Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 15 >> 

1Tatkala 'itu berdatanglah kapada Xisaj barang Katib 2 dan 'awrang Farisij jang 'ada deri pada Jerusjalejm, meng`atakan:

2Karana 'apa murid 2 mu melangkah hhaditz SJujuch? karana tijada marika 'itu membasoh tangan 2 nja, 'apabila 'ija hendakh makan rawtij.

3Tetapi sahutlah 'ija, dan sabdalah padanja: karana 'apa lagi kamu melangkah faridlat 'Allah 'awleh hhaditzmu?

4Karana 'Allah sudah fardhukan, sabdanja: berilah 'angkaw hhormat 'akan bapamu, dan 'akan 'ibumu, dan sijapa jang menghodjat bapanja 'ataw 'ibunja, 'ija 'akan mati dibunoh.

5tetapi kamu 'ini berkata, padalah djika barang sijapa berkata pada bapanja, 'ataw pada 'ibunja, hadijet djuga barang jang datang deri padaku 'akan gunamu, dan sakali 2 tijada 'ija memberij hhormat 'akan bapanja, 'ataw 'akan 'ibunja.

6Maka bagitu kamu sudah membathilkan faridlat 'Allah 'awleh hhaditzmu.

7Hej 'awrang munafikh, sabajik Jesjaxja sudah bernubuwet 'akan kamu, 'udjarnja:

8KHawm 'ini menghampir kapadaku dengan mulutnja, dan dengan bibir 2 nja memulijakan 'aku, hanja hatinja mendjawohkan dirinja deri padaku.

9Tetapi samena 2 djuga 'ija berbowat xibadet padaku dengan meng`adjar babarapa pang`adjaran jang perpasanan manusija djuga.

10Dan satelah sudah depanggilnja raxijet datang hampir, maka bersabdalah 'ija padanja: hendakhlah kamu menengar dan meng`arti.

11Bukan barang jang masokh kadalam mulut 'itu menedjiskan manusija: hanja barang jang kaluwar deri dalam mulut, 'itu djuga menedjiskan manusija.

12Tatkala 'itu berdatanglah murid 2 nja kapadanja, dan sombahlah padanja: tahukah 'angkaw bahuwa 'awrang Farisij, demi didengarnja perbahasa`an 'ini, sudah kena sjak?

13Tetapi sahutlah 'ija, sabdanja: sasawatu tanaman, jang bapaku samawij sudah tijada menanam, 'itu 'akan detjabot.

14Bejarkanlah dija djuga, marika 'itu 'ada pemimpin buta 2 pada 'awrang buta 2: djikalaw kalakh sa`awrang buta memimpin 'awrang buta, maka kaduwanja 'akan djatoh kadalam parit.

15Maka sahutlah Petrus dan sombahlah padanja: 'artikanlah pada kamij per`upama`an 'ini.

16Tetapi bersabdalah Xisaj, sampej sakarangkah kamu 'ini lagi 'ada djahil?

17Bulomkah kamu meng`arti, bahuwa sasawatu jang masokh kadalam mulut 'itu lalu kadalam purut, dan debowang kadalam djamban?

18Tetapi barang samowa jang kaluwar deri dalam mulut 'itu terbit deri dalam hati, maka 'itu djuga menedjiskan manusija.

19Karana deri dalam hati 'itu terbit babarapa bitjara jang djahat, pembunohan, permukahan, pasondalan, pentjurijan, kasjaksijan dusta, hodjat.

20Segala 'ini 'ada jang menedjiskan manusija, tetapi makan dengan tangan 2 jang tijada terbasoh 'itu bukan menedjiskan manusija.

21Bermula kaluwarlah Xisaj deri sana, dan berpindahlah kapada tapas TSur dan TSidawn.

22Maka bahuwa sasonggohnja sa`awrang parampuwan Kanxanij kaluwarlah deri pada paminggir 2 'itu, lalau berterijakhlah kapadanja, sombahnja: kalijankanlah patek hej Tuhan, 'anakh Da`ud; 'anakhku parampuwan 'itu terkena 'awleh djin terlalu sangat.

23Tetapi barang sapatah kata pawn tijada desahutnja pada parampuwan 'itu, maka berdatanglah murid 2 nja, dan mintalah padanja, sombahnja: surohlah parampuwan 'itu pergi, 'awleh karana ija berterijakh 'ikot balakang kamij.

24Maka sahutlah 'ija, sabdanja: bukan 'aku tersuroh, melajinkan kapada domba 2 rumah Jisra`ejl jang kahilangan 'itu.

25Maka datanglah parampuwan 'itu sudjud padanja, sombahnja: ja Tuhan, tulonglah patek.

26Tetapi sahutlah 'ija, sabdanja: bukan 'ada patut meng`ambil rawtij 'anakh 2, dan melimpar 'itu 'akan 'andjing 2.

27Maka sombahlah parampuwan 'itu: behkan, ja Tuhan, samadja lagi 'andjing 2 'ada makan deri pada rejma, jang djatoh deri 'atas majidah Tuwan 2 nja.

28Tatkala 'itu sahutlah Xisaj, dan sabdalah padanja: hej parampuwan, besarlah 'imanmu, djadilah djuga padamu, seperti kawkahendakij: maka sombohlah 'anakhnja parampuwan 'itu deri pada djam 'itu djuga.

29Bermula berpindahlah Xisaj deri sana, dan datanglah kapada tasik DJalila: lalu najiklah ka`atas bukit dudokh disana.

30Maka banjakh raxijet sudah berdatang kapadanja membawa sertanja babarapa 'awrang timpang, buta, keluw, tjapikh, dan banjakh 'awrang lajin, dan latakh marika 'itu kapada kaki 2 Xisaj, maka 'ija pawn sombohkanlah dija.

31HHataj maka hhejranlah segala raxijet, sebab delihatnja 'awrang keluw 'itu 'ada berkata, 'awrang tjapikh 'itu sudah njaman, 'awrang timpang 'itu 'ada berdjalan, dan 'awrang buta 'itu 'ada melihat: maka marika 'itu memulijakanlah 'Ilah 'awrang Jisra`ejl.

32Bermula satelah sudah Xisaj memanggil murid 2 nja datang hampir, maka bersabdalah 'ija: 'aku berpiluw 'akan raxijet, sebab sakarang tiga harij lamanja marika 'itu sudah tinggal sertaku, dan tijada 'ija menaroh 'apa 2 jang demakannja: maka tijada 'aku mawu lepaskan dija pergi bulom bere`isij, 'agar djangan mudah 2 an ija berpangsan pada djalan.

33Maka sombahlah murid 2 nja 'adanja: deri mana kiranja dalam padang bel`antara 'ini kamij 'akan ber`awleh sabanjakh rawtij, 'akan meng`innjangkan raxijet sakijen banjakh?

34Maka bersabdalah Xisaj pada marika 'itu, barapa bowah rawtij kamu menaroh? Maka sombahlah 'ija: tudjoh bowah, dan sedikit 'ikan kitjil 2.

35Maka desurohnja segala raxijet 'itu dudokh dibumi.

36Dan de`ambilnja tudjoh bowah rawtij dan 'ikan 2 'itu, dan satelah sudah de`utjapnja sjukur, maka 'ija pawn pitjahlah, dan berilah 'itu pada murid 2 nja: dan murid 2 'itu pawn pada raxijet.

37Maka makanlah sakalijennja 'itu, dan djadilah kinnjang: maka 'awrang pawn 'angkatlah sisa segala patah 2 an 'itu tudjoh bakol punoh.

38'Adapawn segala 'awrang jang sudah makan 'itu 'adalah 'ampat ribu laki 2, lajin deri pada segala parampuwan, dan 'anakh 2.

39Dan satelah sudah delepaskannja segala raxijet pulang, maka najiklah 'ija masokh parahu, lalu datanglah kapada paminggir Madjdala.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2018
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran