Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [LDKDR]     [PL]  [PB] 
 <<  Matius 21 >> 

1Sabermula manakala marika 'itu menghampirlah kapada Jerusjalejm, dan sudahlah datang ka-Bejt Fadjej dekat bukit Zejtun, tatkala 'itu maka surohlah xisaj barang duwa 'awrang murid, sabdanja padanja:

2Pergilah kamu kapada djadjahan jang bersabarangan dengan kamu, maka sabantar kamu 'akan mendapat sa`ejkor kalidej betina tertambat, dan sa`ejkor kalidej muda sertanja 'itu: 'awrejkanlah dan hentarkanlah dija 'itu kapadaku.

3Dan djikalaw barang sa`awrang berkata 'apa 2 pada kamu, maka hendakhlah kamu berkata, bahuwa 'ada kardja Tuhan 'akan dija 'itu: maka sabantar djuga 'ija 'akan suroh dija datang.

4'Adapawn samowa 'ini sudah djadi, sopaja ganaplah barang jang telah dikatakan 'awleh Nabij, 'udjarnja:

5Katakanlah pada 'anakh parampuwan TSijawn: bahuwa sasonggohnja Radjamu datang kapadamu, jang djinakh hatinja, dan berkandara`an 'atas sa`ejkor kalidej muda, jang 'anakh kalidej betina jang sudah berdanam 'itu.

6Maka pergilah murid 2 'itu, dan berbowatlah seperti Xisaj sudahlah berpasan padanja.

7Maka dehentarkannja kalidej betina dan kalidej muda 'itu, dan debubohnja pakajin 2 nja di`atasnja, lalu dedudokhkannja dija di`atasnja 'itu.

8Maka terbanjakh 'awrang deri pada raxijet hamparkanlah pakajin 2 nja pada djalan, dan 'awrang lajin pawn karatkanlah tjabang 2 deri pada pohon 2 kajuw, dan hamparkanlah dija pada djalan.

9Maka segala raxijet jang meng`adjar dan jang meng`ikot 'itu berterijakhlah, 'udjarnja: Hawsjaxna bagi 'anakh Da`ud: mubarakhlah 'ija jang datang dengan nama maha besar Tuhan: Hawsjaxna dalam tampat 2 jang maha tinggij.

10Dan 'apabila 'ija masokh kadalam Jerusjalejm, maka gomparlah saganap 'isij negerij, 'udjarnja: sijapa 'ada dija 'ini?

11Maka berkatalah raxijet 'itu, 'ija 'ini 'ada Xisaj Nabij 'itu, jang deri pada Natsirat ditanah DJalila.

12Maka masokhlah 'ija kadalam kaxbah 'Allah, dan bowanglah sakalijen 'awrang jang membilij dan mendjuwal didalam kaxbah, dan balikhlah belah segala majidah 'awrang tsaraf, dan segala kursij 'awrang jang mendjuwal merpatij 2.

13Maka bersabdalah 'ija pada marika 'itu, sudah tersurat: khobahku 'akan disebut rumah sombahjang, tetapi kamu 'ini sudah djadikan 'itu sawatu goha 'awrang penjamon.

14Maka berdatanglah kapadanja babarapa 'awrang buta dan timpang kadalam kaxbah, maka desombohkannjalah marika 'itu.

15'Adapawn bilamana kapala 2 'Imam dan Katib 2 melihat segala xadjajib, jang debowatnja, lagi segala budakh jang berterijakh didalam kaxbah, dan berkata, Hawsjaxna bagi 'anakh Da`ud, maka gusarlah marika 'itu.

16Dan katalah padanja: 'adakah 'angkaw dengar, 'apa 'awrang 'ini meng`atakan? maka bersabdalah Xisaj pada marika 'itu: behkan, bulomkah penah kamu membatja, bahuwa deri dalam mulut budakh 2 dan ka`anakh 2 jang menjuluw 'angkaw sudah menjempornakan pudji 2 an.

17Maka 'ija pawn meninggalkan marika 'itu, dan pergi kaluwar deri dalam negerij 'itu kapada Bejt Xanja, dan bermalam disana.

18Maka pada pagi 2 harij, tatkala 'ija pulang kapada negerij, 'ija pawn berlapar.

19Dan serta delihatnja sawatu pohon 'ara desisij djalan, maka pergilah 'ija kapadanja 'itu, dan sasawatu pawn tijadalah dedapatnja padanja 'itu, melajinkan dawon 2 sadja. Maka bersabdalah 'ija padanja: djanganlah lagi djadi barang bowah deri padamu sampej salama 2 nja. Maka sabantar djuga kakeringanlah pohon 'ara itu.

20Maka satelah delihat murid 2 demikijen 'itu, hhejranlah marika 'itu, sombahnja: bagimana sabantar 'ini sudah kakeringan pohon 'ara 'itu?

21Tetapi sahutlah Xisaj, dan katalah pada marika 'itu: 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, djikalaw 'ada pada kamu 'iman, dan tijada kamu huwas, kamu 'akan berbowat, bukan sadja barang jang telah djadi pada pohon 'ara 'ini, tetapi djikalaw lagi kamu berkata garang pada bukit 'ini, ter`angkatlah, dan terbowanglah kadalam lawut, 'ada djuga 'itu djadi.

22Dan segala sasawatu jang kamu 'akan minta garang dalam sombahjang, mana kamu pertjaja, maka kamu 'akan tarima 'itu.

23Dan satelah sudah 'ija datang masokh kaxbah, maka samantara 'ija meng`adjar, berdatanglah kapadanja kapala 2 'Imam, dan SJujuch khawm, katanja: awleh jang mana kawasa 'angkaw berbowat segala perkara 'ini? dan sijapa sudah memberij padamu kawasa jang demikijen 'ini?

24Maka sahutlah Xisaj, dan katalah pada marika 'itu: lagi 'aku 'ini hendakh bertanjakan kamu sapatah kata, jang djikalaw kamu meng`atakan padaku, maka lagi 'aku 'ini 'akan berkata pada kamu, 'awleh jang mana kawasa 'aku berbowat segala perkara 'ini.

25Permandijan Jahhja deri mana 'adanja? deri pada sawrgakah, 'ataw deri pada manusijakah? maka berbitjaralah marika 'itu sama sendirinja, 'udjarnja: djikalaw kamij katakan deri pada sawrga, maka 'ija 'akan berkata pada kamij, karana 'apa kalakh sudah tijada kamu pertjaja 'akan dija?

26Dan djikalaw kamij katakan, deri pada manusija, maka kamij takot deri pada raxijet: karana sakalijennja membilang Jahhja 'akan Nabij.

27Maka sahutlah marika 'itu pada Xisaj, dan katalah, kamij tijada tahu: maka 'ija djuga katakan pada marika 'itu, maka tijada 'aku 'ini lagi mawu katakan pada kamu, 'awleh jang mana kawasa 'aku berbowat segala perkara 'ini.

28'Antah 'apatah sangka kamu? pada sa`awrang manusija 'adalah duwa 'anakh laki 2, maka berdatanglah 'ija kapada jang sulong, dan bersabdalah: hej 'anakh, pergilah bakardja harij 'ini didalam tatanaman pohon 'angawrku.

29Tetapi sahutlah 'ija, dan katalah: tijada bejta mawu, hanja komedijennja bersasallah 'ija, dan pergilah berdjalan.

30Maka berdatanglah 'ija kapada jang bongsuw 'itu, dan sabdalah sabagejnja. Maka sahutlah 'ija, dan sombahlah: sahaja Tuwanku, hanja tijadalah 'ija pergi berdjalan.

31Sijapa deri pada kaduwanja 'ini sudah melakukan kahendakh bapanja? berkatalah marika 'itu padanja, jang sulong 'itu. Berkatalah Xisaj pada marika 'itu, 'amin djuga 'aku bersabda pada kamu, bahuwa 'awrang pentjokej dan sondal 2 'akan mendihuluwij kamu masokh karadja`an 'Allah.

32Karana Jahhja sudah datang kapada kamu meng`adjar djalan xadalet, maka sudah tijada kamu pertjaja 'akan dija: tetapi 'awrang pentjokej dan sondal 2 sudah tijada kamu pertjaja 'akan dija: tetapi 'awrang pentjokej dan sondal 2 sudah pertjaja 'akan dija, hanja sedang kamu sudah melihat 'itu, sudah tijada kamu bersasal komedijennja, sopaja pertjaja 'akan dija.

33Dengarlah sawatu per`upama`an lajin. 'Adalah sa`awrang Tuwan jang 'ampunja rumah, jang sudah menanam sawatu tanaman pohon 'angawr dan sudah menaroh sawatu pagar kuliling dija, dan sudah memahat sawatu 'apitan 'angawr dalamnja, dan sudah per`usah sawatu manarah, dan sudah sejwakan dija 'itu pada 'awrang duson, lalu ber`angkat kaluwar katanah lajin.

34'Adapawn 'apabila hampirlah musim bowah 2 an, maka desurohnja hamba 2 nja pergi kapada 'awrang duson, 'akan meng`ambil bowah 2 nja.

35Maka 'awleh 'awrang duson 'itu, komedijen deri pada detangkapnja hamba 2 nja, satengahnja pawn depalunja, satengahnja lagi debunohnja, dan satengah lagi delutarnja dengan batu 2.

36Pula desurohnja hamba 2 lajin jang lebeh banjakh deri pada jang pertama 'itu, maka 'awrang 'itu berbowatlah padanja sabagejnja.

37Maka pada 'achirnja desurohnja 'anakhnja laki 2 pergi kapada marika 'itu, 'udjarnja: samadjalah marika 'itu nanti supan santon 'akan 'anakhku laki 2.

38Tetapi demi 'awrang duson melihat 'anakh laki 2 'itu, berkatalah 'ija sama sendirinja: 'ija 'ini 'ada waritz, marilah bejar kamij membunoh dija, dan memegang pusakanja.

39Maka de`ambilnja lalu debowangnja dija kaluwar tanaman pohon 'angawr, dan debunohnja dija.

40'Apabila kalakh datang Tuwan jang 'ampunja tanaman pohon 'angawr 'itu, 'apatah garangan 'ija 'akan berbowat pada 'awrang duson 'itu?

41Katalah marika 'itu padanja: 'ija 'akan menghilangkan 'awrang djahat 'itu dengan sjiksa jang 'amat pedih, dan tanaman pohon 'angawr 'itu 'ija 'akan sejwakan pada 'awrang duson jang lajin, jang 'akan membawa kapada bowah 2 pada musimnja.

42Berkatalah Xisaj pada marika 'itu, bulom penah kamu membatja dalam Surat 2 an: batu jang 'awrang per`usah sudah membowang, 'itu djuga sudah djadi 'akan hulu 'itu djuga sudah djadi 'akan hulu pendjurej deri pada fihakh maha besar Tuhan sudah djadi perkara 'ini, maka 'itu 'ada katjangangan pada mata 2 kamij?

43Tagal 'itu 'aku bersabda pada kamu, bahuwa karadja`an 'Allah 'akan delalukan deri pada kamu, dan deberikan pada sawatu chalikhah jang memberij bowah 2 nja.

44Maka sijapa jang djatoh ka`atas batu 'ini, 'ija 'akan de`antjorkan: tetapi 'atas sijapa garang 'itu djatoh, 'itu djuga 'akan meromokhkan dija.

45Maka demi kapala 2 'Imam dan 'awrang Farisij dengar segala per`upama`annja 'ini, dekatahuwinja, bahuwa 'ija katakan 'itu menanda`ij dija.

46Maka sedang marika 'itu suka menangkap dija, takotlah 'ija deri pada raxijet, 'awleh karana marika 'itu membilanglah dija 'akan Nabij.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Matius 21 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran