Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Daniel 6 >> 

1(6-2) Maka berkenanlah pada Darijusj, 'akan mendirikan saratus duwa puloh Pang`ejran 'atas karadja`an 'itu, jang ter`angkat 'akan memegang saganap karadja`an 'itu;

2(6-3) Dan lebeh tinggij deri pada segala 'awrang 'itu tiga Patih, 'antara sijapa Danijejl 'adalah sa`awrang deri padanja: pada sijapa haroslah segala Pang`ejran 'itu sendirij memberij perkira`an, sopaja djangan Sulthan kena barang rugij.

3(6-4) Tetapi Danijejl 'ini 'adalah terlaku deri pada segala Patih, dan segala Peng`ejran 'itu, 'awleh karana sebab njawa jang tersupij 'adalah dalamnja: maka fikirlah Sulthan mendirikan dija 'atas saganap karadja`an.

4(6-5) Tatkala 'itu maka segala Patih, dan segala Pang`ejran sukalah mendapat barang szilet 'atas Danijejl 'akan hal karadja`an: tetapi tijadalah 'ija sampat mendapat barang szilet, 'ataw szajb, 'awleh karana sebab satijawan 'adanja, dan barang zalet 'ataw szajb tijada kadapatan dalamnja.

5(6-6) Tatkala 'itu berkata-katalah segala laki-laki 'ini; tijada kawnun kamij 'akan mendapat barang szilet 'atas Danijejl 'ini, melajinkan kimij mendapat sasawatu 'atasnja jang 'ichtilaf dalam hukum 'Ilahnja.

6(6-7) Tatkala 'itu berkamponglah segala Patih, dan segala Pang`ejran 'ini menghadap Sulthan, dan sombahlah demikijen padanja; ja Sulthan Darijusj, hidoplah kiranja pada salama-lamanja.

7(6-8) Samowa Patih dalam karadja`an segala Damang, dan segala Pang`ejran, segala Manterij, dan segala 'Adapati sudah muljawaret mendirikan sawatu titah Sulthanij, dan menogohkan sawatu ferman, sahingga sasa`awrang jang 'akan minta barang perminta`an deri pada barang 'Ilah, 'ataw manusija sampej tiga puloh harij selangnja, melajinkan deripadamu djuga, ja Sulthan, 'ija 'akan delimpar kadalam, kurongan singa-singa.

8(6-9) Sakarang pawn, ja Sulthan, hendakhlah kiranja mendirikan sawatu ferman, dan mentjapij sawatu surat rakham, jang tijada dapat delajinkan, menurut hukum 'awrang Medaj dan faris, jang tijada dapat de`ubahkan.

9(6-10) Sebab 'itu maka Sulthan Darijusj pawn mentjapilah rakham dan ferman 'itu.

10(6-11) 'Adapawn 'akan Danijejl, tatkala dekatahuwinja, bahuwa rakham 'itu sudahlah detjapij, maka masokhlah 'ija kadalam rumahnja, ('adapawn tingkap-tingkap terbukalah padanja didalam 'andjongnja kakhiblet Jerusjalejm) dan tiga wakhtu pada saharij 'adalah 'ija berlutut terlipat kaduwa lututnja, dan bertsalat, dan bertahmud pada 'Ilahnja sakali-kali, seperti dihulu debowatnja.

11(6-12) Tatkala 'itu berkamponglah segala laki-laki 'ini mendapatkan Danijejl, sedang 'ija bermohon-mohonan, dan berbudjokh-budjokhan pada hadlret 'Ilahnja.

12(6-13) Tatkala 'itu menghampirlah marika 'itu, dan sombahlah pada Sulthan 'akan hal ferman Sulthan; bukankah 'angkaw sudah mentjapij sawatu ferman, sahingga sasa`awrang manusija, jang 'akan minta barang 'apa deri pada barang 'Ilah 'ataw manusija sampej tiga puloh harij selangnja, melajinkan deri padamu djuga, ja Sulthan, 'ija 'akan delimpar kadalam kurongan singa-singa? sahutlah Sulthan, dan sabdalah; tzabitlah khawl 'itu, menurut hukum 'awrang Madaj dan Faris, jang tijada dapat de`ubahkan.

13(6-14) Tatkala 'itu sahutlah marika 'itu, dan sombahlah pada Sulthan; bahuwa Danijejl, sa`awrang deri pada segala 'anakh kapindahan tawanan Jehuda, sudah tijada ber`indah padamu, ja Sulthan, 'ataw pada ferman 'itu, jang 'angkaw sudah mentjapij: karana tiga wakhtu pada saharij 'ada 'ija memohonkan pemohonannja.

14(6-15) Tatkala 'itu Sulthan demi dedengarnja sombah 'ini, berdukalah terlalu sangat dalam sendirinja, dan tarohlah hati pada Danijejl hendakh meluputkan dija: behkan sampej kapada kamasokan mataharij 'adalah 'ija maljghul 'akan membanton dija.

15(6-16) Tatkala 'itu berkamponglah segala laki-laki 'ini menghadap Sultan, dan sombahlah pada Sulthan; katahuwij 'awlehmu, ja Sulthan, 'ada djuga hukum 'awrang Madaj dan Faris, bahuwa barang ferman 'ataw titah jang Sulthan sudah mendirikan, 'itu tijada dapat delajinkan.

16(6-17) Tatkala 'itu bertitahlah Sulthan, maka 'awrang pawn bawalah Danijejl, dan limparlah dija kadalam kurongan singa-singa: 'Adapawn sahutlah Sulthan, dan sabdalah pada Danijejl 'Ilahmu, jang padanja 'angkaw 'ini santijasa 'ada berbowat szibadet, 'ija 'itu hendakhlah kiranja meluputkan 'angkaw.

17(6-18) Maka terbawalah sabowah batu, dan tertarohlah 'ija di`atas mulut kurongan 'itu: maka Sulthan pawn materikanlah dija dengan tjintjinnja, dan dengan tjintjin Panghulu-panghulunja, 'agar sopaja khadla 'akan Danijejl 'itu djangan delajinkan.

18(6-19) Tatkala 'itu pergilah Sulthan masokh maligejnja, dan bermalamlah tijada santap szalja, dan tijada surohlah 'ija membawa barang bunji-bunjian kahadapannja, dan linnjaplah 'antokhnja deri padanja.

19(6-20) Tatkala 'itu maka Sulthan pawn bangonlah pagi-pagi pada dinharij demi buka fadjar, dan gupoh-gupoh pergilah 'ija kapada kurongan singa-singa 'itu.

20(6-21) 'Adapawn satelah sudah 'ija menghampir kapada kurongan 'itu, maka berterijakhlah 'ija kapada Danijejl dengan sawara jang 'amat sajang: Sulthan pawn sahutlah, dan sabdalah pada Danijejl; hej Danijejl, hamba 'Allah jang hidop 'itu, 'Ilahmu jang padanja 'angkaw 'ini santijasa 'ada berbowat szibadet, sudahkah 'ija sampat meluputkan dikaw deri pada singa-singa?

21(6-22) Tatkala 'itu sombahlah Danijejl pada Sulthan; ja Sulthan, hidoplah kiranja pada salama-lamanja.

22(6-23) 'Ilahku sudah menjuroh Mal`aknja, maka 'ija sudah menjabang mulut singa-singa, sahingga sudah tijada 'ija memberij barang madlaret pada patek, 'awleh karana dihadapan hadlretnja kasutji`an, deri pada salah sudah kadapatan didalam patek lagipawn, ja Sulthan, barang salah patek sudah tijada berbowat pada hadlretmu.

23(6-24) Tatkala 'itu maka Sulthan pawn 'amat sukalah dalam sendirinja, dan bertitahlah menghejlakan Danijejl deri dalam kurongan 'itu: satelah sudah Danijejl dehejlakan deri dalam kurongan 'itu, maka barang madlaret sudah tijada kadapatan padanja, karana telah sudahlah 'ija 'isztikhad pada 'Ilahnja.

24(6-25) Tatkala bertitahlah Sulthan, maka 'awrang pawn bawalah segala laki-laki 'ini, jang sudahlah menudohij Danijejl njata-njata, dan limparlah dija, marika 'itu sendirij, 'anakh-anakhnja, dan bini-bininja kadalam kurongan singa-singa 'itu: tetapi bulom sampejlah 'ija kapada pantat kurongan 'itu, melajinkan berkalebehanlah segala singa-singa 'itu 'atasnja, behkan lagi 'ija meromokhkanlah sakalijen tulang-tulangnja.

25(6-26) Tatkala 'itu menjuratlah Sulthan Darijusj pada sakalijen khawm, 'umet-umet, dan 'awrang jang berbagej-bagej bahasa, jang 'adalah dudokh pada saganap bumi; sadjahataramu 'apalah bertambah-tambah.

26(6-27) Deri pada fihakhku sudah tertantu khadla, sopaja dalam saganap patuwanan karadja`anku 'awrang 'ada katar, dan gantar deri pada hadlret 'Ilah Danijejl: karana 'ija djuga 'Allah jang hidop, dan jang kakal pada salama-lamanja, dan karadja`annja tijada, karusakan, dan patuwanannja 'itu sampej kasudah-sudahan.

27(6-28) 'Ija meluputkan dan membanton, 'ija meng`adakan tanda-tanda dan szadjajib didalam langit, dan di`atas bumi: 'ija djuga sudah meluputkan Danijejl deri dalam gagah singa-singa.

28(6-29) 'Adapawn Danijejl 'ini ber`ontonglah didalam karadja`an Darijusj, dan didalam karadja`an Kawresj 'awrang Forsij 'itu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Daniel 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran