Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tawarikh 32 >> 

1Komedijen deri pada segala perkata`an 'ini, dan pertatapan sakalijen 'ini, maka datanglah Sanhejrib Sulthan 'Asjur, dan masokhlah kadalam Jehuda, maka bertantaralah 'ija mawu menjarang negerij-negerij jang berpagar togoh, dan sangkalah 'ija menaszalokhkan marika 'itu kapadanja.

2Tatkala melihat Jehizkhija, bahuwa Sanhejrib datang menudju Jerusjalejm 'akan berparang:

3Maka 'ija muljawarat dengan segala Panghulu-panghulunja dan Pahalawan-pahalawannja, 'akan menompat segala mata 'ajer jang diluwar negerij 'itu: maka segala marika 'itu menulong dija.

4Karana terhimponlah khawm banjakh, jang menompat sakalijen mata 'ajer, dan sejrokan, jang ngalir pada sama tengah tanah 'itu, sambil 'udjarnja: sebab 'apa garang Sulthan-sulthan 'Asjur 'akan datang, dan mendapat 'ajer banjakh?

5Maka 'ijapawn meng`araskan dirinja, lalu per`usah saganap dejwala, jang telah terombakh 'itu, jang de`angkatnja sampej kapada manarah-manarah, dan deri luwar sawatu dejwala lajin, lagi 'ija bergalakan Milaw didalam negerij Da`ud: sabagej lagi 'ija kardjakan limbing-limbing, dan parisej-parisej banjakh.

6Maka 'ija djadikan babarapa Panglima paparangan di`atas khawm 'itu, jang dehimponkannja kapada dirinja dileboh pintu gerbang negerij, lalu 'ija berkata membudjokh hati marika 'itu, 'udjarnja;

7Pertataplah dan pertogohlah dirij kamu, djangan kamu takot, dam djangan kamu terkadjut deri hadapan Sulthan 'Asjur, dan deri hadapan saganap kabanjakan 'itu, jang menjerta`ij dija karana jang serta kamij 'itu 'ada lebeh banjakh deri pada jang sertanja 'itu.

8Sertanja 'itu 'ada langan daging, tetapi serta kamij 'ada Huwa 'Ilah kamij, 'akan menulong kamij, dan 'akan berparang segala paparangan kamij: 'arkijen maka haraplah khawm 'itu 'atas segala perkata`an Jehizkhija Sulthan 'awrang Jehuda.

9Komedijen deri pada demikijen 'ini maka Sanhejrib Sulthan 'Asjur menjuroh hamba-hambanja pergi ka-Jerusjalejm, ('adapawn 'ija 'ini 'adalah meng`apong Lakisj, dan saganap pertuwanannja sertanja) kapada Jehizkhija Sulthan 'awrang Jehuda, dan kapada sakalijen 'awrang Jehuda, jang 'ada di-Jerusjalejm, meng`atakan:

10Demikijenlah bertitah Sanhejrib Sulthan 'Asjur: 'atas 'apa kamu 'ada harap, sedang kamu tinggal terkapong di-Jerusjalejm?

11Bukankah Jehizkhija meng`asong kamu, sopaja desarahkannja kamu 'akan mati 'awleh kalaparan, 'ataw 'awleh dahaga, 'udjarnja Huwa 'Ilah kamij 'akan meluputkan kamij deri pada tapakh tangan Sulthan 'Asjur?

12Bukankah Jehizkhija 'itu djuga sudah melalukan panggong-panggongnja, dan medzbeh-medzbehnja, sambil meng`atakan pada 'awrang Jehuda, dan pada 'isij Jerusjalejm, 'udjarnja: hendakhlah kamu tondokh dirimu menghadap medzbeh sabowah 'ini djuga, dan pasang 'ukop-ukopan di`atasnja 'itu?

13Tijadakah kamu meng`atahuwij, 'apa 'aku, dan bapa-bapaku sudah berbowat pada sakalijen bala tanah-tanahan? sudahkah Dejwata-dejwata chalajikh segala tanah 'itu sampat barang saperkara meluputkan tanahnja deri pada tanganku?

14Sijapatah dija 'itu di`antara samowa Dejwata chalajikh 'ini, jang telah dekaramkan 'awleh bapa nejnejku, jang sudah sampat meluputkan khawmnja deri pada tanganku, sahingga 'Ilah kamu sampat meluputkan kamu deri pada tanganku?

15Sakarangpawn djanganlah Hizkhija berdajakan kamu, dan djanganlah 'ija meng`asong kamu tjara bagini, dan djanganlah kamu pertjaja padanja; karana sudah tijada sampat barang Dejwata barang chalikhah 'ataw karadja`an meluputkan khawmnja deri pada tanganku, 'ataw deri pada tangan bapa-bapaku: djangankan 'Ilah kamu 'akan meluputkan kamu deri pada tanganku.

16Tambahan pula meng`utjaplah hamba-hambanja dengan hodjat Huwa 'Allah, dan dengan hodjat Jehizkhija hambanja 'itu.

17Lagipawn desuratnja babarapa surat 'akan mentjelakan Huwa 'Ilah 'awrang Jisra`ejl, dan 'akan meng`utjap dengan hodjat dija, meng`atakan: seperti segala Dejwata chalajikh tanah-tanahan sudah tijada meluputkan khawmnja deri pada tanganku, demikijen lagi 'Ilah Jehikhija tijada 'akan meluputkan khawmnja deri pada tanganku.

18Lalu bersarulah marika 'itu dengan sawara njaring tjara Jehudij kapada khawm 'isij Jerusjalejm, jang 'ada di`atas dejwala, 'akan pertakotij dija, dan 'akan mengharuw dija; sopaja de`alahkannja negerij 'itu.

19Maka meng`utjaplah marika 'itu 'akan 'Ilah Jerusjalejm, sarasa 'akan Dejwata segala 'umet dibumi, perbowatan tangan-tangan manusija.

20Tetapi memohonkanlah Sulthan Jehizkhija, dan Nabij Jesjaszja 'anakh laki-laki Xamawts, karana perkara 'ini, lalu berdosalah 'ija kalangit.

21'Arkijen maka desuroh Huwa sa`awrang Mela`ikat, jang tompaskan segala 'awrang Pahalawan perkalja, dan Panglima-panglima, dan Panghulu-panghulu dalam tantara Sulthan 'Asjur: 'arkijen maka pulanglah 'ija dengan kamaluwan mukanja kapada tanahnja; dan satelah sudah 'ija masokh rumah Dejwatanja, maka 'awrang, jang sudahlah terpantjar deri pada pinggangnja, merontohkan dija disana dengan pedang.

22Demikijenlah Huwa sudah melepaskan Jehizkhija, dan segala 'awrang jang meng`adijamij Jerusjalejm deri pada tangan Sanhejrib Sulthan 'Asjur, dan deri pada tangan sakalijen 'awrang: maka 'ija meng`alanggarakan marika 'itu kuliling-kuliling.

23Maka banjakh 'awrang 'adalah persombahkan hadijat kapada Huwa ka-Jerusjalejm, dan benda-benda jang 'indah kapada Jehizkhija Sulthan 'awrang Jehuda, sahingga komedijen deri pada demikijen 'ini 'ija detinggikan dihadapan mata-mata sakalijen CHalajikh.

24Pada harij-harij 'itu djuga sakitlah Jehizkhija terlalu pajah sampej kamati-matian: maka memohonkanlah 'ija kapada Huwa; jang baferman padanja, dan memberij padanja sawatu muszdjizat.

25Tetapi Jehizkhija tijada kombalikan kabalasan, menurut karunja jang telah deberij padanja, sedang hatinja meng`atas-atas dirinja: sebab 'itu datanglah mara bahaja ka`atasnja, dan ka`atas 'awrang Jehuda, dan 'awrang 'isij Jerusjalejm.

26Tetapi Jehizkhija merindahkan dirinja 'awleh karana katinggi`an hatinja, 'ija 'itu, dan 'awrang jang mendudokij Jerusjalejm: sahingga garang Huwa 'itu tijada berlaku di`atas marika 'itu pada harij-harij Jehizkhija.

27'Adapawn bagi Jehizkhija 'adalah kakaja`an, dan kamulija`an terlalu banjakh: maka dekardjakannja bagi dirinja babarapa chazinah pada pejrakh, dan pada 'amas, dan pada permata 'indah-indah, dan pada rampah-rampah, dan pada parisej-parisej, dan pada segala serba perkakasan jang 'indah-indah:

28Lagi babarapa gadong pada hatsil gendom, dan 'ajer 'angawr baharuw, dan minjakh baharuw: dan babarapa kandang pada segala djenis binatang, dan kandang-kandang pada kawan-kawan kambing domba.

29Tambahan de`adakannja bagi dirinja babarapa negerij, dan per`awlehan kambing domba, dan lembuw banjakh: karana 'Allah sudah karunjakan padanja harta terlalu banjakh.

30Lagipawn Jehizkhija djuga sudah menabat pantjuran 'ajer DJihawn jang di`atas 'itu, dan meng`alirkan dija 'itu kabawah kabarat deri pada negerij Da`ud: karana ber`ontonglah Jehizkhija didalam sakalijen kardjanja.

31Tetapi demikijen halnja, tatkala 'ada 'utusan-utusan segala Panghulu Babel, jang 'ija sudah suroh pergi kapadanja, 'akan pariksakan muszdjizat, jang sudah 'ada dalam tanah 'itu, bahuwa 'Allah meninggalkan dija, hendakh mentjawbai`ij dija, 'akan meng`atahuwij segala sasawatu jang 'ada didalam hatinja.

32'Adapawn 'akan peninggal segala khitsah Jihizkhija, dan kamurahannja; bahuwa sasonggohnja samowanja 'itu 'ada tersurat didalam pang`alihatan Nabij Jesjaszja 'anakh laki-laki 'Amawts, dan didalam kitab segala Sulthan-sulthan 'awrang Jehuda, dan 'awrang Jisra`ejl.

33Maka mangkatlah Jehizkhija ber`aduw dengan bapa-bapanja, dan 'awrang pawn mengkhuburkanlah dija didalam tampat tertinggij deri pada segala khubur 'anakh-anakh Da`ud: tambahan segala 'awrang Jehuda, dan 'awrang jang mendudokij Jerusjalejm berikan hormat padanja pada mawtnja: maka Menasjej 'anakhnja laki-laki 'itu najiklah Radja menggantij dija.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Tawarikh 32 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran