Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [KL1879]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 3 >> 

1ARAKIAN, maka toeliskanlah soerat bagai malak sidang jang diSardis: Bahwa inilah sabda Toehan, jang menaroh katoedjoeh Roh Allah dan katoedjoeh boewah bintang itoe: Maka koeketahoei akan segala pekerdjaanmoe, bahwa engkau dikatakan hidoep, tetapi mati djoega engkau.

2Djagalah dan koewatkanlah barang jang lagi tinggal dan jang hendak mati, karena akan pekerdjaanmoe tidak koedapati sampoerna dihadapan Allah.

3Sebab itoe ingatlah olihmoe bagaimana telah engkau menerima dan menengar dia dan peganglah tegoeh-tegoeh akandia serta bertobat. Maka kalau tidak engkau berdjaga, nistjaja Akoe akan datang kapadamoe kelak salakoe pentjoeri, maka tidak akan diketahoei olihmoe pada koetika jang mana Akoe akan datang kapadamoe.

4Tetapi padamoe diSardis ada djoega nama orang sedikit, jang tidak mentjemarkan pakaijannja, maka mareka-itoe akan berdjalan sertakoe dengan berpakaikan pakaijan poetih, karena patoetlah mareka-itoe bagai jang demikian.

5Bahwa orang jang menang itoe akan dipersalini dengan pakaijan poetih dan sakali-kali tidak Akoe akan memarangkan namanja dari dalam kitaboe'lhajat, melainkan Akoe akan mengakoe namanja dihadapan Bapakoe dan dihadapan segala malaikatnja.

6Barang-siapa jang bertelinga hendaklah ija menengar akan barang, jang dikatakan olih Roh kapada segala sidang itoe.

7ARAKIAN, maka toeliskanlah soerat bagai malak sidang jang di Piladelpia: Bahwa inilah sabda Toehan, jang maha soetji dan benar dan jang berpegang anak-koentji Da'oed; bahwa Ija memboeka, maka sa'orang pon tiada, jang dapat menoetoep; dan Ija menoetoep, maka sa'orang pon tiada, jang dapat memboeka:

8Koeketahoei akan segala pekerdjaanmoe; bahwa sasoenggoehnja koekaroeniakan kapadamoe soeatoe pintoe terboeka, maka sa'orang pon tiada jang dapat menoetoepkan dia; karena padamoe adalah koewat sedikit, maka kaupeliharakan sabdakoe dan tidak engkau bersangkal akan namakoe.

9Bahwa sasoenggoehnja Akoe mengaroeniakan kapadamoe beberapa orang daripada masdjid sjaitan, jang mengakoe dirinja orang Jehoedi, tetapi boekan Jehoedi adanja, melainkan mareka-itoe berdoesta. Bahwa-sanja Akoe mengadakan kelak mareka-itoe datang menjembah menjoengkoer pada kakimoe dan mareka-itoe akan mengakoe bahwa Akoe kasih akan dikau.

10Maka sebab telah kaupeliharakan sabarkoe, Akoe pon akan memeliharakan dikau daripada koetika penggoda, jang akan datang ka-atas saloeroeh boemi akan menggoda segala orang, jang doedoek di-atas boemi itoe.

11Bahwa sasoenggoehnja Akoe akan datang dengan sigera. Peganglah olihmoe akan perkara jang ada padamoe itoe, soepaja djangan di-ambil olih barang sa'orang akan makotamoe.

12Barang-siapa jang menang, Akoe mendjadikan dia akan sabatang tiang dalam roemah Allahkoe, maka tidak ija akan kaloewar lagi dari dalamnja, dan Akoe akan menjoerat padanja nama Allahkoe dan nama negari Allahkoe, ija-itoe Jeroezalem jang beharoe dan jang toeroen dari dalam sorga daripada Allahkoe danlagi namakoe sendiri pon, jang beharoe.

13Maka orang jang bertelinga, hendaklah ija menengar akan barang, jang dikatakan olih Roh kapada segala sidang itoe.

14ARAKIAN, maka toeliskanlah soerat bagai malak sidang jang di Laodikea: Bahwa inilah sabda al Amin, ija-itoe Saksi jang satiawan dan benar dan jang permoelaan segala kadjadian Allah:

15Bahwa koeketahoei akan segala pekerdjaanmoe, ija-itoe engkau sedjoek pon tidak, panas pon tidak. Hai djikalau kiranja sedjoek engkau ataw panas!

16Tetapi sebab engkau soewam, boekan sedjoek, boekan panas, maka engkau akan koeloedahkan dari dalam moeloetkoe.

17Karena katamoe: Bahwa kajalah akoe dan dikajakan dengan tidak kakoerangan barang sasoeatoe djoea; maka tidak kauketahoei, bahwa engkau tjilaka dan malang dan miskin dan boeta dan telandjang.

18Bahwa Akoe menasihatkan dikau, hendaklah engkau membeli kapadakoe emas jang disoetjikan dalam api, soepaja bolih engkau mendjadi kaja, danlagi pakaijan poetih, soepaja engkau berpakai-pakai dan soepaja djangan kalihatan maloe katelandjanganmoe; danlagi sapoekanlah matamoe dengan tjelak, soepaja bolih engkau nampak.

19Barang-siapa jang koekasihi, ija-itoe djoega koetempelak dan koesesah. Sebab itoe hendaklah radjin engkau dan bertobat.

20Bahwa-sanja Akoe ada berdiri dipintoe sambil mengetok. Kalau barang sa'orang menengar soewarakoe dan memboekai Akoe pintoe, nistjaja Akoe akan masoek kadalam mendapatkan dia dan makan sahidangan dengan dia dan ijapon dengan Akoe.

21Bahwa kapada orang jang menang Akoe akan memberi ija doedoek dengan Akoe di-atas arasjkoe, sebagaimana Akoe pon telah menang dan ada doedoek dengan Bapakoe di-atas arasjnja.

22Bahwa barang-siapa jang bertelinga, hendaklah ija menengar akan barang, jang dikatakan olih Roh kapada segala sidang itoe.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran