Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Hakim-hakim 9 >> 

1Sabermula maka pergilah 'Abimelek, 'anakh laki-laki Jerubaszal, ka-SJikem, kapada sudara-sudara laki-laki 'ibunja: dan katalah 'ija pada marika 'itu, dan pada saganap bangsa 'isij rumah bapa 'ibunja 'itu, 'udjarnja:

2'Utjaplah kiranja segala kamu pada telinga-telinga segala 'awrang jang 'ampunja SJikem; 'apatah lebeh bajik pada kamu, tudjoh puloh 'awrang laki-laki, samowanja 'anakh laki-laki Jerubaszal, 'itukah 'ada depertuwan di`atas kamu, 'ataw sa`awrang laki-laki djuga 'itukah 'ada depertuwan di`atas kamu? maka kenanglah segala kamu, bahuwa tulang kamu dan daging kamu 'aku 'inilah.

3Tatkala 'itu meng`utjaplah sudara-sudara laki-laki 'ibunja 'itu 'akan dija, pada telinga-telinga segala 'awrang jang 'ampunja SJikem, sakalijen perkata`an 'ini: maka tjenderonglah hati marika 'itu pada meng`ikot 'Abimelek; karana katalah marika 'itu; bahuwa sudara laki-laki kamij 'adanja.

4Maka 'ijapawn berilah padanja tudjoh puloh keping pejrakh, deri dalam rumah Baszal Berit: maka dengan dija 'itu 'Abimeleklah meng`upah barang 'awrang laki-laki sija-sija dan ganas, maka marika 'itu berdjalanlah meng`ikot dija.

5Lalu 'ija datang masokh rumah bapanja di Xofra, saraja debunohnja sudara-sudaranja laki-laki, 'anakh-anakh Jerubaszal 'itu, tudjoh puloh 'awrang laki-laki samowanja, di`atas sabowah batu: tetapi Jawtam, 'anakh laki-laki Jerubaszal jang muda 'itu, tinggallah dengan hidopnja, tagal 'ija sudahlah sembunjikan dirinja.

6Tatkala 'itu berkompollah segala 'awrang jang 'ampunja SJikem, dan samowa 'awrang rumah Milaw 'itu, lalu pergilah marika 'itu, saraja menajikij 'Abimelek 'akan Radja: desisij pohon kajuw djatij tampat tambar terdirij 'itu, jang dekat pada SJikem.

7Satelah sudah 'awrang memberita 'itu pada Jawtam, maka 'ija pawn pergilah berdiri di`atas martjuw bukit DJerizim, lalu 'ija njaringkanlah sawaranja, dan bersarulah: maka 'ija katalah pada marika 'itu; dengarlah 'akan daku, hej 'awrang jang 'ampunja SJikem 'itu, maka 'Allah kalakh dengar 'akan kamu.

8Sakali per`istiwa segala pohon kajuw 'itu pergilah berdjalan, 'akan meng`urapij Radja di`atas dirinja: maka katalah 'ija pada pohon zejt; 'angkaw 'apalah najik Radja di`atas kamij.

9Tetapi pohon zejt 'itu katalah padanja; masakah 'aku meninggalkan gumokhku, jang depudji 'awleh Dejwa-dejwa dan manusija-manusija didalam 'aku? dan 'akukah pergi pusing kasana kamarij pegang parentah segala pohon kajuw?

10Tatkala 'itu katalah segala pohon kajuw pada pohon 'ara: marilah 'angkaw najik Radja di`atas kamij.

11Tetapi pohon 'ara 'itu katalah padanja; masakah 'aku meninggalkan manisanku, dan bowahku jang maha bajik? dan 'akukah pergi pusing kasana kamarij pegang parentah segala pohon kajuw?

12Tatkala 'itu katalah segala pohon kajuw pada pohon 'angawr: marilah 'angkaw najik Radja di`atas kamij.

13Tetapi pohon 'angawr 'itu katalah padanja; masakah 'aku meninggalkan 'angawrku baharuw, jang menjukakan Dejwa-dejwa dan manusija-manusija? dan 'akukah pergi pusing kasana kamarij pegang parentah segala pohon kajuw?

14Tatkala 'itu katalah segala pohon kajuw kapada karendang: marilah 'angkaw najik Radja di`atas kamij.

15Maka katalah karendang 'itu kapada segala pohon kajuw; djikalaw songgoh-songgoh kamu mawu meng`urapij 'aku 'akan Radja di`atas kamu, marilah kamu harap pada nawongku: hanja djikalaw tijada, maka terbitlah kiranja 'apij deri dalam karendang, dan bajiklah 'itu makan habis segala pohon 'araz di-Libanawn.

16Maka timbanglah sakarang, djikalaw dengan songgoh-songgoh dan tulus 'ichlats kamu sudah berbowat, 'awleh kamu sudah meradjakan 'Abimelek, dan djikalaw kamu sudah berbowat kabajikan sama Jerubaszal, dan sama 'isij rumahnja, dan djikalaw kamu sudah berbowat padanja balas djasa tangannja:

17(Karana bapaku sudah berparang menulong kamu, dan membowang njawanja terlalu 'amat djawoh, dan meluputkan kamu deri bawah tangan 'awrang Midjan.

18Tetapi kamu harini sudah bangkit melawan 'isij rumah bapaku, dan kamu sudah membunoh 'anakh-anakhnja laki-laki, tudjoh puloh 'awrang, di`atas sabowah batu: lagi kamu sudah meradjakan 'Abimelek, 'anakh laki-laki sahajanja parampuwan 'itu, di`atas segala 'awrang jang 'ampanja SJikem 'itu, 'awleh karana sudaramu laki-laki 'adanja.)

19'Antah djikalaw dengan songgoh-songgoh dan tulus 'ichlats kamu sudah berbowat sama Jerubaszal, dan sama 'isij rumahnja pada harij 'ini; maka hendakhlah kamu kalakh berameh-ramehan 'akan 'Abimelek, dan bejarlah lagi 'ija sendirij berameh-ramehan 'akan kamu.

20Tetapi djikalaw tijada, maka terbitlah kiranja 'apij deri dalam 'Abimelek, dan bajiklah 'itu makan habis segala 'awrang jang 'ampunja SJikem, dan 'awrang rumah Milaw 'itu: lagipawn terbitlah kiranja 'apij deri dalam segala 'awrang jang 'ampunja SJikem, dan deri dalam 'awrang rumah Milaw 'itu? dan bajiklah 'itu makan habis 'Abimelek.

21Sudah 'itu maka larilah Jawtam, berlepas dirinja, dan pergi ka-Be`ejr: maka 'ijapawn tinggallah dudokh disana 'awleh karana sebab 'Abimelek sudaranja laki-laki 'itu.

22'Adapawn satelah sudahlah 'Abimelek memegang pertuwanan di`atas 'awrang Jisra`ejl tiga tahon lamanja;

23Maka 'Allah pawn menjuroh datang sawatu tjita hati jang djahat di`antara 'Abimelek, dan di`antara segala 'awrang jang 'ampunja SJikem: maka segala 'awrang jang 'ampunja SJikem 'itupawn berbowatlah chijanet kapada 'Abimelek.

24Sopaja datang njata-njata 'anjaja jang 'amat karas 'atas katudjoh puloh 'anakh laki-laki Jerubaszal, dan sopaja 'awrang, pawn buboh darah marika 'itu ka`atas 'Abimelek sudaranja laki-laki, jang sudahlah membunoh segala 'awrang 'itu, dan lagi ka`atas segala 'awrang jang 'ampunja SJikem 'itu, jang sudahlah meng`araskan tangan-tangannja, 'akan membunoh segala sudaranja laki-laki 'itu?

25Maka segala 'awrang jang 'ampunja SJikem 'itu tarohlah babarapa 'awrang meng`adang padanja di`atas martjuw-martjuw segala bukit, maka marika 'itu pawn menjamonij sasa`awrang, jang lalu lampoh deri padanja pada djalan: maka 'itu deberitakanlah pada 'Abimelek.

26Maka datanglah lagi DJaszal, 'anakh laki-laki Xebed, serta dengan sudara-sudaranja laki-laki 'itu, berpindah kapada SJikem: maka segala 'awrang jang 'ampunja SJikem 'itu pawn haraplah padanja.

27Maka kaluwarlah marika 'itu kabendang, saraja menggintas tandan-tandan tatanaman 'angawrnja, dan meng`irikh 'itu, sambil melakukan babarapa suka-sukaan: maka masokhlah marika 'itu rumah Dejwatanja, sambil makan dan minom, dan meng`utokij 'Abimelek

28Maka katalah DJaszal, 'anakh laki-laki Xebed 'itu; sijapatah 'Abimelek? dan sijapatah SJikem 'itu, bahuwa kamij 'akan deperhamba padanja? bukankah 'ija 'anakh laki-laki Jerubaszal? dan Zebul 'amirnja? bajik djuga kamu deperhamba pada segala 'awrang laki-laki Hemawr, bapa SJikem 'itu; 'antah 'apatah gunanja kamij 'ini 'akan diperhamba padanja?

29Hej kiranja bala 'ini 'adalah dalam tanganku! nistjaja 'aku 'akan melalukan 'Abimelek: maka katalah 'ija 'akan 'Abimelek; perbanjakhlah tantaramu paparangan, dan pergilah kaluwar.

30Satelah dedengar 'awleh Zebul, Panghulu negerij 'itu, segala perkata`an DJaszal, 'anakh laki-laki Xebed 'itu, maka berhangatanlah morkanja.

31'Arkijen maka sembunji-sembunji desurohnja barang 'utusan-utusan pergi kapada 'Abimelek, 'udjarnja: bahuwa sasonggohnja DJaszal, 'anakh laki-laki Xebed, dengan sudara-sudaranja laki-laki 'itu, sudah datang kapada SJikem, dan bahuwa sasonggohnja marika 'itu 'ada binitjanakan 'isij negerij 'itu, 'akan melawan 'angkaw.

32Sakarang pawn bangonlah pada malam, 'angkaw 'ini, dan raszijet 'itu, jang 'ada sertamu, dan ber`adang-adanganlah dipadang.

33Maka datang pada dinharij, bulom terbit mataharij, hendakhlah 'angkaw pagi-pagi bangon, dan menjarang negerij 'itu: maka bahuwa sasonggohnja, djikalaw 'ija 'itu, dan raszijet, jang 'ada sertanja 'itu, kaluwar kapadamu, hendakhlah 'angkaw bowat padanja barang sadapat-dapat tanganmu.

34Maka bangonlah 'Abimelek, dan saganap raszijet, jang 'ada sertanja 'itu, pada malam: maka 'awrang pawn meng`adang pada SJikem, 'ampat pasukannja.

35Maka DJaszal, 'anakh laki-laki Xebed 'itu, kaluwarlah, dan berdirilah pada pintu gerbang negerij 'itu maka bangkitlah 'Abimelek, dan raszijet, jang 'ada sertanja 'itu, deri dalam peng`adangan.

36Satelah DJaszal melihat raszijet 'itu, maka katalah 'ija kapada Zebul; bahuwa sasonggohnja barang raszijet 'ada turon deri pada kamontjakh-kamontjakh bukit-bukit: tetapi katalah Zebul kapadanja; bajang bukit-bukit 'angkaw 'ini 'ada lihat sa`awleh-awleh manusija-manusija 'adanja.

37Tetapi kombali lagi katalah DJaszal, dan 'utjaplah: lihatlah babarapa raszijet 'ada turon deri sabelah pusat tanah, dan sawatu pasukan 'ada datang deri pada djalan pohon djatij Meszawnenim 'itu.

38Tatkala 'itu katalah Zebul kapadanja; manatah sakarang mulutmu, dengan jang mana 'angkaw sudah berkata-kata; sijapatah 'Abimelek, bahuwa kamij 'akan deperhamba padanja? bukankah 'ini raszijet 'itu, jang 'angkaw sudah tjutja? marij kaluwarlah sakarang, dan berparanglah lawan dija.

39Maka kaluwarlah DJaszal dimuka segala 'awrang jang 'ampunja SJikem 'itu: lalu berparanglah 'ija lawan 'Abimelek.

40Maka 'Abimelek pawn menghambatlah dija, tagal 'ija sudah berlarij deri pada hadapannja: maka terhambalanglah babarapa 'awrang jang tertjutjokh 'itu datang kapada pintu gerbang.

41'Adapawn 'Abimelek tinggallah di-`Aruma: dan Zebul pawn menjahkanlah DJaszal, dan segala sudaranja laki-laki 'itu? sahingga djangan marika 'itu tinggal di-SJikem.

42Maka djadilah pada ka`ejsokan harinja, bahuwa raszijet 'itu kaluwarlah kapadang: maka 'awrang pawn berchabarlah 'itu pada 'Abimelek.

43'Arkijen maka de`ambilnja raszijet, dan debahaginja marika 'itu pada tiga pasukan, lalu de`adangnja dipadang: satelah delihatnja, bahuwa sasonggohnja raszijet 'itu 'ada kaluwar deri pada negerij, maka bangkitlah 'ija pergi lawan marika 'itu, lalu berparanglah 'ija pitjahkan dija.

44Karana 'Abimelek, dan segala 'awrang pasukan, jang 'ada sertanja 'itu, tampohlah pada marika 'itu, dan berdirilah tatap pada pintu gerbang negerij 'itu: maka kaduwa pasukan jang lajin 'itu tampohlah pada sakalijen 'awrang jang 'ada dipadang, lalu 'ija memarang pitjahkan marika 'itu?

45Bermula berparanglah 'Abimelek melanggar negerij 'itu sontokh saharij 'itu djuga, lalu meng`alahkanlah 'ija negerij 'itu, dan membunohlah raszijet, jang 'ada dalamnja 'itu: maka 'ijapawn merobohkanlah negerij 'itu, sambil menaborij 'itu dengan garam.

46Satelah terdengar 'itu 'awleh segala 'awrang jang 'ampunja tjandij SJikem, maka datanglah marika 'itu masokh manarah rumah 'Ejl Berit.

47Maka terberitalah pada 'Abimelek, bahuwa segala 'awrang jang 'ampunja tjandij SJikem 'itu sudahlah berkompol-kompol sama-sama.

48Maka 'Abimelek pawn najiklah bukit TSalmawn, 'ija 'ini, dan saganap raszijet, jang 'ada sertanja 'itu? maka de`ambil 'awleh 'Abimelek sawatu kapakh pada tangannja, lalu dekaratnja sawatu tjabang deri pada pohon-pohon kajuw, dan de`angkatnja memowat 'itu di`atas bahunja: ljahdan 'ija berkatalah pada raszijet, jang 'ada sertanja 'itu; barang jang kamu melihat 'aku sudah berbowat, bersegarahlah kamu berbowat 'itu, seperti 'aku djuga.

49'Arkijen maka lagi saganap raszijet 'itu meng`aratlah, masing-masing sa`awrang tjabangnja, dan berdjalanlah dibalakang 'Abimelek, debubohnja 'itu kapada manarah, dan debakarnja 'awlehnja manarah 'itu habis dengan 'apij: sahingga maka segala 'awrang jang 'ampunja tjandij SJikem 'itu matilah, sakira-kira saribu 'awrang laki-laki dan parampuwan.

50Bermula maka berdjalanlah 'Abimelek ka-Tejbejts, dan bertantaralah 'ija melanggar Tejbejts, dan meng`alahkan 'itu.

51'Adapawn ditengah-tengah negerij 'itu 'adalah sabowah tjandij jang togoh; maka segala laki-laki dan parampuwan, dan segala 'awrang jang 'ampunja negerij 'itu bersalindonglah kasana, dekontjinja 'itu dibalakangnja; lalu 'ija najiklah ka`atas 'atap tjandij 'itu.

52Tatkala 'itu datanglah 'Abimelek kapada tjandij 'itu, dan berparanglah melanggar dija: maka 'ijapawn sampejlah kapada pintu tjandij, hendakh membakar 'itu habis dengan 'apij.

53Tetapi sa`awrang parampuwan mendjatohkanlah sapanggal batu kisaran di`atas kapala 'Abimelek, lalu meromokhkanlah batu kapalanja.

54Tatkala 'itu maka lakas 'ija memanggil budakh 'itu, jang mendjawat sindjatanja, dan katalah padanja; menghunuslah pedangmu, dan membunohlah 'aku, 'agar djangan 'awrang kata-kata deri padaku, sa`awrang parampuwan sudah membunoh dija: maka budakhnja pawn mentjutjokhlah dija, sahingga 'ija mati.

55Demi segala laki-laki 'awrang Jisra`ejl 'itu melihat, bahuwa 'Abimelek sudah mati, maka pulanglah marika 'itu, sasa`awrang kapada tampatnja.

56Demikijenlah djuga 'Allah sudah meng`ombalikan kapada 'Abimelek djahat 'itu, jang telah debowatnja pada bapanja, sambil membunoh katudjoh puloh sudaranja laki-laki 'itu.

57Sabagej lagi samowa kadjahatan segala 'awrang laki-laki SJikem 'itu 'Allah sudah meng`ombalikan ka`atas kapalanja: dan kutokh Jawtam, 'anakh laki-laki Jerubaszal, 'itupawn sudah berlaku ka`atas marika 'itu.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Hakim-hakim 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran