Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Samuel 23 >> 

1Sabermula maka dechabarkan 'awranglah pada Da`ud, 'udjarnja: katahuwij 'awlehmu, bahuwa 'awrang Filistin 'ada berparang lawan KHeszila, lagi marika 'itu 'ada menjamonij segala djulapang.

2Maka bertanjakanlah Da`ud kapada Huwa, sombahnja; pergikah patek memarang 'awrang Filistin 'ini? maka bafermanlah Huwa kapada Da`ud; pergilah, nistjaja 'angkaw 'akan memarang pitjahkan 'awrang Filistin, dan melepaskan 'awrang 'isij KHeszila 'itu.

3Tetapi katalah segala laki-laki sakej Da`ud 'itu padanja; bahuwa sasonggohnja segala kamij 'ini desini didalam Jehuda 'ada takot: barapa lebeh sedang kamij pergi ka-KHeszila kapada peng`atoran parang 'awrang Filistin 'itu.

4Maka kombali lagi bertanjakanlah Da`ud kapada, Huwa; maka Huwa pawn sahutlah padanja, dan bafermanlah; bangonlah turon ka-KHeszila, karana 'aku 'ini 'ada sarahkan 'awrang Filistin 'itu kadalam tanganmu.

5Bagitu djuga pergilah Da`ud, dan segala laki-laki sakejnja 'itu ka-KHeszila, lalu berparanglah marika 'itu dengan 'awrang Filistin, sahingga de`alawkannja per`awlehan binatangnja, dan deparang pitjahkannja dija, 'amat besar parang pitjahnja 'itu: kalakijen maka delepaskanlah Da`ud segala 'awrang jang mendudokij KHeszila 'itu.

6Maka sudah djadi, tatkala berlarijanlah 'Abjatar 'anakh laki-laki 'Ahimelek 'itu kapada Da`ud ka-KHeszila, bahuwa milirlah 'ija membawa badju hejat dalam tangannja.

7Manakala dechabarkan pada SJa`ul, bahuwa Da`ud sudah masokh KHeszila: maka katalah SJa`ul; 'Allah sudah membowang dija pada tanganku: sedang 'ija telah terkurong, sambil masokh sawatu negerij jang berpintu-pintu dan bersakat-sakat.

8Tatkala 'itu maka surohlah SJa`ul panggil saganap khawm 'itu masokh paparangan, hendakh milir ka-KHeszila, 'akan meng`apong Da`ud, dan segala laki-laki sakejnja 'itu.

9Satelah dekatahuwij Da`ud, bahuwa 'atasnja djuga SJa`ul 'ada meng`awrekh djahat, maka katalah 'ija kapada 'Abjatar 'Imam 'itu; hampirkanlah badju hejat 'itu.

10Maka sombahlah Da`ud; hej Huwa 'Ilah 'awrang Jisra`ejl, hambamu sudah dengar-dengaran, bahuwa SJa`ul 'ada suka datang ka-KHeszila, 'akan merusakh negerij 'awleh karanaku.

11Songgohkah 'awrang jang 'ampunja KHeszila 'itu 'akan sarahkan patek kadalam tangannja? songgohkah SJa`ul 'akan milir, seperti hambamu sudah dengar? ja Huwa 'Ilah 'awrang Jisra`ejl, hendakhlah kiranja menjatakan 'itu pada hambamu! maka bafermanlah Huwa; 'ija 'akan turon.

12Komedijen deri pada 'itu sombahlah Da`ud; songgohkah 'awrang jang 'ampunja KHeszila 'itu 'akan sarahkan patek, dan segala laki-laki sakejku 'itu kadalam tangan SJa`ul? maka bafermanlah Huwa; marika 'itu 'akan sarahkan.

13Satelah sudah maka bangkitlah Da`ud, dan segala laki-laki sakejnja 'itu, sakira-kira 'anam ratus 'awrang, dan kaluwarlah marika 'itu deri dalam KHeszila, lalu pergilah 'ija sapergi-perginja: 'apabila dechabarkan pada SJa`ul, bahuwa Da`ud sudahlah luput deri dalam KHeszila, maka berhentilah 'ija deri pada kaluwar:

14'Adapawn tinggallah Da`ud dalam guron didalam kubuw-kubuw, lagi tinggallah 'ija pada bukit dalam guron Zif 'itu: maka SJa`ul djuga mentjaharij dija pada sedekala harij, tetapi 'Allah tijada sarahkan dija kadalam tangannja.

15'Apabila delihat 'awleh Da`ud, bahuwa SJa`ul sudah kaluwar 'akan mentjaharij djiwanja: maka 'ada Da`ud dalam guron Zif, didalam sawatu rongga.

16Tatkala 'itu bangkitlah Jehawnatan 'anakh laki-laki SJa`ul 'itu, lalu pergilah 'ija kapada Da`ud, masokh rongga 'itu: maka 'ija pawn meng`araskan tangannja dengan khawl 'Allah.

17Lagipawn 'ija katakan padanja: djangan kawtakot, karana tijada tangan SJa`ul 'ajahandaku 'itu 'akan mendapat dikaw, tetapi 'angkaw 'ini 'akan najik Radja 'atas 'awrang Jisra`ejl, dan bejta 'ini kalakh djadi bagimu 'akan Perdana Manterij; 'adapawn lagi SJa`ul 'ajahandaku 'itu 'ada tahu demikijen 'itu.

18Maka mendirikanlah kaduwanja sawatu perdjandji`an dihadapan hadlret Huwa; ljahdan tinggallah Da`ud didalam rongga 'itu, hanja Jehawnatan pergilah karumahnja.

19Satelah 'itu maka mudikhlah 'awrang Zisij menghadap SJa`ul ka-DJibsza, sombahnja; bukankah Da`ud 'ada sembunjikan dirinja di`antara kamij didalam kubuw-kubuw dalam rongga, pada busut Hakila, jang 'ada disabelah kanan deri pada samakh 'itu?

20Sakarang pawn, hej Sulthan, hendakhlah segarah turon menurut segala karinduwan hatimu: nistjaja 'atas kamij djuga sarahkan dija kadalam tangan Sulthan.

21Tatkala 'itu bertitahlah SJa`ul; dawlat pada kamu 'ini bagi Huwa, deri karana kamu sudah sajang 'akan daku.

22Pergilah sakarang, dan berlangkaplah lagi, dan tahulah, dan lihatlah tampatnja, dimana 'ada bakas kakinja, sijapatah garang sudah melihat dija disana: tagal 'ija sudah kata-kata padaku; dirinja hendakh kardja dengan tjeredikhnja.

23Maka lihatlah, dan tahulah 'akan segala perlindongan barang dimana 'ija berlindong dirinja; komedijen pulanglah kapadaku dengan bawa warta betul, sopaja 'aku pergi serta kamu: maka djadi, djikalaw 'adanja ditanah 'itu, bahuwa 'aku 'akan menjidikh dija 'itu di`antara segala ribu-ribu Jehuda.

24Tatkala 'itu bangkitlah marika 'itu, lalu pergilah deri pada hadapan hadlret SJa`ul ka-Zif: 'adapawn Da`ud dan segala laki-laki sakejnja 'itulah dalam guron Maszawn, dalam duson-dusonan kasabelah kanan deri pada samakh 'itu.

25Maka pergilah lagi SJa`ul dan segala lasjkarnja 'akan mentjaharij: 'itupawn dechabarkanlah pada Da`ud; maka turonlah 'ija deri pada batu karang 'itu, dan tinggallah didalam guron Maszawn: serta SJa`ul dengar 'itu, maka 'ijapawn meng`usirlah balakang Da`ud didalam guron Manawn 'itu.

26Maka berdjalanlah SJa`ul pada fihakh bukit disabelah sini, dan Da`ud dengan segala laki-laki sakejnja 'itu pada fihakh bukit 'itu disabelah sana 'adapawn djadi, tatkala Da`ud segarah berdjalan 'akan lalu deri hadapan SJa`ul, bahuwa SJa`ul dan segala lasjkarnja 'ada meng`arubongij Da`ud dan segala laki-laki sakejnja, hendakh menangkap marika 'itu.

27Samantara 'itu datanglah sa`awrang 'utusan kapada SJa`ul, sombahnja: bersegarahlah, dan datanglah, karana 'awrang Filistin 'itu menjarang tanah.

28'Arkijen maka kombalilah SJa`ul deri pada meng`usir balakang Da`ud, lalu pergilah 'ija bertemuw dengan segala 'awrang Filistin 'itu: sebab 'itu 'awrang panggillah 'akan tampat 'itu Selasz Mahlekhawt.

29(24-1) Sabermula maka mudikhlah Da`ud deri sana, dan tinggallij didalam kubuw-kubuw di-Xejn DJedij.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Samuel 23 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran