoe takoet kelak akan anakkoe!

38Tetapi serta dilihat orang kebon jang anak itoe datang, maka kata mareka-itoe sama sendirinja: Ija-inilah waritsnja; marilah kita boenoeh ija dan menahankan poesakanja.

39Maka ditangkapnja akandia, diboewangkannja kaloewar kebon-anggoer laloe diboenoehnja.

40Maka apabila datang toewan jang empoenja kebon-anggoer itoe, dipengapakannja segala orang kebon itoe?

41Maka sahoet mareka-itoe kapadanja: Tadapat tidak akan diboenoehnja segala orang doerdjana itoe dengan sadjahat-djahat boenoeh dan kebon anggoer itoepon akan disewakannja kapada orang kebon lain, jang akan mempersembahkan kapadanja behagian boewah pada tiap-tiap moesimnja.

42Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Belomkah pernah kamoe batja dalam alkitab: "Bahwa batoe, jang diboewang olih segala toekang, itoe telah mendjadi batoe kapala pendjoeroe; demikianlah didjadikan olih Toehan, maka ija-itoe soeatoe perkara adjaib kapada pemandangan kita."

43Sebab itoe akoe berkata kapadamoe: bahwa karadjaan Allah itoe akan di-ambil daripada kamoe dan dikaroeniakan kapada soeatoe bangsa jang akan memberi boewahnja.

44Maka barang-siapa jang djatoh di-atas batoe itoe, ijapon akan remoek-redamlah, dan jang ditimpa olih batoe itoe, ija-itoe akan dihantjoer-loeloehkan olihnja.

45Satelah didengar olih segala kapala imam dan orang parisi akan peroepamaannja ini, diketahoeinja bahwa ija-itoe dikatakan Isa akan hal mareka-itoelah.

46Maka hendak ditangkapnja akan Isa, tetapi takoetlah mareka-itoe akan orang banjak, karena pada perasaan orang banjak Isa sa'orang nabi.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran