Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Kejadian 31 >> 

1Satelah 'itu maka dedengarnjalah segala kata-kata 'anakh-anakh laki-laki Laban 'itu, 'udjarnja: Jaszkhub sudah meng`ambil barang sasawatu jang bapa kamij sudah 'ampunja 'itu; dan deri pada segala sasawatu, jang bapa kamij sudah berpunja 'itu, 'ija telah berlakukan segala kamulija`an 'ini.

2Jaszkhub lagi sudah memandang 'akan muka Laban: dan bahuwa sasonggohnja tijadalah 'awrang 'itu baserta dengan dija, seperti kalamarin dan kalamarin dihulu.

3Maka bafermanlah Huwa kapada Jaszkhub: pulanglah 'angkaw kapada tanah nejnekh mawjang kamu, dan pada kulawarga kamu, maka 'aku 'akan 'ada menjerta`ij dikaw.

4Maka desurohlah Jaszkhub panggil 'akan Rahejl, dan 'akan Lej`a, datang kaduson kapada kawan binatangnja.

5Dan dekatanjalah kapada kaduwanja: 'aku 'ada memandang 'akan muka bapa kamu, bahuwa tijadalah 'ija 'itu kapadaku, seperti kalamarin dan kalamarin dihulu: tetapi 'Ilah bapaku sudah 'ada sertaku.

6Dan kaduwa kamu tahu, bahuwa dengan saganap khowatku 'aku sudah diperhamba kabawah bapa kamu.

7Maka bapa kamu sudah menipukan 'aku, lalu 'ija meng`ubahkan 'upahku sapuloh kali: tetapi 'Allah tijadalah memberij padanja 'akan berbowat djahat padaku.

8Manakala demikijen 'ija katalah; segala jang berintikh 'akan 'ada 'upahmu, maka segala kawan binatang 'itu ber`anakhlah jang berintikh-intikh: dan manakala demikijen 'ija katalah; segala jang tapertjikh 'akan 'ada 'upahmu, maka segala kawan binatang 'itu ber`anakhlah jang tapertjikh-pertjikh.

9Bagitu 'Allah sudah rabut per`awlehan binatang bapa kamu, dan sudah berij padaku.

10Maka djadilah pada masa bakakhlah kawan binatang 'itu, bahuwa ku`angkat kaduwa mataku, dan kulihat dalam samimpij, bahuwa sasonggohnja kambing-kambing djantan 'adalah najik 'atas kawan binatang jang tapertjikh-pertjikh, jang berintikh-intikh, dan balang-balang.

11Maka Mal`ak 'Allah sabdalah padaku dalam samimpij: Jaszkhub! dan 'aku sombahlah; 'ada patek 'ini.

12Maka 'ija sabdalah: 'angkatlah sakarang kaduwa matamu, dan lihatlah segala kambing djantan najik 'atas kawan binatang, jang tapertjikh-pertjikh, berintikh-intikh, dan balang-balang: karana 'aku sudah lihat segala sasawatu, jang Laban 'ada bowat padamu.

13'aku 'inilah 'Ilah Bejt `Ejl, dimana 'angkaw sudah berminjakij niljan, dimana 'angkaw sudah bernadzar padaku sawatu nadzar: sakarang bangonlah kamu, kaluwarlah kamu deri pada tanah 'ini, dan pulanglah kamu kapada tanah kulawargamu.

14Maka sahutlah Rahejl dan Lej`a, dan sombahlah marika 'itu padanja: 'adakah lagi pada kamij bahagijan, dan pusaka dalam rumah bapa kamij?

15Bukankah 'akan 'awrang 'asing kamij sudah terbilang baginja? karana 'ija sudah djuwal kamij: dan sudah habiskan lagi sakali-kali pejrakh kamij.

16Karana segala kakaja`an, jang 'Allah sudah rabut deri pada bapa kamij, punja kamij 'adanja, dan punja 'anakh-anakh kamij: bajiklah sakarang, segala sasawatu, jang 'Allah sudah bersabda padamu, bowatlah 'awlehmu.

17Maka bangonlah Jaszkhub, lalu menajikilah 'ija segala 'anakhnja laki-laki, dan bini-bininja ka`atas 'onta-onta.

18dan meng`alaw 'ija segala per`awlehan binatangnja, dan segala bendanja, jang telah deperbendakannja; serta binatangnja kitjil, per`awlehannja 'itu, jang telah dedapatnja di-Padan 'Aram: hendakh datang kapada Jitshakh bapanja, katanah Kanszan.

19'Adapawn Laban telah sudahlah pergi menggonting buluw-buluw kawan domba-dombanja: maka Rahejl mentjurilah membawa patong-patong jang punja bapanja 'itu.

20Dan Jaszkhub sabelahkanlah hati Laban 'awrang 'Aramij 'itu: deri karana tijadalah 'ija memberita padanja, bahuwa 'adalah 'ija djuga larij.

21Dan larilah 'ija djuga, dan segala jang 'ija punja, lalu bangonlah 'ija, dan menjabaranglah sungej: dan menundjukanlah 'ija mukanja kagunong DJilszad.

22Maka 'awrang beritakanlah kapada Laban pada harij jang katiga, bahuwa Jaszkhub telah sudah larij.

23Tatkala 'itu 'ija bawalah sudara-sudaranja sertanja, dan menghambatlah kabalakangnja sadjalan tudjoh harij djawohnja: dan 'ija berdapatlah dengan dija pada gunong DJilszad 'itu.

24Maka datanglah 'Allah kapada Laban 'awrang 'Aramij 'itu pada samimpij malam: dan bafermanlah 'ija padanja; paliharakanlah dirimu, sopaja djangan 'angkaw berkata-kata dengan Jaszkhub, mawu bajik, mawu djahat.

25Maka berdapatlah Laban dengan Jaszkhub: sedang Jaszkhub telah sudahlah menatakh taratakhnja di`atas gunong; dan Laban pawn sudah menatakh serta segala sudaranja di`atas gunong DJilszad.

26Tatkala 'itu katalah laban kapada Jaszkhub: 'apatah sudah kawkardja, bahuwa 'angkaw sudah sabelahkan hatiku, dan meng`alaw 'anakh-anakhku parampuwan, penaka tertawan dengan pedang?

27Karana 'apa sudah kawsembunjikan dirimu 'akan berlarij, dan kawsabelahkan 'aku? dan tijada kawberitakan padaku, sopaja sudahlah 'aku menghentar 'angkaw pergi dengan kasuka`an, dan njanji-njanjian, dan gendarang, dan kitjapij?

28Lagi tijada kawberikan 'aku meng`utjopij 'anakh-anakhku laki-laki, dan 'anakh-anakhku parampuwan: sakarang sudah kawberbowat dengan babalmu, sedang kawkardjakan demikijen.

29'Adalah djuga pada kawasa tanganku 'akan meng`ardjakan djahat pada kamu: tetapi 'Ilah bapa kamu pada malam jang lalu sudah baferman kapadaku, sambil titahnja: paliharakanlah dirimu deri pada berkata-kata dengan Jaszkhub, mawu bajik, mawu djahat.

30Sakarang pawn, songgoh sudah kawpergi, 'awleh karana telah kaw rinduw dendam sangat 'akan rumah bapamu: karana 'apa 'angkaw sudah mentjurij dejwata-dejwataku?

31Tatkala 'itu sahutlah Jaszkhub, dan katalah pada Laban: sebab sudah kutakot; karana 'aku katalah: kalu-kalu 'angkaw 'akan rampas 'anakh-anakhmu parampuwan deri pada sisiku.

32Dengan sijapa 'angkaw 'akan mendapat dejwata-dejwatamu, djanganlah 'ija hidop; dihadapan sudara-sudara kamij sidiklah 'awlehmu, 'apatah sertaku, dan 'ambillah bagimu: karana Jaszkhub sudah tijada tahu, bahuwa Rahejl telah sudah mentjurij dija 'itu.

33Satelah 'itu maka datanglah Laban masokh kadalam taratakh Jaszkhub, dan kadalam taratakh Lej`a, dan kadalam taratakh kaduwa sahaja parampuwan, tetapi tijada 'ija mendapat: maka kaluwarlah 'ija deri dalam taratakh Lej`a, dan datanglah 'ija masokh kadalam taratakh Rahejl.

34Tetapi Rahejl telah sudahlah meng`ambil patong-patong 'itu buboh dija dihamparan 'onta, dan 'ija dudokhlah di`atasnja: maka merabalah Laban saganap taratakh 'itu, dan tijadalah 'ija mendapat.

35Dan 'ija sombahlah kapada bapanja; djangan kiranja hangatlah 'amarah pada mata-mata Tuwanku, 'awleh karana patek tijada sampat bangon dihadapan mukamu, karana tjara segala parampuwan berlaku 'atas patek: maka 'ija sidiklah djuga, tetapi tijadalah 'ija mendapat patong-patong 'itu.

36Tatkala 'itu hangatlah 'amarah bagi Jaszkhub, dan berbantahlah 'ija dengan Laban: maka sahutlah dan katalah Jaszkhub pada Laban; 'apatah durhakaku? 'apatah dawsaku, bahuwa 'angkaw sudah menghambat 'aku sasangat?

37Sedang 'angkaw sudah beraba-raba segala serbaku, 'apakah djuga 'angkaw sudah mendapat deri pada segala serba rumahmu? latakhlah desini dihadapan sudara-sudaraku, dan sudara-sudaramu: maka bejarlah marika 'itu putus 'atjara di`antara kaduwa kamij.

38Duwa puloh tahon 'ini 'aku 'inilah sertamu; domba-dombamu betina dan kambing-kambingmu betina tijadalah gugor 'anakhnja: dan domba-domba djantan kawanmu tijada kumakan.

39Binatang jang tertjarikh 'itu tijada kudatangkan kapadamu, sudah kukena denda 'atasnja, deri pada tanganku sudah kawtontut 'itu; barang jang tertjurij pada sijang, barang jang tertjurij pada malam.

40'Aku sudah 'ada, maka pada sijang kapanasan sudah 'antjorkan 'aku, dan kadinginan pada malam; sahingga lalulah tidorku deri pada mata-mataku.

41'Aku sudah 'ada sakarang duwa puloh tahon dalam rumahmu; 'aku sudah deperhamba padamu 'ampat belas tahon karana kaduwa 'anakhmu parampuwan, dan 'anam tahon karana kawan binatangmu: maka 'angkaw sudah meng`ubahkan 'upahku sapuloh kali.

42Djikalaw tijada 'Ilah bapaku, 'Ilah 'Ibrahim, dan takhijat Jitshakh sudah 'adalah sertaku, sanistjaja 'angkaw sudahlah suroh 'aku pergi hampa: bahuwa 'Allah sudah menilik 'akan 'anjajaku, dan 'akan kalelahan kaduwa tanganku, lagi 'ija sudah menista 'angkaw pada malam jang lalu.

43Tatkala 'itu sahutlah Laban, dan katalah pada Jaszkhub: 'anakh-anakh parampuwan 'inilah 'anakh-anakhku parampuwan, dan 'anakh-anakh laki-laki 'inilah 'anakh-anakhku laki-laki, dan kawan binatang 'inilah kawanku, dan barang sasawatu jang 'angkaw 'ada lihat 'ija 'itu 'aku 'ampunja: dan 'apakah djuga 'aku 'akan bowat pada 'anakh-anakhku parampuwan 'itu pada harij 'ini? 'ataw pada 'anakh-anakhnja laki-laki, jang 'ija sudah ber`anakh?

44Sakarang pawn, marilah 'angkaw, bejarlah kamij menogohkan sawatu perdjandji`an, 'aku 'ini dan 'angkaw 'ini: mendjadi kasjaksijan 'antaraku, dan 'antaramu.

45Tatkala 'itu meng`ambillah Jaszkhub barang batu, lalu meninggikanlah dija 'akan niljan.

46Maka katalah Jaszkhub pada sudara-sudaranja: kompollah 'awleh kamu babarapa batu; maka marika 'itu 'ambillah batu-batu, lalu berbowatlah sawatu tambon: maka marika 'itu makanlah disana di`atas tambon 'itu.

47Bermula Laban sudah panggil 'akan dija, Jedjar Sahaduta: dan Jaszkhub sudah panggil 'akan dija DJalszejd.

48Tatkala 'itu katalah Laban, tambon 'ini 'ada kiranja harij 'ini sawatu sjaksi 'antaraku, dan 'antaramu: deri karana 'itu 'ija panggillah namanja DJalszejd;

49Dan Mitspa; sebab 'ija katalah: Huwa kiranja ber`indahlah 'antaraku, dan 'antaramu; manakala kamij 'akan linnjap sa`awrang deri pada samanja.

50Djikalaw 'angkaw meng`anjaja 'atas 'anakh-anakhku parampuwan, dan djikalaw 'angkaw 'ambil maduw-maduw bersisij 'anakh-anakhku parampuwan; tijada sa`awrang serta kamij: 'ingatlah, 'Allah djuga djadi sjaksi 'antaraku, dan 'antaramu.

51Tambahan katalah Laban pada Jaszkhub: lihatlah tambon 'ini, dan lihatlah niljan jang 'aku sudah latakh 'antaraku, dan 'antaramu.

52SJaksilah tambon 'ini, dan sjaksilah niljan 'itu; bahuwa 'aku 'ini tijada 'akan lalu kasabarang tambon 'ini datang kapadamu, dan bahuwa 'angkaw 'ini tijada 'akan lalu kasabarang tambon 'ini, dan niljan 'ini datang kapadaku 'akan berbowat djahat.

53'Ilah 'Ibrahim, dan 'Ilah Nahawr, 'Ilah bapa marika 'itu putuslah kiranja 'atjara di`antara kamij: dan bersompahlah Jaszkhub demi takhijat bapanja Jitshakh.

54Maka sombilehlah Jaszkhub sawatu sombilehan di`atas gunong, dan panggillah 'ija segala sudaranja 'akan makan rawtij: maka marika 'itu makanlah rawtij, dan bermalamlah di`atas gunong.

55Maka pagi-pagi bangonlah Laban pada dinharij, lalu meng`utjopij 'ija 'anakh-anakhnja laki-laki, dan 'anakh-anakhnja parampuwan; dan memberkatij marika 'itu: maka Laban pergilah pulang kapada tampatnja.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kejadian 31 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran